Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASBIS SK spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
55 134 714 € 86 833 069 € 74 723 910 € 71 558 516 € 83 890 238 € 72 260 140 € 66 452 937 € 63 709 759 € 50 724 625 € 49 762 821 € 44 574 918 € 40 049 534 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 459 570 € 7 420 332 € 7 352 957 € 7 510 741 € 6 962 740 € 5 108 910 € 5 287 281 € 5 165 520 € 5 190 963 € 5 361 649 € 5 580 801 € 5 745 857 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
268 997 € 163 175 € 60 987 € 1 738 € 5 125 € 10 120 € 28 048 € 25 137 € 8 890 € 20 859 € 26 164 € 30 834 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
227 087€ 211€ 130€ 1 738€ 5 125€ 10 120€ 28 048€ 23 501€ 5 329€ 10 947€ 9 015€ 6 444€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 1 636€ 3 561€ 9 912€ 17 149€ 24 390€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
41 910€ 162 964€ 60 857€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
7 190 573 € 7 257 157 € 7 291 970 € 7 509 003 € 6 957 615 € 5 098 790 € 5 196 208 € 5 126 358 € 5 168 048 € 5 340 790 € 5 554 637 € 5 715 023 €
012
A.II.1
Pozemky
1 933 578€ 1 933 263€ 1 933 263€ 1 933 263€ 1 933 263€ 1 933 263€ 1 933 263€ 1 933 263€ 1 860 213€ 1 860 213€ 1 860 213€ 1 763 971€
013
A.II.2
Stavby
4 846 125€ 4 889 307€ 4 866 042€ 4 896 183€ 4 364 240€ 2 583 353€ 2 681 608€ 2 777 095€ 2 855 217€ 2 934 008€ 3 022 191€ 3 119 107€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
382 866€ 398 883€ 472 780€ 676 002€ 654 874€ 469 393€ 467 626€ 342 829€ 402 180€ 542 085€ 667 748€ 829 435€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 975€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 3 555€ 1 580€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 029€ 32 149€ 16 330€ 1 683€ 109 226€ 110 156€ 69 616€ 46 883€ 929€ 930€ 930€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 63 025 € 14 025 € 14 025 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 63 025€ 14 025€ 14 025€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
47 639 592 € 79 333 017 € 67 320 483 € 63 987 398 € 76 870 126 € 67 120 648 € 61 122 909 € 58 509 558 € 45 484 986 € 44 277 091 € 38 872 488 € 34 247 998 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
13 912 720 € 15 180 730 € 19 893 241 € 20 604 431 € 19 546 219 € 15 622 576 € 13 548 012 € 11 647 598 € 11 684 262 € 12 140 103 € 13 033 769 € 8 639 844 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
13 772 335€ 12 296 145€ 16 690 229€ 17 561 662€ 16 515 669€ 15 245 811€ 12 479 016€ 10 796 525€ 11 281 744€ 11 317 092€ 10 895 080€ 8 281 582€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
140 385€ 2 884 585€ 3 203 012€ 3 042 769€ 3 030 550€ 376 765€ 1 068 996€ 851 073€ 402 518€ 823 011€ 2 138 689€ 358 262€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 83 957 € 60 304 € 148 506 € 147 110 € 112 198 € 41 349 € 36 543 € 3 595 € 25 257 € 15 643 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 83 957€ 60 304€ 148 506€ 147 110€ 112 198€ 41 349€ 36 543€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
31 861 208 € 39 092 432 € 44 597 861 € 41 661 388 € 54 442 074 € 51 064 758 € 45 774 923 € 46 374 741 € 33 026 640 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
31 418 743€ 33 924 514€ 44 496 311€ 41 498 472€ 54 316 037€ 50 911 962€ 45 760 128€ 46 367 439€ 32 989 425€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 5 003 979€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
439 015€ 131 288€ 97 946€ 107 109€ 123 575€ 50 210€ 2 035€ 3 677€ 3 229€ 57 073€ 29 854€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 450€ 32 651€ 3 604€ 55 807€ 2 462€ 102 586€ 14 795€ 5 267€ 33 538€ 166€ 166€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 865 664 € 24 975 898 € 2 829 381 € 1 661 275 € 2 733 327 € 286 204 € 1 687 776 € 445 870 € 737 541 € 458 252 € 659 892 € 333 686 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 998€ 2 470€ 43 818€ 41 498€ 18 958€ 58 694€ 110 757€ 30 525€ 78 748€ 30 275€ 21 344€ 34 103€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 860 666€ 24 973 428€ 2 785 563€ 1 619 777€ 2 714 369€ 227 510€ 1 577 019€ 415 345€ 658 793€ 427 977€ 638 548€ 299 583€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
35 552 € 79 720 € 50 470 € 60 377 € 57 372 € 30 582 € 42 747 € 34 681 € 48 676 € 124 081 € 121 629 € 55 679 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 346€ 0€ 0€ 22 303€ 33 455€ 55 679€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 206€ 79 720€ 50 470€ 60 377€ 57 372€ 30 582€ 42 747€ 34 681€ 48 676€ 101 778€ 88 174€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
55 134 714 € 86 833 069 € 74 723 910 € 71 558 516 € 83 890 238 € 72 260 140 € 66 452 937 € 63 709 759 € 50 724 625 € 49 762 821 € 44 574 918 € 40 049 534 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 069 197 € 5 667 646 € 6 137 201 € 5 934 368 € 5 645 560 € 5 004 677 € 5 219 216 € 4 974 706 € 4 329 997 € 3 850 125 € 3 115 870 € 2 938 352 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 € 39 833 €
069
A.I.1
Základné imanie
39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€ 39 833€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 623 829 € 6 093 386 € 5 890 552 € 5 601 744 € 4 960 862 € 4 485 400 € 4 286 181 € 4 286 181 € 3 806 309 € 3 072 054 € 2 894 536 € 2 500 029 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 623 829€ 6 093 386€ 5 890 552€ 5 601 744€ 4 960 862€ 4 485 400€ 4 286 181€ 4 286 181€ 3 806 309€ 3 072 054€ 2 894 536€ 2 500 029€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
401 552 € -469 556 € 202 833 € 288 808 € 640 882 € 475 461 € 889 219 € 644 709 € 479 872 € 734 255 € 177 518 € 394 507 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
48 268 902 € 80 481 805 € 68 486 673 € 64 594 301 € 75 663 027 € 66 578 873 € 60 235 208 € 58 556 712 € 46 247 062 € 45 785 213 € 41 345 118 € 37 111 182 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
849 597 € 1 256 727 € 503 801 € 625 222 € 442 994 € 160 231 € 176 476 € 165 872 € 159 731 € 213 582 € 475 909 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
116 155€ 112 432€ 231 920€ 181 341€ 163 226€ 139 042€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€ 32 499€ 21 019€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
733 442€ 1 144 295€ 271 881€ 443 881€ 279 768€ 21 189€ 176 476€ 165 872€ 159 731€ 216 787€ 181 083€ 454 890€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
137 842 € 22 069 € 131 020 € 46 848 € 44 392 € 71 053 € 58 935 € 18 898 € 10 549 € 28 493 € 40 072 € 82 904 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
20 388€ 15 838€ 21 768€ 21 381€ 18 510€ 13 463€ 12 187€ 9 843€ 5 678€ 2 332€ 2 641€ 6 847€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
29 063€ 6 231€ 32 925€ 25 467€ 25 882€ 57 590€ 46 748€ 9 055€ 4 871€ 26 161€ 37 431€ 76 057€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
88 391€ 76 327€ 0€ 0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
33 796 115 € 49 549 737 € 40 695 758 € 51 435 218 € 62 282 775 € 52 863 470 € 49 463 934 € 38 821 498 € 29 317 601 € 27 788 340 € 30 559 596 € 25 555 683 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
25 589 317€ 46 545 224€ 37 308 798€ 48 052 299€ 59 336 319€ 48 433 277€ 43 186 404€ 36 440 813€ 27 860 383€ 25 994 035€ 27 432 093€ 22 296 745€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
479 035€ 369 486€ 261 122€ 232 474€ 69 028€ 98 112€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 050 000€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
204 731€ 201 226€ 353 041€ 426 785€ 576 980€ 460 893€ 413 360€ 402 949€ 344 937€ 367 218€ 270 936€ 344 729€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
140 034€ 139 977€ 213 264€ 180 773€ 195 698€ 174 467€ 167 296€ 123 351€ 115 277€ 115 598€ 97 268€ 95 820€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 753 793€ 2 649 104€ 2 758 645€ 2 745 505€ 2 059 642€ 3 736 501€ 5 157 528€ 1 472 763€ 636 646€ 1 026 748€ 2 684 271€ 2 646 628€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
58 240€ 14 206€ 62 010€ 29 856€ 114 136€ 58 332€ 60 311€ 12 136€ 99 236€ 52 267€ 6 000€ 73 649€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 485 348 € 29 653 272 € 27 156 094 € 12 487 013 € 12 892 866 € 13 484 119 € 10 535 863 € 19 550 444 € 16 759 181 € 17 751 593 € 10 531 868 € 10 996 686 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
737 563€ 1 212 586€ 615 303€ 1 025 583€ 1 435 864€ 1 846 143€ 2 256 423€ 2 666 703€ 3 091 678€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
13 485 348€ 29 653 272€ 27 156 094€ 11 749 450€ 11 680 280€ 12 868 816€ 9 510 280€ 18 114 580€ 14 913 038€ 15 495 170€ 7 865 165€ 7 905 008€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
796 615 € 683 618 € 100 036 € 1 029 847 € 2 581 651 € 676 590 € 998 513 € 178 341 € 147 566 € 127 483 € 113 930 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
796 615€ 683 618€ 100 036€ 1 029 847€ 2 581 651€ 676 590€ 998 513€ 178 341€ 147 566€ 127 483€ 113 930€