Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Black a White, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 653 224 € 5 695 372 € 5 610 633 € 5 653 404 € 5 737 300 € 5 688 557 € 5 760 183 € 5 740 985 € 5 636 994 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 553 311 € 3 545 409 € 3 682 202 € 3 682 203 € 3 613 497 € 3 609 331 € 3 588 665 € 3 580 861 € 3 568 306 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 644 € 6 644 € 6 644 € 6 644 € 6 644 € 6 644 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 644€ 6 644€ 6 644€ 6 644€ 6 644€ 6 644€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 982 137 € 2 974 235 € 3 111 028 € 3 111 028 € 3 042 322 € 3 038 156 € 3 024 134 € 3 016 330 € 3 003 775 €
012
A.II.1
Pozemky
454 810€ 424 810€ 454 810€ 454 810€ 454 810€ 454 810€ 454 810€ 454 810€ 454 810€
013
A.II.2
Stavby
1 896 062€ 1 892 563€ 1 892 562€ 1 892 562€ 1 892 562€ 1 892 562€ 1 812 760€ 1 812 760€ 1 812 760€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
631 099€ 587 246€ 762 461€ 762 460€ 223 315€ 223 315€ 289 095€ 289 095€ 289 095€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
55 421€ 0€ 470 440€ 466 274€ 466 274€ 458 470€ 445 915€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 14 029€ 1 029€ 1 030€ 1 029€ 1 029€ 1 029€ 1 029€ 1 029€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
564 530 € 564 530 € 564 530 € 564 531 € 564 531 € 564 531 € 564 531 € 564 531 € 564 531 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
561 780€ 561 780€ 561 780€ 560 652€ 560 652€ 560 652€ 560 652€ 560 652€ 560 652€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
1 129€ 1 129€ 1 129€ 1 129€ 1 129€ 1 129€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
2 750€ 2 750€ 2 750€ 2 750€ 2 750€ 2 750€ 2 750€ 2 750€ 2 750€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 931 261 € 1 981 311 € 1 757 045 € 1 798 111 € 1 951 213 € 1 907 829 € 2 000 121 € 1 990 573 € 1 898 190 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
818 € 84 437 € 84 437 € 84 437 €
035
B.I.1
Materiál
1 785€ 1 785€ 1 785€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
79 802€ 79 802€ 79 802€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
818€ 2 850€ 2 850€ 2 850€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 894 445 € 1 698 873 € 1 732 137 € 1 782 674 € 1 925 669 € 1 894 733 € 1 902 043 € 1 890 780 € 1 804 863 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
105 216 € 108 872 € 118 133 € 108 747 € 131 021 € 123 346 € 121 101 € 118 576 € 193 024 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
105 216€ 108 872€ 118 133€ 108 747€ 131 021€ 123 346€ 121 101€ 118 576€ 193 024€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
2 054€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
30 152€ 30 857€ 27 932€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 789 229€ 1 590 001€ 1 614 004€ 1 673 927€ 1 794 648€ 1 771 387€ 1 748 736€ 1 741 347€ 1 583 907€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
35 998 € 282 438 € 24 908 € 15 437 € 25 544 € 13 096 € 13 641 € 15 356 € 8 890 €
072
B.V.1.
Peniaze
789€ 2 456€ 4 064€ 4 605€ 14 482€ 6 886€ 1 499€ 2 548€ 1 008€
073
B.V.2.
Účty v bankách
35 209€ 279 982€ 20 844€ 10 832€ 11 062€ 6 210€ 12 142€ 12 808€ 7 882€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
168 652 € 168 652 € 171 386 € 173 090 € 172 590 € 171 397 € 171 397 € 169 551 € 170 498 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
266€ 4 438€ 3 938€ 2 745€ 2 745€ 899€ 1 846€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
2 468€ 168 652€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
168 652€ 168 652€ 168 652€ 168 652€ 168 652€ 168 652€ 168 652€ 168 652€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 653 224 € 5 695 372 € 5 610 633 € 5 653 404 € 5 737 300 € 5 688 557 € 5 760 183 € 5 740 985 € 5 636 994 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 951 071 € 2 993 124 € 2 911 453 € 3 015 128 € 3 025 463 € 3 024 734 € 2 923 491 € 3 098 694 € 3 290 187 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
-1 710 854 € -1 710 854 € -1 710 854 € -1 710 854 € -1 710 854 € -1 893 350 € -1 893 350 € -1 893 350 € -1 893 350 €
082
A.I.1
Základné imanie
741 688€ 741 688€ 741 688€ 741 688€ 741 688€ 741 688€ 741 688€ 741 688€ 741 688€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-2 452 542€ -2 452 542€ -2 452 542€ -2 452 542€ -2 452 542€ -2 635 038€ -2 635 038€ -2 635 038€ -2 635 038€
085
A.II
Emisné ážio
7 369 290€ 7 369 290€ 7 369 290€ 7 369 290€ 7 369 290€ 7 369 290€ 7 369 290€ 7 369 290€ 7 369 290€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
893 € 893 € 893 € 894 € 894 € 894 € 894 € 894 € 894 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
893€ 893€ 893€ 894€ 894€ 894€ 894€ 894€ 894€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
45 694 € 45 694 € 45 694 € 45 694 € 45 694 € 45 694 € 45 694 € 45 694 € 45 694 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
45 694€ 45 694€ 45 694€ 45 694€ 45 694€ 45 694€ 45 694€ 45 694€ 45 694€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 707 222 € -2 793 570 € -2 690 996 € -2 679 561 € -2 501 368 € -2 599 036 € -2 422 624 € -2 232 341 € -2 088 162 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
86 348€ 0€ 0€ 97 668€ 97 668€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 793 570€ -2 793 570€ -2 690 996€ -2 777 229€ -2 599 036€ -2 599 036€ -2 422 624€ -2 232 341€ -2 088 162€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-46 730 € 81 671 € -102 574 € -10 335 € -178 193 € 97 668 € -176 413 € -191 493 € -144 179 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 702 153 € 2 702 248 € 2 699 097 € 2 638 193 € 2 711 837 € 2 663 823 € 2 836 692 € 2 642 291 € 2 346 807 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 317 € 7 915 € 2 915 € 7 484 € 7 150 € 2 477 € 6 901 € 6 730 € 6 502 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 654€ 5 574€ 5 252€ 9 820€ 9 486€ 4 813€ 4 564€ 4 393€ 4 165€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 678€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-2 337€ -2 337€ -2 337€ -2 336€ -2 336€ -2 336€ 2 337€ 2 337€ 2 337€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 698 836 € 2 694 333 € 2 693 239 € 2 627 766 € 2 701 744 € 2 658 403 € 2 826 848 € 2 632 618 € 2 339 070 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
-3 867 € 3 664 € 27 304 € 14 470 € 33 891 € 35 991 € 32 620 € 52 674 € 35 054 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
-3 867€ 3 664€ 27 304€ 14 470€ 33 891€ 35 991€ 32 620€ 52 674€ 35 054€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 554 079€ 1 457 079€ 1 342 879€ 1 320 879€ 1 287 779€ 1 245 475€ 1 009 825€ 804 325€ 554 825€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
430 804€ 449 819€ 482 751€ 508 098€ 562 949€ 612 522€ 632 619€ 650 038€ 672 357€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 068€ 4 719€ 4 904€ 5 325€ 5 000€ 5 223€ 516€ 6 144€ 6 188€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
694€ -605€ 2 500€ -917€ -1 204€ -1 834€ 408€ 1 763€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
-19 364€ 21 746€ -5 650€ -2 641€ -31 851€ -32 456€ 875€ 1 836€ 1 840€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
733 422€ 757 911€ 838 551€ 782 552€ 845 180€ 793 482€ 1 150 393€ 1 117 193€ 1 067 043€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
0 € 2 943 € 2 943 € 2 943 € 2 943 € 2 943 € 2 943 € 1 235 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 943€ 2 943€ 2 943€ 2 943€ 2 943€ 2 943€ 1 235€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 83 € 83 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
83€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
83€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé