Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Black a White, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
388 345€ 388 973€ 179 501€ 319 926€ 152 279€ 519 065€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
393 110 € 596 781 € 180 762 € 319 926 € 172 859 € 532 330 € 102 652 € 76 345 € 239 454 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
68 291€ 42 990€ 41 087€ 29 941€ 3€ 452€ 387€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
320 056€ 345 983€ 138 414€ 230 808€ 152 279€ 520 162€ 91 470€ 73 779€ 79 413€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 500€ 165 000€ 50 000€ 801€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 263€ 42 808€ 1 261€ 9 177€ 20 580€ 12 165€ 11 182€ 2 114€ 158 853€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
434 295 € 511 782 € 280 406 € 326 376 € 347 939 € 427 581 € 275 762 € 264 892 € 378 919 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
33 632€ 22 521€ 16 615€ 21 045€ 6 999€ 1 923€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
161 606€ 127 991€ 110 393€ 126 146€ 173 388€ 152 683€ 140 112€ 136 197€ 150 634€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
85 539€ 56 787€ 53 638€ 65 540€ 79 734€ 95 675€ 78 854€ 60 811€ 68 583€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
83 801 € 85 062 € 94 827 € 100 103 € 90 279 € 67 685 € 52 212 € 59 088 € 72 814 €
16
E.1.
Mzdové náklady
61 020€ 62 233€ 69 643€ 73 303€ 65 241€ 49 637€ 36 070€ 44 096€ 51 399€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 971€ 22 256€ 25 184€ 25 698€ 22 436€ 14 878€ 9 575€ 12 085€ 17 451€
19
E.4.
Sociálne náklady
810€ 573€ 0€ 1 102€ 2 602€ 3 170€ 6 567€ 2 907€ 3 964€
20
F.
Dane a poplatky
7 942€ 4 711€ 4 248€ 3 922€ 4 435€ 5 460€ 4 080€ 5 972€ 6 026€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 140€ 170 291€ 0€ 0€ 84 780€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
54 140€ 170 291€ 84 780€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 000€ 1 381€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 635€ 14 419€ 685€ 9 620€ 103€ 14 299€ 504€ 901€ 79 481€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-41 185 € 84 999 € -99 644 € -6 450 € -175 080 € 104 749 € -173 110 € -188 547 € -139 465 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
107 570 € 181 674 € -1 145 € 48 018 € -100 843 € 264 808 € -127 496 € -124 700 € -139 417 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
269 € 0 € 131 € 0 € 0 € 1 € 6 € 1 841 € 26 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 6 € 19 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 19€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
412€ 19€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
269€ 131€ 1 410€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 814 € 3 328 € 3 061 € 3 885 € 3 113 € 4 202 € 2 349 € 3 827 € 3 780 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 2 € 2 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2€ 2€
52
O.
Kurzové straty
2€ 4€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 814€ 3 326€ 3 061€ 3 885€ 3 109€ 4 202€ 2 349€ 3 825€ 3 778€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 545 € -3 328 € -2 930 € -3 885 € -3 113 € -4 201 € -2 343 € -1 986 € -3 754 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-46 730 € 81 671 € -102 574 € -10 335 € -178 193 € 100 548 € -175 453 € -190 533 € -143 219 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-46 730 € 81 671 € -102 574 € -10 335 € -178 193 € 97 668 € -176 413 € -191 493 € -144 179 €