Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
94 796 703 € 95 247 114 € 81 890 237 € 79 562 856 € 91 324 347 € 81 894 687 € 68 493 201 € 50 645 679 € 48 956 059 € 69 116 528 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 481 160 € 20 661 881 € 21 656 307 € 21 887 712 € 25 569 028 € 29 001 981 € 23 046 061 € 23 183 398 € 22 112 539 € 24 750 474 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
93 779 € 53 800 € 99 556 € 295 405 € 352 914 € 407 206 € 386 351 € 278 821 € 231 263 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
73 104€ 11 978€ 19 170€ 42 434€ 62 481€ 64 988€ 86 687€ 9 472€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
20 675€ 53 800€ 87 578€ 121 823€ 156 068€ 190 313€ 170 392€ 192 134€ 138 541€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
154 412€ 154 412€ 154 412€ 150 971€ 83 250€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
19 387 381 € 20 592 178 € 21 541 992 € 21 573 009 € 25 199 143 € 28 576 843 € 22 638 714 € 22 887 708 € 21 862 868 € 21 886 049 €
012
A.II.1
Pozemky
520 551€ 520 551€ 520 551€ 520 551€ 520 551€ 520 551€ 520 551€ 520 551€ 520 551€ 520 551€
013
A.II.2
Stavby
5 648 114€ 6 032 703€ 6 796 634€ 7 343 224€ 7 912 469€ 8 628 883€ 9 126 116€ 9 824 542€ 10 103 647€ 10 860 236€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 203 316€ 9 504 163€ 10 202 714€ 12 332 202€ 14 965 317€ 15 276 721€ 10 383 180€ 10 892 966€ 7 955 078€ 7 810 926€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 871 386€ 4 226 436€ 3 506 446€ 1 281 218€ 1 687 289€ 3 954 157€ 2 075 331€ 1 037 736€ 1 601 191€ 2 184 834€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
144 014€ 308 325€ 515 647€ 95 814€ 113 517€ 196 531€ 533 536€ 611 913€ 1 682 401€ 509 502€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
15 903 € 14 759 € 19 298 € 16 971 € 17 932 € 20 996 € 16 869 € 18 408 € 2 864 425 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 2 834 640€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
15 903€ 14 759€ 19 298€ 16 971€ 17 932€ 20 996€ 16 869€ 18 408€ 29 785€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
75 281 291 € 74 583 294 € 60 229 113 € 57 668 684 € 65 748 626 € 52 878 445 € 45 435 908 € 27 446 937 € 26 812 396 € 44 350 087 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
17 443 445 € 17 537 831 € 13 052 317 € 15 246 069 € 23 762 164 € 22 184 602 € 13 158 396 € 9 380 037 € 7 433 877 € 9 814 551 €
035
B.I.1
Materiál
11 931 470€ 12 034 394€ 7 814 502€ 8 149 491€ 13 645 621€ 15 527 400€ 8 625 982€ 6 749 943€ 5 451 417€ 6 832 687€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
634 024€ 952 775€ 725 975€ 843 145€ 1 768 643€ 1 648 043€ 1 201 173€ 868 467€ 876 778€ 918 081€
037
B.I.3
Výrobky
711 718€ 434 043€ 561 556€ 2 208 355€ 2 652 359€ 2 878 326€ 849 780€ 1 139 743€ 878 453€ 1 677 898€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
157 871€ 197 723€ 105 387€ 110 020€ 620 693€ 143 900€ 442 344€ 483 509€ 145 356€ 285 054€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
4 008 362€ 3 918 896€ 3 844 897€ 3 935 058€ 5 074 848€ 1 986 933€ 2 039 117€ 138 375€ 81 873€ 100 831€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
116 405 € 598 594 € 783 782 € 1 176 128 € 1 415 357 € 285 399 € 778 650 € 1 102 611 € 1 039 222 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
116 405€ 598 594€ 783 782€ 1 176 128€ 1 415 357€ 285 399€ 778 650€ 1 102 611€ 1 039 222€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
57 715 652 € 56 424 433 € 46 364 435 € 41 238 399 € 40 562 874 € 30 398 121 € 31 489 306 € 18 032 417 € 18 245 170 € 33 354 289 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
31 080 120 € 23 259 687 € 17 085 090 € 20 480 609 € 36 404 405 € 22 657 079 € 13 933 405 € 7 923 585 € 7 028 930 € 7 752 326 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
28 936 282€ 14 963 215€ 15 954 493€ 18 396 790€ 32 543 647€ 16 924 562€ 10 516 497€ 5 775 105€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 143 838€ 8 296 472€ 1 130 597€ 2 083 819€ 3 860 758€ 5 732 517€ 3 416 908€ 2 148 480€ 7 028 930€ 7 752 326€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
24 466 273€ 31 473 826€ 27 351 778€ 16 569 041€ 1 883 992€ 1 668 667€ 16 448 922€ 9 479 019€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 10 172 683€ 20 250 380€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 904 433€ 1 406 979€ 1 778 751€ 4 128 916€ 2 201 863€ 4 912 909€ 1 106 171€ 628 213€ 756 288€ 4 918 731€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 24 864€ 163 294€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
264 826€ 283 941€ 148 816€ 59 833€ 72 614€ 1 159 466€ 808€ 1 600€ 262 405€ 269 558€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 789 € 22 436 € 28 579 € 8 088 € 8 231 € 10 323 € 9 556 € 34 483 € 30 738 € 142 025 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 789€ 22 436€ 28 579€ 8 088€ 8 231€ 10 323€ 6 684€ 32 423€ 29 280€ 12 765€
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€ 2 872€ 2 060€ 1 458€ 129 260€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
34 252 € 1 939 € 4 817 € 6 460 € 6 693 € 14 261 € 11 232 € 15 344 € 31 124 € 15 967 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
760€ 930€ 1 979€ 488€ 4 335€ 43€ 174€ 51€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 252€ 1 179€ 3 887€ 4 481€ 6 205€ 9 926€ 11 189€ 15 344€ 30 950€ 15 916€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
30 000€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
94 796 703 € 95 247 114 € 81 890 237 € 79 562 856 € 91 324 347 € 81 894 687 € 68 493 201 € 50 645 679 € 48 956 059 € 69 116 528 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
71 656 254 € 66 616 142 € 61 999 119 € 57 795 992 € 53 085 198 € 43 307 685 € 42 821 223 € 34 293 455 € 27 652 118 € 17 609 784 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 234 701 € 2 234 701 € 2 234 701 € 2 234 701 € 2 234 701 € 2 234 701 € 2 234 701 € 2 234 701 € 2 234 701 € 2 234 701 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 234 701€ 2 234 701€ 2 234 701€ 2 234 701€ 2 234 701€ 2 234 701€ 2 234 701€ 2 234 701€ 2 234 701€ 2 234 701€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
1 519 750€ 1 519 750€ 1 519 750€ 1 519 750€ 1 519 750€ 1 519 750€ 1 519 750€ 1 519 750€ 1 519 750€ 1 519 750€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
889 393 € 889 393 € 889 393 € 889 393 € 889 393 € 889 393 € 889 393 € 889 393 € 889 393 € 889 393 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
889 393€ 889 393€ 889 393€ 889 393€ 889 393€ 889 393€ 889 393€ 889 393€ 889 393€ 889 393€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
15 000 652 € 15 000 652 € 15 000 652 € 15 000 652 € 15 000 652 € 15 000 652 € 15 000 653 € 15 000 653 € 15 000 653 € 15 000 653 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
15 000 652€ 15 000 652€ 15 000 652€ 15 000 652€ 15 000 652€ 15 000 652€ 15 000 653€ 15 000 653€ 15 000 653€ 15 000 653€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
53 953 € 53 953 € 53 953 € 53 953 € 53 953 € 53 953 € 53 953 € 53 953 € 63 342 € 215 944 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 9 389€ 161 991€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
53 953€ 53 953€ 53 953€ 53 953€ 53 953€ 53 953€ 53 953€ 53 953€ 53 953€ 53 953€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
46 917 694 € 42 300 669 € 38 097 544 € 33 386 747 € 23 609 237 € 23 080 773 € 14 544 005 € -2 250 657 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
46 917 694€ 42 300 669€ 38 097 544€ 33 386 747€ 23 609 237€ 23 080 773€ 14 544 005€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -2 250 657€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 040 111 € 4 617 024 € 4 203 126 € 4 710 796 € 9 777 512 € 528 463 € 8 578 768 € 14 595 005 € 10 194 936 € -2 250 657 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
23 140 449 € 28 777 612 € 19 891 118 € 21 766 864 € 38 239 149 € 38 587 002 € 25 671 978 € 16 352 224 € 21 302 939 € 51 503 064 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
86 895 € 175 190 € 199 702 € 190 492 € 162 886 € 128 120 € 73 340 € 175 457 € 10 938 € 19 763 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 12 230€ 19 417€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
86 895€ 175 190€ 199 702€ 190 492€ 162 886€ 128 120€ 61 110€ 19 185€ 10 938€ 19 763€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 136 855€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
467 017 € 787 921 € 668 165 € 960 763 € 976 290 € 1 724 377 € 825 895 € 839 305 € 6 614 487 € 6 624 336 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
467 017€ 787 921€ 668 165€ 960 763€ 976 290€ 1 724 377€ 825 895€ 839 305€ 6 614 487€ 6 624 336€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
21 115 815 € 24 361 755 € 15 186 098 € 16 645 358 € 32 927 047 € 34 253 920 € 23 093 703 € 14 523 939 € 13 884 618 € 44 042 200 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
19 541 102 € 23 961 106 € 15 118 136 € 16 605 880 € 26 033 590 € 28 038 603 € 21 668 609 € 13 924 977 € 12 440 180 € 43 483 955 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 537 457€ 3 687 714€ 749 247€ 476 630€ 1 126 146€ 1 483 196€ 6 009 395€ 800 823€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 003 645€ 20 273 392€ 14 368 889€ 16 129 250€ 24 907 444€ 26 555 407€ 15 659 214€ 13 124 154€ 12 440 180€ 43 483 955€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
4 345 896€ 4 994 170€ 236 890€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
581 785€ 36 104€ 23 328€ 18 973€ 15 226€ 673 308€ 368 727€ 323 297€ 313 510€ 313 135€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
381 360€ 2 438€ 2 730€ 2 097€ 2 619€ 434 287€ 241 456€ 220 020€ 209 277€ 202 499€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
606 693€ 364 516€ 21 657€ 4 536€ 2 525 932€ 107 426€ 578 021€ 48 945€ 921 651€ 42 611€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 875€ -2 409€ 20 247€ 13 872€ 3 784€ 6 126€ 6 700€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 470 658 € 3 452 502 € 3 836 888 € 3 970 004 € 4 172 523 € 2 480 149 € 1 679 040 € 813 523 € 792 896 € 816 765 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
270 014€ 243 096€ 312 553€ 227 858€ 325 331€ 379 689€ 270 607€ 235 240€ 595 843€ 662 002€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 200 644€ 3 209 406€ 3 524 335€ 3 742 146€ 3 847 192€ 2 100 460€ 1 408 433€ 578 283€ 197 053€ 154 763€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
64€ 244€ 265€ 247€ 403€ 436€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-146 640 € 0 € 1 002 € 3 680 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 566€ 459€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
-146 640€ 0€ 436€ 3 221€