Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 769 053 € 6 276 204 € 5 997 057 € 5 882 820 € 4 928 505 € 4 479 197 € 3 627 096 € 2 972 946 € 2 655 343 € 1 797 556 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 705 268 € 1 909 665 € 1 996 165 € 2 149 822 € 2 255 749 € 1 989 595 € 1 790 540 € 1 760 821 € 1 867 838 € 1 147 208 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 690 € 530 € 1 060 € 1 590 € 686 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 690€ 530€ 1 060€ 1 590€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
686€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 700 578 € 1 909 665 € 1 996 165 € 2 149 822 € 2 255 749 € 1 989 595 € 1 790 010 € 1 759 761 € 1 866 248 € 1 146 522 €
012
A.II.1
Pozemky
486 167€ 486 167€ 486 167€ 486 167€ 486 167€ 486 167€ 420 447€ 353 515€ 353 515€ 353 515€
013
A.II.2
Stavby
749 549€ 852 569€ 937 771€ 945 791€ 1 087 172€ 1 155 983€ 1 125 692€ 1 214 256€ 1 296 623€ 705 876€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
442 810€ 530 997€ 546 013€ 612 643€ 673 961€ 342 846€ 241 821€ 176 100€ 212 938€ 70 496€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 052€ 20 557€ 15 177€ 105 221€ 8 449€ 4 599€ 2 050€ 15 890€ 2 005€ 16 635€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
19 375€ 11 037€ 1 167€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 037 509 € 4 345 817 € 3 973 280 € 3 718 035 € 2 646 276 € 2 471 131 € 1 828 583 € 1 196 620 € 782 844 € 644 096 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 052 858 € 2 429 441 € 2 923 035 € 2 966 685 € 2 221 290 € 1 991 009 € 1 543 249 € 1 000 632 € 693 972 € 539 280 €
035
B.I.1
Materiál
219 551€ 168 739€ 136 143€ 140 401€ 125 437€ 105 362€ 110 319€ 96 478€ 73 254€ 65 127€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
23 769€ 11 802€ 17 624€ 17 116€ 11 875€ 13 608€ 6 326€ 530€ 3 259€ 7 159€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 778 955€ 2 243 400€ 2 769 268€ 2 809 168€ 2 080 311€ 1 867 776€ 1 426 604€ 893 124€ 614 125€ 466 994€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
30 583€ 5 500€ 3 667€ 4 263€ 10 500€ 3 334€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
45 036 € 66 546 € 91 069 € 2 679 € 3 145 € 2 063 € 1 616 € 2 198 € 1 720 € 1 987 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
45 036€ 66 546€ 91 069€ 2 679€ 3 145€ 2 063€ 1 616€ 2 198€ 1 720€ 1 987€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
402 554 € 250 170 € 314 447 € 481 169 € 231 856 € 255 177 € 185 956 € 105 334 € 82 546 € 80 941 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
397 947 € 236 014 € 180 832 € 276 096 € 222 597 € 254 637 € 184 075 € 102 747 € 49 979 € 79 424 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
397 947€ 236 014€ 180 832€ 276 096€ 222 597€ 254 637€ 184 075€ 102 747€ 49 979€ 79 424€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
125 877€ 190 275€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
573€ 491€ 31 265€ 553€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 607€ 14 156€ 7 738€ 14 225€ 9 259€ 540€ 1 881€ 2 096€ 1 302€ 964€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 537 061 € 1 599 660 € 644 729 € 267 502 € 189 985 € 222 882 € 97 762 € 88 456 € 4 606 € 21 888 €
072
B.V.1.
Peniaze
297 804€ 6 929€ 3 452€ 857€ 7 431€ 3 495€ 15 717€ 833€ 4 606€ 21 888€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 239 257€ 1 592 731€ 641 277€ 266 645€ 182 554€ 219 387€ 82 045€ 87 623€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
26 276 € 20 722 € 27 612 € 14 963 € 26 480 € 18 471 € 7 973 € 15 505 € 4 661 € 6 252 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
182€ 1 459€ 173€ 1 564€ 20€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 178€ 15 767€ 16 849€ 14 963€ 19 912€ 13 426€ 5 409€ 3 551€ 4 661€ 5 450€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 916€ 3 496€ 10 590€ 6 568€ 3 481€ 2 564€ 11 934€ 802€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 769 053 € 6 276 204 € 5 997 057 € 5 882 820 € 4 928 505 € 4 479 197 € 3 627 096 € 2 972 946 € 2 655 343 € 1 797 556 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 217 519 € 998 228 € 1 731 642 € 1 437 321 € 1 108 389 € 730 156 € 387 711 € 702 719 € 590 278 € 569 509 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
141 805€ 141 805€ 141 805€ 141 805€ 141 805€ 141 805€ 141 805€ 141 805€ 141 805€ 141 804€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 129 € 5 129 € 5 129 € 5 129 € 5 129 € 5 129 € 5 129 € 5 129 € 5 129 € 5 129 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 129€ 5 129€ 5 129€ 5 129€ 5 129€ 5 129€ 5 129€ 5 129€ 5 129€ 5 129€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
844 654 € 1 283 747 € 706 045 € 514 776 € 234 137 € 436 704 € 415 936 € 303 712 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
844 654€ 1 283 747€ 706 045€ 514 776€ 234 137€ 436 704€ 415 936€ 303 712€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 219 291 € 844 654 € 294 321 € 577 702 € 440 039 € 342 445 € 234 137 € 112 441 € 20 768 € 112 224 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 549 885 € 5 277 413 € 4 264 806 € 4 445 474 € 3 820 085 € 3 747 948 € 3 238 229 € 2 270 218 € 2 064 047 € 1 227 729 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
48 664 € 47 313 € 73 110 € 104 067 € 125 337 € 73 127 € 52 412 € 11 170 € 9 924 € 13 648 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
24 514€ 26 231€ 53 928€ 76 944€ 111 062€ 61 219€ 42 059€ 1 951€ 1 434€ 5 584€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
24 150€ 21 082€ 19 182€ 17 234€ 14 275€ 11 908€ 10 353€ 9 219€ 8 490€ 8 064€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
9 889€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
162 462 € 254 302 € 355 740 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
162 462€ 254 302€ 355 740€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
24 539€ 89 339€ 154 139€ 218 939€ 10 837€ 408 523€ 447 402€ 542 595€ 598 967€ 108 341€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 851 839 € 2 505 379 € 728 641 € 914 943 € 839 643 € 953 450 € 1 065 656 € 433 931 € 296 869 € 424 420 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 200 979 € 925 732 € 319 695 € 508 813 € 462 212 € 327 614 € 348 742 € 249 870 € 149 205 € 111 709 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 200 979€ 925 732€ 319 695€ 508 813€ 462 212€ 327 614€ 348 742€ 249 870€ 149 205€ 111 709€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 506€ 1 185 097€ 1 292€ 31 418€ 204 168€ 419 186€ 3 083€ 92 531€ 170 017€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
72 600€ 63 865€ 52 592€ 67 708€ 55 763€ 45 037€ 38 989€ 31 840€ 23 688€ 20 003€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
48 451€ 41 293€ 33 861€ 43 359€ 44 377€ 29 729€ 24 011€ 20 390€ 15 535€ 13 310€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
495 333€ 244 078€ 263 371€ 226 838€ 169 650€ 291 228€ 209 076€ 114 503€ 7 141€ 97 555€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32 970€ 45 314€ 59 122€ 66 933€ 76 223€ 55 674€ 25 652€ 14 245€ 8 769€ 11 826€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
98 105 € 87 907 € 97 160 € 68 720 € 63 566 € 60 063 € 39 615 € 29 359 € 20 653 € 14 176 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
56 300€ 47 203€ 46 516€ 66 935€ 61 428€ 58 154€ 38 010€ 29 359€ 20 086€ 14 176€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
41 805€ 40 704€ 50 644€ 1 785€ 2 138€ 1 909€ 1 605€ 567€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
64 800€ 64 800€ 64 800€ 75 934€ 531 559€ 308 383€ 208 714€ 240 786€ 337 731€ 185 147€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 299 476€ 2 228 373€ 2 791 216€ 3 062 871€ 2 249 143€ 1 944 402€ 1 424 430€ 1 012 377€ 799 903€ 481 997€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 649 € 563 € 609 € 25 € 31 € 1 093 € 1 156 € 9 € 1 018 € 318 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
357€ 11€ 15€ 25€ 31€ 1 093€ 1 156€ 9€ 1 018€ 318€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 292€ 552€ 594€