Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
124 410 972 € 123 855 493 € 110 014 356 € 110 807 397 € 117 495 863 € 123 992 285 € 111 871 776 € 102 330 938 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
681 365 € 802 283 € 742 105 € 700 035 € 710 031 € 770 551 € 862 944 € 958 382 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
315 € 450 € 584 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23 837 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
315€ 450€ 584€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 837€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
680 749 € 801 532 € 741 220 € 699 734 € 709 730 € 770 250 € 862 643 € 934 244 €
012
A.II.1
Pozemky
123 353€ 123 353€ 123 353€ 123 353€ 123 353€ 123 353€ 123 353€ 132 957€
013
A.II.2
Stavby
336 942€ 383 974€ 434 249€ 508 398€ 520 870€ 566 126€ 613 544€ 608 165€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
215 100€ 288 851€ 178 264€ 62 629€ 60 153€ 75 416€ 120 392€ 187 768€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
5 354€ 5 354€ 5 354€ 5 354€ 5 354€ 5 355€ 5 354€ 5 354€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
301 € 301 € 301 € 301 € 301 € 301 € 301 € 301 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
301€ 301€ 301€ 301€ 301€ 301€ 301€ 301€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
123 473 754 € 122 815 718 € 109 228 333 € 110 074 508 € 116 696 232 € 123 211 545 € 110 995 928 € 101 276 985 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 875 611 € 23 122 896 € 24 208 509 € 28 664 441 € 26 164 675 € 22 521 519 € 27 134 967 € 18 758 907 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
19 875 611€ 23 122 896€ 24 208 509€ 28 664 441€ 26 164 675€ 22 521 519€ 27 134 967€ 18 758 907€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
29 344 150 € 23 657 853 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
29 332 483€ 23 657 853€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
11 667€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
74 232 737 € 76 000 869 € 84 653 366 € 81 380 047 € 90 439 736 € 100 569 419 € 83 560 739 € 82 473 290 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
31 988 169 € 36 594 018 € 38 522 299 € 42 154 831 € 45 825 900 € 63 903 867 € 60 035 575 € 61 156 094 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 503 224€ 3 902 069€ 6 493 114€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 020 846€ 2 713 461€ 4 585 315€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
31 988 169€ 36 594 018€ 38 522 299€ 35 630 761€ 39 210 370€ 52 825 438€ 60 035 575€ 61 156 094€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
19 367 250€ 23 816 774€ 17 241 085€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
2 420 730€ 3 025 412€ 2 593 787€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 775 500€ 1 005 500€ 4 000€ 4 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
63€ 65 185€ 416 414€ 36 832€ 184 986€ 133 076€ 553 738€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
39 469 005€ 38 336 166€ 45 714 653€ 17 437 236€ 17 730 818€ 16 641 694€ 23 392 088€ 20 763 458€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
21 256 € 34 100 € 366 458 € 30 020 € 91 821 € 120 607 € 300 222 € 44 788 €
072
B.V.1.
Peniaze
18 095€ 21 789€ 71 524€ 19 123€ 39 470€ 567€ 2 034€ 10 828€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 161€ 12 311€ 294 934€ 10 897€ 52 351€ 120 040€ 298 188€ 33 960€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
255 853 € 237 492 € 43 918 € 32 854 € 89 600 € 10 189 € 12 904 € 95 571 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 427€ 3 400€ 4 773€ 636€ 390€ 700€ 351€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
24 550€ 26 937€ 37 477€ 28 081€ 25 741€ 9 799€ 12 204€ 9 774€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
229 876€ 210 555€ 3 041€ 63 223€ 85 446€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
124 410 972 € 123 855 493 € 110 014 356 € 110 807 397 € 117 495 863 € 123 992 285 € 111 871 776 € 102 330 938 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
18 205 269 € 17 317 476 € 7 588 577 € 6 000 469 € 6 097 288 € 5 194 959 € 3 619 245 € 3 298 255 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 € 338 579 €
082
A.I.1
Základné imanie
338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€ 338 579€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
16 270 537€ 15 527 062€ 5 923 586€ 4 472 712€ 4 598 462€ 1 746 530€ 346 949€ 346 949€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
40 188 € 40 188 € 40 188 € 40 188 € 40 188 € 40 188 € 40 188 € 40 188 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€ 40 188€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
322 287 € 322 287 € 322 287 € 322 287 € 322 287 € 322 287 € 322 287 € 322 287 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€ 322 287€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 089 360 € 963 936 € 826 703 € 797 772 € 685 865 € 2 571 242 € 2 250 252 € 1 724 987 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 089 360€ 963 936€ 826 703€ 797 772€ 685 865€ 2 571 242€ 2 250 252€ 1 724 987€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
144 318 € 125 424 € 137 234 € 28 931 € 111 907 € 176 133 € 320 990 € 525 265 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
106 205 703 € 106 536 401 € 102 424 122 € 104 797 861 € 111 383 076 € 118 797 326 € 108 248 480 € 99 032 683 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
38 723 541 € 27 108 452 € 17 375 860 € 17 303 720 € 16 588 399 € 15 851 479 € 15 108 479 € 14 368 953 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
21 437 362€ 9 786 173€ 55 220€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
17 260 083€ 17 260 083€ 17 260 083€ 17 260 083€ 16 516 608€ 15 773 132€ 15 029 656€ 14 286 181€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
26 096€ 28 779€ 27 201€ 25 133€ 23 241€ 21 459€ 19 420€ 17 448€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
33 417€ 33 356€ 18 504€ 48 550€ 56 888€ 59 403€ 65 324€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
780 000€ 500 000€ 1 100 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
40 382 479 € 49 872 850 € 58 236 979 € 58 884 072 € 66 316 574 € 74 758 606 € 68 748 369 € 67 388 232 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
29 051 030 € 28 189 895 € 35 335 816 € 30 467 140 € 27 430 235 € 38 223 498 € 40 164 627 € 40 833 771 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 332 223€ 6 177 389€ 6 210 668€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
9 479 860€ 1 106€ 441 728€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
29 051 030€ 28 189 895€ 35 335 816€ 14 655 057€ 21 251 740€ 31 571 102€ 40 164 627€ 40 833 771€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
15 673 307€ 20 079 281€ 16 453 306€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 183 242€ 1 456 867€ 1 196 191€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 006€ 1 052 006€ 6€ 1 124 396€ 6€ 6€ 299 006€ 6€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
18 252€ 16 458€ 14 744€ 16 050€ 13 255€ 15 694€ 14 835€ 12 992€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 135€ 12 654€ 11 293€ 10 862€ 15 990€ 9 970€ 10 092€ 8 847€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
256 799€ 10 173€ 9 890€ 379 264€ 152 310€ 2 839€ 2 757€ 2 273€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 036 257€ 20 591 664€ 22 865 230€ 10 029 811€ 17 168 630€ 18 857 102€ 28 257 052€ 26 530 343€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
51 820 € 37 803 € 38 224 € 40 189 € 27 640 € 28 607 € 26 084 € 22 393 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
45 820€ 32 303€ 32 724€ 27 539€ 25 340€ 25 507€ 26 084€ 22 393€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 000€ 5 500€ 5 500€ 12 650€ 2 300€ 3 100€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
26 267 863€ 29 517 296€ 26 773 059€ 28 569 880€ 28 450 463€ 28 158 634€ 23 865 548€ 16 153 105€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 616 € 1 657 € 9 067 € 15 499 € 4 051 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 067€ 15 499€ 4 051€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 616€ 1 657€