Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

THERMALPARK DS, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 838 125 € 14 300 285 € 14 103 297 € 13 946 995 € 12 908 253 € 11 041 339 € 10 620 747 € 9 774 978 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 059 318 € 13 415 024 € 12 681 391 € 13 267 753 € 12 375 762 € 10 671 072 € 10 238 514 € 9 265 871 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 041 € 24 977 € 34 481 € 37 763 € 9 538 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
15 041€ 24 977€ 34 481€ 37 763€ 9 538€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 044 277 € 13 390 047 € 12 646 910 € 13 229 990 € 12 366 224 € 10 671 072 € 10 238 514 € 9 265 871 €
012
A.II.1
Pozemky
1 684 388€ 1 684 388€ 1 684 551€ 1 690 070€ 1 690 070€ 989 286€ 968 784€ 969 226€
013
A.II.2
Stavby
10 794 822€ 10 739 253€ 10 285 625€ 10 683 404€ 8 963 741€ 8 516 646€ 7 116 659€ 6 883 221€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
447 756€ 686 396€ 632 851€ 849 162€ 994 753€ 1 163 485€ 1 249 871€ 1 301 355€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
117 311€ 179 343€ 27 216€ 7 354€ 704 872€ 1 655€ 903 200€ 112 069€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
100 667€ 16 667€ 12 788€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
696 773 € 855 363 € 1 415 760 € 674 341 € 527 738 € 365 768 € 377 989 € 503 496 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
53 476 € 77 276 € 53 308 € 96 013 € 29 411 € 28 039 € 18 650 € 15 567 €
035
B.I.1
Materiál
20 262€ 56 059€ 36 899€ 51 281€ 14 405€ 10 073€ 12 019€ 10 163€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
33 214€ 21 217€ 16 409€ 44 732€ 15 006€ 17 966€ 6 631€ 5 404€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
270 662 € 51 573 € 69 171 € 103 009 € 31 014 € 63 169 € 149 719 € 15 504 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 092 € 50 730 € 68 190 € 67 971 € 28 671 € 60 848 € 19 410 € 14 219 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 260€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
18 092€ 50 730€ 68 190€ 67 971€ 28 671€ 60 588€ 19 410€ 14 219€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
250 922€ 34 177€ 124 342€ 375€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 648€ 843€ 981€ 861€ 2 343€ 2 321€ 5 967€ 910€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
372 635 € 726 514 € 1 293 281 € 475 319 € 467 313 € 274 560 € 209 620 € 472 425 €
072
B.V.1.
Peniaze
30 449€ 27 324€ 15 970€ 91 185€ 33 695€ 38 155€ 23 317€ 19 934€
073
B.V.2.
Účty v bankách
342 186€ 699 190€ 1 277 311€ 384 134€ 433 618€ 236 405€ 186 303€ 452 491€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
82 034 € 29 898 € 6 146 € 4 901 € 4 753 € 4 499 € 4 244 € 5 611 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28 247€ 28 448€ 6 146€ 4 901€ 4 753€ 4 499€ 4 216€ 4 900€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
53 787€ 1 450€ 0€ 28€ 711€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 838 125 € 14 300 285 € 14 103 297 € 13 946 995 € 12 908 253 € 11 041 339 € 10 620 747 € 9 774 978 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 846 394 € 9 736 271 € 8 953 836 € 8 479 118 € 8 233 442 € 6 356 835 € 5 933 657 € 5 771 213 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
8 017 694 € 8 017 694 € 8 017 694 € 8 017 694 € 8 017 694 € 6 499 064 € 6 499 064 € 6 499 064 €
082
A.I.1
Základné imanie
8 017 694€ 8 017 694€ 8 017 694€ 8 017 694€ 8 017 694€ 6 499 064€ 6 499 064€ 6 499 064€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
293 699€ 293 699€ 293 699€ 293 699€ 293 699€ 293 433€ 293 433€ 293 433€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
563 516 € 485 272 € 437 801 € 413 233 € 377 462 € 335 145 € 318 900 € 317 973 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
563 516€ 485 272€ 437 801€ 413 233€ 377 462€ 335 145€ 318 900€ 317 973€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
861 363 € 157 170 € -270 075 € -491 185 € -813 124 € -1 193 985 € -1 340 184 € -1 348 527 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
861 363€ 157 170€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -270 075€ -491 185€ -813 124€ -1 193 985€ -1 340 184€ -1 348 527€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
110 122 € 782 436 € 474 717 € 245 677 € 357 711 € 423 178 € 162 444 € 9 270 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 959 249 € 4 533 160 € 5 118 391 € 5 466 946 € 4 674 577 € 4 643 238 € 4 684 627 € 3 993 336 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
554 362 € 451 194 € 545 464 € 547 768 € 544 307 € 529 827 € 522 421 € 507 289 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 378 € 378 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 378€ 378€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
400 000€ 304 425€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€ 400 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 4 337€ 11 683€ 18 841€ 3 000€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
33 539€ 29 142€ 22 556€ 16 826€ 12 066€ 7 509€ 5 313€ 2 230€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
120 823€ 117 627€ 118 571€ 119 259€ 113 400€ 119 318€ 116 730€ 104 681€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 607 030€ 3 118 400€ 3 629 770€ 4 141 140€ 3 025 370€ 3 362 330€ 2 999 972€ 3 107 500€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
216 814 € 403 975 € 389 720 € 228 651 € 732 838 € 381 208 € 832 910 € 94 490 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
120 397 € 183 201 € 149 431 € 124 010 € 658 513 € 205 758 € 780 560 € 40 534 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
120 397€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 1 943€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
183 201€ 149 431€ 124 010€ 658 513€ 203 815€ 780 560€ 40 534€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
49 892€ 69 068€ 62 660€ 49 359€ 31 497€ 36 912€ 24 398€ 24 823€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
29 571€ 43 177€ 38 909€ 29 901€ 19 609€ 22 569€ 15 049€ 15 038€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 444€ 103 541€ 129 550€ 16 823€ 14 141€ 113 512€ 6 878€ 12 361€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
9 510€ 4 988€ 9 170€ 8 558€ 9 078€ 2 457€ 6 025€ 1 734€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
69 673 € 48 221 € 42 067 € 38 017 € 35 102 € 32 913 € 21 114 € 24 557 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
69 673€ 45 599€ 38 395€ 34 345€ 27 212€ 29 563€ 21 114€ 24 557€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 622€ 3 672€ 3 672€ 7 890€ 3 350€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
511 370€ 511 370€ 511 370€ 511 370€ 336 960€ 336 960€ 308 210€ 259 500€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
32 482 € 30 854 € 31 070 € 931 € 234 € 41 266 € 2 463 € 10 429 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
202€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
4 629€ 4 904€ 5 179€ 411€ 2 078€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
27 853€ 25 748€ 25 891€ 931€ 234€ 41 266€ 2 052€ 8 351€