Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DONIVO MKD s.r.o. [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 195 907 € 11 360 767 € 24 889 742 € 29 806 148 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 936 711 € 5 868 376 € 8 577 115 € 15 661 157 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
3 936 711 € 5 868 376 € 8 577 115 € 15 661 157 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 936 711€ 5 868 376€ 8 577 115€ 15 535 086€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 126 071€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 254 279 € 5 486 759 € 16 215 321 € 14 022 373 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 € 198 400 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 198 400€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
3 632 581 € 3 632 580 € 0 € 0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 632 581€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 495 466 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
37 116€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 426 771€ 841 158€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 136€ 3 127€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 488€ 9 667€ 333 565€ 66 222€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
18 091€ 110 025€ 1 311 129€ 872 303€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
126 232 € 776 856 € 31 842 € 1 762 730 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 147€ 1 210€ 3 725€ 22 638€
057
B.IV.2
Účty v bankách
125 085€ 775 646€ 28 117€ 1 740 092€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
4 917 € 5 632 € 97 306 € 122 618 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
97 306€ 117 639€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
4 917€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 632€ 0€ 4 979€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 195 907 € 11 360 767 € 24 889 742 € 29 806 148 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-600 745 € -1 100 501 € 2 935 366 € 4 878 808 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
33 194 € 33 194 € 33 194 € -603 466 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 193€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ -636 659€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 170 209 € 1 873 232 € 5 413 536 € 2 675 330 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 021 399€ 4 021 399€ 5 413 536€ 2 675 330€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 191 608€ -2 148 167€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
499 757 € -3 043 440 € -2 547 877 € 2 770 431 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 796 652 € 12 461 268 € 21 954 376 € 24 927 340 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
150 995 € 150 987 € 15 057 € 205 902 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
392€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
148 711€ 148 711€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 284€ 1 884€ 15 057€ 205 902€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
5 607 898 € 4 625 672 € 761 537 € 3 533 061 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 374 918€ 911 623€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
29€ 15€ 0€ 18 887€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
873 255€ 929 193€ 0€ 3 091 814€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
359 696€ 645 545€ 761 537€ 422 360€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
781 134 € 2 769 243 € 10 042 798 € 5 393 547 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 403€ 4 787 701€ 1 997 179€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 075€ 1 031€ 176 326€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
709 987€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 793€ 7 037€ 47 627€ 451 968€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
88€ 0€ 86 370€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 301€ 65 777€ 4 928€ 454 093€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
55 890€ 2 684 860€ 5 201 511€ 2 227 611€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 256 625 € 7 054 662 € 11 134 984 € 15 794 830 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 755 846€ 4 256 625€ 10 763 688€ 10 718 218€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
500 779€ 2 798 037€ 371 296€ 5 076 612€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 0 €