Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 702 268 € 6 069 942 € 5 545 429 € 5 572 182 € 5 925 620 € 6 447 246 € 6 600 881 € 6 491 060 € 5 866 139 € 9 508 255 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
845 197 € 778 230 € 809 380 € 948 597 € 1 097 711 € 1 126 420 € 963 128 € 824 139 € 829 538 € 4 611 645 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
14 017 € 10 802 € 9 051 € 12 470 € 14 330 € 15 323 € 4 315 € 5 520 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
14 017€ 10 802€ 9 051€ 9 726€ 14 330€ 15 323€ 4 315€ 5 520€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 744€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
831 180 € 767 428 € 800 329 € 936 127 € 1 083 381 € 1 111 097 € 958 813 € 818 619 € 829 538 € 4 611 645 €
012
A.II.1
Pozemky
588 617€
013
A.II.2
Stavby
3 043 762€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
339 721€ 320 169€ 375 838€ 479 080€ 530 886€ 552 206€ 459 999€ 455 638€ 439 018€ 531 771€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
489 965€ 442 099€ 422 997€ 455 553€ 551 001€ 557 397€ 485 476€ 361 487€ 389 027€ 446 002€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 494€ 3 160€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 493€ 1 493€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 000€ 11 844€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
7 848 093 € 5 281 543 € 4 725 728 € 4 612 397 € 4 798 330 € 5 292 569 € 5 622 124 € 5 655 558 € 5 002 571 € 4 871 676 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 697 666 € 2 700 431 € 2 134 132 € 2 535 915 € 2 813 511 € 2 959 506 € 3 037 679 € 2 454 768 € 2 787 103 € 2 642 236 €
035
B.I.1
Materiál
372 180€ 368 163€ 292 626€ 243 163€ 387 804€ 399 594€ 343 854€ 214 157€ 229 951€ 398 499€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
183 243€ 128 027€ 183 334€ 251 330€ 239 764€ 363 315€ 447 913€ 348 968€ 379 767€ 256 416€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 142 243€ 2 204 241€ 1 658 172€ 2 041 422€ 2 185 943€ 2 196 597€ 2 245 912€ 1 891 643€ 2 177 385€ 1 987 321€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 808 474 € 2 329 156 € 1 924 617 € 2 041 654 € 1 947 785 € 2 269 355 € 2 393 541 € 2 124 536 € 2 170 500 € 2 179 533 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 791 791 € 2 323 980 € 1 920 742 € 2 037 994 € 1 936 814 € 2 252 080 € 2 342 088 € 2 104 719 € 2 168 027 € 2 173 089 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
168 454€ 196 562€ 223 192€ 197 192€ 261 273€ 428 964€ 5 527€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 623 337€ 2 323 980€ 1 724 180€ 1 814 802€ 1 739 622€ 1 990 807€ 1 913 124€ 2 099 192€ 2 168 027€ 2 173 089€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 160€ 114€ 513€ 8 470€ 15 507€ 47 907€ 18 387€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 523€ 5 176€ 3 761€ 3 147€ 2 501€ 1 768€ 3 546€ 1 430€ 2 473€ 6 444€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 341 953 € 251 956 € 666 979 € 34 828 € 37 034 € 63 708 € 190 904 € 1 076 254 € 44 968 € 49 907 €
072
B.V.1.
Peniaze
24 290€ 16 190€ 11 868€ 21 560€ 18 383€ 39 517€ 24 720€ 20 765€ 24 562€ 27 586€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 317 663€ 235 766€ 655 111€ 13 268€ 18 651€ 24 191€ 166 184€ 1 055 489€ 20 406€ 22 321€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 978 € 10 169 € 10 321 € 11 188 € 29 579 € 28 257 € 15 629 € 11 363 € 34 030 € 24 934 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 978€ 10 169€ 10 321€ 11 188€ 12 365€ 13 549€ 10 769€ 9 329€ 11 855€ 17 331€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
17 214€ 14 708€ 4 860€ 2 034€ 22 175€ 7 603€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 702 268 € 6 069 942 € 5 545 429 € 5 572 182 € 5 925 620 € 6 447 246 € 6 600 881 € 6 491 060 € 5 866 139 € 9 508 255 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 661 116 € 2 582 206 € 2 894 939 € 3 438 127 € 4 004 598 € 4 519 773 € 4 726 819 € 4 716 094 € 4 758 521 € 4 635 292 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 114 988 € 1 114 987 € 1 114 987 € 1 114 988 € 1 114 987 € 1 114 987 € 1 114 987 € 1 114 987 € 1 114 987 € 1 114 987 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 114 988€ 1 114 987€ 1 114 987€ 1 114 988€ 1 114 987€ 1 114 987€ 1 114 987€ 1 114 987€ 1 114 987€ 1 114 987€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€ 11 399€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 € 111 495 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€ 111 495€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 452 461 € 1 657 058 € 2 200 245 € 2 766 717 € 3 281 891 € 3 488 938 € 3 478 212 € 3 372 413 € 3 372 412 € 3 372 412 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 452 461€ 1 657 058€ 2 200 245€ 2 766 717€ 3 281 891€ 3 488 938€ 3 478 212€ 3 372 413€ 3 372 412€ 3 372 412€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-29 227 € -312 733 € -543 187 € -566 472 € -515 174 € -207 046 € 10 726 € 105 800 € 148 228 € 24 999 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 035 334 € 3 487 736 € 2 650 490 € 2 134 055 € 1 920 392 € 1 927 255 € 1 861 297 € 1 774 966 € 1 107 618 € 4 872 963 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
22 579 € 17 211 € 14 238 € 13 715 € 18 609 € 23 108 € 25 987 € 43 376 € 57 971 € 2 876 334 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 606 149€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
19 194€ 15 429€ 13 505€ 13 271€ 18 224€ 22 481€ 22 054€ 21 851€ 17 848€ 14 214€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 385€ 1 782€ 733€ 444€ 385€ 627€ 3 933€ 21 525€ 40 123€ 255 971€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
61 303€ 17 621€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 825 428 € 3 336 300 € 2 538 571 € 1 706 340 € 1 725 136 € 1 538 613 € 1 819 212 € 1 713 741 € 1 009 808 € 1 787 742 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 246 319 € 3 059 870 € 2 290 963 € 1 450 669 € 1 509 836 € 1 310 147 € 1 590 738 € 1 528 680 € 563 596 € 1 570 025 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 738 341€ 205 255€ 1 494 627€ 805 029€ 994 303€ 738 960€ 906 697€ 194 100€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 507 978€ 2 854 615€ 796 336€ 645 640€ 515 533€ 571 187€ 684 041€ 1 334 580€ 563 596€ 1 570 025€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
150 539€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
100 509€ 71 480€ 62 198€ 73 081€ 69 011€ 66 483€ 66 004€ 63 269€ 60 962€ 65 782€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
329 582€ 204 950€ 185 410€ 182 590€ 146 289€ 161 983€ 162 470€ 121 792€ 385 250€ 151 935€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-1 521€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
126 024 € 116 456 € 97 681 € 30 220 € 22 268 € 18 833 € 16 098 € 17 849 € 8 335 € 17 553 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
63 254€ 44 801€ 38 911€ 30 220€ 22 268€ 18 833€ 16 098€ 17 849€ 8 335€ 17 553€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
62 770€ 71 655€ 58 770€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
148€ 383 780€ 154 379€ 346 701€ 31 504€ 191 334€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 818 € 630 € 218 € 12 765 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
5 818€ 630€ 218€ 12 765€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé