Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RENOX INVEST, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
256 604 € 402 830 € 371 534 € 558 441 € 582 124 € 874 980 € 908 393 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
38 397 € 21 515 € 21 515 € 305 258 € 311 510 € 646 239 € 704 793 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
38 397 € 21 515 € 21 515 € 274 720 € 311 510 € 646 239 € 704 793 €
012
A.II.1
Pozemky
40 597€ 40 597€ 49 795€ 49 795€
013
A.II.2
Stavby
-11 571€ 205 673€ 419 698€ 542 829€ 594 043€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 298€ 21 363€ 21 363€ 28 298€ 35 638€ 52 267€ 59 607€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
152€ 152€ 152€ 152€ 152€ 152€ 152€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
21 518€ -184 575€ 1 196€ 1 196€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
30 538 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
30 538€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
218 207 € 377 611 € 346 275 € 181 140 € 185 318 € 146 098 € 125 074 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 494 € 2 226 € 971 € 634 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 494€ 2 226€ 971€ 634€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
133 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
133€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
183 060 € 372 109 € 286 332 € 105 615 € 154 613 € 103 229 € 97 433 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
98 098 € 285 582 € 194 730 € 5 437 € 59 933 € 7 588 € 1 459 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
98 098€ 285 582€ 194 730€ 5 437€ 59 933€ 7 588€ 1 459€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 564€ 6 639€ 5 184€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
84 962€ 84 963€ 84 963€ 94 994€ 94 680€ 95 641€ 95 974€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
35 147 € 2 008 € 57 717 € 75 525 € 29 601 € 42 235 € 27 641 €
072
B.V.1.
Peniaze
32 394€ 2 008€ 57 717€ 41 931€ 29 601€ 44 089€ 23 335€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 753€ 33 594€ -1 854€ 4 306€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 704 € 3 744 € 72 043 € 85 296 € 82 643 € 78 526 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
40€ 15 825€ 13 275€ 11 100€ 7 139€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 704€ 3 704€ 56 218€ 72 021€ 71 543€ 71 387€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
256 604 € 402 830 € 371 534 € 558 441 € 582 124 € 874 980 € 908 393 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
231 594 € 311 739 € 289 020 € 297 226 € 340 214 € 329 651 € 346 742 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-736 610 € -663 322 € -703 106 € -660 155 € -670 681 € -653 591 € -621 442 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
206€ 10 732€ 206€ -103 159€ -71 010€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-736 816€ -663 322€ -703 106€ -670 887€ -670 887€ -550 432€ -550 432€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-32 128 € -25 271 € -8 206 € -42 951 € 10 563 € -17 090 € -32 148 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
25 010 € 88 725 € 82 514 € 261 215 € 241 910 € 545 329 € 561 651 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 217 € 2 158 € 2 042 € 1 944 € 1 852 € 1 772 € 1 730 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 217€ 2 158€ 2 042€ 1 944€ 1 852€ 1 772€ 1 730€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 793 € 85 357 € 79 519 € 259 271 € 237 466 € 249 240 € 236 330 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
37 269 € 39 618 € 45 201 € 142 234 € 118 699 € 138 209 € 138 839 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
142 234€ 118 699€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
37 269€ 39 618€ 45 201€ 138 209€ 138 839€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-41 521€ 1 260€ 1 151€ 84 170€ 61 530€ 54 430€ 53 930€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 620€ 5 558€ 978€ 364€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 420€ 11 175€ 523€ 331€ 373€ 741€ 4€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
-8 059€ 960€ 6 505€ 16 493€ 10 844€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
31 684€ 31 684€ 31 684€ 32 536€ 44 801€ 38 389€ 32 349€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 210€ 953€ 2 592€ 294 317€ 323 591€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 366 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 366€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé