Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 955 118 € 1 785 054 € 1 507 811 € 2 056 534 € 1 618 050 € 1 477 973 € 1 573 620 € 1 518 541 € 1 667 788 € 1 308 061 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 246 571 € 1 154 275 € 950 687 € 1 051 840 € 1 125 645 € 932 645 € 957 159 € 1 026 658 € 1 050 692 € 797 512 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 246 239 € 1 153 943 € 950 355 € 1 051 508 € 1 125 313 € 932 313 € 956 827 € 1 026 326 € 1 050 360 € 797 180 €
012
A.II.1
Pozemky
297 025€ 278 006€ 241 104€ 204 344€ 194 675€ 152 029€ 135 435€ 134 256€ 109 113€ 87 340€
013
A.II.2
Stavby
245 344€ 283 015€ 328 124€ 373 232€ 418 342€ 463 450€ 508 601€ 536 920€ 561 258€ 277 447€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
616 187€ 513 695€ 266 524€ 376 494€ 419 955€ 233 304€ 236 264€ 280 945€ 308 818€ 254 414€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
87 683€ 79 227€ 100 623€ 97 438€ 92 341€ 83 530€ 76 527€ 74 205€ 71 171€ 66 160€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
111 819€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 980€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
705 538 € 626 958 € 553 589 € 1 002 259 € 489 470 € 542 311 € 607 527 € 487 480 € 613 607 € 508 566 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
466 653 € 326 466 € 313 725 € 390 347 € 302 600 € 345 045 € 263 806 € 205 245 € 166 052 € 304 923 €
032
B.I.1
Materiál
76 015€ 78 296€ 66 994€ 47 312€ 33 146€ 19 031€ 9 619€ 29€ 12 231€ 765€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
214 632€ 150 320€ 121 740€ 115 920€ 131 730€ 112 370€ 124 250€ 101 400€ 73 710€ 197 960€
034
B.I.3
Výrobky
135 622€ 54 769€ 89 888€ 184 618€ 93 496€ 186 054€ 89 468€ 73 664€ 49 837€ 85 140€
035
B.I.4
Zvieratá
40 384€ 43 081€ 35 103€ 42 497€ 44 228€ 27 590€ 34 060€ 30 152€ 30 274€ 21 058€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 409€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
190 877 € 257 869 € 187 236 € 583 516 € 180 750 € 186 018 € 334 766 € 270 330 € 446 917 € 196 898 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
167 022€ 221 677€ 180 408€ 174 364€ 178 629€ 186 009€ 334 736€ 216 483€ 258 935€ 166 422€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 855€ 36 192€ 6 828€ 406 632€ 2 121€ 53 818€ 187 840€ 29 999€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 520€ 9€ 30€ 29€ 142€ 477€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
48 008 € 42 623 € 52 628 € 28 396 € 6 120 € 11 248 € 8 955 € 11 905 € 638 € 6 745 €
056
B.IV.1
Peniaze
616€ 4 983€ 768€ 1 941€ 2 340€ 1 164€ 623€ 1 832€ 71€ 5 840€
057
B.IV.2
Účty v bankách
47 392€ 37 640€ 51 860€ 26 455€ 3 780€ 10 084€ 8 332€ 10 073€ 567€ 905€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 009 € 3 821 € 3 535 € 2 435 € 2 935 € 3 017 € 8 934 € 4 403 € 3 489 € 1 983 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 009€ 3 821€ 3 535€ 2 435€ 2 935€ 3 017€ 4 232€ 4 403€ 3 489€ 1 983€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 702€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 955 118 € 1 785 054 € 1 507 811 € 2 056 534 € 1 618 050 € 1 477 973 € 1 573 620 € 1 518 541 € 1 667 788 € 1 308 061 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
402 706 € 397 933 € 425 489 € 421 493 € 409 922 € 595 328 € 684 112 € 675 196 € 674 364 € 585 364 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
102 990 € 102 990 € 102 990 € 102 990 € 102 990 € 102 990 € 102 990 € 102 990 € 102 990 € 102 990 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
284 008 € 284 008 € 284 008 € 284 008 € 284 008 € 284 008 € 284 008 € 284 008 € 284 008 € 284 008 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 297 € 31 852 € 27 856 € 16 286 € 201 691 € 290 475 € 281 559 € 280 726 € 191 727 € 189 296 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
306 042€ 306 042€ 302 046€ 290 475€ 290 475€ 290 475€ 281 559€ 280 726€ 191 727€ 189 296€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-301 745€ -274 190€ -274 190€ -274 189€ -88 784€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
4 772 € -27 556 € 3 996 € 11 570 € -185 406 € -88 784 € 8 916 € 833 € 89 000 € 2 431 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 496 333 € 1 325 944 € 1 016 047 € 1 563 668 € 1 131 657 € 801 075 € 778 654 € 703 206 € 810 549 € 722 697 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
41 438 € 37 168 € 38 037 € 30 164 € 23 367 € 23 738 € 25 052 € 22 770 € 15 370 € 15 211 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
38 938€ 34 668€ 35 537€ 27 864€ 21 067€ 23 738€ 25 052€ 22 770€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
15 370€ 15 211€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 300€ 2 300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
421 907 € 372 551 € 274 450 € 332 750 € 359 162 € 202 720 € 123 960 € 66 547 € 5 542 € 35 070 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1€ 49€ 24€ 7€ 19€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
421 907€ 372 551€ 274 450€ 332 749€ 359 162€ 202 671€ 123 936€ 66 540€ 5 523€ 35 070€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
426 164 € 333 364 € 291 038 € 464 662 € 400 067 € 288 141 € 500 192 € 213 621 € 387 443 € 566 069 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
263 751€ 186 443€ 161 931€ 314 701€ 259 425€ 185 140€ 396 461€ 134 970€ 310 427€ 485 966€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 349€ 422€ 143€ 412€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
32 074€ 27 128€ 23 415€ 25 328€ 22 038€ 21 910€ 20 021€ 18 791€ 15 437€ 14 949€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 302€ 16 967€ 14 737€ 16 078€ 13 672€ 13 893€ 12 370€ 11 485€ 9 432€ 30 071€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 992€ 3 653€ 6 128€ 22 593€ 5 138€ 12 267€ 41 723€ 31 056€ 34 154€ 25 584€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
105 045€ 99 173€ 84 827€ 85 962€ 99 794€ 54 931€ 24 268€ 16 897€ 17 850€ 9 087€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
21 763€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
585 061 € 582 861 € 412 522 € 736 092 € 349 061 € 286 476 € 129 450 € 400 268 € 402 194 € 106 347 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
97 788€ 165 162€ 103 275€ 150 687€ 28 741€ 53 818€ 69 856€ 108 631€ 193 824€ 77 134€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
487 273€ 417 699€ 309 247€ 585 405€ 320 320€ 232 658€ 59 594€ 291 637€ 208 370€ 29 213€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
56 079 € 61 177 € 66 275 € 71 373 € 76 471 € 81 570 € 110 854 € 140 139 € 182 875 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
50 980€ 56 078€ 61 176€ 66 274€ 71 372€ 76 471€ 81 569€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 099€ 5 099€ 5 099€ 5 099€ 5 099€ 5 099€ 29 285€ 140 139€ 182 875€