Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 955 118 € 1 785 054 € 1 507 811 € 2 056 534 € 1 618 050 € 1 477 973 € 1 573 620 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 246 571 € 1 154 275 € 950 687 € 1 051 840 € 1 125 645 € 932 645 € 957 159 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 246 239 € 1 153 943 € 950 355 € 1 051 508 € 1 125 313 € 932 313 € 956 827 €
012
A.II.1
Pozemky
297 025€ 278 006€ 241 104€ 204 344€ 194 675€ 152 029€ 135 435€
013
A.II.2
Stavby
245 344€ 283 015€ 328 124€ 373 232€ 418 342€ 463 450€ 508 601€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
616 187€ 513 695€ 266 524€ 376 494€ 419 955€ 233 304€ 236 264€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
87 683€ 79 227€ 100 623€ 97 438€ 92 341€ 83 530€ 76 527€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 980€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
705 538 € 626 958 € 553 589 € 1 002 259 € 489 470 € 542 311 € 607 527 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
466 653 € 326 466 € 313 725 € 390 347 € 302 600 € 345 045 € 263 806 €
035
B.I.1
Materiál
76 015€ 78 296€ 66 994€ 47 312€ 33 146€ 19 031€ 9 619€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
214 632€ 150 320€ 121 740€ 115 920€ 131 730€ 112 370€ 124 250€
037
B.I.3
Výrobky
135 622€ 54 769€ 89 888€ 184 618€ 93 496€ 186 054€ 89 468€
038
B.I.4
Zvieratá
40 384€ 43 081€ 35 103€ 42 497€ 44 228€ 27 590€ 34 060€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 409€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
190 877 € 257 869 € 187 236 € 583 516 € 180 750 € 186 018 € 334 766 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
167 022 € 221 677 € 180 408 € 174 364 € 178 629 € 186 009 € 334 736 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
167 022€ 221 677€ 180 408€ 174 364€ 178 629€ 186 009€ 334 736€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 855€ 36 192€ 6 828€ 406 632€ 2 121€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 520€ 9€ 30€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
48 008 € 42 623 € 52 628 € 28 396 € 6 120 € 11 248 € 8 955 €
072
B.V.1.
Peniaze
616€ 4 983€ 768€ 1 941€ 2 340€ 1 164€ 623€
073
B.V.2.
Účty v bankách
47 392€ 37 640€ 51 860€ 26 455€ 3 780€ 10 084€ 8 332€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 009 € 3 821 € 3 535 € 2 435 € 2 935 € 3 017 € 8 934 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 009€ 3 821€ 3 535€ 2 435€ 2 935€ 3 017€ 4 232€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 702€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 955 118 € 1 785 054 € 1 507 811 € 2 056 534 € 1 618 050 € 1 477 973 € 1 573 620 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
402 706 € 397 933 € 425 489 € 421 493 € 409 922 € 595 328 € 684 112 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€ 102 990€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 445 € 5 445 € 5 445 € 5 445 € 5 445 € 5 445 € 5 445 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€ 5 445€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
278 563 € 278 563 € 278 563 € 278 563 € 278 563 € 278 563 € 278 563 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€ 278 563€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 297 € 31 852 € 27 856 € 16 286 € 201 691 € 290 475 € 281 559 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
306 042€ 306 042€ 302 046€ 290 475€ 290 475€ 290 475€ 281 559€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-301 745€ -274 190€ -274 190€ -274 189€ -88 784€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 772 € -27 556 € 3 996 € 11 570 € -185 406 € -88 784 € 8 916 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 496 333 € 1 325 944 € 1 016 047 € 1 563 668 € 1 131 657 € 801 075 € 778 654 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
421 907 € 372 551 € 274 450 € 332 750 € 359 162 € 202 720 € 123 960 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
224 049€ 195 249€ 184 188€ 172 188€ 144 488€ 111 128€ 53 672€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1€ 49€ 24€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
197 858€ 177 302€ 90 262€ 160 561€ 214 674€ 91 543€ 70 264€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
97 788€ 165 162€ 103 275€ 150 687€ 28 741€ 53 818€ 69 856€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
426 164 € 333 364 € 291 038 € 464 662 € 400 067 € 288 141 € 500 192 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
263 751 € 186 443 € 161 931 € 314 701 € 259 425 € 185 140 € 401 810 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
263 751€ 186 443€ 161 931€ 314 701€ 259 425€ 185 140€ 401 810€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
32 074€ 27 128€ 23 415€ 25 328€ 22 038€ 21 910€ 20 021€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
20 302€ 16 967€ 14 737€ 16 078€ 13 672€ 13 893€ 12 370€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 992€ 3 653€ 6 128€ 22 593€ 5 138€ 12 267€ 41 723€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
105 045€ 99 173€ 84 827€ 85 962€ 99 794€ 54 931€ 24 268€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
41 438 € 37 168 € 38 037 € 30 164 € 23 367 € 23 738 € 25 052 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
38 938€ 34 668€ 35 537€ 27 864€ 21 067€ 23 738€ 25 052€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 300€ 2 300€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
487 273€ 417 699€ 309 247€ 585 405€ 320 320€ 232 658€ 59 594€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
21 763€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
56 079 € 61 177 € 66 275 € 71 373 € 76 471 € 81 570 € 110 854 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
50 980€ 56 078€ 61 176€ 66 274€ 71 372€ 76 471€ 81 569€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 099€ 5 099€ 5 099€ 5 099€ 5 099€ 5 099€ 29 285€