Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 210 438 € 1 435 528 € 1 279 411 € 1 119 240 € 1 086 430 € 1 087 320 € 939 765 € 1 071 311 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 302 € 33 188 € 30 694 € 21 080 € 25 018 € 39 947 € 34 378 € 24 376 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 302 € 33 188 € 30 694 € 21 080 € 23 856 € 38 785 € 33 216 € 23 214 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 187€ 30 977€ 28 387€ 18 677€ 21 355€ 36 200€ 30 400€ 20 166€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 115€ 2 211€ 2 307€ 2 403€ 2 501€ 2 585€ 2 816€ 3 048€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 162 € 1 162 € 1 162 € 1 162 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 162€ 1 162€ 1 162€ 1 162€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 186 224 € 1 399 342 € 1 239 291 € 1 093 342 € 1 054 137 € 1 026 983 € 903 573 € 1 044 965 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
63 597 € 59 222 € 27 073 € 31 107 € 31 946 € 32 404 € 31 756 € 28 094 €
035
B.I.1
Materiál
9 074€ 9 982€ 10 608€ 9 359€ 7 828€ 13 247€ 11 760€ 10 800€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
54 523€ 49 240€ 16 465€ 21 748€ 24 118€ 19 157€ 19 996€ 17 294€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
714 156 € 897 075 € 789 484 € 636 251 € 677 168 € 437 729 € 343 670 € 786 829 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
710 439 € 894 774 € 777 233 € 610 721 € 567 043 € 393 478 € 281 419 € 692 108 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
710 439€ 894 774€ 777 233€ 610 721€ 567 043€ 393 478€ 281 419€ 692 108€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 617€ 65 822€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
100€ 2 301€ 12 251€ 25 530€ 44 303€ 44 251€ 62 251€ 94 721€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
408 471 € 443 045 € 422 734 € 425 984 € 345 023 € 556 850 € 528 147 € 230 042 €
072
B.V.1.
Peniaze
94 474€ 92 084€ 93 436€ 90 866€ 104 283€ 92 869€ 134 033€ 158 888€
073
B.V.2.
Účty v bankách
313 997€ 350 961€ 329 298€ 335 118€ 240 740€ 463 981€ 394 114€ 71 154€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 912 € 2 998 € 9 426 € 4 818 € 7 275 € 20 390 € 1 814 € 1 970 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 912€ 2 998€ 3 311€ 1 030€ 1 331€ 1 974€ 1 760€ 1 894€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 115€ 3 788€ 5 944€ 18 416€ 54€ 76€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 210 438 € 1 435 528 € 1 279 411 € 1 119 240 € 1 086 430 € 1 087 320 € 939 765 € 1 071 311 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
522 753 € 558 467 € 478 981 € 449 856 € 497 509 € 446 920 € 374 509 € 323 030 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 742€ 6 742€ 6 742€ 6 742€ 6 742€ 6 742€ 6 742€ 6 742€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 265 € 1 265 € 1 265 € 1 265 € 1 265 € 1 265 € 1 265 € 1 265 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 265€ 1 265€ 1 265€ 1 265€ 1 265€ 1 265€ 1 265€ 1 265€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
343 835 € 319 114 € 319 114 € 319 114 € 401 820 € 130 239 € 308 306 € 281 926 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
343 835€ 319 114€ 319 114€ 319 114€ 401 820€ 130 239€ 308 306€ 281 926€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
164 271 € 224 706 € 145 220 € 116 095 € 81 042 € 302 034 € 51 556 € 26 457 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
687 685 € 877 061 € 800 430 € 669 384 € 588 793 € 640 361 € 565 256 € 748 268 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 050 € 1 352 € 851 € 1 589 € 1 086 € 685 € 312 € 273 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 050€ 1 337€ 842€ 1 584€ 1 034€ 685€ 312€ 273€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
15€ 9€ 5€ 52€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
673 659 € 861 823 € 788 471 € 655 913 € 578 923 € 632 821 € 557 755 € 742 377 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
650 469 € 806 072 € 747 708 € 616 717 € 546 823 € 354 769 € 502 023 € 644 899 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
650 469€ 806 072€ 747 708€ 616 717€ 546 823€ 354 769€ 502 023€ 644 899€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
31 526€ 84 526€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 799€ 179 964€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 739€ 8 642€ 7 006€ 6 703€ 6 639€ 4 278€ 129€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 814€ 5 323€ 4 133€ 11 499€ 3 915€ 2 950€ 3 101€ 2 992€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 153€ 41 397€ 24 850€ 18 450€ 7 545€ 90 007€ 12 428€ 5 194€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 484€ 389€ 4 774€ 2 544€ 202€ 853€ 8 548€ 4 766€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
11 976 € 13 886 € 11 108 € 11 882 € 8 784 € 6 855 € 7 189 € 5 618 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 976€ 11 886€ 9 108€ 9 882€ 6 784€ 5 955€ 7 189€ 5 618€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 900€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
128 € 39 € 13 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
128€ 39€ 13€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé