Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danfoss Power Solutions a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
99 752 944 € 92 594 218 € 87 793 901 € 88 224 142 € 76 561 886 € 74 855 119 € 73 342 006 € 72 554 527 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
40 282 397 € 38 457 186 € 33 578 562 € 29 444 811 € 26 451 527 € 24 670 472 € 27 501 299 € 32 534 160 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
22 147 € 1 000 € 2 504 € 5 002 € 6 633 € 32 273 € 73 390 € 38 110 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
22 147€ 1 000€ 2 504€ 5 002€ 6 633€ 32 273€ 73 390€ 38 110€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
40 260 250 € 38 456 186 € 33 576 058 € 29 439 809 € 26 444 894 € 24 638 199 € 27 427 909 € 32 496 050 €
012
A.II.1
Pozemky
864 574€ 804 528€ 804 528€ 804 528€ 537 628€ 471 632€ 470 132€ 470 132€
013
A.II.2
Stavby
11 960 791€ 12 618 025€ 14 842 957€ 15 298 319€ 14 440 322€ 14 828 976€ 15 325 853€ 17 388 270€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 666 788€ 13 218 527€ 10 068 097€ 8 232 857€ 6 596 596€ 6 359 393€ 9 062 059€ 13 571 410€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 643 000€ 11 531 722€ 5 724 940€ 3 441 354€ 4 687 348€ 2 347 239€ 2 329 841€ 1 006 238€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
125 097€ 283 384€ 2 135 536€ 1 662 751€ 183 000€ 630 959€ 240 024€ 60 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
59 410 197 € 54 094 467 € 54 137 590 € 58 640 440 € 50 085 406 € 50 158 107 € 45 808 645 € 39 960 431 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
8 807 083 € 8 240 587 € 12 143 305 € 8 968 790 € 7 843 759 € 7 915 213 € 8 499 936 € 8 741 461 €
035
B.I.1
Materiál
7 057 638€ 6 507 919€ 9 751 104€ 6 983 853€ 5 889 898€ 6 166 976€ 6 709 820€ 6 780 692€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 249 289€ 1 292 927€ 1 250 707€ 1 039 255€ 1 133 968€ 1 165 126€ 1 116 100€ 1 169 119€
037
B.I.3
Výrobky
499 341€ 439 040€ 1 140 305€ 943 194€ 819 020€ 580 401€ 666 637€ 756 504€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
815€ 701€ 1 189€ 2 488€ 873€ 2 710€ 7 379€ 35 146€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
50 537 787 € 45 853 438 € 41 992 633 € 49 667 523 € 42 215 081 € 42 225 253 € 37 016 085 € 31 154 845 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 661 670 € 9 553 889 € 6 485 765 € 6 227 011 € 4 329 054 € 3 976 842 € 10 125 092 € 9 395 099 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 160 955€ 7 433 645€ 4 622 088€ 4 683 639€ 3 046 992€ 2 658 600€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 500 715€ 2 120 244€ 1 863 677€ 1 543 372€ 1 282 062€ 1 318 242€ 10 125 092€ 9 395 099€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
39 766 576€ 33 427 162€ 33 247 893€ 41 313 875€ 36 387 206€ 36 825 750€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
24 275 739€ 20 051 110€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 102 595€ 2 715 168€ 2 258 015€ 2 119 806€ 1 495 804€ 1 421 907€ 2 614 906€ 1 525 960€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
182 665€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 946€ 157 219€ 960€ 6 831€ 3 017€ 754€ 348€ 11€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
65 327 € 442 € 1 652 € 4 127 € 26 566 € 17 641 € 292 624 € 64 125 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 500€ 764€ 718€ 197€ 1 238€ 738€
073
B.V.2.
Účty v bankách
54 827€ 442€ 1 652€ 3 363€ 25 848€ 17 444€ 291 386€ 63 387€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
60 350 € 42 565 € 77 749 € 138 891 € 24 953 € 26 540 € 32 062 € 59 936 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
60 350€ 42 565€ 77 749€ 138 891€ 24 953€ 26 540€ 32 062€ 59 936€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
99 752 944 € 92 594 218 € 87 793 901 € 88 224 142 € 76 561 886 € 74 855 119 € 73 342 006 € 72 554 527 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
72 852 346 € 64 496 042 € 55 806 010 € 65 313 161 € 57 810 513 € 52 113 111 € 47 666 486 € 52 049 701 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 € 39 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€ 39 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 800 000 € 7 800 000 € 7 800 000 € 7 800 000 € 7 375 446 € 6 930 783 € 6 804 301 € 6 194 159 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 800 000€ 7 800 000€ 7 800 000€ 7 800 000€ 7 375 446€ 6 930 783€ 6 804 301€ 6 194 159€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
156 754 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
156 754€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
17 696 042 € 9 006 010 € 13 161 € 11 010 513 € 5 737 665 € 1 735 703 € 597 368 € 597 368 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 696 042€ 9 006 010€ 13 161€ 11 010 513€ 5 737 665€ 1 735 703€ 597 368€ 597 368€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 356 304 € 8 690 032 € 8 992 849 € 7 502 648 € 5 697 402 € 4 446 625 € 1 264 817 € 6 101 420 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
26 900 598 € 28 098 176 € 31 987 891 € 22 910 981 € 18 751 373 € 22 742 008 € 25 675 520 € 20 504 826 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
628 152 € 414 241 € 502 873 € 383 078 € 258 039 € 422 985 € 558 689 € 860 045 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
111 452€ 39 377€ 64 441€ 29 413€ 5 644€ 14 032€ 14 982€ 12 900€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
516 700€ 374 864€ 438 432€ 353 665€ 252 395€ 408 953€ 543 707€ 847 145€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 502 202 € 1 458 349 € 1 426 743 € 1 379 829 € 1 272 168 € 1 432 889 € 1 868 592 € 2 223 138 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 502 202€ 1 458 349€ 1 426 743€ 1 379 829€ 1 272 168€ 1 432 889€ 1 868 592€ 2 223 138€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
21 848 109 € 23 183 685 € 26 956 430 € 18 531 048 € 15 191 309 € 19 641 565 € 20 977 673 € 15 522 127 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
19 991 831 € 21 514 351 € 25 005 110 € 16 930 109 € 13 734 695 € 12 563 246 € 14 280 301 € 13 387 063 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 076 089€ 2 285 173€ 2 813 357€ 1 201 750€ 1 300 553€ 646 661€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
18 915 742€ 19 229 178€ 22 191 753€ 15 728 359€ 12 434 142€ 11 916 585€ 14 280 301€ 13 387 063€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
5 491 278€ 5 491 278€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
937 045€ 851 580€ 843 485€ 714 416€ 583 642€ 604 696€ 656 406€ 611 176€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
705 690€ 632 102€ 643 663€ 508 797€ 423 813€ 393 601€ 428 778€ 420 514€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
176 227€ 160 333€ 455 737€ 377 584€ 448 778€ 588 744€ 120 014€ 1 083 309€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
37 316€ 25 319€ 8 435€ 142€ 381€ 896€ 20 065€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 922 135 € 3 041 901 € 3 101 845 € 2 617 026 € 2 029 857 € 1 244 569 € 2 270 566 € 1 899 516 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
508 034€ 608 773€ 556 614€ 405 863€ 238 866€ 456 286€ 913 636€ 871 273€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 414 101€ 2 433 128€ 2 545 231€ 2 211 163€ 1 790 991€ 788 283€ 1 356 930€ 1 028 243€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé