Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stavomontáže Inštalácie s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
576 994 € 649 377 € 586 464 € 679 786 € 824 365 € 756 574 € 845 298 € 929 995 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 923 € 33 881 € 20 489 € 15 351 € 9 308 € 9 622 € 21 321 € 40 209 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 923 € 33 881 € 20 489 € 15 351 € 9 308 € 9 622 € 21 321 € 40 209 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 923€ 33 881€ 20 489€ 15 351€ 9 308€ 9 622€ 21 321€ 40 209€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
553 898 € 610 066 € 565 975 € 660 769 € 814 199 € 744 914 € 781 553 € 857 860 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
135 306 € 170 660 € 74 924 € 106 280 € 147 887 € 318 935 € 274 270 € 175 519 €
035
B.I.1
Materiál
135 306€ 170 660€ 74 924€ 106 280€ 147 887€ 318 935€ 274 270€ 175 519€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
232 686 € 289 352 € 376 197 € 318 334 € 608 320 € 277 209 € 368 536 € 610 506 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
227 663 € 265 778 € 365 359 € 303 851 € 608 071 € 277 209 € 368 536 € 609 524 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
227 663€ 265 778€ 365 359€ 303 851€ 608 071€ 277 209€ 368 536€ 609 524€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 023€ 23 574€ 10 838€ 14 009€ 0€ 653€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
474€ 249€ 0€ 329€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
185 906 € 150 054 € 114 854 € 236 155 € 57 992 € 148 770 € 138 747 € 71 835 €
072
B.V.1.
Peniaze
16 020€ 465€ 21 459€ 43 453€ 22 640€ 22 564€ 7 688€ 898€
073
B.V.2.
Účty v bankách
169 886€ 149 589€ 93 395€ 192 702€ 35 352€ 126 206€ 131 059€ 70 937€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 173 € 5 430 € 3 666 € 858 € 2 038 € 42 424 € 31 926 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 173€ 5 430€ 3 666€ 858€ 2 038€ 1 991€ 1 490€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 40 433€ 30 436€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
576 994 € 649 377 € 586 464 € 679 786 € 824 365 € 756 574 € 845 298 € 929 995 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
318 658 € 305 745 € 289 115 € 266 609 € 247 115 € 234 124 € 229 899 € 234 677 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 470 € 8 470 € 8 470 € 8 470 € 8 470 € 8 471 € 8 471 € 8 471 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
8 470€ 8 470€ 8 470€ 8 470€ 8 470€ 8 471€ 8 471€ 8 471€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
257 275 € 240 645 € 218 139 € 198 645 € 180 875 € 186 206 € 186 206 € 181 008 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
262 053€ 245 423€ 222 917€ 203 423€ 185 653€ 186 206€ 186 206€ 181 008€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 778€ -4 778€ -4 778€ -4 778€ -4 778€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
12 913 € 16 630 € 22 506 € 19 494 € 17 770 € -553 € -4 778 € 5 198 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
258 336 € 343 632 € 297 349 € 413 177 € 577 250 € 522 450 € 615 399 € 695 318 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
71 977 € 73 000 € 90 800 € 150 428 € 210 209 € 225 070 € 297 708 € 297 291 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
65 002€ 66 761€ 85 000€ 145 000€ 205 000€ 220 000€ 292 960€ 292 960€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 975€ 6 239€ 5 800€ 5 428€ 5 209€ 5 070€ 4 748€ 4 331€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
171 971 € 251 284 € 192 201 € 249 172 € 354 463 € 273 660 € 299 680 € 297 635 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
153 515 € 234 561 € 172 746 € 234 235 € 309 297 € 249 943 € 272 091 € 272 240 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
153 515€ 234 561€ 172 746€ 234 235€ 309 297€ 249 943€ 272 091€ 272 240€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 470€ 9 440€ 11 670€ 9 047€ 8 448€ 8 357€ 10 214€ 10 404€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 299€ 5 727€ 6 026€ 4 895€ 4 289€ 5 782€ 5 763€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 639€ 1 457€ 1 759€ 995€ 32 429€ 15 360€ 11 593€ 9 228€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
48€ 99€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 388 € 14 348 € 14 348 € 13 577 € 12 578 € 11 720 € 11 711 € 14 092 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
14 388€ 14 348€ 14 348€ 13 577€ 12 578€ 11 720€ 11 711€ 14 092€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 000€ 12 000€ 6 300€ 86 300€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé