Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KOBIT - SK, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2020
30.06.2021
01.07.2019
30.06.2020
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 197 904 € 3 985 970 € 4 647 668 € 4 040 506 € 5 015 597 € 3 090 667 € 4 298 343 € 4 235 055 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
624 028 € 697 870 € 729 197 € 812 195 € 827 034 € 877 441 € 922 834 € 1 007 988 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
495 € 989 € 1 484 € 182 € 896 € 5 432 € 5 871 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
495€ 989€ 1 484€ 182€ 896€ 5 432€ 5 871€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
624 028 € 697 375 € 728 208 € 810 711 € 826 852 € 876 545 € 917 402 € 1 002 117 €
012
A.II.1
Pozemky
282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€ 282 148€
013
A.II.2
Stavby
286 186€ 336 280€ 386 373€ 437 371€ 489 285€ 519 998€ 596 343€ 647 240€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 003€ 37 147€ 57 863€ 89 313€ 53 478€ 72 396€ 36 824€ 70 600€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 800€ 1 800€ 1 824€ 1 879€ 1 941€ 2 003€ 2 087€ 2 129€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 891€ 40 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 565 815 € 3 280 900 € 3 907 692 € 3 219 061 € 4 180 125 € 2 205 793 € 3 347 548 € 3 205 705 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
479 193 € 315 633 € 754 542 € 532 825 € 743 482 € 231 329 € 233 804 € 286 028 €
035
B.I.1
Materiál
236 136€ 196 927€ 185 628€ 149 119€ 168 943€ 128 636€ 123 496€ 120 680€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 290€ 3 020€ 23 793€ 9 372€ 2 867€ 2 125€ 23 253€ 903€
037
B.I.3
Výrobky
48 633€ 45 240€ 14 559€ 20 060€ 37 483€ 26 371€ 14 785€ 19 202€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
188 134€ 70 446€ 530 562€ 354 274€ 534 189€ 74 197€ 72 270€ 145 243€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
177 290 € 109 744 € 19 804 € 1 903 € 4 179 € 7 383 € 64 639 € 566 256 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
35 379 € 100 515 € 62 679 € 564 113 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
35 379€ 100 515€ 62 679€ 564 113€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
124 950€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
16 961€ 9 229€ 19 804€ 1 903€ 4 179€ 7 383€ 1 960€ 2 143€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
522 884 € 637 317 € 1 833 825 € 1 259 030 € 762 974 € 296 000 € 1 855 260 € 1 374 611 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
471 482 € 517 588 € 1 585 645 € 1 204 811 € 741 798 € 292 562 € 1 827 248 € 1 368 743 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 944€ 5 000€ 0€ 1 861€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
292 562€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
471 482€ 514 644€ 1 585 645€ 1 199 811€ 741 798€ 1 825 387€ 1 368 743€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
51 243€ 0€ 19 577€ 5 728€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
159€ 119 729€ 248 180€ 54 219€ 21 176€ 3 438€ 8 435€ 140€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 386 448 € 2 218 206 € 1 299 521 € 1 425 303 € 2 669 490 € 1 671 081 € 1 193 845 € 978 810 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 594€ 2 917€ 10 393€ 427€ 2 558€ 11 503€ 7 814€ 8 916€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 380 854€ 2 215 289€ 1 289 128€ 1 424 876€ 2 666 932€ 1 659 578€ 1 186 031€ 969 894€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 061 € 7 200 € 10 779 € 9 250 € 8 438 € 7 433 € 27 961 € 21 362 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 646€ 7 022€ 9 475€ 8 756€ 8 369€ 7 376€ 7 596€ 21 344€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
415€ 178€ 1 304€ 494€ 69€ 57€ 20 365€ 18€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 197 904 € 3 985 970 € 4 647 668 € 4 040 506 € 5 015 597 € 3 090 667 € 4 298 343 € 4 235 055 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 651 460 € 3 513 431 € 3 205 569 € 2 981 439 € 2 825 284 € 2 816 335 € 2 752 576 € 3 020 026 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
447 456 € 447 456 € 447 456 € 447 456 € 447 456 € 447 456 € 447 456 € 447 456 €
082
A.I.1
Základné imanie
447 456€ 447 456€ 447 456€ 447 456€ 447 456€ 447 456€ 447 456€ 447 456€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
44 745 € 44 745 € 44 745 € 44 745 € 44 745 € 44 745 € 44 746 € 44 745 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
44 745€ 44 745€ 44 745€ 44 745€ 44 745€ 44 745€ 44 746€ 44 745€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 836 012 € 2 561 012 € 2 337 012 € 2 221 012 € 2 221 012 € 2 221 012 € 2 217 825 € 2 427 387 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 836 012€ 2 561 012€ 2 337 012€ 2 221 012€ 2 221 012€ 2 221 012€ 2 217 825€ 2 427 387€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
323 247 € 460 218 € 376 356 € 268 226 € 112 071 € 103 122 € 42 549 € 100 438 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
546 444 € 472 539 € 1 442 099 € 1 059 067 € 2 190 313 € 273 825 € 1 542 287 € 1 214 645 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
45 733 € 12 347 € 33 965 € 29 668 € 14 789 € 4 018 € 545 € 2 418 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 894€ 12 347€ 9 248€ 8 281€ 4 783€ 629€ 545€ 2 418€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
22 524€ 9 734€ 6 832€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
13 315€ 24 717€ 11 653€ 3 174€ 3 389€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
76 309 € 96 040 € 92 067 € 68 968 € 32 510 € 14 044 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
76 309€ 96 040€ 92 067€ 68 968€ 32 510€ 14 044€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
397 530 € 333 112 € 1 275 988 € 929 111 € 2 118 743 € 218 610 € 1 501 869 € 1 165 447 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
255 875 € 183 109 € 1 061 391 € 694 322 € 1 876 768 € 105 072 € 1 172 725 € 927 104 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
108 250€ 83 779€ 381 659€ 100 747€ 822 096€ 41 957€ 732 377€ 632 836€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
147 625€ 99 330€ 679 732€ 593 575€ 1 054 672€ 63 115€ 440 348€ 294 268€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
82 500€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
79 206€ 50 198€ 67 868€ 50 170€ 24 879€ 17 761€ 22 391€ 24 306€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 265€ 33 006€ 20 739€ 19 647€ 15 592€ 10 840€ 21 864€ 24 222€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
38 770€ 63 771€ 116 022€ 68 434€ 194 528€ 84 730€ 284 489€ 188 810€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
414€ 3 028€ 9 968€ 14 038€ 6 976€ 207€ 400€ 1 005€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
26 872 € 31 040 € 40 079 € 31 320 € 24 271 € 37 153 € 39 873 € 46 780 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
25 342€ 27 710€ 34 079€ 23 193€ 15 667€ 14 076€ 12 236€ 16 862€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 530€ 3 330€ 6 000€ 8 127€ 8 604€ 23 077€ 27 637€ 29 918€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
507 € 3 480 € 384 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
185€ 3 480€ 384€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
322€