Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COLAS Slovakia, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
50 422 000 € 59 296 000 € 42 691 000 € 49 997 000 € 39 981 000 € 67 461 000 € 109 938 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
20 148 000 € 35 780 000 € 12 354 000 € 13 418 000 € 13 671 000 € 15 670 000 € 19 510 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 060 000 € 459 000 € 40 000 € 45 000 € 119 000 € 194 000 € 237 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
17 000€ 31 000€ 18 000€ 45 000€ 119 000€ 190 000€ 67 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 043 000€ 428 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 22 000€ 4 000€ 170 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 408 000 € 9 657 000 € 10 632 000 € 12 418 000 € 12 481 000 € 13 489 000 € 14 225 000 €
012
A.II.1
Pozemky
2 310 000€ 1 481 000€ 1 481 000€ 1 481 000€ 1 481 000€ 1 503 000€ 2 991 000€
013
A.II.2
Stavby
7 638 000€ 3 462 000€ 3 820 000€ 4 175 000€ 4 359 000€ 4 758 000€ 3 906 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 245 000€ 4 240 000€ 4 774 000€ 4 942 000€ 4 966 000€ 4 757 000€ 5 084 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 186 000€ 474 000€ 544 000€ 1 671 000€ 1 671 000€ 1 623 000€ 2 083 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
29 000€ 0€ 13 000€ 149 000€ 4 000€ 848 000€ 161 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
680 000 € 25 664 000 € 1 682 000 € 955 000 € 1 071 000 € 1 987 000 € 5 048 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
378 000€ 24 701 000€ 378 000€ 378 000€ 378 000€ 378 000€ 378 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 265 000€ 390 000€ 570 000€ 1 278 000€ 1 927 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
302 000€ 963 000€ 1 039 000€ 187 000€ 123 000€ 331 000€ 2 743 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
30 175 000 € 23 415 000 € 30 254 000 € 36 511 000 € 26 230 000 € 51 595 000 € 90 200 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 839 000 € 1 736 000 € 1 318 000 € 1 605 000 € 1 011 000 € 826 000 € 3 291 000 €
035
B.I.1
Materiál
1 839 000€ 1 736 000€ 1 318 000€ 1 605 000€ 1 011 000€ 826 000€ 3 291 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
26 334 000 € 20 082 000 € 21 343 000 € 22 453 000 € 11 448 000 € 31 016 000 € 81 751 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
26 331 000 € 19 816 000 € 20 646 000 € 22 045 000 € 10 550 000 € 30 193 000 € 78 913 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 265 000€ 300 000€ 350 000€ 708 000€ 769 000€ 1 248 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 000€ 1 000€ 397 000€ 58 000€ 190 000€ 54 000€ 1 590 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 002 000 € 1 597 000 € 7 593 000 € 12 453 000 € 13 771 000 € 19 753 000 € 5 158 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 002 000€ 1 597 000€ 7 593 000€ 12 453 000€ 13 771 000€ 19 753 000€ 5 158 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
99 000 € 101 000 € 83 000 € 68 000 € 80 000 € 196 000 € 228 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
50 422 000 € 59 296 000 € 42 691 000 € 49 997 000 € 39 981 000 € 67 461 000 € 109 938 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 341 000 € 22 659 000 € 8 078 000 € 8 008 000 € -37 853 000 € -34 274 000 € -41 864 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
88 220 000 € 88 220 000 € 55 277 000 € 15 367 000 € 15 367 000 € 15 367 000 € 15 367 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
88 220 000€ 88 220 000€ 55 277 000€ 15 367 000€ 15 367 000€ 15 367 000€ 15 367 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 845 000€ 6 845 000€ 6 948 000€ 46 948 000€ 6 948 000€ 6 948 000€ 6 948 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € -8 619 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ -8 619 000€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-85 724 000 € -63 787 000 € -54 147 000 € -54 307 000 € -60 168 000 € -56 589 000 € -64 179 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-85 724 000€ -63 787 000€ -54 147 000€ -54 307 000€ -60 168 000€ -56 589 000€ -64 179 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
41 081 000 € 36 637 000 € 34 613 000 € 41 989 000 € 77 834 000 € 101 735 000 € 151 801 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 143 000 € 778 000 € 665 000 € 279 000 € 50 333 000 € 50 348 000 € 40 347 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 50 000 000€ 50 000 000€ 40 000 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 000€ 27 000€ 21 000€ 194 000€ 333 000€ 333 000€ 304 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 130 000€ 751 000€ 644 000€ 85 000€ 0€ 15 000€ 43 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 613 000 € 493 000 € 2 942 000 € 722 000 € 854 000 € 889 000 € 726 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 613 000€ 493 000€ 2 942 000€ 722 000€ 854 000€ 889 000€ 726 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
34 279 000 € 31 033 000 € 25 008 000 € 28 239 000 € 14 268 000 € 39 388 000 € 107 168 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
20 381 000 € 17 869 000 € 12 927 000 € 14 906 000 € 11 793 000 € 35 956 000 € 102 699 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 025 000€ 10 025 000€ 9 015 000€ 10 448 000€ 152 000€ 0€ 1 205 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
137 000€ 137 000€ 137 000€ 137 000€ 137 000€ 137 000€ 137 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 584 000€ 1 275 000€ 1 605 000€ 1 551 000€ 1 206 000€ 1 764 000€ 1 684 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
848 000€ 712 000€ 901 000€ 832 000€ 700 000€ 857 000€ 955 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
668 000€ 489 000€ 289 000€ 306 000€ 271 000€ 648 000€ 387 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
636 000€ 526 000€ 134 000€ 59 000€ 9 000€ 26 000€ 101 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 046 000 € 2 331 000 € 5 998 000 € 12 749 000 € 12 379 000 € 10 912 000 € 3 362 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 046 000€ 2 331 000€ 5 998 000€ 12 749 000€ 12 379 000€ 10 912 000€ 3 362 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 2 002 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 198 000€ 198 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 1 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé