Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 717 075 € 3 260 485 € 2 511 311 € 2 816 737 € 2 057 659 € 2 056 536 € 1 680 306 € 1 495 903 € 1 570 703 € 1 708 650 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 130 665 € 824 461 € 840 905 € 875 033 € 866 638 € 845 819 € 850 299 € 868 835 € 996 935 € 1 085 073 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
4 171 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 171€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 126 494 € 824 461 € 840 905 € 875 033 € 866 638 € 845 819 € 850 299 € 868 835 € 996 935 € 1 085 073 €
012
A.II.1
Pozemky
206 209€ 206 209€ 206 209€ 206 209€ 206 208€ 206 208€ 206 208€ 206 208€ 206 208€ 206 208€
013
A.II.2
Stavby
176 216€ 243 718€ 311 220€ 378 722€ 446 224€ 513 727€ 574 344€ 641 302€ 708 260€ 775 218€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
493 667€ 305 273€ 281 326€ 262 513€ 204 830€ 114 822€ 69 747€ 21 325€ 48 250€ 69 430€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
71 040€ 37 784€ 42 150€ 15 324€ 9 376€ 11 062€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
97 676€ 31 477€ 12 265€ 34 217€ 34 217€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
81 686€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 499 118 € 2 332 078 € 1 593 573 € 1 840 478 € 1 150 891 € 1 185 254 € 808 655 € 611 538 € 547 406 € 605 673 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 054 587 € 2 081 243 € 1 478 579 € 1 623 225 € 1 067 989 € 1 059 571 € 696 753 € 519 639 € 462 298 € 562 507 €
035
B.I.1
Materiál
315 171€ 215 601€ 180 309€ 176 448€ 159 675€ 136 062€ 121 055€ 112 891€ 112 546€ 113 512€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
64 839€ 73 480€ 24 314€ 35 165€ 35 970€ 22 169€ 18 493€ 11 522€ 4 490€ 12 872€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 674 577€ 1 792 162€ 1 273 956€ 1 411 612€ 872 344€ 901 340€ 557 205€ 395 226€ 345 262€ 436 123€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
250 € 35 € 31 € 21 € 20 € 32 € 3 328 € 6 937 € 2 622 € 3 567 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
250€ 35€ 31€ 21€ 20€ 32€ 3 328€ 6 937€ 2 622€ 3 567€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
440 082 € 235 296 € 96 717 € 200 784 € 80 931 € 119 481 € 91 115 € 73 544 € 67 425 € 29 660 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
439 882 € 235 296 € 87 075 € 181 992 € 80 931 € 119 125 € 91 115 € 61 264 € 67 131 € 29 460 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
439 882€ 235 296€ 87 075€ 181 992€ 80 931€ 119 125€ 91 115€ 61 264€ 67 131€ 29 460€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 014€ 18 792€ 122€ 12 275€ 294€ 200€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
200€ 628€ 234€ 5€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 199 € 15 504 € 18 246 € 16 448 € 1 951 € 6 170 € 17 459 € 11 418 € 15 061 € 9 939 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 199€ 15 504€ 18 246€ 16 448€ 1 951€ 6 170€ 17 459€ 11 418€ 15 061€ 9 939€
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
87 292 € 103 946 € 76 833 € 101 226 € 40 130 € 25 463 € 21 352 € 15 530 € 26 362 € 17 904 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 584€ 9 621€ 8 632€ 6 690€ 9 304€ 8 400€ 7 106€ 5 852€ 6 685€ 8 626€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
72 708€ 94 325€ 68 201€ 94 536€ 30 826€ 17 063€ 14 246€ 9 678€ 19 677€ 9 278€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 717 075 € 3 260 485 € 2 511 311 € 2 816 737 € 2 057 659 € 2 056 536 € 1 680 306 € 1 495 903 € 1 570 703 € 1 708 650 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 759 772 € 1 647 301 € 1 423 774 € 1 339 836 € 1 272 299 € 1 178 590 € 1 101 309 € 1 007 895 € 993 413 € 916 858 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
255 594 € 255 594 € 255 594 € 255 594 € 255 594 € 255 594 € 255 594 € 255 594 € 255 594 € 248 955 €
082
A.I.1
Základné imanie
255 594€ 255 594€ 255 594€ 255 594€ 255 594€ 255 594€ 255 594€ 255 594€ 248 955€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
255 594€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 324€ 5 324€ 5 324€ 5 324€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
25 810 € 25 810 € 25 811 € 25 810 € 16 158 € 8 943 € 4 272 € 3 547 € 26 605 € 26 429 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
25 810€ 25 810€ 25 811€ 25 810€ 16 158€ 8 943€ 4 272€ 3 547€ 26 605€ 26 429€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
6 203 € 6 203 € 6 203 € 6 203 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
6 203€ 6 203€ 6 203€
092
A.V.2
Ostatné fondy
6 203€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 063 897 € 1 119 927 € 1 022 432 € 944 895 € 807 517 € 769 773 € 736 502 € 722 744 € 628 732 € 654 472 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 063 897€ 1 119 927€ 1 022 432€ 944 895€ 807 517€ 769 773€ 736 502€ 722 744€ 663 445€ 663 323€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -34 713€ -8 851€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
414 471 € 245 970 € 119 937 € 113 537 € 193 030 € 144 280 € 93 414 € 14 483 € 70 955 € -24 525 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 901 187 € 1 606 032 € 1 087 537 € 1 473 388 € 785 114 € 877 642 € 577 680 € 486 467 € 570 575 € 781 642 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
257 € 4 € 237 € 89 € 92 € 10 € 5 221 € 9 726 € 16 842 € 24 212 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
4 949€ 9 203€ 16 768€ 23 977€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
257€ 4€ 237€ 89€ 92€ 10€ 272€ 523€ 74€ 235€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
7 148€ 19 946€ 33 199€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 143 373 € 994 174 € 638 980 € 394 257 € 253 762 € 272 758 € 262 979 € 175 484 € 232 417 € 254 628 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
701 978 € 672 372 € 358 547 € 184 225 € 100 678 € 129 420 € 118 350 € 97 277 € 52 905 € 85 813 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
701 978€ 672 372€ 358 547€ 184 225€ 100 678€ 129 420€ 118 350€ 97 277€ 52 905€ 85 813€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
548€ 1 024€ 3 820€ 7 025€ 32 634€ 63 472€ 90 443€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
45 117€ 38 411€ 32 459€ 28 597€ 25 668€ 22 938€ 23 155€ 17 945€ 17 246€ 18 648€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 796€ 24 631€ 21 058€ 18 453€ 16 895€ 14 537€ 14 488€ 11 263€ 11 389€ 10 902€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
367 482€ 258 694€ 226 786€ 162 434€ 109 191€ 101 126€ 99 312€ 13 576€ 83 408€ 46 233€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
66€ 130€ 306€ 917€ 649€ 2 789€ 3 997€ 2 589€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
34 123 € 28 479 € 20 541 € 22 212 € 19 199 € 15 989 € 16 228 € 13 132 € 15 430 € 12 650 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34 123€ 28 479€ 20 541€ 19 462€ 16 745€ 12 983€ 13 836€ 10 932€ 15 430€ 12 650€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 750€ 2 454€ 3 006€ 2 392€ 2 200€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
147 368€ 68 312€ 73 898€ 405 677€ 130 600€ 148 825€ 165 270€ 180 831€ 134 254€ 222 261€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 576 066€ 515 063€ 353 881€ 651 153€ 381 461€ 440 060€ 127 982€ 100 146€ 151 686€ 234 692€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
56 116 € 7 152 € 3 513 € 246 € 304 € 1 317 € 1 541 € 6 715 € 10 150 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
56 116€ 7 152€ 3 513€ 246€ 304€ 1 317€ 1 541€ 1 748€ 53€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 4 967€ 10 097€