Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
34 224€ 32 797€ 26 567€ 90 273€ 105 142€ 72 517€ 40 003€ 71 919€ 6€ 67 531€ 71 461€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 692€ 10 924€ 8 767€ 31 067€ 34 770€ 23 525€ 15 398€ 31 994€ 12€ 34 948€ 38 256€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
21 532 € 21 873 € 17 800 € 59 206 € 70 372 € 48 992 € 24 605 € 39 925 € -6 € 32 583 € 33 205 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
52 943 940 € 50 951 980 € 49 097 887 € 48 774 500 € 49 344 952 € 50 157 715 € 49 583 254 € 51 689 787 € 51 428 171 € 50 055 856 € 51 136 175 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
52 943 940€ 50 951 980€ 49 097 887€ 48 769 932€ 49 344 952€ 50 149 845€ 49 572 234€ 51 661 011€ 51 350 394€ 50 052 568€ 51 136 175€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
4 568€ 7 870€ 11 020€ 28 776€ 77 777€ 3 288€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
45 522 099 € 43 518 077 € 41 953 762 € 41 687 115 € 42 295 860 € 42 898 491 € 42 606 849 € 45 085 208 € 44 581 726 € 43 313 384 € 44 148 968 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 190 662€ 40 585 197€ 38 902 906€ 38 658 884€ 39 437 761€ 40 196 067€ 39 997 931€ 42 524 841€ 42 107 238€ 40 929 290€ 41 640 402€
10
B.2
Služby
3 331 356€ 2 927 831€ 3 050 145€ 3 028 231€ 2 861 278€ 2 699 245€ 2 608 918€ 2 560 367€ 2 474 488€ 2 384 094€ 2 508 566€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 443 373 € 7 455 776 € 7 161 925 € 7 146 591 € 7 119 464 € 7 308 216 € 7 001 010 € 6 644 504 € 6 846 439 € 6 775 055 € 7 020 412 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
3 347 234 € 3 164 213 € 2 940 173 € 2 768 479 € 2 812 706 € 2 827 469 € 2 727 711 € 2 795 067 € 2 761 134 € 3 049 333 € 2 911 388 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 250 957€ 2 086 092€ 1 990 670€ 1 917 655€ 1 911 083€ 1 894 046€ 1 889 735€ 1 903 489€ 1 895 783€ 2 000 410€ 2 039 424€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 600€ 19 765€ 15 786€ 15 111€ 15 111€ 14 683€ 12 209€ 12 087€ 15 450€ 19 559€ 4 099€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
868 764€ 822 626€ 779 106€ 699 172€ 695 740€ 716 205€ 685 292€ 703 063€ 702 730€ 724 840€ 683 825€
16
C.4
Sociálne náklady
219 913€ 235 730€ 154 611€ 136 541€ 190 772€ 202 535€ 140 475€ 176 428€ 147 171€ 304 524€ 184 040€
17
D
Dane a poplatky
27 720€ 27 268€ 26 013€ 21 378€ 29 416€ 22 755€ 31 206€ 37 652€ 26 618€ 29 405€ 36 253€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 735 149€ 4 051 384€ 3 614 045€ 3 894 703€ 3 743 540€ 3 859 229€ 3 658 768€ 3 173 525€ 3 167 155€ 3 003 671€ 2 834 135€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 798€ 17 560€ 43 332€ 69 827€ 70 295€ 50 171€ 99 921€ 131 464€ 27 919€ 2 904€ 12 478€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 338€ 131€ 44 068€ 3 499€ 31 188€ 13 236€ 5 872€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-9 910€ 22 818€ -1 790€ 4 214€ -10 276€ 9 180€ 22 836€ 2 087€ 2 262€ 24 593€ -498€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
344 554€ 342 083€ 52 063€ 13 800€ 16 237€ 48 255€ 44 799€ 27 514€ 99 861€ 227 178€ 49 716€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
159 874€ 128 661€ 200 233€ 111 778€ 112 348€ 132 814€ 114 606€ 72 696€ 169 717€ 42 257€ 94 993€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
538 320 € 421 075 € 478 646 € 429 535 € 474 194 € 555 195 € 587 104 € 691 267 € 834 097 € 855 878 € 1 200 463 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
11 431€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
338€ 154€ 411€ 5 099€ 1 710€ 2 074€ 2 779€ 18 512€ 14 246€
39
N
Nákladové úroky
44 993€ 56 170€ 60 075€ 66 117€ 73 220€ 122 718€ 121 144€ 63 805€ 13 041€ 9 774€ 24 745€
40
XI.
Kurzové zisky
2€
41
O
Kurzové straty
6€ 33€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
117€ 16€ 39€ 14€ 3€ 1€ 147€ 9€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 629€ 38 692€ 20 757€ 11 181€ 10 607€ 6 870€ 8 495€ 10 247€ 24 741€ 9 928€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-83 622 € -94 524 € -80 715 € -77 128 € -83 377 € -129 042 € -126 304 € -70 223 € -20 508 € -15 854 € -20 451 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
454 698 € 326 551 € 397 931 € 352 407 € 390 817 € 426 153 € 460 800 € 621 044 € 813 589 € 840 024 € 1 180 012 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
97 607 € 43 986 € 74 926 € 65 647 € 66 425 € 171 600 € 132 826 € 120 220 € 170 293 € 190 480 € 233 687 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
40 907€ 45 745€ 61 272€ 3 106€ 9 146€ 60 651€ 182 453€ 77 201€ 242 814€ 160 048€ 191 145€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
56 700€ -1 759€ 13 654€ 62 541€ 57 279€ 110 949€ -49 627€ 43 019€ -72 521€ 30 432€ 42 542€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
357 091 € 282 565 € 323 005 € 286 760 € 324 392 € 254 553 € 327 974 € 500 824 € 643 296 € 649 544 € 946 325 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
454 698 € 326 551 € 397 931 € 352 407 € 390 817 € 426 153 € 460 800 € 621 044 € 813 589 € 840 024 € 1 180 012 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
357 091 € 282 565 € 323 005 € 286 760 € 324 392 € 254 553 € 327 974 € 500 824 € 643 296 € 649 544 € 946 325 €