Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MN- Building, a.s. v likvidácii

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
49 500€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
50 408 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
49 500€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
908€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
69 € 2 246 € 69 953 € 8 251 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
45 537€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
795€ 22 911€ 7 885€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
2€ 66€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
885€ 531€ 354€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
69€ 564€ 908€ 12€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-69 € -2 246 € -19 545 € -8 251 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-795 € -18 948 € -7 885 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 9 331 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 9 331 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9 331€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
135 991 € 128 918 € 193 989 € 114 744 € 169 € 288 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
135 887 € 128 864 € 193 769 € 114 517 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
135 887€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
128 864€ 193 769€ 114 517€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
104€ 54€ 220€ 227€ 169€ 288€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-135 991 € -128 918 € -193 989 € -114 744 € -169 € 9 043 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-136 060 € -128 918 € -193 989 € -116 990 € -19 714 € 792 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 960 € 185 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 960€ 185€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-136 060 € -129 878 € -194 949 € -117 950 € -20 674 € 607 €