Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia pre deti Slovenska

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
434 110€ 38 771€ 45 760€ 595 925€ 233 328€ 277 024€ 411 325€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
35 554€ 38 771€ 45 760€ 595 925€ 233 328€ 277 024€ 300 881€
010
 
Pozemky (031)
0€ 5 661€ 5 661€ 5 661€ 5 661€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
35 554€ 38 771€ 45 640€ 220 263€ 227 666€ 270 491€ 291 034€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 119€ 617€ 867€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 1€ 1€ 1€ 255€ 3 319€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 370 000€ 0€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
398 556€ 110 444€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
10 444€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
398 556€ 100 000€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
802 434€ 1 313 711€ 1 361 207€ 1 210 317€ 1 313 109€ 1 077 114€ 885 869€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
75 971€ 89 472€ 59 137€ 80 311€ 60 812€ 52 504€ 32 597€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
306€ 0€ -5 119€ 191€ 791€ 605€ 1 607€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
94€ 94€ 9 937€ 9 677€ 15 454€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 119€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 1 066€ 0€ 269€ 81€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
24 210€ 82 347€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
51 361€ 5 966€ 54 319€ 70 055€ 44 486€ 51 899€ 30 990€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
726 463€ 1 224 239€ 1 302 070€ 1 130 006€ 1 252 297€ 1 024 610€ 853 272€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 525€ 2 079€ 875€ 957€ 2 265€ 1 078€ 5 892€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
624 215€ 1 070 725€ 1 147 651€ 413 632€ 534 703€ 651 870€ 233 456€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
99 724€ 151 435€ 153 544€ 715 418€ 715 329€ 371 662€ 613 924€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
82€ 16 531€ 106 008€ 92 809€ 108 775€ 145 101€ 146 194€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
82€ 107€ 661€ 1 074€ 1 351€ 2 184€ 1 048€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 16 424€ 105 347€ 91 735€ 107 424€ 142 917€ 145 146€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 236 626€ 1 369 013€ 1 512 975€ 1 899 051€ 1 655 212€ 1 499 239€ 1 443 388€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
837 597€ 1 057 164€ 1 156 860€ 1 066 142€ 1 066 626€ 1 065 040€ 1 018 902€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 200 708€ 1 359 561€ 1 548 103€ 1 269 700€ 1 270 184€ 132 501€ 138 399€
063
 
Základné imanie (411)
129 784€ 129 784€ 129 785€ 129 784€ 129 784€ 129 784€ 129 784€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
1 070 924€ 1 229 776€ 1 418 318€ 1 139 916€ 1 140 399€ 2 717€ 395€
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
8 220€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
1 182 387€ 1 129 747€
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
1 182 387€ 1 129 747€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-302 397€ -364 131€ -203 558€ -203 558€ -203 699€ -249 244€ -242 746€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-60 715€ 61 734€ -187 685€ 0€ 141€ -604€ -6 498€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
82 221€ 121 914€ 258 098€ 586 583€ 211 250€ 131 869€ 129 818€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
3 488€ 4 881€ 2 281€ 1 503€ 2 678€ 903€ 784€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
3 488€ 4 881€ 2 281€ 1 503€ 2 678€ 903€ 784€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
668€ 526€ 294€ 272€ 230€ -9€ 3 051€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
668€ 526€ 294€ 272€ 230€ -9€ -32€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
3 083€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
78 064€ 116 507€ 255 523€ 214 662€ 207 560€ 130 840€ 125 983€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
38 345€ 8 989€ 27 431€ 4 995€ 22 424€ 13 018€ 14 717€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
61€ 6 952€ 2 013€ -10€ 1 056€ 3 285€ 2 636€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 4 447€ 1 182€ 0€ 611€ 748€ 1 172€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
0€ 1 281€ 3 664€ 4 420€ 380€ 1 124€ 855€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
39 659€ 94 838€ 221 233€ 205 257€ 183 088€ 112 665€ 106 603€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 370 146€ 781€ 135€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 185 000€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 185 146€ 781€ 135€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
316 809€ 189 935€ 98 017€ 246 326€ 377 336€ 302 330€ 294 668€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 138€ 480€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
316 809€ 189 935€ 98 017€ 246 326€ 377 198€ 301 850€ 294 668€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 236 626€ 1 369 013€ 1 512 975€ 1 899 051€ 1 655 212€ 1 499 239€ 1 443 388€