Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia pre deti Slovenska

2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
30 293€ 18 276€ 30 719€ 6 972€ 12 149€ 16 552€ 20 952€
02
502
Spotreba energie
1 373€ 2 438€ 3 510€ 2 692€ 4 531€ 7 550€ 5 533€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
15 976€ 6 128€ 1 574€ 2 304€ 2 251€ 5 132€ 9 118€
05
512
Cestovné
7 433€ 6 671€ 3 636€ 2 189€ 6 627€ 2 120€ 6 430€
06
513
Náklady na reprezentáciu
4 626€ 2 123€ 3 378€ 1 939€ 629€ 2 217€ 2 240€
07
518
Ostatné služby
365 303€ 394 595€ 397 785€ 352 365€ 341 691€ 264 403€ 301 408€
08
521
Mzdové náklady
158 108€ 98 582€ 29 127€ 37 399€ 57 782€ 47 759€ 46 760€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
55 950€ 31 520€ 9 722€ 13 245€ 19 907€ 9 807€ 10 805€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
3 572€ 2 043€ 971€ 1 157€ 1 321€ 1 395€ 1 590€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ -148€ 0€ 148€ 133€ 88€
14
532
Daň z nehnuteľností
115€ 115€ 268€ 197€ 197€ 196€ 171€
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 992€ 106€ 124€ 607€ 310€ 337€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 103€ 3 088€ 11€
17
542
Ostatné pokuty a penále
515€ 214€ 41€ 0€ 9€ 60€ 179€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 2 287€ 183€
19
544
Úroky
0€ 4 150€ 38€ 16€ 192€ 476€
20
545
Kurzové straty
0€ 4€ 3€ 0€ 1 211€ 11€ 1€
21
546
Dary
0€ 50€ 515€ 6€
22
547
Osobitné náklady
0€ 150€ 308€
23
548
Manká a škody
0€ 86€ 120€
24
549
Iné ostatné náklady
8 246€ 9 497€ 9 695€ 5 175€ 4 880€ 13 058€ 3 765€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 216€ 6 988€ 8 614€ 7 403€ 7 522€ 23 855€ 25 728€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 542 975€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
0€ 136 028€ 281 853€ 103 864€ 85 818€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
7 606€ 1 191€ 0€ 304€ 1 950€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-14 425€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
326 114€ 198 903€ 0€ 198 731€ 573 710€ 284 037€ 332 212€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
115 352€ 157 747€ 140 625€ 332 085€ 11 199€ 1 000€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
177 652€ 298 470€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
149 144€ 246 740€ 166 573€ 143 761€ 251 829€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 430 595€ 1 323 324€ 1 938 009€ 1 212 089€ 1 385 969€ 679 748€ 753 291€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 13€
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 1 660€ 373€ 2 505€ 1 178€ 6 958€ 5 601€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 50€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 15€ 37€ 78€ 12 334€ 12 884€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 55€ 16€
55
646
Prijaté dary
0€ 182 516€ 5 559€ 5 559€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 15€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 2 798€ 2 677€ 0€ 212€ 3 957€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 500€ 565 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
8 521€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 15 619€ 13 395€ 13 703€ 315€
64
656
Výnosy z použitia fondu
75 037€ 416 454€ 166 573€ 183 541€ 276 889€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 741€ 1 632€ 678€ 7 368€ 2 575€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 1 896€ 8 400€ 8 400€ 8 899€ 2 532€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
874 639€ 631 863€ 455 271€ 609 221€ 339 762€ 484 565€ 565 835€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
15 058€ 6 340€ 0€ 2 831€ 8 102€ 14 268€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
228 782€ 163 702€ 58 164€ 283 512€ 284 795€ 145 464€ 141 317€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
176 363€ 167 219€ 281 853€ 103 864€ 118 001€
73
691
Dotácie
0€ -5 479€ 26 714€ 5 478€ 337 071€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 369 880€ 1 385 058€ 1 757 475€ 1 217 144€ 1 389 227€ 682 211€ 749 300€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-60 715€ 61 734€ -180 534€ 5 054€ 3 257€ 2 463€ -3 991€
76
591
Daň z príjmov
0€ 5 172€ 5 054€ 3 116€ 3 067€ 2 507€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-60 715€ 61 734€ -185 706€ 0€ 141€ -604€ -6 498€