Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Pontis, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € ACC18_01: Občianske združenie PRIMA - Grant bol použitý na podporu projektu, ktorý začleňuje ľudí bez domova do spoločnosti zamestnaním na pozícii sociálneho asistenta, ktorý pomáha združeniu pracovať s užívateľmi drog a klietmi poskytujúcimi sexuálne služby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € ACC18_02: OZ Útočište-bezpečný priestor pre tvoj zivot, Košice - Poskytnutý grant bol použitý na zakúpenie chladiaceho boxu a spodnej pánskej bielizne pre klientov OZ Útočište - ľudí bez domova.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € ACC18_03: Naše motýliky - Terapeuti spolupracujúci s OZ absolvovali 8 rôznych tréningov a školení, vďaka ktorým sa zlepšia služby pre približne 40 detí so špeciálnymi potrebami mesačne.
e) podpora vzdelávania 200 € ACC18_04: Združenie mladých podnikateľov Slovenska - Grant bol použitý na prípravu metodického materiálu pre učiteľov stredných škôl, ktorý slúži na výučbu prípravy biznis plánu a zvyšuje podnikateľské zručnosti žiakov.
e) podpora vzdelávania 200 € ACC18_06: AJ Ty v IT - Na workshopoch sa viac ako 150 dievčat oboznámilo s programovacím jazykom Scratch, dievčatá si vytvorili vlastný produkt - hru, animáciu alebo príbeh.
e) podpora vzdelávania 200 € ACC18_07: Asociácia pre mládež, vedu a techniku - Grant bol použitý na spolufinancovanie organizácie súťažnej konferencie Junior Internet.
e) podpora vzdelávania 200 € ACC18_09: Kukučky - Deťom z detského domova bolo prostredníctvom rôznych zážitkových aktivít a neformálneho vzdelávania poskytnuté praktické rady a skúsenosti zo skutočného sveta, pre lepšiu integráciu.
e) podpora vzdelávania 200 € ACC18_10: Od emócií k poznaniu,n.o. - V rámci projektu prebehli dva tréningy a prípravné stretnutie, ktoré pripravili 24 mladých ľudí zreflektovať svoj život s hendikepom a využiť hendikep ako jedinečnosť, čím sa zvýšil ich pocit potreby pre spoločnosť a možnosti zamestnať sa.
e) podpora vzdelávania 182,3 € ACC18_11: YMCA Nesvady - Projekt prispel k zvýšeniu sociálnych a prac. zručností znevýhodnených cieľových skupín: sociálne znevýhodnení občania, mladí rómovia, mamičky na materskej dov. a nezamestnaní.
e) podpora vzdelávania 185 € ACC18_12: Občianske združenie MISIA MLADÝCH - Projekt prostredníctvom spoločných stretnutí a individuálnej práce v rodinách motivoval 28 matiek v náročných životných situáciách z regiónu Oravy k novým možnostiam rozvoja vlastnej sebestačnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € ACC18_13: Proti prúdu (vydavateľ Nota bene) - Grant pomohol aj v roku 2018 udržať službu Nosiči batožín Nota bene na Hlavnej stanici v Bratislave, ktorá pravidelne pomáha zvýšiť príležitosť na zamestnanie ľuďom bez domova.
e) podpora vzdelávania 200 € ACC18_14: Future Generation Europe, o.z. - Grant bol použitý na mentoringové a tréningové podujatia pre 17 účastníčok projektu, vďaka ktorým mohli rozvinúť svoje podnikateľské zručnosti - ako vypracovať biznis plán, na čo myslieť pri budovaní podnikania, ako svoj nápad odprezentovať potencionálnym
e) podpora vzdelávania 1 054,35 € ACC18_15: Séria školení, ktorá, tak ako minulý rok, nám, mladým (neskúseným) členom OZ Púpava, poskytne nové poznatky pre ďalší rozvoj našich schopností v úlohe inštruktorov.
e) podpora vzdelávania 1 381,71 € ACC18_16: Sučany Alumni - Spoločnosť absolventov gymnázia v Sučanoch - Grant bol použitý na náklady pre 15 žiakov zo znevýhodneného prostredia na "pretestovanie" (prípravu) prijímacích skúšok na bilingválne gymnázium.
e) podpora vzdelávania 50 € ACC18_17: Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova - Grant bol použitý na školenia na zlepšenie zručností v práci s mládežou a v organizovaní podujatí pre učiteľov, ktorí budú mať priamy dosah na približne 130 žiakov.
e) podpora vzdelávania 990 € ACC18_18: Ekonomická univerzita Bratislava - Fakulta medzinárodných vzťahov - Grant bol použitý na čiastočné pokrytie nákladov pre organizáciu Modelovej konferencie 2018, ktorá umožnila študentom Ekonomickej univerzity získať skúsenosti s organizáciou konferencie a zažiť atmosféru oficiálnych rokovaní na medzinárodnej úrovni.
e) podpora vzdelávania 1 980 € ACC18_19: Uni2010, o.z. - Z grantu boli zrealizované workshopy na zvýšenie podnikateľských zručností pre cca 700 žiakov na 25 školách.
e) podpora vzdelávania 140 € ACC18_20: Veľká - Malá - Škola - Grant prispel k vytvoreniu podmienok pre novovzniknuté pracovné miesto - špeciálneho pedagóga, ktorý sa venuje deťom s poruchami učenia alebo správania.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC18_21: Connect o.z. - Grant bol použitý na woekshopy zamerané na technické zručnosti, marketing a budovanie značky v kreatívnom priemysle.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ACC18_22: Človek v ohrození - V rámci projektu bolo vyškolených 61 klientov z vylúčených lokalít v základoch finančnej gramotnosti.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC19_01: Asociácia pre mládež, vedu a techniku - Prínosom projektu bolo zorganizovanie 14.ročníka konferencie Junior Internet, ktorá bola zameraná na kybernetickú bezpečnosť na internete a komunikáciu pre žiakov ZŠ a SŠ.
e) podpora vzdelávania 1 993,3 € ACC19_02: ČERVENÝ NOS Clowndoctors - Prínosom projektu bola realizácia niekoľkých seminárov pre zdravotnícky personál zo slovenských nemocníc, prostredníctvom ktorých sa podávali teoretické informácie o skúsenostiach s využitím humoru v liečebnom procese.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC19_03: Základná škola sv. Marka - Prínosom projektu bol seminár pre učiteľov, ktorý bol zameraný na oblasť nenásilnej komunikácie so žiakmi a rodičmi.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC19_05: SPy o.z. - Prínosom projektu bolo zviditeľniť vyučovanie pomocou zariadenia BBC micro:bit na ZŠ a SŠ na celom Slovensku, pričom boli zorganizované školenia pre 200 učiteľov a 300 žiakov informatiky.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC19_06: P-MAT, n.o. - Prínosom projektu bolo zorganizovanie 3 mat-fyz sústredení pre 102 žiakov z celého Slovenska vo veku 10-15 rokov, kde si deti vyskúšali spoluprácu v tímoch, zaujímavé vzdelávacie aktivity, získali nové zručnosti.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC19_07: Cesta von - Prínosom projektu bolo zrealizovanie stimulačných aktivít, aby sa zabezpečil zdravý psychomotorický rozvoj, stimuláciu kognitívnej funkcie, motoriku, citový rozvoj a komunikačné zručnosti.
e) podpora vzdelávania 1 993 € ACC19_08: Od emócii k poznaniu, n.o. - Prínosom projektu bolo zrealizovanie tréningov na rozvoj mäkkých zručností na podporu schopností a povedomia o hendike, aj sa vyškolili dvaja knihovníci.
e) podpora vzdelávania 1 999 € ACC19_09: I AMbitious o.z. - Prínosom bolo zorganizovanie mentoringového programu, diskusií, workshopov, pre dobrovoľníkov, hendikepované deti, bezdomovcov a študentov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC19_10: CDKL5 Slovakia - Prínosom projektu bolo vzdelávanie odborníkov/terapeutov pracujúcich s deťmi a dospievajucími s viacnásobným postihnutím. Vďaka tomu sa zlepšila dostupnosť terapií, deti minimalizujú agresívne správanie.
e) podpora vzdelávania 1 945 € ACC19_11: Občianske združenie Barlička - Prínosom projektu bolo zorganizovanie pracovnej stáže pre 30 ŤZP, integrovať ich do pracovného kolektívu, z čoho 4 mladí ľudia na konci stáže podpísali aj pracovné zmluvy.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC19_12: YMCA Nesvady - Prínosom projektu bolo zorganizovanie školení a kurzov, čím sa zlepšili soc. a prac. zručnosti klientov, vďaka čomu sa zlepšila ich živ.situácia, aj ich úroveň, aj ich obchodné zručnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € ACC19_14: Občianske združenie Odyseus - Prínosom projektu bolo zlepšenie pracovných schopností komunitných dobrovoľníkov a aj vytvorenie prac.miesta pre človeka z komunity drogovo závislých.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ACC19_15: Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta medzinárodných vzťahov - Prínosom projektu bolo posilnenie praktickej výučby na vysokých školách prostredníctvom negociácií, organizovaní konferencie, kde využili svoje teoretické vedomosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 473,63 € ADI_PP_04: Promethea - Prínosom projektu bolo zakúpenie 10 ks zvlhčovačov a 10 sád pre zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € ADI_PP19_01: Tenisový klub Žilina - Vďaka projektu sa do klubu prihlásilo 60 nových detí, z ktorých bolo 20 vybraných do ďalšieho závodného tenisu a zaregistrovaných v STZ.
b) podpora a rozvoj športu 4 627,9 € ADI_PP19_02: ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE ČADCA - Prínosom projektu bolo materiálne zabezpečenie pre zefektívnenie tréningových procesov, čo viedlo aj k nárastu nových členov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € ADI_ZGP19_01: Bojovníček - Prínosom bola podpora pre Zojku a pomoc s jej pravidelnými rehabilitáciami.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € ADI_ZGP19_02: občianske združenie MILI - Prínosom projektu bolo preplatenie intenzívneho rehabilitačného programu pre malú Emíliu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 020 € ADI_ZGP19_03: Kultúrne centrum AKTIVITY o.z - Prínosom projektu bolo pripravenie priestoru pre knižnicu, kúpili sa a poskladali sa police, vymaľovali sa priestory.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € ADI_ZGP19_04: Obec Blatnica - Prínosom projektu bolo postavenie oddychovej zóny pre deti s altánkom, pieskoviskom a preliezkami.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € ADI_ZGP19_05: Palculienka - Prínosom projektu bolo zlepšenie motorických a senzomotorických schopností u detí prostredníctvom zakúpených senzomotorických pomôcok.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € ADI_ZGP19_06: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec (SPOSA-Turiec) - Prínosom bolo postavené ihrisko s preliezkami pre deti s autizmom, kde deti získali priestor pre oddych aj športové aktivity.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € ADI_ZGP19_07: Občianske združenie "JA SÁM" - Prínosom projektu bolo zakúpenie vibračnej plošiny,ktorá napomáha aj pri samotnej rehabilitácii, vďaka uvolneniu stuhnutých svalov.
e) podpora vzdelávania 1 477 € ADI_ZGP19_08: VNÍMAM SVET INAK, o.z. - Prínosom projektu bolo zabezpečenie ABA terapií pre chlapca, prostredníctvom ktorých sa zlepšila imitácia, používanie gest a aj odstránenie problémového správania.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € ADI_ZGP19_09: Svetielko nádeje - Prínosom projektu bolo preplatenie potrebných vitamínov, liekov a iných doplnkov liečby pre deti v nemocnici.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 614 € ADI_ZGP19_10: OMD v SR - Agentúra osobnej asistencie Žilina - Prínosom projektu bolo zabezpečenie individuálných a skupinových psychologických konzultácií pre ľudí s ŤZP a osobných asistentov s cieľom zlepšiť vzťahy, komunikáciu a prevenciu vzniku sporov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € ADI_ZGP19_11: Obec Dubové - Folklórna skupina Prameň - Prínosom projektu bolo zakúpenie mikrofónov, čo sa použili na folklórnom festivale, ale budú použité aj na budúcich akciách.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 482,5 € ADI_ZGP19_12: Občianske združenie Dobrý Pastier - Kláštor pod Znievom - Prínosom projektu bolo vymaľovanie a vylepšenie spoločenských priestorov Útulku.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ADI_ZGP19_13: Občianske združenie Šmolkovia - Prínosom projektu bolo zrenovovanie pieskoviska, opláštil sa altánok, zhotovil sa aj stolček z dreveného bubna.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ADI_ZGP19_14: OBČIANSKE ZDRUŽENIE ESTONÁČIK - Vďaka tomuto projektu deti mohli mať zrenovovaný domček na uskadnenie hračiek a edukačných pomôcok v areáli materskej školy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € ADI_ZGP19_15: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom-Turiec (SPOSA-Turiec) - Prínosom projektu bolo dokončenie miestnosti pre autistov, kde bude herňa a priestor na arteterapie. Z prostriedkov sa aj vymaľovala chodba a kúpili soklové lišty.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 862 € ADI_ZGP19_16: Liberta, n.o. - Prínosom projektu bolo poskytnutie canisterapie a hipoterapie pre rodiny, ktoré si to pre zlú sociálnu situáciu nemohli dovoliť.
b) podpora a rozvoj športu 609 € ADI_ZGP19_19: DHZ Turčiansky Ďur - Vďaka projektu sa nám podarilo zakúpiť bežecký pás, ktorý bude slúžiť členom dobrovoľného hasičského zboru v Turčianskom Ďure a ktorý im bude pomáhať udržiavať sa v kondícii.
h) veda a výskum 2 540 € AXA_19_01: Jozef Lukča - Prínosom projektu bolo zostrojenie robota a reprezentácia na medzinárodnej súťaži v Číne, kde boli získané nové skúsenosti a vedomosti.
h) veda a výskum 2 345 € AXA_19_02: Kvetoslava Suďová - Prínosom projektu bolo zostrojenie robota a reprezentácia na medzinárodnej súťaži v Číne.
h) veda a výskum 2 340 € AXA_19_03: Viera Iľková - Cieľom projektu bolo zostrojiť robota a zúčastniť sa s ním na medzinárodnej súťaži v Číne, kde aj napriek nezískaniu prvého miesta, boli ziskané nové skúsenosti a vedomosti.
e) podpora vzdelávania 2 320,21 € AXA_19_05: Jana Plavá - Prínosom projektu bolo podporenie analýzy na identifikáciu molekulárnych faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku chemorezistencie nádoru.
h) veda a výskum 2 207 € AXA_19_06: Nikola Kubasová - Prínosom projektu bolo finančne podporiť nákup materiálu potrebného na analytickú metódu na zistenie koncentračných hladín pesticídov v mlieku.
h) veda a výskum 2 400 € AXA_19_07: Martina Micháliková - Prínosom bolo zakúpenie materiálu na výskum a zúčastnenie sa konferencie a odprezentovanie získaných poznatkov.
h) veda a výskum 1 469 € AXA_19_08: Simona Gežová - Prínosom projektu bolo podporenie genetického výskumu hadov na Balkáne.
h) veda a výskum 2 000 € AXA_19_09: Richard Cimerman - Prínosom projektu bolo zabezpečenie sprievodného kalibračného merania, materiál k experimentom a náklady spojené s účasťou na konferencii.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 250 € AXA_19_13: Martin Pekarčík - Vďaka grantu sme mohli zrealizovať vytvorenie prototypu nr. 0.1, 0.2 a 0.3. S-Case je medicínsko-technologické zariadenie, ktorého cieľom je priniesť do rozvíjajúcich sa krajin cenovo dostupné predčasné zisťovanie ochorení a zároveň zvýšenie prevencie.
e) podpora vzdelávania 1 900 € BK_PP19_01: Rada rodičov pri Strednej odbornej škole, Nerudova 13, Hlohovec - Rada rodičov pri Strednej odbornej škole skvalitnila za pomoci 20 učiteľov pre 150 žiakov výchovno-vzdelávací proces modernizáciou IKT, ktoré umožňujú využívať nové grafické softvéry vo vyučovaní odborných predmetov.
b) podpora a rozvoj športu 4 205,98 € BK_PP19_02: Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha - OZ Dúha zrealizovala aktivity pre 1500 účastníkov. Zúčastnili sa rôznych výletov, zrealizovali tradičné športové - bežecké podujatia v meste, florbalisti mohli trénovať v telocvični a dosahovať výsledky, zorganizovali ateltické preteky pre deti a mládež.
e) podpora vzdelávania 2 407,5 € BK_PP19_03: Spojená škola - Projektu sa zúčastnili zamestnanci našej školy ako i verejnosť. Pri príprave Klavírnej súťažnej prehliadky sa vykonali práce spojené s prípravou koncertnej sály a to vybavením koncertnej sály nábytkom. Vďaka zakúpeným pomôckam na voľnočasové aktivity pre
e) podpora vzdelávania 1 536 € BK_PP19_04: Základná škola Veľké Úľany - Vďaka projektu bude môcť denne 60 žiakov na ZŠ vo Veľkých Úľanoch využívať interaktívnu výučbu, premietanie, prezentáciu a interaktívne cvičenia.
e) podpora vzdelávania 2 322,5 € BK_PP19_05: Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petöfi Sándor Alapiskola és Óvoda, 925 21 Sládkovičovo - Diószeg - Viac ako 70 žiakov bude mať možnosť v nových priestoroch pohodlne pracovať za počítačom, čo povedie aj k zmene správania žiakov, prinesie pútavé vyučovanie prírodovedných predmetov prepojené s informatickou výchovou.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 950 € BK_PP19_06: Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec - V dvoch odborných učebniach a 4 triedach boli inštalované magnetické sklenené tabule, čím bola zabezpečená bezprašnosť prostredia a celkové skvalitnenie životného prostredia v škole.
b) podpora a rozvoj športu 398 € BK_PP19_07: Rodičovské združenie pri Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec - Vďaka projektu bolo možné organizovať florbalové turnaje. Zvýšil sa záujem žiakov o šport. Najmä dievčatá uvítali možnosť bedmintonu. Počet žiakov oslobodených z TSV sa znížil o 50%.
e) podpora vzdelávania 1 500 € BK_PP19_08: Základná škola Vilka Šuleka - Prostredníctvom zakúpeného interaktívneho monitoru sa zvýši záujem žiakov o učenie a zlepšenie ich vyučovacích výsledkov. Dosah projektu bol na 53 žiakov a tiež 18 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
e) podpora vzdelávania 3 683,2 € BK_PP19_09: Stredná odborná škola technická Hlohovec - Zakúpením učebných pomôcok sa výchovno-vzdelávací proces na odborných predmetoch a hlavne na praktickom vyučovaní zmodernizoval, umožnil žiakom získať najmodernejšie poznatky v oblasti elektrotechniky a strojárstva, žiaci nadobudli manuálne zručnosti.
e) podpora vzdelávania 444 € BK_PP19_10: ZŠ Podzámska, Hlohovec - Počas projektu sme zrealizovali výučbu v IKT učebni so zakúpenou tlačiarňou, ktorá bude využívaná i v budúcnosti počas vyučovacích hodinách.
e) podpora vzdelávania 2 589 € BK_PP19_11: Spojená škola - Zakúpenie multimediálnej pomôcky "Funtronic" s príslušenstvom výrazne prispelo ku kvalitatívnemu posunu vzdelávania, zmysluplného využívania voľného času a pozitívnej vzájomnej spolupráce medzi žiakmi.
b) podpora a rozvoj športu 3 826 € BK_PP19_12: Futbalový Club Slovan Hlohovec - Prostriedky z grantu sme použili na nákup športového oblečenia deťom, čím sme im vytvorili lepšie podmienky na športovanie, konkrétne na futbal.
b) podpora a rozvoj športu 1 401 € BK_PP19_13: Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec - Projekt Športom k lepšiemu zdraviu bol vytvorený a realizovaný s cieľom vyhľadať a uskutočňovať u detí také aktivity, ktoré by viedli k lepšiemu zdraviu a lepšiemu zdravotnému štýlu, aby netrávili svoj voľný čas len sledovaním televízie a hraním počítačov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 320,48 € BK_PP19_14: Harmonia-Zariadenie pre seniorov - Projekt pomohol klientom zariadenia zlepšiť kreatívne myslenie, priniesol im zábavu do všedného dňa. Obrázky, ktoré pomocou projektu Enkaustika vyrobili im nie len priniesli radosť ale i úsmev na tvári, že ich môžu poslať svojim blízkym ako spomienku.
b) podpora a rozvoj športu 4 569,25 € BK_PP19_15: OZ Sašetky - Mažoretky Sašetky majú za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. Súťažili na národných i medzinárodných mažoretkových súťažiach, kde získali cenné tituly a ocenenia. Vďaka projektu sa zakúpili a dali ušiť kvalitné a veľmi pekné súťažné mažoretkové kostýmy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 16 759,79 € BK_PP19_16: Mestské kultúrne centrum Hlohovec - Poskytnuté finančné prostriedky boli využité na rozvoj úrovne knižničného fondu Mestskej knižnice v Hlohovci, čím sme mohli prispieť k podpore vzdelávania.Rovnako sme prostriedky využili na zlepšenie a skvalitnenie vybavenia a inventáru Zámku Hlohovec.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 991,6 € BK_PP19_18: Združenie pri III.ZŠ na ul. A.Felcána v Hlohovci - Projektom bol podporený u detí vzťah k regionálnej histórií a podporili sme u nich komunikačné schopnosti na verejnosti.
b) podpora a rozvoj športu 3 400 € BK_PP19_19: SPORTAcademy Hlohovec - Prostredníctvom projektu sa zvýšila kvalita zabezpečenia a dodania športovej výstroje a pomôcok. Zlepšili sa podmienky pre 140 športovcov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € BK_PP19_20: Základná škola, M. R. Štefánika 30, Hlohovec - Vytvorením zdravého životného prostredia projekt podporil záujem o vzdelanie a rast osobnosti mládeže na škole. Inštaláciou bezprašnej tabule sa odstránilo prašné a alergizujúce prostredie pre žiakov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 956,42 € BK_ZGP19_01: HLOHOVSKÁ STUDNIČKA - OZ Hlohovská studnička pomocou kúpy edukačného materiálu a pomôcok participovalo na podujatí pre žiakov MŠ. Na podujatí participovali aktívne aj rodičia, čím sa s nimi zintenzívnila spolupráca a zvýšilo sa povedomie o environmentnálnej výchove.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 031 € BK_ZGP19_02: Obec Ostrov - Materská škola - Materská škola v obci Ostrov zrealizovala projekt, ktorým do vzdelávacieho procesu priniesla atraktívny a efektívny priestor pre zážitkové učenie, sebarealizáciu, rozvoj pracovných schopností a zručností, a tiež umeleckú tvorbu.
e) podpora vzdelávania 3 000 € BK_ZGP19_03: Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove - Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci školy získali potrebné zručnosti na zefektívnenie riešenia konfliktov a záťažových situácií, zmenu postojov žiakov k riešeniu osobných konfliktov v triednych kolektívoch.
e) podpora vzdelávania 3 000 € BK_ZGP19_04: ZMRS pri ZŠ Mihálya Borsosa s VJM - Podarilo sa zrealizovať náučný chodník a zároveň sa podarilo vyhradiť priestor aj na školskú záhradu. Týmto je zabezpečená do budúcna pre žiakov výučba v prírodnom prostredí, ako aj budúca spolupráca všetkých školských zariadení v útulnom prostredí.
e) podpora vzdelávania 2 409 € BK_ZGP19_05: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Pastuchov - Spolu 109 žiakov prostredníctvom interaktívnej tabule získa vedomosti, zlepší si slovnú zásobu a schopnosť komunikovať. Počas vyučovania sa im takto odbúra stres a vyučovacie hodiny budú zaujímavejšie a zábavnejšie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 447,7 € BK_ZGP19_06: ROZVOJÁČIK o.z. - 180 žiakov sa začalo viac zaujímať o svoje okolie a brať prírodu vážne, najmä keď sa dozvedeli, čo všetko dokážu zvieratá a rastliny. Žiaci so zdravotným znevýhodnením boli počas prebiehajúcich aktivít plnohodnotnými členmi projektových tímov.
e) podpora vzdelávania 2 035 € BK_ZGP19_07: ZŠ s MŠ Dvorníky - Prostredníctvom projektu sa vzdelávalo 15 pedagógov ZŠsMŠ v oblasti kritického myslenia. Cez školenia rozvíjali kritické myslenie a učili sa uplatňovať inkluzívny prístup k žiakom, študentom a mladým ľuďom v našej spoločnosti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 900 € BK_ZGP19_08: Obec Horné Trhovište - Praktickým a zážitkovým spôsobom sa zoznámila nie len najmladšia generácia s ovocnými stromami, kríkmi a ich pozorovaním v jednotlivých ročných obdobiach, ale získali aj základné vedomosti o ich pestovaní, starostlivosti i využití.
e) podpora vzdelávania 2 500 € BK_ZGP19_09: Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha - Prostredníctvom exkurzií navštívilo 250 detí zo základnej školy včelárstvo, kde sa oboznámili so životom včiel a ich významom pre človeka. Taktiež v rámci projektu sa prostredníctvom nových lego sád skvalitnil výučbový proces žiakov vyššieho stupňa ZŠ.
e) podpora vzdelávania 2 170 € BK_ZGP19_10: ZŠ Podzámska, Hlohovec - ZŠ Podzámska sa zamerala na to, aby deti citlivo a pútavo našli cestu k empatii a tolerancii, ale zároveň aj rozvíjali svoje pohybové zručnosti, jemnú a hrubú motoriku, športové kompetencie a iné. Žiaci sa aktívne pripravovali na vystúpenia.
e) podpora vzdelávania 2 805,12 € BK_ZGP19_11: Rodičovská rada pri Základnej škole Vilka Šuleka - Projekt pomohol zlepšiť vzájomné vzťahy medzi deťmi, vzájomnú spoluprácu medzi sebou, vytvárajú sa nové kamarátstva. Pomaly sa zvyšuje aj čitateľská gramotnosť.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 966,7 € BK_ZGP19_12: Špeciálna základná škola Sereď - Žiaci špeciálnej základnej školy spoznali vďaka projektu jednotlivé remeslá, tradičnú kultúru a tvorili si primerané zručnosti z remesiel ako napr.: krosnár, paličkárka, drevorezbár, keramikárka.
e) podpora vzdelávania 2 482 € BK_ZGP19_13: Obec Vinohrady nad Váhom - Nainštalovaním interaktívnej tabule s dataprojektorom a notebookom sa podarilo zlepšiť a zefektívniť výučbu detí a zvýšila sa tak odbornosť a tiež metódy vzdelávania učiteliek MŠ.
e) podpora vzdelávania 2 163,2 € BK_ZGP19_14: MŠ Žlkovce - Projekt bol zameraný na nákup technického vybavenia (CD prehrávače, reproduktor, mikrofónové sety). Počas školského roka sme pozorovali zlepšenie komunikačných i logopedických zručností. Viditeľne sa zlepšili schopnosti detí vystupovať pred publikom.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € BK_ZGP19_15: Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec - V ZŠsMŠ na ulici Koperníkova v Hlohovci sa podarilo vytvoriť žiakom priestor na aktívny pohyb. Zakúpené workoutové preliezky využívajú žiaci počas hodín telesnej výchovy, ale tiež žiaci školského klubu detí.
e) podpora vzdelávania 2 700 € BK_ZGP19_16: Rada rodičov pri Strednej odbornej škole, Nerudova 13, Hlohovec - Prostredníctvom grantu bol zakúpený profesionálny grafický lis a fotoaparát, čím sa výrazne zlepšila úroveň výučby študentov. Grafický lis umožnil vytváranie a používanie nových grafický techník, ktoré sme nemohli dovtedy použiť, napríklad Karborondum.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 700 € BK_ZGP19_17: OZ Usmiate slniečka v MŠ, je nezisková organizácia, ktorá vznikla spojením rodičov detí materských škôl v Sládkovičove. ( MŠ Fučíkova, MŠ Jána Dalloša, MŠ Budovateľská). Materské školy navštevuje spolu 150 detí od veku 3 do 6 rokov. - 154 detí sa učilo vnímať prírodu, poznávať ju, vytvárať si k nej postoje rôznymi spôsobmi, napríklad cez zmyslové vnímanie a poznanie. Prostredníctvom zmyslových hier má dieťa možnosť prírodu intenzívnejšie precítiť.
e) podpora vzdelávania 1 500 € BK_ZGP19_18: Vzdelávacie združenie Gaudeamus - V rámci projektu sa zakúpila IKT (dokovacia stanica na tablety) a bola zaradená do výučby. Žiaci tak mohli pracovať s online učebnicami a rozvíjať tak finančnú gramotnosť.
e) podpora vzdelávania 2 923,15 € BK_ZGP19_19: Základná škola Mojmírova 98 - Projekt prispel najmä ku skvalitneniu práce v krúžku bádateľov a na hodinách prvouky a prírodovedy. Deti majú možnosť pracovať s modernými prístrojmi a pomôckami a ďalej rozvíjať svoje poznatky.
b) podpora a rozvoj športu 2 988 € BK_ZGP19_20: Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec - Zatraktívnili sme školský dvor novým zaujímavým exteriérovým prvkom, ktorý je navyše vysoko funkčný a posilňuje výsledky aktivít na prevenciu plochonožia. Deti získavajú návyk pravidelného cvičenia v prospech vývinu detského chodidla.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € DELL19_01: Živadom o.z. - Projekt umeleckej čipkárskej dielne v Španej Doline priniesol na námestie funkčnú čipkársku dielňu, ktorá združila 10 čipkáriek zo Španej Doliny a okolia pri zachovaní tohto jedinečného remesla.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 300 € DELL19_02: OZ LIRA - V rámci projektu OZ LIRA zorganizovala spolu 32 aktivít, v rámci ktorých zlepšila kvalitu života pre 50 seniorov a 20 inak obdarovaných ľudí. Aktivít sa zúčastnilo 40 dobrovoľníkov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € DELL19_03: ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého) - ZRR Nejedlého zrealizovali projekt, do ktorého sa zapojili učitelia, vedenie školy aj žiaci. Vďaka nim môže chemické laboratórium začať slúžiť svojmu účelu. Žiaci sa majú kde posadiť, je na čo písať a je kde uložiť laboratórne sklo a chemikálie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € DELL19_04: Centrum MEMORY n.o. - Prínosom pre cieľovú skupinu bolo rozšírenie terapeuticko- aktivizačných programov formou činností v exteriéri. Projekt prispel nielen ku skrášleniu prostredia, ale aj k podpore vlastnej iniciatívy osôb s demenciou byť aktívnymi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € DELL19_05: MUSICA CORDIS - V meste Zlaté Moravce sa vďaka udelenému grantu uskutočnil historicky 1. ročník festivalu klasickej hudby s názvom Hudobná jar v Zlatých Moravciach, ktorého súčasťou boli 4 koncerty na vysokej interpretačnej a umeleckej úrovni.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € DELL19_06: OZ Prakoreň - Účastníci prednášok získali teoretické aj praktické vedomosti k téme téme výsadby stromov. Vytvorením plochy sme vytvorili priestor na vzdelávanie na tému ďalšej starostlivosti a prírode blízke ovocinárstvo.
b) podpora a rozvoj športu 1 800 € DELL19_07: Občianske združenie svätého Jozefa - Občianske združenie sv. Jozefa vytvorením zóny na cvičenie prispelo k intenzívnejšiemu pohybu obyvateľov DSS a ZpS Rača, ktorým sa Fitpark stal súčasťou denného režimu. V rámci projektu sa zakúpili a osadili 3 multifunkčné fit zariadenia.
e) podpora vzdelávania 1 070 € DELL19_08: Oz Francesco - 80 detí sa počas školského roka učilo kontinuálnej príprave na vyučovanie a osvojili si každodennú prípravu do školy. Žiaci, ktorí sa kontinuálne nepripravujú sa nemohli zúčastniť aktivít projektu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 439 € DELL19_09: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy - Projektom sme podporili veterinárnu starostlivosť a zabezpečenie kvalitného krmiva, potrebného na výchovu a výcvik vodiacich psov, ktoré slúžia na zlepšenie na zdravotného stavu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000,07 € DELL19_10: Ružová stužka, n.f. - Ružová stužka n.f. prostredníctvom projektu zvýšila povedomie žien o prevencii rakoviny a podporila zvýšenie návštevnosti preventívnych mamografických vyšetrení. 7 dobrovoľníkov oslovilo na 10 miestach spolu okolo 5000 žien.
e) podpora vzdelávania 7 630,07 € DM18_03: CEEV Živica - Prínosom projektu bolo naplňanie environmentálnych aktivít na zíženie ekostôp škôl- navštevovali sa školy, vznikla nová metodická príručka, prebehli kurzy pre učiteľov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 18 900 € DM18_04: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Prínosom projektu bolo zvýšiť kvalitu verejných priestorov a podporiť diverzitu zelene, osadili sa interaktívne exponáty, uskutočnila sa konferencia a exkurzia do Brna.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 100 € DM18_04: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Prínosom projektu bolo zvýšiť kvalitu verejných priestorov a podporiť diverzitu zelene, osadili sa interaktívne exponáty, uskutočnila sa konferencia a exkurzia do Brna.
e) podpora vzdelávania 5 402,22 € DM18_24: CEEV Živica - Vďaka projektu učitelia absolvovali odborný kurz, kde získali zručnosti pre prácu so žiakmi na úrovni rovesníckeho vzdelávania a odborné znalosti v environmentálnych témach.
e) podpora vzdelávania 600,25 € DM18_24: CEEV Živica - Vďaka projektu učitelia absolvovali odborný kurz, kde získali zručnosti pre prácu so žiakmi na úrovni rovesníckeho vzdelávania a odborné znalosti v environmentálnych témach.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 384,81 € DM19_16: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Vďaka podpore boli na 10 vybraných školách zrealizované adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Vzniklo 10 klimatických prvkov spojených s 10 výučbovými programami, a tiež včelnica.
e) podpora vzdelávania 100 € EMB_IN19_02: Daniela Marušincová - Vďaka projektu mohli študentky rozbehnúť svoj prvý podnikateľský nápad - obliečku vankúša na cestovanie, pracovať na ňom a zúčastniť sa finále programu Inoveum v roku 2019.
e) podpora vzdelávania 100 € EMB_IN19_03: Zuzana Šefčíková - Vďaka projektu mali možnosť študentky rozbehnúť svoj prvý podnikateľský nápad - opasok Blace, pracovať na ňom a zúčastniť sa finále programu Inoveum v roku 2019.
e) podpora vzdelávania 100 € EMB_IN19_04: Barbora Bajtošová - Vďaka projektu mal študent možnosť rozbehnúť svoj prvý podnikateľský zámer. So svojím projektom sa zúčastnil finále programu Inoveum v roku 2019.
e) podpora vzdelávania 100 € EMB_IN19_05: Mária Miháliková - Vďaka projektu mali študentky možnosť rozbehnúť svoj prvý podnikateľský nápad - maliarsku sadu s kartičkami a návodmi, pracovať na ňom a zúčastniť sa finále programu Inoveum v roku 2019.
e) podpora vzdelávania 100 € EMB_IN19_06: Marta Smyková - Prostredníctvom projektu sa študent strednej školy zlepšil v podnikateľských zručnostiach a získal znalosti týkajúce sa marketingu a reklamy. Vytvorený bol prototyp produktu.
e) podpora vzdelávania 1 700 € EMB_IN19_07: Mária Miháliková - Prostredníctvom projektu sa študent strednej školy zlepšil v podnikateľských zručnostiach a získal znalosti týkajúce sa marketingu a reklamy.
e) podpora vzdelávania 2 500 € EMB_IN19_08: Zuzana Šefčíková - Prostredníctvom projektu sa študent strednej školy zlepšil v podnikateľských zručnostiach a získal znalosti týkajúce sa marketingu a reklamy.
e) podpora vzdelávania 1 200 € EMB_IN19_09: Barbora Bajtošová - Prostredníctvom projektu sa študent strednej školy zlepšil v podnikateľských zručnostiach a získal znalosti týkajúce sa marketingu a reklamy, v ktorej oslovil 70 000 ľudí.
e) podpora vzdelávania 3 000 € EMB_IN19_10: Michal Iždinský - Prostredníctvom projektu sa študent strednej školy zlepšil v podnikateľských zručnostiach a získal znalosti týkajúce sa marketingu a reklamy.
e) podpora vzdelávania 1 300 € EMB_IN19_11: Daniela Marušincová - Prostredníctvom projektu sa študent strednej školy zlepšil v podnikateľských zručnostiach a získal znalosti týkajúce sa marketingu a reklamy.
e) podpora vzdelávania 3 000 € EMB_IN19_12: Zuzana Hricová - Prostredníctvom projektu sa študent strednej školy zlepšil v podnikateľských zručnostiach a získal znalosti týkajúce sa marketingu a reklamy.
e) podpora vzdelávania 6 300 € EMB_PP19_01: Uni2010, o.z. - Občianske združenie UNI2010 realizuje projekt Inoveum už po štvrtýkrát. Opäť so záujmom študentov, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie svojich nápadov pod dozorom mentora.
b) podpora a rozvoj športu 5 500 € EMB_PP19_02: Krasokorčuliarsky klub Spišská Nová Ves - Prostredníctvom projektu sa zlepšili výsledky detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú aktivít Krasokorčuliarskeho klubu. Prostriedky sa použili na prenájom ľadovej plochy, realizáciu sústredení a zabezpečenie tréningových pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 5 500 € EMB_PP19_03: GoStar, o.z. - Vďaka projektu sme zistili pomocou analýzy telesnú zdatnosť detí a o to viac sa zameriavame v tréningových jednotkách na to, v čom sa potrebujú zlepšiť. Taktiež zdokonaľujeme to, v čom boli pri diagnostike na lepšej úrovni.
e) podpora vzdelávania 11 800 € EMB18_005: Uni2010 - Občianske združenie UNI2010 realizovalo projekt Inoveum už po tretíkrát. Opäť so záujmom študentov, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie svojich nápadov pod dozorom mentora. Projekt sa realizoval v 16 školách a zapojilo sa doň 1000 študentov
e) podpora vzdelávania 10 653,87 € EMB18_005: Uni2010 - Občianske združenie UNI2010 realizovalo projekt Inoveum už po tretíkrát. Opäť so záujmom študentov, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie svojich nápadov pod dozorom mentora. Projekt sa realizoval v 16 školách a zapojilo sa doň 1000 študentov
f) ochrana ľudských práv 9 500 € FPTS19_01: Slovensko.Digital - Slovensko Digital v projekte Red Flags 3 doplnilo špecializovanú metodiku o kritériá na hodnotenie verejných obstarávaní a vyhodnotilo prvých 7 veľkých štátnych IT projektov.
f) ochrana ľudských práv 10 000 € FPTS19_02: Nadácia Zastavme korupciu - Nadácia Zastavme korupciu nastavila metodiku hodnotenia zadávateľov verejných zákaziek Zindex na základe dostupných dát, ktoré prispejú k posilneniu verejnej kontroly v tom, ako štát hospodári s verejnými zdrojmi.
h) veda a výskum 11 000 € FPTS19_03: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - Vďaka projektu SGI bola prostredníctvom plošného zberu primárnych a sekundárnych dát zmapovaná implementácia krokov súvisiacich so zvyšovaním profesionality štátnych zamestnancov.
e) podpora vzdelávania 37 901,7 € GEN18_01: Únia materských centier - Projekt pomáha vzdelávať Montessori metódou deti zo SZP v období od 0 - 5 rokov v 6 MC/RC na Slovensku. Zároveň pôsobí na rodičov a pomáha im vytvoriť lepší vzťah s dieťaťom.
e) podpora vzdelávania 4 211,3 € GEN18_01: Únia materských centier - Projekt pomáha vzdelávať Montessori metódou deti zo SZP v období od 0 - 5 rokov v 6 MC/RC na Slovensku. Zároveň pôsobí na rodičov a pomáha im vytvoriť lepší vzťah s dieťaťom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 16 387 € GEN19_01: Horská záchranná služba - Vďaka podpore vzniká aj na Slovensku mobilná aplikácia, ktorá umožní bezpečný pohyb v horách.
e) podpora vzdelávania 38 000 € JC19_01: Nadácia pre deti Slovenska - Projekt Život mladých pod kontrolou Nadácie pre deti Slovenska pomohol deťom a mladým dospelým v 10 Centrách pre deti a rodinu a v 5 školách pre deti so zdravotným znevýhodnením pripraviť sa na štart do života.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € JCM19_01: Archa, n. o. - Nezisková organizácia Archa zrealizovala cielený program pre mladých ľudí s mentálnym a telesným postihnutím, Downovým syndrómom, autizmom na rozvoj spolupráce, rešpektu a zvládania nežiadúceho a agresívneho správania. Celkovo realizovala 33 stretnutí.
e) podpora vzdelávania 1 792,5 € JCM19_02: OZ EDU Odborárska - Zreflektovali sa potreby marginalizovanej rómskej komunity v Košiciach prostredníctvom neformálneho vzdelávania.
e) podpora vzdelávania 1 535,2 € JCM19_03: Občianske združenie Úsmev na tvári - Občianske združenie Úsmev na tvári zrealizovalo exkurziu do hlavného mesta pre 6 osôb s mentálnym postihnutím, ktorí mali možnosť spoznať počas tohto výletu dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, ktorým sa úspešne podarilo zaradiť v pracovnom procese.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € JCM19_04: Autis - Organizácia Autis zabezpečila hipoterapiu pre 32 detí s autizmom dva krát do týždňa v priebehu 5 mesiacov. Takto prispela k ich dobrému a prospešnému rozvoju a pomohla ich rodinám.
e) podpora vzdelávania 1 000 € JCM19_05: Občianske združenie MAGIKOS - Občianske združenie MAGIKOS si vyškolilo 3 odborných pracovníkov pracujúcich v téme Bazálna stimulácia, Handle pre skvalitňovanie ich každodennej práce s jednotlivcami s postihnutím.
e) podpora vzdelávania 1 000 € JCM19_06: SRRZ-RZ pri Materskej škole - 45 detí za mesiac sa v MŠ zúčastnilo 4 aktivít. Pri spoločných aktivitách prijali medzi seba bez predsudkov aj detí z menej podnetného prostredia.
e) podpora vzdelávania 1 650 € JCM19_07: Kukučky - Organizácia Kukučky vďaka grantu Johnson Controls poskytlo 13 deťom z detského domova stráviť spolu 16 týždňov v 9tich dobrovoľníckych rodinách v Bratislave alebo na výletoch po Slovensku.
e) podpora vzdelávania 1 775 € JCM19_08: Zaujímam sa - Organizácia Zaujímam sa vďaka projektu rozbehla kreatívne recyklovanie v regióne východných Tatier. Viac než 95 ľudí prešlo vzdelávaním v oblasti recyklácie, organizácia zrealizovala viac než 45 vzdelávacích podujatí v regióne pre rôzne cieľové skupiny.
e) podpora vzdelávania 1 500 € JCM19_09: "Nie sme sami" - Organizácia "Nie sme sami" zrealizovala 3. ročník letnej tvorivej dielne, počas ktorej prebehlo 20 stretnutí s tématikou zameranou na tvorbu a kreativitu. Celkovo 40 deťom bolo poskytnuté zmysluplné trávenie voľného času.
e) podpora vzdelávania 1 440 € JCM19_10: Združenie mladých Rómov - Vďaka grantu mohlo Združenie mladých Rómov zorganizovať Aktívne leto pre 30 detí a 10 rodičov, na 8 voľnočasových aktivít a 2 prednášky.
e) podpora vzdelávania 1 753 € JCM19_11: Indícia n.o. - Indícia n.o. implementovali na 50 rómskych škôl krúžok Informatika s Emilom, čo malo veľmi pozitívny vplyv na deti a učiteľov a priebeh výučby informatiky.
e) podpora vzdelávania 2 000 € JCM19_12: Cesta von - Vďaka omame a jej mentorke má možnosť 140 detí z vylúčených komunít a ich rodičov dostať lekciu týždenne s v jemnej a hrubej motorike, posilňujú sa tak rodičovské zručnosti, ktoré napomáhajú k budovaniu citovej väzby a odbúravaniu toxického stresu detí.
e) podpora vzdelávania 2 000 € JCM19_13: Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov - 20 detí za 2 mesiace - júl a august 2019 (letné prázdniny) mohlo vďaka finančnej podpore a v spolupráci s DORKA, n.o. a dobrovoľníkmi formou denného tábora počas letných prázdnin umožnili deťom a mládeži z tohto zariadenia zažiť poznávacie výlety.
e) podpora vzdelávania 2 000 € JCM19_14: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - Vďaka podpore sa 33 mladých počas dvoch 6 dňových táborov mohlo zúčastniť projektu Letom Svetom, ktorú organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 050,87 € LEN19_01: Náruč - Pomoc deťom v kríze - Vďaka podpore vznikla v DKC Náruč odhlučnená špecializovaná miestnosť na realizáciu výsluchov detských obetí násilia v trestnom konaní využiteľná i ako terapeutická miestnosť.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 391,18 € LIDL19_01: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR použila finančné prostriedky na zakúpenie 9 ks polohovacích postelí Multicomfort G4 Mantovani. Postele osobám s nervovosvalovými ochoreniami výrazne skvalitňujú spánok a ležanie a pomáhajú aj ich asistentom.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 300 € LIDLPP18_002: Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hurbanovo - Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo nakúpiť farby a namaľovali sa brány a aj niektoré steny v priestoroch hasičskej zbrojnice.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 300 € LIDLPP18_003: Občianske združenie Zvieratkovosk - Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa vyrobiť nový koterec, vymaľovať koterec, doplniť štrk a vyvenčiť psíkov. Zakúpilo sa aj krmivo.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 200 € LIDLPP18_004: OZ TU SOM DOMA - Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zlepšiť obslužnosť minikaviarne KOLEČKO, vytvoriť výstavný priestor pre produkty chránenej dielne, nainštalovať nové poličky a šuflík, vysadiť kvety a zlepšiť cirkuláciu vzduchu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 200 € LIDLPP18_005: OZ Strážni anjeli - Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zakúpiť kvalitné krmivo pre psíkov a rozšíriť sieť podporovateľov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € LIDLPP18_006: KASPIAN - Novým náterom stropu v klube a odstránením nečistôt v ďalších šiestich miestnostiach budovy sa celkovo podarilo zvýšiť atraktivitu priestorov klubu KASPIAN pre deti a mládež.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 200 € LIDLPP18_007: Michaela Struharňanská - Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo spevniť 30 m plota okolo výbehu pre zvieratá.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 200 € LIDLPP18_008: Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. - Výsledkom projektu je reálne opravená takmer celá posledná strana ohradníka. Ohradník je v novom šate - nové stĺpy aj horizontálne dosky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 181,95 € LIDLPP18_009: Alžbetka n.o. - Počas projektu dobrovoľníci z LIDL pomohli pri úprave exteriéru aj interiéru v budove Alžbetka, urobilo sa hĺbkové čistenie, upratovanie a úprava priestorov, oprava bicyklov pre deti a pod.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 700 € LIDLPP18_01: Nadácia Televízie Markíza - Prostredníctvom projektu sa pomohlo 41 rodinám celkovou sumou 97.000 €, išlo o príspevky na zdravotnú starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením - rehabilitácie, nákup zdravotných pomôcok a úhradu nákladov za cestovanie za lekárskymi vyšetreniami.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 300 € LIDLPP18_010: Malá farma Košice - Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo včas postaviť búdy pre psíkov, ktorí by inak boli v zime vonku.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 284,5 € LIDLPP18_011: DORKA, n. o. Centrum pre obnovu rodiny Košice - Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zveľadiť priestory zariadení, ktoré slúžia ako skladové priestory, vymaľovať bytovú jednotku, vymaľovať rozvodovú skriňu pred zariadením a vyčistiť okolie zariadenia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 200 € LIDLPP18_012: Špeciálna základná škola s materskou školou - Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo zrevitalizovať a upraviť záhradu a tiež vymaľovať interiér zariadenia, chodby a jednu triedu, skvalitnili sa takto podmienky pre vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 200 € LIDLPP18_013: Imobilio občianske združenie - Vďaka dobrovoľníkom a grantu je dokončený finálny náter zárubní, vysprávky podlahovej krytiny,čistiace práce po náteroch, dokončené priestory rehabilitácie a startupov pre začatie prevádzky rehabilitácie, vedy a výskumu.
b) podpora a rozvoj športu 200 € LIDLPP18_014: Baseballový klub Angels Trnava - Grant a dobrovoľníci pomohli k ďalšiemu napredovaniu dostavby nového baseballového areálu, čistili od buriny antukový povrch ihriska, natreli moridlom sedenie v striedačkách a začali z výkopom jám na osadenie stĺpov oplotenia areálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € MBF19_01: Centrum rodiny,n.o - 50 detí so zdravotným znevýhodnením za mesiac, ktoré využívajú priestory Centra rodiny si vďaka grantu skrášli okolie a záhradu centra.
e) podpora vzdelávania 3 000 € MBF19_02: Divadlo bez domova - Vďaka projektu Divadla bez domova 10 hercov so znevýhodnením zahralo predstavenie pre 54 odsúdených žien. Predstavenie Krasojazdkyňa bolo výbornou príležitosťou priniesť silný umelecko-ľudský zážitok pre ženy v hľadisku.
e) podpora vzdelávania 3 000 € MBF19_03: Imobilio občianske združenie - Vďaka podpore bola umožnené dokončenie časti fasády na objekte Imobilio pre potreby kolaudácie centra, ktoré bude slúžiť 43 klientom so zdravotným znevýhodnením začleniť sa na trh práce.
f) ochrana ľudských práv 2 000 € MBF19_04: Aliancia Fair-play, o.z. - Vďaka podpore projektu Silnejší právny štát Aliancii Fair-play bolo pripravených 5 mediálnych výstupov na tému boja proti anonymnému korporátnemu vlastníctvu.
e) podpora vzdelávania 374,62 € MBF19_06: Transparency International Slovensko - Vďaka podpore mohla Transparency International Slovensko pripraviť rebríček 48 štátnych firiem a prispieť tak k informovanosti aktívnych občanov čerpajúcich informácie z portálu s hodnotením úrovne otvorenosti verených firiem.
e) podpora vzdelávania 7 000 € MBF19_07: PRO VIDA - Vďaka programu Buddy PRO VIDA dostalo vyše 90 detí z Centier pre deti a rodiny pred odchodom aj po odchode z centra, vyškolených 96 dobrovoľníkov a 4 koordinátorky, ktoré im pomáhajú s odchodom z domova.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € MBF19_08: OZ DOMOV - DÚHA - Vďaka podpore pracovníkov BŽD DÚHA má 25 matiek s deťmi ročne lepšiu podporu a krajšie podmienky na život v ťažkej sociálnej situácii.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € MBF19_09: Cesta von - Vďaka programu Cesty von OMAMA bolo až 55 deťom z chudobnej osady vo veku 0-3 roky na 3 rodičovských kluboch a 800 individuálnych lekciách poskytnutá raná intervencia, vďaka omame, pracovníčke spomedzi znevýhodnených žien z komunity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 59 € MO18_19: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Višňové - Prínosom projektu bolo zvýšiť kvalitu speváckeho zboru, prostredníctvom teambuildingu, nácvikov piesní, plánovanie poločných aktivít a akcií.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_40: Mládežnícký basketbalový klub Victoria Žilina - Prínosom projektu bolo zorganizovať medzinárodný turnaj žiakov v basketbale, aby obnovili medzinárodný turnaj pre mládež a aj skvalitnenie prípravy družstiev.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 500 € MO19_002: Nadácia ADELI - Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis poskytol priamu podporu na neurorehabilitáciu pre pani Máriu vo výške 4 500 Eur prostredníctvom Nadácie ADELI za účelom zlepšenia jej zdravotnej situácie po nehode.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_003: Futbalová akadémia UNITED Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany - Za pridelené prostriedky Futbalová akadémia UNITED Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany nakúpila futbalové brány rozmeru 5x2m, vďaka ktorým bolo rozšírené tréningové vybavenie klubu a zápasové nasadenie novej súťažnej kategórie U13.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 699,5 € MO19_005: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Višňové - Farnosť Višňové vďaka grantu investovala do rekonštrukcie podlahy v Kostole sv. Michala v Turí, vytvoril sa odvetrávací kanál, odstránila sa poškodená dlažba a zakúpila sa nová a položila sa v prednej časti kostola.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_006: Žilinské Blatíčko o.z. - Organizácia amatérskeho prekážkového behu v Žilinskom lesoparku. Akcie sa zúčastnilo 530 účastníkov v dospelých kategóriach, 76 detských účastníkov a 90 dobrovoľníkov.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_007: Atletický klub Stará Bystrica - Financovanie cesty do Košíc na JBL Jump fest 2019, kde zverenkyňa vyhrala dvojboj, nákup reprezentačných tričiek a zabezpečenie stravovania počas letného tábora.
e) podpora vzdelávania 1 699,5 € MO19_008: ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza - Vznikol projekt Zelená škola - Náučný chodník zameraný na regionálnu a environmentálnu výchovu, grant bol použitý na materiál, výrobu schránok a prezentačného miesta a deti si precvičili prírodovedné a technické zručnosti.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_009: Obec Stupné - Z prostriedkov boli zakúpené moderné prvky detského ihriska: prevažovacia hojdačka, domček, prechodný mostík, ktoré v rámci brigády umiestnili rodičia detí a dobrovoľníci a upravili areál.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 9 000 € MO19_01: BALNEA CLUSTER DUDINCE, Združenie cestovného ruchu - Revitalizácia kúpeľného areálu, vybudovanie chodníka slúžiacieho k posilneniu pohybového aparátu či ako vhodný doplnok k rehabilitácii v pokojnom prostredí, prístupné pre verejnosť.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_010: Obec Martinček - Vybudovanie altánku v športovo-oddychovej zóne obce pre obyvateľov, návštevníkov a turistov. Vznikol priestor na oddych, posedenie a športové aktivity v prírode.
b) podpora a rozvoj športu 1 697,8 € MO19_011: TJ Tatran Krásno nad Kysucou - Futbalový turnaj, skvalitnenie života a podmienok handicapovanej mládeže, ich bezprostredné začlenenie do kolektívu zdravých detí a trávenie voľného času s využitím moderných podmienok športového areálu.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_012: HOKEJBALOVÝ KLUB HBC POVAŽSKÁ BYSTRICA - Finančné prostriedky boli použité na nákup hokejovej výstroje, ktorá pomáha kvalitne sa pripraviť na zápasy asi päťdesiatim deťom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 699,5 € MO19_013: Obec Fačkov - Opravený katastrofálny stav svietidiel pri kostole sv. Mikuláša, zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pohybujúcich sa v okolí kultúrnej pamiatky a zníženie spotreby energie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 699,5 € MO19_014: Filmový klub Bytča - Organizácia festivalu Hviezdne noci Bytča. V priebehu 4 dní sa uskutočnilo 102 podujatí a workshopov, 4 umelecké výstavy, 3 umelecké objekty/inštalácie a site specific performance.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_015: FK Prípravka Rudina - Prostriedky z grantu boli použité na dresy, lopty a súpravy pre deti, pribudlo 10 nových hráčov a do týždňového kempu sa prihlásilo 70 detí z celého okolia Dolných Kysúc.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_016: FC Juventus Žilina - Do projektu sa zapojilo 212 detí z okresu Žilina, z grantu sa zakúpili lopty a deti si zlepšili športové návyky a podporili zdravý životný štýl.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 694,4 € MO19_017: Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina - S pomocou žiakov, dobrovoľníkov zo strany rodičov a zamestnancov školy sa nevyužitá trávnatá plocha záhrady školy zmenila na príjemnú časť, ktorú tvoria vyvýšené záhony pre úžitkové i okrasné rastliny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 523,27 € MO19_018: Centrum pre deti a rodiny, Necpaly - Spoznávací výlet v okolí Tatier a Slovenského Raja, akcie sa zúčastnilo 15 účastníkov, z toho 7 detí z Detského domova Necpaly, 5 profesionálnych rodičov a 2 deti v pestúnskej starostlivosti.
e) podpora vzdelávania 1 692,7 € MO19_019: ZŠ s MŠ LIESEK - Projekt "Malí bádatelia" prispel k skvalitneniu prírodovedného vzdelávania, pre žiakov sa zakúpili nové pieskoviská, sady na tvorenie do piesku, pomôcky na prírodovedné vzdelávanie, lupy, mikroskopy a detektor kovov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 699,5 € MO19_020: Obec Krasňany, FS DÚHA Krasňany - FS DÚHA Krasňany vytvoril pre obec divadelné a skúšobné priestory a pomohol skvalitniť kultúrnu a pohybovú vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež folklórneho súboru v obci Krasňany.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 613,3 € MO19_021: Obec Predmier - Prehliadka dychových hudieb venovaná kapelníkovi Jozefovi Bajzovi, predstavila sa Dychová hudba Predmierčanka, krojové oblečenie pomôže k zviditeľneniu DH, nové mikrofóny pomôžu k zlepšeniu ozvučenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 699,5 € MO19_022: OZ Lackovci - Cez "Projekt 40 rokov spolu" sa vytvorili prezentačné materiály, bulletin z archívnych fotografií a dokumentov, pamätné CD a kvalitný klavír s príslušenstvom.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_023: OŠK NEDEDZA - Boli zakúpené moderné a inovatívne tréningové pomôcky, a tiež teplákové súpravy, v ktorých sa deti cítia komfortne a profesionálnejšie.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_024: Stajňa "Per aspera ad astra" Žilina-Porubka, o.z. - Vďaka grantu bolo možné vybudovať jazdiareň, ktorá slúži na výcvik a hipoterapiu - učenie jazdy a liečebné účinky. Prostriedky boli použité na prácu bagrom, kúpu kremičitého piesku a geotextílie.
e) podpora vzdelávania 1 699,5 € MO19_025: Turčianske šachové centrum Martin - Projekt „Učíme sa hrať šachy“ prispel k rozšíreniu povedomia o šachu. Deti rôznych vekových kategórií sa učili podrobne poznať pravidlá formou vyučovania a prednášania so záverečnými skúškami, absolventi získali oficiálne zaradenie medzi rozhodcov.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_026: Občianske združenie Asanka klub - Zakúpenie súborového oblečenia pre jednu vekovú kategóriu, dievčatá môžu reprezentovať mesto aj Slovensko na vyššej úrovni, a vďaka grantu sa znížili výdavky rodičov.
b) podpora a rozvoj športu 1 648,5 € MO19_027: Telovýchovná jednota Višňové - TJ Višňové zakúpilo pre mladšie ročníky mladých futbalistov malé skladacie bránky s rozmermi 105x60 cm v počte 4 ks, staršie ročníky využívajú na trénovanie prenosnú hliníkovú bránku 5x2 m v počte 2ks.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 699,5 € MO19_028: Kysucká kultúra a šport - Kúpa materiálneho vybavenia a športových pomôcok pre deti z horšie situovaných rodín, ktoré sa zapájajú do športových aktivít spolu s deťmi z ostatných sociálnych vrstiev a majú možnosť lepšej integrácie do spoločnosti.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_029: Športový klub Valčianska dolina - Kúpa športového náradia na zimný a letný tréning pre deti, ktoré prispelo k zlepšeniu ich podmienok na trénovanie, ich výsledkov a motivácie.
b) podpora a rozvoj športu 1 657 € MO19_030: Obec Povina - Obec Povina organizovala hasičskú súťaž, ktorej sa zúčastnili družstvá detí i dospelých v rámci celého okresu. Išlo o reprezentáciu práce hasičov a vzdelávanie širokej verejnosti v tejto oblasti.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_031: Materská škola - Organizácia 3. ročníka športového podujatia „Beh rodičov a detí“, deti pretekali podľa vekových kategórií, rozvíjali talent a dostali odmenu.
e) podpora vzdelávania 1 699,5 € MO19_033: Základná škola s materskou školou - Cez grant bol zakúpený interaktívny set a samostatná interaktívna tabuľa, ktoré žiaci I. stupňa využívajú v rámci hodín matematiky s využitím napr. interaktívnych programov Hejného matematiky, žiaci II. stupňa v rámci hodín slovenského jazyka a dejepisu.
e) podpora vzdelávania 1 699,5 € MO19_034: Základná organizácia slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto - Rekonštrukcia miestnosti bývalej vodárne na území komunitnej včelnice v Povine, cieľom bolo vybudovať prednáškovú miestnosť slúžiacu na odborné prednášky a záujmové krúžky pre ZŠ v oblasti včelárstva, bylinkárstva a rezbárstva.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 699,5 € MO19_035: NsP Považská Bystrica - Za finančné prostriedky sa zakúpili 4 nové mobilné postieľky pre novorodencov, matky v rekonvalescencií po pôrode cisárskym rezom oceňujú, že dieťatko z izby pohodlne dovezú na novorodenecké oddelenie, bez toho, aby ho museli zodvihnúť.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_036: OZ AKURAD - Vybudovanie posilovne - výsledkom projektu je, že z nepoužívanej miestnosti sa stal priestor na cvičenie a šport, hlavne pre mladých ľudí.
b) podpora a rozvoj športu 1 698,6 € MO19_037: Lovec - Kysucký lukostrelecký klub - Z finančných prostriedkov lukostrelecký klub zakúpil 3D terče zvierat v životnej veľkosti, ktoré prispeli k zatraktívneniu lukostreľby v prírodnom prostredí horskej strelnice, zámer bol pritiahnuť hlavne detských športovcov.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_038: TJ JEDNOTA Bánová, o.z. - Vďaka grantu boli kúpené športové pomôcky, deti sa zlepšili v základných loptových zručnostiach a technike, mladší žiaci vyhrali jesennú časť tretej ligy, svojim súperom strelili 138 gólov a dostali 8 gólov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 699,5 € MO19_041: Centrum včasnej intervencie Žilina,n.o. - Zakúpenie pomôcok na polohovanie a stimuláciu vývinu dieťaťa v Snoezelen miestnosti, vyškolení terapeuti v práci v multisenzorickom prostredí poskytli terapie deťom so zdravotným znevýhodnením, ich rodičom aj súrodencom.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_042: ŠK DUKLA ŽILINA - Vybudovanie sprchy a WC v lodenici, ktoré zabezpečujú slušné a príjemné prostredie pre účastníkov a inštruktorov vodáckych kurzov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 699,5 € MO19_043: AMARENA-VIŠŇA - Výsledkom projektu bolo zdokonalenie speváckych zručností členov zboru, budovanie vzťahov pri tvorbe spoločnej piesne, plánovanie budúcich akcií, práce s deťmi a mládežou a následné napredovanie vo vedomostiach v hudbe.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_044: Športový klub Gbeľany - Z grantu sa zakúpilo vybavenie pre skvalitnenie tréningového procesu, najmä brankárske tréningy vďaka moderným pomôckam nabrali úplne iný rozmer, rozšíril sa aj počet detí, ktoré môžu v klube hrať futbal.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 699,5 € MO19_045: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Fačkov - Na budove Farského úradu vo Fačkove za účasti dobrovoľníkov prebehla výmena starých drevených okien za plastové okná, výsledkom je, že sa zlepšila klíma vo vnútri budovy, plesne ustúpili a vzhľad budovy je reprezentatívny.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_046: Pro Žilina - Nákup dvoch cyklotrenažérov, ktoré priamo či nepriamo majú vplyv na upevnenie zdravia, utuženie priateľstva, ale aj zdravej rivality na základe merateľných výsledkov.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_047: Občianske združenie Emendate - Za finančné prostriedky sa nakúpili moderné tréningové futbalové pomôcky na podporu FA UNITED, ktoré denne prispievajú ku kvalitnému tréningovému procesu mladých hráčov od 5 do 15 rokov, vďaka rozšíreniu materiálneho vybavenia trénuje viac detí.
b) podpora a rozvoj športu 960 € MO19_048: Mládežnícký basketbalový klub Victoria Žilina - Cieľom projektu bolo zorganizovať medzinárodný turnaj kadetov v basketbale a oživiť tradíciu konania medzinárodného basketbalového turnaja pre mládež s účasťou kvalitných družstiev zo s Európy, turnaja sa zúčastnili 4 družstvá.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 699,5 € MO19_049: Obec Varín - Obec Varín pomocou grantu mohla zrenovovať požiarnu striekačku, aby bolo možné trénovať a účastniť sa na hasičských aktivitách aj deťom do 15 rokov, ktoré v súčasnosti o tento šport prejavujú veľký záujem.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_050: Obec Jablonové - Obec Jablonové z grantu vybudovala altánok, ktorý vhodným spôsobom dopĺňa sústavu hracích prvkov existujúceho detského ihriska Materskej školy v centre obce a umožňuje realizáciu vzdelávacích a záujmových aktivít počas celého roka.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € MTR18_02: Nadácia Ekopolis - Vďaka projektu boli v Bratislave, Zlatých Moriavciach a Michalovciach vysadené stromy, čo prispelo k skrášleniu areálov pre širokú verejnosť.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 433,09 € MTR18_03: Cultura o.z. - Projekt zabezpečil kompletne kompostovateľný a pre životné prostredie nezávadný jednorazový riad pre 6000 návštevníkov gastro podujatia Food Fest v Trenčianskych Tepliciach, ktorí boli informovaní a vzdelávaní v téme zero waste.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 897,83 € MTR18_03: Cultura o.z. - Projekt zabezpečil kompletne kompostovateľný a pre životné prostredie nezávadný jednorazový riad pre 6000 návštevníkov gastro podujatia Food Fest v Trenčianskych Tepliciach, ktorí boli informovaní a vzdelávaní v téme zero waste.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 706 € MTR18_05: Cultura o.z. - Projektom sa nám podarilo edukovať a zvýšiť povedomie o téme Zero Waste. Diskutovali sme na tému udržateľnosti a zodpovednom nakladaní s potravinovým odpadom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 778 € MTR18_05: Cultura o.z. - Projektom sa nám podarilo edukovať a zvýšiť povedomie o téme Zero Waste. Diskutovali sme na tému udržateľnosti a zodpovednom nakladaní s potravinovým odpadom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 730 € MTR19_01: Bratislavská arcidiecézna charita - Projektom sme pomohli ľuďom v núdzi vyzbieraním potravín od zákazníkov predajní Metro. Zorganizovali sme 6 zbierok, kde sa vyzbieralo 3,37 ton potravín. Ľudia nakupujúci v Metre sa spojili pre dobrú vec a takto pomohli prežiť ľuďom v núdzi.
b) podpora a rozvoj športu 2 359,5 € MTR19_02: X-KEMP o.z. - V rámci behu sa podarilo zredukovať množstvo odpadu a tak okrem skvelého pocitu z účasti na preteku si so sebou bežci odnášali aj pocit, že sa aktívne zapojili do ochrany prírody.
e) podpora vzdelávania 210,35 € MTR19_03: Kremnické vrchy - Projekt úspešne zvýšil záujem detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne projekt prispel k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 276 € MTR19_05: Cultura o.z. - Počas trvania festivalu prispel projekt k zvýšeniu povedomia u 6000 návštevníkov o forme spracovania odpadu, a tak o znížení zaťaženia životného prostredia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 850 € NFCA19_01: Združenie Slatinka - Náučný chodník Údolím rieky Slatinka sprístupňuje prírodné spoločenstvá, ktoré sa zachovali medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, vďaka grantu sa podarilo vyznačiť časť chodníka, doplniť smerovníky, mostíky cez potoky a odstrániť skládku odpadu.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € NFCA19_02: ŠKP Banská Bystrica - Športové sústredenie pre mladé talenty, aby si zvýšili fyzickú kondíciu a psychickú odolnosť a dosahovali lepšie výsledky v biatlone. Sústredenia sa zúčastnilo 25 detí.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € NFCA19_03: ON-POINT - Organizácia bežeckých pretekov pre cca 1000 hobby športovcov a nadšencov v Kremnických vrchoch, podujatie prispelo k zvýšeniu pohybovej gramotnosti obyvateľstva.
h) veda a výskum 4 000 € NFCA19_04: Výskumné centrum pre financie a politiku - Výskumné centrum pre financie a politiku zaviedlo platformu "Oranžová obálka" v oblasti doplnkového sporenia na dôchodok a vzdelávania.
b) podpora a rozvoj športu 2 500 € NFCA19_06: Viatoris - Projekt pomohol zakúpiť športový materiál pre Krúžok orientačných športov vo Zvolene, boli podporené pohybové aktivity, zdravý životný štýl a výsledkom je lepší pocit zo seba a svojich schopností.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 000 € NFCA19_07: Mesto Zvolen - Finančné prostriedky vo výške 12 000,- Eur pre mesto Zvolen boli použité na osadenie a inštaláciu polopodzemných kontajnerov na separovaný a komunálny odpad.
b) podpora a rozvoj športu 2 500 € NFCA19_08: Crazy WoMenActive Planet - Organizácia podujatia Beh na Pustý Hrad s niekoľkoročnou tradíciou, v náročnej konkurencii prišlo 200 pretekárov a 500 divákov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € NFCA19_09: HKM Zvolen - mládež o. z. - Použitím finančných prostriedkov sa podarilo vytvoriť novú Skills&Drills zónu, tvorenú zo špeciálnej plastovej podlahy, streleckých dosiek, podložiek pre nácvik a imitáciu korčuľovania s rôznymi pomôckami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 250 € NFCA19_10: SVETIELKO NÁDEJE - Cieľom projektu bolo zakúpenie kyslíkového koncentrátora, ktorý je prenosný a umožňuje deťom pri jeho používaní pobyt vonku na čerstvom vzduchu, čo je činnosť, ktorá by bola pre dieťa v starostlivosti hospicového tímu nemožná.
e) podpora vzdelávania 1 500 € NFCA19_11: Stredná odborná škola obchodu a služieb - Realizáciou projektu sa prispelo hlavne k podpore odborného vzdelávania pre učebný odbor kuchár-cukrár, ale aj pre študijný odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka v Krupine.
e) podpora vzdelávania 620 € NFCA19_12: CoWorking Banská Bystrica - V rámci tretieho ročníka podujatia TEDxUMB v Banskej Bystrici odzneli inšpiratívne príbehy a vystúpili zaujímaví rečníci a profesionáli z oblasti vzdelávania, kultúry, športu, vedy, inovácií a biznisu.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € NFCA19_13: Občianske združenie DELTA Banská Bystrica, o.z. - Počas 8 týždňov sa konal denný tábor, ktorý sa venoval deťom vo veku od 4 do 12 rokov. Zvýšil sa u nich pozitívny vzťah k pohybu, osvojili si zdravé stravovacie návyky a rozšírili si vedomosti o športe a etike.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € NFCA19_14: Športový klub Continental Zvolen - Cieľom projektu bolo naplánovať a realizovať športovo-spoločenské podujatie "Beh na Pustý hrad" v meste Zvolen, výsledkom je podpora aktívnych ľudí a rozvoj športu v okolí Zvolena.
e) podpora vzdelávania 9 200 € PSA_19_02: Slovenská technická univerzita v Bratislave, organizačná zložka: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - STU pripravila denný tábor s názvom Automobilová JUNIOR Akadémia, ktorej sa zúčastnilo 42 detí. Deti si pripravili projekty na ktorých sa podieľali celý týždeň. Projekt zvýšil povedomie detí o rozmanitosti a zaujímavosti štúdia technických odborov.
e) podpora vzdelávania 7 200 € PSA18_5: Slovenská technická univerzita v Bratislave-Strojnícka fakulta - Projekt Formula okolo Slovenska pomáha spropagovať technické vzdelávania a osloviť stredoškolských študentov formou študentských formúl postavených na Strojníckej fakulte STU.
e) podpora vzdelávania 800 € PSA18_5: Slovenská technická univerzita v Bratislave-Strojnícka fakulta - Projekt Formula okolo Slovenska pomáha spropagovať technické vzdelávania a osloviť stredoškolských študentov formou študentských formúl postavených na Strojníckej fakulte STU.
e) podpora vzdelávania 11 000 € PSA18_6: OZ Záleží nám - Projekt pomáha deťom z detských domovov zvýšiť šance zamestnať sa, tým, že sa vybraným chovancom a odchovancom detského domova zakúpia vodičské preukazy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € PWC18_03: Prístav nádeje, o.z. - Organizácia inšpiratívnej konferencie Máš na to, dáš to s podtitulom Vášeň bez limitu umožnila aktívnym ľuďom so zdravotným postihnutím vymeniť si svoje skúsenosti a inšpirovať k zmene, zúčastnilo sa jej 140 ľudí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € PWC18_04: Sv. Lujza, n.o. - Z grantu boli zakúpené 2 postele, ktoré slúžia pacientom v mobilnom hospici, vďaka čomu zlepšujú ich kvalitu života v terminálnom štádiu.
e) podpora vzdelávania 1 200 € PWC18_05: Občianske združenie "Pre našu školu" - Kúpa interaktívnej tabule pre jednu triedu, súčasť vzdelávania telesne postihnutých detí, skvalitnenie možnosti vzdelávania žiakov prostredníctvom nových technológií.
b) podpora a rozvoj športu 1 200 € PWC18_06: Bajkom k tajchom - Cyklotrasy v štiavnickom regióne boli po zime sprejazdnené, papierové mapy v počte 2000 ks boli vytlačené a sú bezplatne k dispozícii cykloturistom.
b) podpora a rozvoj športu 1 200 € PWC18_07: Rodičovské združenie sv. František - Bolo obnovené fungovanie lezeckých krúžkov pre deti a dospelých a opravená lezecká stena.
b) podpora a rozvoj športu 1 200 € PWC18_08: Združenie rodičov Základnej školy Žitavská 1, 821 07 Bratislava - Projekt prispel ku kompletnej výmene osvetlenia vo veľkej telocvični v ZŠ, vďaka tejto výmene je možné tento priestor využívať počas dňa a prišlo aj k výraznej úspore elektrickej energie.
b) podpora a rozvoj športu 900 € PWC18_09: SDM DOMINO - Kúpa zimného oblečenia pre 22 trénerov, ktoré je využívané 4x týždenne na tréningoch a na turnajoch, rodičia vedia, koho osloviť a tréneri reprezentujú klub na verejnosti.
b) podpora a rozvoj športu 900 € PWC18_10: Šermiarsky klub Banská Bystrica - Kúpa 6 FIE licencovaných kordov maregine pre deti na tréningy, kvalitné kordy deti motivovali ku kvalitnejšiemu trénovaniu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 900 € PWC18_11: Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa - Škola vybudovala učebňu v prírode a sprostredkovala žiakom zážitkové vyučovanie, byliny a dreviny spoluvytvárajú príjemné miesto na učenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € PWC18_12: Občianske združenie Barlička - Pomocou projektu "Hudba lieči: Muzikoterapia pre všetkých" a zakúpených hudobných nástrojov a pomôcok sa zorganizovali hudobno-komunitné stretnutia a pravidelné aktivity pre ľudí s telesným postihnutím, seniorov a susedov zo sídliska v Prešove.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € PWC18_13: Kukučky - Zážitkový víkendový pobyt v chalúpke na Myjavských lazoch pre 35 detí z detského domova, deti sa učia komunikovať, dôverovať vo vlastné schopnosti a aktívne sa zapájať do prípravy jedla.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € PWC18_14: Snipers Bratislava - Grant bol využitý na prenájom telocviční a nákup pomôcok a skvalitnili podmienky pre hráčov klubu, vzniklo spojenie s bratislavským klubom a očakáva sa nárast o 60 nových členov.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € PWC18_15: RIVA Sports Nitra - Poskytnutý grant prispel k materiálno-organizačnému zabezpečeniu pretekov minikár v obci Hrušov. Z poskytnutých prostriedkov bolo pokryté ubytovanie pre všetkých jazdcov a ich doprovod.
e) podpora vzdelávania 1 500 € PWC18_16: Občianske združenie Svetlo-Život - Školenie pre animátorov, kde sa prihlásilo 25 ľudí vo veku 16 - 26 rokov, cez tento projekt sa vyformovali na dobrovoľnícku činnosť pre deti a mládež a stretnutia im pomohli v osobnostnom rozvoji.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € PWC18_17: DISK Trnava - Nová inscenácia autorov Blaho Uhlár a kolektív DISK: Obolus, ktorá reaguje na život prostredníctvom bezdomovcov, inscenácia bola 73. premiérou divadelného súboru v jeho 64. sezóne, zapojilo sa 8 hercov.
e) podpora vzdelávania 1 100 € PWC18_18: OZ VERITAS - Pomôcka k vybraným slovám pomocou hudby pre deti na celom Slovensku, žiakom sa ľahšie vníma a zvláda učivo, projekt spočíval v realizácii hudobného predstavenia na základných školách v rámci "tour Kids2Kids".
e) podpora vzdelávania 14 000 € PWC19_01: STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií - Grant pre FIIT STU (Fakulta informatiky) bol použitý na zakúpenie piatich výkonných špecializovaných grafických kariet NVIDIA Titan RTX a hardvérových komponentov: 1x SSD disk 960GB, 2x chladič, 64GB hlavnej pamäte, 2x 4TB pevný disk.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 674,11 € PWC19_02: OZ Vagus - OZ Vagus investoval do rekonštrukcie strechy nízkoprahového centra Domec v Bratislave, vďaka rekonštrukcii bolo vytvorené bezpečné prostredie pre ľudí bez domova a pre sociálnych pracovníkov lepšie podmienky pri práci.
e) podpora vzdelávania 20 188,63 € PXL19_1: Butterfly Effect o.z. - Prínosom bolo vydanie 3 mobilných hier a 3 aplikácií, poskytnutie praktického vzdelania pre vyše 30 mladých ľudí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € SEEPZ18_01: Proti prúdu (občianske združenie) - Vďaka unikátnej distribúcií tejto sociálnej rozprávky, cez ľudí bez domova - predajcov Nota bene, kniha pomôže pokryť náklady na elementárne životné potreby a denným kontaktom na výdajni poskytnúť poradenstvo 350 predajcom v 19 mestách Slovenska. Kniha má
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 200 € SEPG18_01: Nezisková organizácia Projekt DOM.ov - Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vďaka projektu Stavať si sám a legálne, podporil rodiny z materializovaných rómskych rodín vo výstavbe 18 domov, a podporil 45 klientov pri príprave, vďaka čomu získajú prístup k bývaniu, zvýšia sa ich zručnosti a zvýš
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € SEPG19_2: OBČIANSKE ZDRUĚNIE LES - Dobrovoľníci vyčistili od odpadu niekoľko turistických chodníkov, pomáhali pri stavbe kamzíčej rehabilitačky a na besede sa dozvedeli množstvo nových informácií o ochrane prírody.
e) podpora vzdelávania 100 € ST18_009: Edulienka - Prínosom projektu bolo zapojiť deti do prípravy a odohratia hry vo forme LARP- deti vyrábali keramiku, pomôcky, kostýmy prostredníctvom čoho získali vedomosti o starých remeslách.
e) podpora vzdelávania 600 € ST18_089: Spolok nepočujúcich pedagógov - Spolok nepočujúcich pedagógov v rámci projektu Sprístupnime posunkovú zásoku pre každého do databázy posunkov doplnil nové posunky a formálne upravil slovník posunkov úrovne A1 a A2.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST19_001: Rodičovské združenie pri materskej škole - Vďaka podpore bola vytvorená knižnica, ktorá slúži deťom na zážitkové učenie a pomohla zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi pedagogickými zamestnancami a rodičmi.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST19_002: Žltý Sneh Košice - Projekt pomohol s popularizácia športu a budovaniu skvelého tímového ducha pomocou pravidelných akcií pre mládežníkov v klube .
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € ST19_003: Detská komunita - Vďaka podpore projektu boli v Regionálnom centre autistov v Žiline - Bánovej realizované pravidelné cvičenia pod vedením fyzioterapeutky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST19_004: ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého) - Vďaka podpore učitelia s deťmi skrášlili steny dvoch jazykových učební, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť krajšie, podnetnejšie, veselšie prostredie.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST19_005: Občianske združenie Usmej sa na mňa - Vďaka podpore si mentálne hendikepovaní športovci v rámci pravidelnej športovej prípravy zlepšili techniku plávania, niektorí si osvojili náročnejšie štýly.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST19_006: OZ Villa Bahun - Vďaka podpore sa podarilo sprevádzkovať pumptrack do začiatočnej fázy. Do prvej súťaže sa zaregistrovalo 97 jazdcov.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST19_007: Zápasnícky klub Corgoň Nitra - Vďaka podpore sa podarilo organizácii osloviť viac ako 300 detí a vytvoriť v nich vzťah k športu a pravidelnej fyzickej aktivite.
e) podpora vzdelávania 972 € ST19_008: Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach - Vlastným vytvorením priestorov redakcie sa podporil vzťah k časopisu a k redakčnej práci.
b) podpora a rozvoj športu 997,98 € ST19_009: Futbalový klub Prakovce - Podarilo sa vybudovať z nevyužitého priestoru posilňovňu a zabezpečiť množstvo cvičebných pomôcok, ktoré zlepšujú športovú prípravu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST19_010: STÁLE DOBRÍ, n. o. - Vďaka podpore bolo zorganizovaných niekoľko kultúrnych a športových podujatí a kultúrno vzdelávacích programov pre seniorov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST19_011: Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2 - Vďaka podpore boli zorganizované prednášky a exkurzie, súťaže a tvorivé dielne, vďaka ktorým žiaci spoznali najznámejšiu rodinu na Zemplíne Sztarayovcov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST19_012: Rodinné spoločenstvo FATIMA - Vďaka podpore bolo zrealizovaných viacero aktivít pre deti zo sídliska ale aj zo širšieho okolia. Najväčší záujem bol o tvorivé dielničky a pohybové aktivity.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST19_013: Základná škola - Vďaka podpore sa ZŠ podarilo spojiť komunitu učiteľov, žiakov, ich rodičov, starých rodičov a obyvateľov blízkeho sídliska prostredníctvom vzdelávania o bylinkách.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € ST19_014: Nadácia Ochranné krídla - V rámci projektu Tvorivé dielničky rozvíjalo 70 detí z krízového centra umelecké zručnosti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € ST19_015: NABOSO o.z. - Vďaka podpore bolo zorganizované podujatie pre rodiny, ktoré podporilo región a najmä spojenie komunít v Dolnej Krupej.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € ST19_016: Občianske združenie Tri studničky - Vďaka podpore bol postavený malý amfiteáter, ktorý zlepší podmienky na pobyt v prírode a stretávanie sa ľudí v prírode.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 870 € ST19_017: OZ Náš Devín - Vďaka grantu si obyvatelia Devína svojpomocne vymenili pieskovisko na ihrisku, ktoré si sami vybudovali a naďalej ho sami udržiavajú.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € ST19_018: Event Horizon, občianske združenie - Vďaka podpore bolo zorganizované kultúrne podujatie, vďaka ktorému širšia verejnosť získala povedomie o LARPoch a iných rolových hrách a zmenšili sa predsudky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € ST19_019: Folklórna skupina Komanička - Vďaka podpore boli ušité ženské a dievčenské sukne (kabaty) a zástery (fartuchy), bola nacvičená choreografia folklórneho pásma a s ním niekoľko vystúpení.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € ST19_020: Včelia oáza, o.z. - Vďaka udelenému grantu sa podarilo vo Včelej oáze Mašekovho mlyna umiestniť 5 informačných tabúľ a zorganizovať tvorivé dielne pre deti, rodičov a učiteľov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST19_021: Inštitút pre aktívne občianstvo - Vďaka podpore bol zorganizovaný kreatívny víkendový Hackaton, ktorého sa zúčastnili herný dizajnéri, učitelia zo ZŠ a SŠ, občianski aktivisti a ďalší záujemcovia o svet hier.
e) podpora vzdelávania 955,99 € ST19_022: OZ Jeleň (Elimu) - Vďaka podpore vznikol klub/tím detí ElimuLego. Deti získali možnosť vzdelávania sa v oblasti techniky a technológií - primárne robotiky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € ST19_023: Matka a dieťa Turca, o.z. - Vďaka podpore bolo vytvorené kreatívne prostredie pre deti a adolescentov oddelenia detskej psychiatrie Psychiatrickej kliniky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 922 € ST19_024: Rodičovské združenie Borkáčik - Vďaka podpore sa deti v MŠ naučili, ako sa starať o rastliny, vďaka novovzniknutej bylinkovej špirále, záhonov a pocitového chodníka.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST19_025: Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova - Počas projektu bolo zrealizovaných 5 kurzov na rôzne témy pre žiakov, vďaka ktorým sa stmelil kolektív a žiaci si zlepšili rôzne zručnosti a schopnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € ST19_026: Klub Detskej Nádeje - Vďaka podpore boli deťom hospitalizovaným v nemocnici spríjemnené chvíle, ktoré trávia na nemocničných lôžkach pomocou rôznych kreatívnych aktivít.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 800 € ST19_027: Rodičovské združenie sv. František - V knižnici vecí Dookola sa vďaka grantu dokúpili potrebné a žiadané predmety, ktoré si rodičia zdieľajú.
e) podpora vzdelávania 600 € ST19_028: Ruthenia ensemble - Vďaka podpore bola zlepšená kvalita priestorov pre stretávanie sa komunity rodičov s deťmi , čo prispelo k osvete a výchove mladej generácie príslušníkov národnostnej menšiny.
e) podpora vzdelávania 650 € ST19_029: Šachový klub Junior CVČ Banská Bystrica - Vďaka podpore boli zakúpené šachové sety, čo umožnilo rozdeliť deti do viacerých tréningových skupín podľa výkonnosti, a tak bol tréningový proces efektívnejší.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ST19_030: FBC Slovan Rimavská Sobota - Vďaka podpore sa podarilo vybaviť telocvičňu o pomôcky pre rozvoj výbušnosti a koordinačných schopností pre návštevníkov telocvične so zameraním na florbal.
e) podpora vzdelávania 823,03 € ST19_031: Združenie rodičov a priateľov Základnej a Materskej školy v Rudine - Vďaka podpore sa podarilo zrevitalizovať priestory vybrané pre tvorivé dielne. Do procesu boli zapojené deti z miestnej ZŠ aj absolventi.
e) podpora vzdelávania 859 € ST19_032: Občianske združenie MŠ Kalinčiakova 12 - Finančné prostriedky z grantu boli použité na spolufinancovanie komunitného altánku pre MŠ a ZŠ, vďaka čomu získali plnohodnotný priestor pre vzdelávanie a voľný čas.
e) podpora vzdelávania 1 500 € ST19_033: Základná škola A. Bagara - Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať 9 diskusií, workshopov na podporu vzdelávania a kritického myslenia žiakov základnej školy A. Bagara.
e) podpora vzdelávania 1 451 € ST19_034: Spojená katolícka škola-Materská škola sv. anjelov strážcov - Spjenej katolíckej škole sa podarilo začleniť do vzdelávacieho procesu inovatívnej metody vo výučbe matematiky vďaka zakúpeniu potrebných vzdelávacích pomôcok.
e) podpora vzdelávania 1 500 € ST19_035: ZŠ Ostrov - Grant bol použitý na realizáciu čitateľského kútika v priestore školského dvora ZŠ a MŠ Ostrov na podporu čitateľskej gramotnosti a vytvorenia čitateľského návyku.
e) podpora vzdelávania 1 500 € ST19_036: ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého) - Vďaka grantu sa podarilo podporiť inovatívnu výučbu a neformálne vzdelávania fyziky zakúpením špeciálnych stavebníc Boffin.
e) podpora vzdelávania 913 € ST19_037: Materská škola - Prostriedky boli použité na zakúpenie interaktívnych pomôcok ako mirkoskopy a vedecké sady na podporu neformáleho vzdelávania pre 60 detí na MŠ v Liptovskom Mikuláši.
e) podpora vzdelávania 1 500 € ST19_038: Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2 - Projekt Zázračná veda zatraktívnil prírodovedné predmety a ich výučbu prostredníctvom zážitkových a bádateľských foriem vyučovania pre 150 detí na ZŠ a MŠ v Rakovciach.
e) podpora vzdelávania 1 451 € ST19_039: Základná škola - Vďaka projektu sa podarilo usporiadať stretnutia 45 žiakov s 20 seniormi, na ktorých spoločne čítali a kreatívne tvorili a zároveň sa na základnej škole podarilo zriadiť čitateľský kútik.
e) podpora vzdelávania 1 328 € ST19_040: ZŠ Hamuliakovo - Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať viacero aktivít neformálneho vzelávania pre 30 detí ZŠ Hamuliakovo na tému ochrany prírody a včelárstva. Okrem vzdelávacieho obsahu sa mohli deti zlepšovať aj v komunikácii v tíme, diskusii a prezentačných zručnostia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 421 € ST19_041: Materská škola - Vďaka dobrovoľníckemu dňu pri príležitosti Dňa Zeme a exukrzii v podniku na spracovanie druhotných surovín sa podarilo zvýšiť povedomie o životnom prostredí u detí MŠ.
e) podpora vzdelávania 1 300 € ST19_042: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení - Grant bol použitý na nákup výtvarných potrieb, ktoré využívalo 146 detí hostpitalizovaných v nemocnici v rámci tvorivých dielní. Dielne viedli skúsené špeciálne pedagogičky-vychovávateľky na detskom oddelení a oddelení detskej psychiatrie.
e) podpora vzdelávania 1 268,4 € ST19_043: Materská škola - Projekt bol zameraný na spestrenie výchovno-vzelávacieh procesu zapojením rodín s deťmi do kratívnych dielní. Spolu 160 účastníkov využilo svoje zručnosti pri výrobe veľkonočných ozdôb, pečení a zdobení medovníkov a navštívili múzeum v prírode.
e) podpora vzdelávania 1 360 € ST19_044: Veselá škôlka - Vďaka grantu sa podarilo zabezpečiť dopravné prostriedky pre malé dopravné ihrisko v rámci školského areálu, ktoré slúži viac ako 100 deťom z MŠ i verejnosti.
e) podpora vzdelávania 1 200,5 € ST19_045: Základná škola sv. Cyrila a Metoda - V rámci realizácie projektu sa 59 žiakov 7. ročníka zo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda zúčastnilo trojdňovej geografickej exkurzie do regiónu Horného Zemplína.
b) podpora a rozvoj športu 1 413 € ST19_046: Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník - Počas projektu malo 53 žiakov Základnej školy internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník možnosť prostredníctvom atraktívnych športových aktivít spoznať 5 netradičných športov: curling, bowling, lukostreľbu, horolezectvo a golf.
e) podpora vzdelávania 1 500 € ST19_047: Rodičovské združenie pri Materskej škole Linzbothova 18 - Vďaka projektu sa 236 detí z materskej školy zúčastnilo 15 exkurzií a neformálne sa vzdelávali o živote včiel v úli, ich práci a užitočnosti. Oboznámili sa s prácou včelárov, s ich odevom a pomôckami, ktoré používajú pri práci.
e) podpora vzdelávania 1 300 € ST19_048: Materská škola bl. Alexie - Grant prispel k rozvoju kritického myslenia 67 detí materskej školy. Realizovalo sa 10 vzdelávacích blokov, kde deti prostredníctvom pokusov a bádania spoznávali, ako funguje svet. Pozorovali rast rastlín, život motýľov, slnečnú sústavu a skúmali bylinky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € ST19_049: Rodičovské združenie Borkáčik - V MŠ sa podarilo zrealizovať dobrovoľnícku aktivitu, v rámci ktorej rodičia a priatelia detí vybudovali knižnicu v prírode - knižnú búdku s lavičkou, ktorá slúži na podporu čitateľskej gramotnosti 96 deťom z MŠ Bohrova.
f) ochrana ľudských práv 700 € ST19_050: SRRZ-RZ pri Materskej škole - Aktivitami pri realizácii projektu, ktorých sa zúčastnlo 100 detí a rodičov sa prispelo k vzájomnému poukázaniu na rozdielnosť kultúr rôznych komunít v rámci školy, podporila sa prevencia proti rasizmu a diskriminácii a búranie predsudkov.
e) podpora vzdelávania 1 200 € ST19_051: Spojená škola sv. Františka z Assisi - Prostriedky grantu boli použité na zabezpečenie a organizáciu celoškolskej konferencie na tému Sila a hrdinstvo pre zlepšenie motivácie, podpore kreativity, tvorivosti a prezentačných zručností 850 žiakov Spojenej školy.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST19_052: Občianske združenie "Zvonček" pri Materskej škole Tulská 25, Banská Bystrica - Hrami, cielenými stimulovanými aktivitami, turistickými vychádzkami a vybudovaním exteriérovej učebne sa podarilo zvýšiť záujem 103 detí MŠ o prírodu a ich okolie. Z grantu sa podarilo dovybaviť triedy edukačnými pomôckami a detskou literatúrou.
b) podpora a rozvoj športu 1 200 € ST19_053: ZŠ s MŠ KOŠ - Vďaka grantu sa podarilo vybudovať mini fitnes pre 37 detí MŠ a ZŠ Koš a podnieť ich záujem o pohyb a zdravý životný štýl.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € ST19_054: Materská škola A.Grznára 1444 - Vybudovaním pocitového chodníka v Materskej škola A.Grznára sa vytvorila oddychovo - náučná zóna pre deti a ich rodičov, pre aktívny oddych spojený s prírodou a s jej poznávaním.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € STDT19_001: Vstúpte, n. o. - Vstúpte, n. o. v rámci projektu vyvinula komunikačnú aplikáciu, ktorá pomáha ťažko komunikujúcim klientom organizácie a špeciálnej školy. V rámci realizácie projektu organizácia sprístupnila vyvinutú aplikáciu prostredníctvom tabletov a počítačov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € STDT19_002: Stopka n.o. - Neziskovej organizácií Stopka sa vďaka projektu podarilo vyvinúť aplikáciu Corvus, ktorá zabezpečila doteraz vyše 900 nevidiacim ľuďom samostatnosť pri pohybe vo voľnom priestore.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 050 € STDT19_003: go-ok, o. z. - Občianske združenie go-ok v rámci projektu zrealizovalo vývoj webu a jeho testovanie na podporu zdravotne znevýhodnených umelcov a remeselníkov a rozšírili sa medzi iné cieľové skupiny.
e) podpora vzdelávania 4 900 € STDT19_004: Infosluch - Organizácia Infosluch v rámci projektu rozšírila mobilnú aplikáciu na učenie posunkov pre nepočujúcich o 400 viet a pracujú na ďalších 600 vetách. Zároveň spracovali pexeso, kde si nepočujúce deti môžu precvičiť základnú slovnú zásobu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 050 € STDT19_005: Pomoc človeku, o.z. - Organizacia Free2Go v ramci projektu vytvorila web platformu pre zadávanie a získavanie informácií o možnostiach trávania voľného času na miestach s bezbarierovým prístupom pre ľudá so ZP.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € STDT19_006: EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského - EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského poskytuje podporu deťom a rodinám s deťmi so sluchovým postihnutím. Vďaka projektu mohli zabezpečiť túto pomoc 72 deťom mesačne.
e) podpora vzdelávania 5 000 € STPG19_01: Nadácia otvorenej spoločnosti - NOS vytvorila a spustila chatbota, ktorý viac ako 6000 unikátnym návšteníkov pomohol odhaliť dezinformácie na sociálnych sieťach, podporil kritické myslenie a zlepšil mediálnu gramotnosť.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € STPG19_02: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o.z. - Vďaka podpore sa po štvrtýkrát uskutočnil festival Konvergencie, ktorý predstavil slovenskej verejnosti výnimočného skladateľa a hodnotného človeka Igora Stravinského.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € STPG19_03: Raná starostlivosť, n.o. - Vďaka projektu postúpilo 9 poradcov včasnej intervencie a mobilných pedagógov do 2. stupňa výcviku VTI, čím bolo podporených 54 rodičov detí so zdravotným znevýhodnením.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € STPG19_04: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením - Vďaka grantu bolo zrealizovaných 28 advokačných aktivít. Podarilo sa dosiahnuť prijatie záväzku zaviesť pozíciu zdravotnej sestry do škôl a zvýšiť počet asisitentov učiteľa na 49%.
e) podpora vzdelávania 43 000 € STPG19_05: CEEV Živica - Vďaka podpore bol zorganizovaný druhý ročník galavečera Učiteľ Slovenska, ktorý vyzdvihuje a zviditeľňuje činnosť špičkových pedagógov základných a stredných škôl.
e) podpora vzdelávania 10 000 € STPG19_06: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Vďaka podpore bola realizovaná séria reportáží o učiteľoch a prístupoch, ktoré posúvajú vzdelávanie dopredu a prispievajú k tomu, aby nastali v školstve pozitívne zmeny smerom ku kvalitnému vzdelávaniu.
e) podpora vzdelávania 15 000 € STPG19_07: CEEV Živica - Vďaka podpore bol realizovaný ďalší ročník Komenského inštitútu, do ktorého sa zapojili 21 pedagógov, ktorí realizovali projekty pre pozitívne zmeny v školstve a vo vzdelávaní.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 281,1 € STPG19_08: Monika Zuzana Ruščáková - Prínosom projektu bolo zabezpečiť špeciálne zariadenie na prenos zvuku k načúvaciemu aparátu pre Moniku, čo dopomohlo k zlepšeniu kvality jej života, vrámci školy a aj mimo nej.
h) veda a výskum 7 000 € STPG19_09: Inštitút pre verejné otázky - Projekt na základe reprezentatívnych zistení predstavil odborníkom aj širokej verejnosti výsledky štúdie zameranej na reflexiu problémov informatického vzdelávania dievčat.
e) podpora vzdelávania 5 000 € STPG19_10: Cesta von - Vďaka grantu sa podarilo zrealizovať školenie 5 Omám zamerané na zlepšenie kvality stimulačných aktivít, realizovaných s 85 deťmi vo veku 0-3 vo vylúčených rómskych komunitách.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € STPG19_11: Krajské centrum ANEPS Prešov - Vďaka podpore bol zorganizovaný MDN 2019 v Prešove, ktorého sa zúčastnila počujúca aj nepočujúca verejnosť, ktorá sa týmto spôsobom dozvedela informácie o kultúre Nepočujúcich.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € STPG19_12: Stopka n.o. - Nezisková organizácia Stopka v rámci projektu vytvorila nový nástroj pre nevidiacich na používanie aplikácií tretích strán v smartfónoch s názvom Corvus. Zatiaľ tak pomohli vyše 900 nevidiacim a slabozrakým na Slovensku.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STPG19_13: Otvorená Hra o.z. - V rámci projektu bolo na SPŠE Hálova zorganizovaných 10 workshopov pre študentov v oblasti komunikácie, kritického myslenia, spolupráce a budovania vzťahov v tíme.
e) podpora vzdelávania 15 000 € STPG19_14: Nové školstvo - Vďaka projektu získali 3 zapojené školy a 80 pedagógv cielenú metodickú pomoc a podporné služby smerom k inklúzii. V rámci projektu bolo zrealizované zasadnutie verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky.
f) ochrana ľudských práv 16 834,07 € STPG19_15: Od emócii k poznaniu, n.o. - Vďaka podpore boli uskutočnené zážitkové aktivity pre viac ako 1000 žiakov, študentov, učiteľov či verejnosti s praktickým využitím virtuálnej reality, ktorá dokáže meniť postoje mladých ľudí aj dospelých.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € STPG19_16: IPčko občianske združenie - Vďaka projektu boli k dispozícií 2 psychologické online poradne (ipčko.sk a dobralinka.sk) mladými ľuďom a ľuďom s hendikepom, ktorí sa ocitli v zložitých, často až život ohrozujúcich situáciách.
e) podpora vzdelávania 3 000 € STPG19_17: Slovenské centrum fundraisingu - Vďaka podpore bola na Slovensku zrealizovaná konferencia o fundraisingu, ktorej sa zúčastnilo 140 účastníkov a ktorá priniesla nové poznatky, vedomosti a skúsenosti od množstva expertov zo sveta i zahraničia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 480 € STPG19_18: Základná škola s materskou školou Za kasárňou - Vďaka podpore bolo skrášlenie okolie školy vysadením rastlín (kríky, stromy, kvety), pričom sa zapojili žiaci, rodičia aj zamestnanci školy.
e) podpora vzdelávania 5 000 € STPG19_19: FIRST Global Slovakia, o.z. - Vďaka podpore sa podarilo zorganizovať prvé Otvorené majstrovstvá v robotike na Slovensku určené pre stredoškolákov. Víťaz postúpil na medzinárodnú olympiádu v Dubaji 2019.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € STPG19_20: NepocujuceDieta.sk - OZ NepočujúceDieťa.sk sa venuje dlhodobej a systematickej podpore rodín s deťmi so sluchovým postihnutím. Realizujú stretnutia rodín či online poradňu, kde zdieľajú informácie rodinám s deťmi s PS.
e) podpora vzdelávania 6 000 € STPG19_21: SLOVAK FASHION COUNCIL - Vďaka podpore bol zrealizovaný 5. ročník Letnej Akadémie, ktorej sa zúčastnilo 50 detí, medzi nimi aj nepočujúce deti. Získali vedomosti o procese tvorby a o povolaniach, ktoré sú za tvorbou kolekcií.
e) podpora vzdelávania 5 000 € STPG19_22: Človek v ohrození, n.o. - Vďaka podpore sa uskutočnil 20. ročník festivalu Jeden svet, ktorý vzdeláva verejnosť v rôznych spoločenských témach prostredníctvom dokumentárneho filmu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € STPG19_23: Bublina - Vďaka podpore bol zorganizovaný 12 dňový zážitkový letný tábor pre 100 detí z detských domovov, kde sa naučili poskytnúť prvú pomoc a po prvýkrát navštívili susedné Česko.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 10 000 € STPG19_24: TEDxBratislava - Bol zorganizovaný 10. ročník multižánrovej konferencie TEDxBratislava, na ktorej sa podieľalo 50 dobrovoľníkov. Cieľom konferencie je šíriť myšlienky hodné šírenia, inovácie a otvorenosť v spoločnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € STPG19_25: Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation Bratislava - Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava v rámci projektu zrealizovala sériu 15 workshopov a 3 plánovacích stretnutí, ktorých cieľom bol rozvoj komunikačných schopností občianskeho združenia Nepočujúce dieťa. Celkovo tak dopomohlo 200 deťom a rodinám.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 750 € STPG19_26: Človek v ohrození, n.o. - Vďaka projektu sa 15 zamestnanci ČVO zaškolili ohľadom práce so 44 nepočujúcimi klientmi, naučili základom posunkového jazyka a kultúre nepočujúcich a bola vytvorená metodika na prácu s týmito rodinami.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € STPG19_27: Porta Artium - Projekt priniesol 210 nepočujúcim deťom jedinečnú skúsenosť s hudbou formou muziko-terapeutického hudobného prístupu vo forme koncertu a workshopu.
e) podpora vzdelávania 20 000 € STPG19_28: HUBBA, o.z. - Občianske združenie Hubba vďaka projektu mentorovalo a vzdelávalo zástupcov inovatívnych startupy a sociálnych podnikov na riešenie problémov v spoločnsoti. Ich programu sa zúčastnilo 200 študentov, 50 podnikateľov a široká verejnosť.
h) veda a výskum 1 500 € STPG19_29: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - Vďaka podpore bola uskutočnená komunikačná kampaň pre ocenenie Úradnícky čin roka, ktorého cieľom je podporiť dobrú prax verejnej správy a zlepšiť jej obraz v očiach verejnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € STPG19_30: Imobilio občianske združenie - Grant umožnil zriadenie 2 monitorovacích miest s príslušnou ergonomickým vybavením pre ťažko zdravotne postihnutých pracovníkov organizácie Imobilio.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € STPG19_31: Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. - Vďaka podpore sa uskutočnili 2 kurzy základov posunkového jazyka pre poradcov včasnej intervencie zo Žiliny, Banskej Bystrice, Trenčína a z Košíc.
e) podpora vzdelávania 5 000 € STPG19_32: SPy o.z. - Vďaka podpore boli zrealizovné 4 pravidelné školenia pre učiteľov a žiakov so zariadením BBC micro:bit - novej technológie vo výučbe informatiky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € STPG19_33: IPčko - Vďaka projektu sa podarilo zorganizovať kurz posunkového jazyka a spustiť videoporadenstvo v slovenskom posunkovom jazyku, čím sa búrajú komunikačné bariéry pre mladých ľudí s poruchou sluchu v núdzi a v ohrození života.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € STPG19_34: Bratislavský maratón, o.z. - Vďaka podpore bol zrealizovaný 11. ročník bratislavského nočného behu, ktorého sa zúčastnilo 5 000 bežcov a 30 bežcom s poruchou sluchu bol poskytnutý tlmočník.
e) podpora vzdelávania 4 000 € STPG19_35: Cesta Von - Projekt Omama organizácie Cesta von podporuje vzdelávanie 170 detí v ranom veku prostredníctvom 10 Omám vo vylúčených rómskych komunitách.
e) podpora vzdelávania 5 000 € STPG19_36: November 89 - Vďaka podpore bol nakrútený dokumentárny film o študentskom hnutí v roku 1989, ktorý posilní povedomie stredoškolákov o tejto epizóde Československých dejín.
e) podpora vzdelávania 2 173 € STPN19_01: Slovníček - Vďaka podpore boli 16 rodinám s deťmi s poruchou sluchu poskytnuté informácie a praktické zručnosti pre zlepšenie vývoja a ich komunikačných zručností.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € STPN19_02: IPčko - Vďaka podpore sa podarilo sprístupniť odbornú psychologickú a sociálnu pomoc vyše 400 mladým ľuďom pomocou videoporadenstva v slovenskom posunkovom jazyku.
e) podpora vzdelávania 2 500 € STPN19_03: Fond UŠKO n.f. - Vďaka podpore bolo zmodernizované digitálne laboratórium v ŠKD pre žiakov so sluchovým postihnutím a zrealizovalo sa 6 cielených aktivít s týmito deťmi s využitím laboratória.
e) podpora vzdelávania 3 000 € STPN19_04: Spolok nepočujúcich pedagógov - V rámci projektu bol zviditeľnený slovenský posunkový jazyk prostredníctvom 4 aktivít, ktorým zasiahli viac než 300 ľudí v rámci komunity nepočujúcich ale i počujúcich osôb.
e) podpora vzdelávania 2 227 € STPN19_05: Spojená škola internátna Kremnica - Vďaka podpore bola vytvorená učebná pomôcka pre deti so sluchovým postihnutím do 6 rokov. Pomôcku využívajú v materskej škole, v CŠPP a priamo v rodinách.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 380 € STPN19_06: Divadlo Kaplnka, o.z. - V rámci projektu vzniklo divadelné predstavenie pre nepočujúcich. Súčasťou projektu bol aj workshop hercov a tlmočníkov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € STPN19_07: NepocujuceDieta.sk - Prostredníctvom projektu boli realizované vzdelávacie workshopy Hravo ku komunikácií pre rodičov detí s poruchou sluchu, ktoré budú dlhodobo realizovať a ďalšej šíriť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € STPN19_08: Roma media, skr. ROMED - Prostredníctvom projektu organizácia pomohla v rámci 30 stretnutí v domácom prostredí rodinám so sluchovo postihnutými deťmi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 980 € STPN19_09: Slovenská komora tlmočníkov posunkového jazyka - Vďaka projektu sa podarilo skvalitniť prístup Nepočujúcich k umeniu, ku kultúrno-spoločenkému dianiu a tým napomôcť eliminovať sociálnu a komunikačnú izoláciu Nepočujúcich.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 190 € STPN19_10: Infosluch - Vďaka podpore poskytla organizácia terénnu službu 21 rodinám s deťmi s poruchou sluchu (emocionána podpora a vzdelávanie v rôznych oblastiach).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € STPN19_11: Uškové deti - občianske združenie na pomoc deťom s poruchou sluchu - Vďaka podpore bolo zrealizovaných 8 podujatí s cieľom výučby posunkového jazyka. Aktivít sa zúčastnilo celkovo 22 rodín.
e) podpora vzdelávania 1 550 € STPN19_12: Galant - Organizáia Galant sprostredkovala 130 žiakom so sluchovým postihnutím možnosť rozvoja v mediálnej gramotnosti a spoločne vytvorili brožúrku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € STPP18_14: Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation Bratislava - Prínosom projektu bolo poskytnúť rodičom informácie, medicínsku a rehabilitačnú podporu.
e) podpora vzdelávania 8 490,88 € STPP18_19: HUBBA, o.z. - Oba realizované formáty výrazne napomohli rozvoju a profesionalizácii social business a startupového podporného ekosystému na Slovensku.
e) podpora vzdelávania 600 € STPP18_24: SLOVAK FASHION COUNCIL - V rámci projektu sa počujúce aj nepočujúce deti zúčastnili letného tábora, kde sa dozvedeli ako funguje svet módy, boli zapojené do tvorby, vzájomných inerakcií a aj marketingu.
e) podpora vzdelávania 300 € STPP18_31: NepocujuceDieta.sk - Vďaka projektu sme vytvorili priestor pre približne 200 účastníkov podujatí Spoznaj farby zvukov a Uškový Mikuláš v Bratislave s cieľom zoznámiť sa navzájom, zdieľať skúsenosti a naučiť sa aj zopár posunkov.
e) podpora vzdelávania 2 600 € STPP18_35: Od emócií k poznaniu,n.o. - Projekt mal za cieľ využiť nové technológie pre zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti inklúzie. Vytvorili sa unikátne videá zo života ľudí s hendikepom spracované technológiou VR.
e) podpora vzdelávania 2 000 € STPP18_39: TEDxBratislava - Vďaka TEDxBratislavaWomen sa podarilo vytvoriť priestor na pre stretnutie inšpiratívnych žien. Event je oslavou tvorivosti, inovácií a otvorenosti.
e) podpora vzdelávania 5 580 € STPP18_41: AMITY o.z. - Prínosom projektu bolo upevniť sebavedomie u nepočujúcich detí prostredníctvom muzikoterapeutickej práce.
e) podpora vzdelávania 15 000 € STPP18_43: Nezisková organizácia Voices - Prínosom projektu je vzdelávanie ľudí a možnosť spoznať sociálnych inovátorov, komunitných lídrov a odborníkov vďaka 7 stretnutiam naživo, podcastom a blogu Zápisky z Trenčína.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 480 € STPP19_01: KLÁŠTORISKO, občianske združenie - Vďaka podpore bolo pomocou dobrovoľníkov zrevitalizované Kláštorisko a boli zrealizované workshopy pre zamestnancov a miestne združenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € STPP19_02: Združenie Rondel - Realizáciou projektu sa podarilo naštartovať záchranu 3. brány hradu Čabraď a zrekonštruovali sa viaceré prvky hradu vďaka mladým dobrovoľníkom (aj zahraničným).
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 210 € STPP19_03: Spojená škola - Vďaka podpore bolo záchránené a jedinečné popradské sgrafito Herty Ondrušovej-Victorínovej, pričom bol žiakom priblížený aj život a tvorba tejto umelkyne.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 430 € STPP19_04: Gotická cesta - Projekt pomohol priamo kostolu v Roštári a Brdárke, a tiež kostolíku v Henckovciach, kde sa konal workshop o budúcnosti Gotickej cesty a henckovského kostolíka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € STPP19_05: ZDRUŽENIE HRADU BYSTRICA - Projekt pomohol k záchrane parkanu pred jeho neodvrátiteľnou deštrukciou, pričom pomohol zvýšiť bezpečnosť návštevníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € STPP19_06: OZ Hrad Tematín - Vďaka podpore sa podarilo vyrobiť kamenný portál do paláca a zrekonštruovať klenby južného paláca. Zrealizovali sa dobrovoľnícke víkendovky a tábory.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € STPP19_07: Združenie na záchranu hradu Revište - Vďaka podpore a dobrovoľníkom sa podarilo pokračovať v záchrane hradu Revište rýchlym tempom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 680 € STPP19_08: Občianske združenie Hrad Uhrovec - Vďaka podpore boli zrealizované víkendové workshopy, ktoré prispeli k stabilizačným prácam a životu v hrade, a tiež tábory s medzinárodnými účastníkmi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € STPP19_09: Obec Kapušany - Vďaka podpore a dobrovoľníkom pokračovala obnova hradu a taktiež sa konalo viacero podujatí počas leta.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 300 € STPP19_10: Čierny hrad - Vďaka projektu sa podarilo zakonzervovať značnú časť východnej hradby, ako aj vyčistiť a vykosiť areál hradu, a tiež vybudovať nové lavičky a prepojiť dobrovoľníkov z troch krajín.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € STPP19_11: Zemplínsko-užská hradná cesta - Vďaka podpore bola vytvorená trvalá a bezpečná strecha nad archeologickou sondou, kde návštevníci môžu uvidieť stredovekú vstupnú bránu a priľahlý obytný interiér.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € STPP19_12: Občianske združenie Castrum Thorna - Vďaka podpore sa prispelo ku záchrane južnej bašty, bola zvýšená atraktívnosť objektu, a tiež bezpečnosť návštevníkov hradu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € STPP19_13: Rákociho cesta - Pozitívna odozva u obyvateľov obcí v podhradí a motivácia vedenia obcí (starostovia a poslanci) aby pokračovali v údržbe obnovených hradov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € STPP19_14: Dubova Colonorum - Vďaka podpore sa uskutočnil ďalší ročník projektu Dubova Colonorum, ktorý sa venuje dobrovoľníckej činnosti– konzervovaniu kostolíka sv. Kozmu a Damiána.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € STPP19_15: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - Vďaka podpore sa v kostole podarilo dokončiť veľkú kryptu, aby mohla byť obnovená sprístupnená návštevníkom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € SZP19_001: Martin Kúdela - Dieťaťu s autizmom sa podarilo obstarať komunikačný softér Indi a zlepšili sa tak komunikačné schopnosti, schopnosti rozvíjať predstavivosť a zlepšila sa sociálna interakcia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € SZP19_002: Jaroslav Halmovský - Vďaka podpore sa podarilo zabezpečiť paliovú kartu pre zdradvotne znevýhodneného syna s vrodenými vývojovými vadami končatín a zlepšiť tak kvalitu jeho života.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € SZP19_003: Richard Fančovič - Dieťaťu s Downovým syndrómom sa podrailo zabezpečiť dopravu na logopédiu na zlepšenie komunikačných schopností a zručností a zlepšiť tak inlúziu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € SZP19_004: Matúš Kohút - Vďaka podpore sa podarilo zabezpečiť nutné vybavenie auta a uspôsobiť ho na prevoz zdravotne znevýhodneného syna.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 052,63 € SZP19_007: Kováč Štefan - Vďaka rehabilitácii spojenej s logopédiou pre zdravotne znevýhodnené dieťa sa podarilo zlepšiť jeho zdravotný stav, podporiť rozvoj vnímania a sústredenosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 963,62 € SZP19_008: Jakabovič Miroslav - Dieťaťu s diagnózou DMO sa podarilo zabezpečiť chodítka pre flexibilnejšiu prepravu a zvýšenie kvality života dieťaťa a zlepšenie jeho pohybových schopností a samostatnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 997,2 € SZP19_009: Dušan Bajzík - VĎaka podpore sa podarilo zakúpeniť senzory a vysielače Dexcom pre kontinuálne meranie glykémie, testovacích prúžkov do glukomera pre ZP dieťa s diagnózou DM 1.typu.
b) podpora a rozvoj športu 846,3 € SZP19_012: Peter Popa - Príspevok bol využitý na nákup pomôcky na zjednodušenie fyzických aktivít pre zdravotne ťažko postihnutého študenta.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € SZP19_013: Branislav Karaba - S deťmi (dvojičkami) Filip a Janette s DMO sa podarilo absolvovať rehabilitáciu v centre MK FyzioReha. Cvičenie deti pomohlo zdokonaliť schôdzu, hrubú a jemnú motoriku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 485,1 € SZP19_014: Jozef Szijarto - Pre ťažko choré dieťa sa podarilo zabezpečiť palivovú kartu pre zabezpečenie každodenných návštev u lekára, na operácie a rehabilitácie (250 km denne).
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 400 € SZP19_016: Peter Backo - Podarilo sa zabezpečiť rehabilitačný pobyt pre 8 ročné dieťa s DMO a zlepšiť tak pohybové schopnosti, chrbtové schvalstvo a posilnenie nôh.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 768,87 € SZP19_017: Martin Žemla - Dieťa s poruchou auttistického spektra získalo vďaka podpore logopedické schopnosti pre zlepšenie komunikačných schopností a zároveň sa podarilo zabezpečiť palivovú kartu na časté presuny na vyšetrenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 649 € SZP19_020: Marian Ježík - Pre dieťa s autizmom sa podarilo zabezpečiť potrebné vybavevenie na uľahčenie štúdia na strednej škole, tankovaciu kartu a príspevok na prenájom bytu.
h) veda a výskum 35 990 € TSC19_PP_02: Uskutočnenie výskumu pre oblasť bioplastov, zvýšenie povedomia o bioplastoch, vytvorila sa databáza subjektov.
e) podpora vzdelávania 45 000 € TSC19_PP_03: Projekt SadOVO sa zameriava na vzdelávanie v oblasti ohrozenia a ochrany starých odrôd ovocných drevín, ktoré spolu so školami efektívne chránime. Väčšina financií bola využitá na vzdelávacie aktivity s 11 zapojenými školami do projektu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 13 988 € TSC19_PP_04: Zvýšenie pracovných zručností v marginalizovaných rómskych komunitách, 40 ľudí si našlo prácu.
e) podpora vzdelávania 20 000 € TSC19_PP_05: Podpora manažmentu zapojených organizácií, a vyškolilo sa 950 dobrovoľníkov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 15 000 € TSC19_PP_06: Zakúpenie auta, čo slúži na distribúciu darovaných potravín do zariadení sociálnych služieb, útulkov a iných zariadení, čo pracujú s ľudmi v núdzi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 13 387,2 € TSC19_PP_07: Projekt zabezpečil stravu približne 1700 ľudom bez domova.
e) podpora vzdelávania 14 000 € TSC19_PP_08: Počas projektu deti rozvíjali svoje umelecké talenty počas letnej akadémie, uskutočnil sa aj Cigánsky Bašavel.
b) podpora a rozvoj športu 25 000 € TSC19_PP_09: Vďaka projektu sme mohli nakúpiť pomôcky na atletiku, ktoré pomôžu zlepšiť materiálne a technické zabezpečenie tréningových jednotiek a prispejú ku skvalitneniu tréningov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 50 000 € TSC19_PP_10: Zbieranie potravín a ich následný zvoz a prevoz do miest, kde sú potrebné, prenajali sa sklady, kde sa potraviny skladujú.
e) podpora vzdelávania 1 241,5 € TSC19_PP_11: Nákup materiálu pre žiakov a tým aj skvalitnenie ich odborného výcviku.
e) podpora vzdelávania 45 000 € TSC19_PP_12: Vzdelávací program na zlepšovanie zručností farmárov, zlepšenie ich spolupráce s rôznymi aktérmi na miestnej ale aj národnej úrovni, vytvorenie pilotného vzdelávacieho konzultačného programu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 402 192 € LIDLPP_18_15: Set život udržujúcich prístrojov pre 42 novorodeneckých oddelení po celom Slovensku, pre novorodencov ktorí potrebujú bezprostredne po narodení medicínsku pomoc.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € NFCA_PP19_01: Artroskopická pumpa FMS VUE - Nákup artroskopického prístroja pre nemocnicu Zvolen a.s. prispel k lepšiemu vybaveniu na úrazovom oddelení.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 23 889,36 € MO_PP19_01: Vybavenie kardiologickej ambulancie - Z finančných prostriedkov bolo zakúpené komplexné vybavenie kardiologickej ambulancie pre Ústrednú Vojenskú Nemocnicu SNP Ružomberok, v detašovanom pracovisku Poliklinika MO SR Sliač.
e) podpora vzdelávania 46 000 € NPI_ST19_03: Pilotné centrum programu Budúcnosť INAK na Slovensku s cieľom priniesť kvalitný mimoškolský vzdelávací program zameraný na soft skills, inklúziu a digitálne zručnosti pre detí z rôznych prostredí.
e) podpora vzdelávania 3 979,5 € NPI_ST19_08: Kurzy PJ - 5 kurzov posunkového jazyka pre verejnosť s cieľom zmenšovať bariéry medzi počujúcimi a nepočujúcimi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 63 254,97 € NPI_ST19: Online tlmočník - Online tlmočenie pomáha v komunikácii medzi počujúcimi a nepočujúcimi a uľahčuje život nepočujúcim v mnohých ich situáciách.
e) podpora vzdelávania 37 114,88 € Projekt expertného dobrovoľníctva DigitalSkills, ktorý je zameraný na IT zručnosti detía zvýšenie ich bezpečnosti v digitálnom svete
e) podpora vzdelávania 3 670,9 € NPI_ST19: Šírenie osvety a povedomia o problematike nepočujúcich detí, včasnej intervencie a učenia posunkov
e) podpora vzdelávania 20 348,79 € NPI_BNP18_01,02: 50 inšpiratívnych osobností zo sveta biznisu navštívilo 50 stredných škôl po celom Slovensku a zdieľalo so študentmi na základe vlastného príbehu zručnosti potrebné pre 21.storočie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 750 € Pro Bono právna pomoc, ktorú právnici zapojených spoločnosti poskytujú neziskovým organizáciám a ich klientom (expertné dobrovoľníctvo).
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 30 631,18 € NPI_X_19: Organizácia najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto 2019 s viac ako 10 000 dobrovoľníkmi.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 17 501,1 € NPI_JC19_02: Giving Tuesday 2019 - Vďaka podpore Giving Tuesday sa zvýši počet dobrovoľníkov a zapojenie do charitatívnych aktivít v rámci dňa darovania.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Podpora chodu portálu dobrakrajina.sk, ktorý umožňuje neziskovým organizáciám získať financovanie formou verejnej zbierky.
e) podpora vzdelávania 6 269,95 € Podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Oceňovanie firiem za zodpovedné podnikanie. Z príspevku bolo zabezpečené organizovanie ocenenia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 4 063,88 € Organizácia dobrovoľníckych firemných dní a zbierok šatstva
e) podpora vzdelávania 28 348,58 € Konferencia o zodpovednom podnikaní CEE SCR Summit sprostredkovala účastníkom nové informácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti.
Spolu 2 207 378,64 €