Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
140 798€ 143 991€ 130 580€ 130 023€ 157 847€ 314 830€ 295 136€ 328 893€ 346 054€ 340 682€ 354 517€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
11 944€ 12 848€ 16 587€ 15 509€ 21€ 1 095€ 2 313€ 5 620€ 4 644€ 0€ 5 794€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
21€ 539€ 1 079€ 1 619€ 2 114€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
21€ 539€ 1 079€ 1 619€ 2 114€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
11 944€ 12 848€ 16 587€ 15 509€ 556€ 1 234€ 4 001€ 2 530€ 0€ 5 794€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
0€ 0€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 0€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
2 060€ 2 979€ 3 898€ 556€ 1 234€ 1 912€ 2 530€ 0€ 1 199€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
7 049€ 9 869€ 12 689€ 15 509€ 0€ 4 595€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
2 836€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
2 090€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
71 166€ 112 305€ 113 100€ 114 188€ 157 637€ 146 284€ 289 926€ 321 084€ 339 080€ 338 660€ 239 175€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
72€ 72€ 72€ 72€ 49€ 77€ 72€ 82€ 144€ 149€ 79€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
72€ 72€ 72€ 72€ 49€ 77€ 72€ 82€ 144€ 149€ 79€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
0€ 125 686€ 125 658€ 205 440€ 237 529€ 70 111€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 1 433€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 28€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
125 658€ 125 658€ 205 440€ 237 529€ 68 678€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
71 094€ 112 233€ 113 027€ 114 115€ 157 588€ 146 207€ 164 168€ 195 344€ 133 496€ 100 982€ 168 985€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 100€ 1 680€ 1 296€ 1 744€ 2 340€ 1 032€ 1 086€ 1 594€ 1 082€ 380€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
69 994€ 110 553€ 111 731€ 112 371€ 155 248€ 145 175€ 163 082€ 193 750€ 132 414€ 100 602€ 168 985€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
57 687€ 18 838€ 894€ 326€ 189€ 167 452€ 2 898€ 2 189€ 2 329€ 2 022€ 109 548€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
561€ 564€ 894€ 326€ 189€ 127€ 1 627€ 1 070€ 856€ 471€ 1 108€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
57 125€ 18 274€ 167 325€ 1 271€ 1 119€ 1 474€ 1 551€ 108 440€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
140 798€ 143 991€ 130 580€ 130 023€ 157 847€ 314 830€ 295 136€ 328 893€ 346 054€ 340 682€ 354 517€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
125 816€ 125 693€ 110 894€ -87 047€ -104 408€ -115 604€ 14 173€ 47 547€ 58 439€ 57 196€ 57 074€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
226 498€ 28 557€ 11 196€ 10 369€ 21 261€ 20 019€ 19 896€ 19 703€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
226 498€ 28 557€ 11 196€ 10 369€ 21 261€ 20 019€ 19 896€ 19 703€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
125 816€ -100 805€ 82 337€ -98 243€ -104 408€ -115 604€ 3 804€ 26 286€ 38 421€ 37 300€ 37 371€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
125 693€ -115 604€ -115 604€ -115 604€ -115 604€ -112 600€ 37 178€ 37 178€ 37 178€ 37 178€ 37 178€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
122€ 14 799€ 197 941€ 17 361€ 11 196€ -3 004€ -33 374€ -10 892€ 1 243€ 122€ 193€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
14 982€ 18 297€ 19 686€ 217 070€ 262 255€ 430 434€ 280 963€ 281 346€ 287 614€ 283 485€ 291 891€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 678€ 703€ 1 174€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
182€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 678€ 521€ 1 174€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
14 811€ 18 107€ 18 708€ 16 516€ 1 118€ 6€ 4€ 1 069€ 2 159€ 1 124€ 4€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
14 811€ 18 107€ 18 708€ 16 516€ 1 118€ 6€ 4€ 1 069€ 2 159€ 1 124€ 4€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
132€ 158€ 428€ 317€ 322€ 428€ 222€ 210€ 270€ 329€ 432€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
132€ 158€ 428€ 317€ 322€ 428€ 222€ 210€ 270€ 329€ 432€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
39€ 32€ 550€ 238€ 815€ 737€ 67€ 507€ 1 329€ 10 280€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
39€ 32€ 550€ 214€ 815€ 155€ 67€ 507€ 1 329€ 10 280€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
23€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
582€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
200 000€ 260 000€ 430 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
200 000€ 260 000€ 430 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€ 280 000€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 5 552€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 5 552€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€