Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZPA PEČKY - SLOVAKIA, spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
714 773€ 499 541€ 371 266€ 274 979€ 484 404€ 944 205€ 557 119€ 618 487€ 1 151 725€ 212 966€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
737 242 € 501 231 € 373 785 € 278 372 € 484 404 € 944 405 € 559 888 € 618 487 € 1 152 101 € 212 965 € 224 485 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
670 947€ 457 203€ 349 331€ 261 104€ 475 364€ 934 834€ 542 523€ 614 445€ 1 142 868€ 206 467€ 216 478€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
43 826€ 42 338€ 21 934€ 13 875€ 9 040€ 9 371€ 14 596€ 4 042€ 8 851€ 6 498€ 7 273€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
6 548€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 000€ 1 690€ 2 600€ 0€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 921€ 2 520€ 3 393€ 200€ 169€ 382€ 0€ 734€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
700 067 € 481 708 € 372 695 € 300 647 € 454 585 € 903 390 € 538 442 € 601 483 € 1 071 224 € 229 781 € 240 593 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
514 694€ 324 406€ 251 704€ 183 367€ 334 439€ 766 422€ 448 521€ 515 540€ 952 504€ 152 166€ 169 414€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
51 585€ 10 161€ 16 151€ 8 889€ 15 875€ 21 894€ 16 384€ 8 152€ 14 990€ 7 650€ 5 125€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
91 018€ 117 577€ 73 039€ 75 214€ 68 481€ 78 826€ 42 772€ 34 974€ 22 341€ 15 919€ 16 034€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
33 520 € 27 714 € 29 327 € 29 231 € 28 881 € 27 780 € 23 016 € 34 352 € 76 579 € 49 650 € 46 565 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 667€ 19 989€ 21 125€ 21 134€ 20 900€ 20 086€ 16 600€ 23 846€ 58 858€ 35 921€ 33 664€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 330€ 7 036€ 7 436€ 7 439€ 7 357€ 7 070€ 5 843€ 9 662€ 16 687€ 12 926€ 11 655€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 523€ 689€ 766€ 658€ 624€ 624€ 573€ 844€ 1 034€ 803€ 1 246€
20
F.
Dane a poplatky
388€ 413€ 384€ 348€ 396€ 325€ 454€ 655€ 596€ 952€ 205€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
747€ 2 007€ 5 123€ 6 596€ 5 846€ 6 018€ 3 624€ 2 155€ 2 155€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
747€ 2 007€ 5 123€ 6 596€ 5 846€ 6 018€ 3 624€ 2 155€ 2 155€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 862€ 1 437€ 1 343€ 1 591€ 1 390€ 1 547€ 1 449€ 1 792€ 590€ 1 289€ 1 095€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
37 175 € 19 523 € 1 090 € -22 275 € 29 819 € 41 015 € 21 446 € 17 004 € 80 877 € -16 816 € -16 108 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
64 024 € 47 397 € 30 371 € 7 509 € 65 609 € 77 063 € 49 442 € 59 821 € 161 884 € 37 230 € 33 178 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 124 € 12 € 2 € 532 € 1 975 € 14 € 13 € 6 € 7 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 6 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 6€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
1 124€ 2€ 532€ 1 975€ 1€ 1€ 0€ 6€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12€ 13€ 9€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 260 € 745 € 180 € 160 € 185 € 213 € 183 € 198 € 452 € 758 € 1 010 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
341 € 575 € 85 € 386 € 658 € 892 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
341€ 575€ 85€ 386€ 658€ 892€
52
O.
Kurzové straty
1 645€ 1€ 5€ 2€ 4€ 21€ 3€ 1€ 0€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
274€ 169€ 175€ 158€ 181€ 192€ 180€ 113€ 65€ 100€ 115€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 136 € -733 € -178 € -160 € 347 € 1 762 € -169 € -185 € -446 € -751 € -1 009 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
36 039 € 18 790 € 912 € -22 435 € 30 166 € 42 777 € 21 277 € 16 819 € 80 431 € -17 567 € -17 117 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 332 € 3 485 € 4 789 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 14 554 € 0 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 332€ 3 485€ 4 789€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 14 554€ 0€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
30 707 € 15 305 € 912 € -22 435 € 25 377 € 39 897 € 18 397 € 13 939 € 65 877 € -17 567 € -17 117 €