Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 056 524 € 4 051 115 € 3 209 954 € 3 156 092 € 3 117 455 € 2 832 335 € 3 079 779 € 3 470 677 € 3 435 149 € 3 043 398 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
134 379 € 159 340 € 184 300 € 209 261 € 210 215 € 235 871 € 269 143 € 313 412 € 361 081 € 378 397 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 109 € 10 689 € 16 269 € 22 178 € 986 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 109€ 10 689€ 16 269€ 22 178€ 986€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
134 379 € 159 340 € 184 300 € 209 261 € 210 215 € 230 762 € 258 454 € 297 143 € 338 903 € 377 411 €
012
A.II.1
Pozemky
55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€ 55 521€
013
A.II.2
Stavby
77 028€ 96 445€ 115 861€ 135 278€ 154 694€ 174 111€ 193 850€ 213 697€ 233 544€ 253 392€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 830€ 7 374€ 12 918€ 18 462€ 1 130€ 9 083€ 27 925€ 49 838€ 68 498€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 915 663 € 3 885 942 € 3 021 113 € 2 942 515 € 2 903 037 € 2 592 628 € 2 807 385 € 3 153 524 € 3 071 726 € 2 662 203 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
709 097 € 1 074 051 € 1 158 683 € 860 940 € 924 774 € 1 009 012 € 659 082 € 958 799 € 769 797 € 806 946 €
035
B.I.1
Materiál
709 097€ 1 074 051€ 1 158 683€ 860 940€ 924 774€ 1 009 012€ 659 082€ 818 408€ 710 616€ 802 946€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
140 391€ 59 181€ 4 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 174 941 € 2 803 833 € 1 808 970 € 2 057 201 € 1 964 639 € 1 527 434 € 2 054 899 € 2 187 345 € 2 019 426 € 1 722 591 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 121 951 € 2 799 149 € 1 773 055 € 2 055 479 € 1 959 007 € 1 525 253 € 2 050 926 € 2 131 072 € 1 997 690 € 1 721 704 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 969 437€ 1 892 848€ 1 010 208€ 1 508 117€ 1 420 052€ 1 075 089€ 1 498 894€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 152 514€ 906 301€ 762 847€ 547 362€ 538 955€ 450 164€ 552 032€ 2 131 072€ 1 997 690€ 1 721 704€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
52 960€ 3 258€ 33 869€ 1 696€ 5 559€ 3 535€ 56 273€ 21 736€ 762€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
30€ 1 426€ 2 046€ 26€ 73€ 2 181€ 438€ 125€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
31 625 € 8 058 € 53 460 € 24 374 € 13 624 € 56 182 € 93 404 € 7 380 € 282 503 € 132 666 €
072
B.V.1.
Peniaze
150€ 236€ 20 212€ 20 149€ 246€ 408€ 861€ 182€ 201€ 1 310€
073
B.V.2.
Účty v bankách
31 475€ 7 822€ 33 248€ 4 225€ 13 378€ 55 774€ 92 543€ 7 198€ 282 302€ 131 356€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 482 € 5 833 € 4 541 € 4 316 € 4 203 € 3 836 € 3 251 € 3 741 € 2 342 € 2 798 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 482€ 5 833€ 4 541€ 4 316€ 4 203€ 3 836€ 3 251€ 3 741€ 2 342€ 2 798€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 056 524 € 4 051 115 € 3 209 954 € 3 156 092 € 3 117 455 € 2 832 335 € 3 079 779 € 3 470 677 € 3 435 149 € 3 043 398 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 207 184 € 2 125 667 € 2 191 563 € 2 188 354 € 2 054 699 € 1 990 342 € 2 088 291 € 2 312 817 € 2 490 147 € 2 266 670 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
082
A.I.1
Základné imanie
331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
507 062€ 676 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€ 376 555€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 13 785 € 13 785 € 13 785 € 13 785 € 13 785 € 13 785 € 13 785 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 13 785€ 13 785€ 13 785€ 13 785€ 13 785€ 13 785€ 13 785€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-3 754 € -3 754 € -3 754 € -3 754 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-3 754€ -3 754€ -3 754€ -3 754€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 083 979 € 1 065 014 € 1 446 668 € 1 332 418 € 1 203 660 € 1 111 897 € 1 237 164 € 1 569 960 € 1 548 146 € 1 286 003 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 083 979€ 1 065 014€ 1 446 668€ 1 332 418€ 1 203 660€ 1 111 897€ 1 237 164€ 1 569 960€ 1 548 146€ 1 286 003€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
251 009 € 18 964 € 3 206 € 133 656 € 128 759 € 156 165 € 132 601 € 24 331 € 223 475 € 262 141 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 849 340 € 1 925 448 € 1 018 391 € 967 738 € 1 062 756 € 841 993 € 991 488 € 1 157 860 € 945 002 € 776 728 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 438 € 1 284 € 1 194 € 1 075 € 1 152 € 1 335 € 5 780 € 13 403 € 20 552 € 26 459 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
17 840€ 24 040€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5€ 1€ 62€ 94€ 189€ 392€ 448€ 420€ 360€ 392€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
4 273€ 11 258€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 433€ 1 283€ 1 132€ 981€ 963€ 943€ 1 059€ 1 725€ 2 352€ 2 027€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
298 438€ 463 078€ 456 488€ 15 812€ 744€ 4 975€ 8 827€ 12 334€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
796 903 € 899 427 € 362 641 € 289 482 € 595 503 € 371 861 € 348 640 € 434 643 € 412 589 € 379 789 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
728 317 € 777 484 € 309 983 € 238 012 € 518 179 € 312 022 € 316 682 € 372 719 € 393 375 € 239 703 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
728 317€ 777 484€ 309 983€ 238 012€ 518 179€ 312 022€ 316 682€ 372 719€ 393 375€ 239 703€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 019€ 91 793€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 031€ 2 158€ 2 044€ 5 860€ 6 141€ 9 093€ 1 978€ 18 578€ 5 211€ 7 518€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 893€ 1 368€ 1 307€ 3 834€ 4 026€ 4 085€ 1 272€ 5 331€ 2 016€ 2 476€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
63 662€ 118 417€ 49 307€ 41 776€ 67 157€ 46 661€ 28 708€ 21 996€ 378€ 38 299€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 609€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 605 € 3 877 € 4 357 € 11 077 € 11 802 € 7 385 € 4 738 € 5 145 € 7 881 € 8 560 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
11 802€ 7 385€ 4 738€ 5 145€ 7 881€ 8 560€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 605€ 3 877€ 4 357€ 11 077€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
745 956€ 557 782€ 193 711€ 650 292€ 454 299€ 461 412€ 631 586€ 699 694€ 495 153€ 349 586€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé