Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 630 285 € 1 572 532 € 1 663 562 € 1 864 847 € 2 134 352 € 2 172 594 € 2 159 891 € 2 079 167 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
903 165 € 1 276 447 € 1 357 306 € 1 482 271 € 1 551 999 € 1 615 525 € 1 668 407 € 1 733 208 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
903 165 € 1 276 447 € 1 357 306 € 1 482 271 € 1 551 999 € 1 615 525 € 1 668 407 € 1 733 208 €
012
A.II.1
Pozemky
164 892€ 357 032€ 357 032€ 353 032€ 350 167€ 340 167€ 334 567€ 312 467€
013
A.II.2
Stavby
732 578€ 911 500€ 994 679€ 1 117 566€ 1 183 264€ 1 250 843€ 1 319 167€ 1 390 915€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 695€ 7 915€ 5 595€ 11 673€ 13 203€ 14 515€ 3 673€ 6 226€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 365€ 10 000€ 11 000€ 23 600€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
724 038 € 291 327 € 305 672 € 381 994 € 581 959 € 556 636 € 491 142 € 345 505 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 142 € 8 828 € 6 779 € 5 373 € 7 922 € 7 305 € 7 872 € 8 671 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
2 142€ 8 828€ 6 779€ 5 373€ 7 922€ 7 305€ 7 872€ 8 671€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
148 500 € 148 500 € 148 500 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
148 500€ 148 500€ 148 500€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
469 518 € 127 009 € 118 905 € 332 416 € 485 361 € 525 462 € 455 725 € 289 108 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
411 250€ 127 009€ 118 905€ 641 412€ 578 261€ 303 086€ 455 725€ 289 108€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
54 243€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 025€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-308 996€ -92 900€ 222 376€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
103 878 € 6 990 € 31 488 € 44 205 € 88 676 € 23 869 € 27 545 € 47 726 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 088€ 3 546€ 25 163€ 5 633€ 17 234€ 22 546€ 18 170€ 534€
057
B.IV.2
Účty v bankách
101 790€ 3 444€ 6 325€ 38 572€ 71 442€ 1 323€ 9 375€ 47 192€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
3 082 € 4 758 € 584 € 582 € 394 € 433 € 342 € 454 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 758€ 521€ 582€ 331€ 433€ 342€ 454€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 082€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
63€ 63€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 630 285 € 1 572 532 € 1 663 562 € 1 864 847 € 2 134 352 € 2 172 594 € 2 159 891 € 2 079 167 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
910 802 € 889 488 € 889 842 € 880 540 € 872 408 € 867 133 € 867 681 € 855 434 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
669 517 € 669 517 € 669 517 € 669 517 € 669 517 € 669 517 € 669 517 € 669 517 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
62 646 € 62 646 € 62 646 € 62 646 € 62 646 € 62 646 € 62 646 € 62 646 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
150 686 € 151 041 € 141 737 € 133 607 € 128 331 € 128 879 € 118 597 € 110 137 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
151 178€ 151 178€ 142 011€ 134 018€ 128 879€ 128 879€ 118 597€ 110 137€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-492€ -137€ -274€ -411€ -548€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
21 314 € -355 € 9 303 € 8 131 € 5 275 € -548 € 10 282 € 6 495 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
719 483 € 676 521 € 768 553 € 979 605 € 1 257 335 € 1 300 213 € 1 284 518 € 1 220 130 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
9 106 € 7 015 € 7 983 € 40 243 € 50 568 € 70 680 € 29 488 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 106€ 7 015€ 7 983€ 40 243€ 50 568€ 70 680€ 29 488€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
867 € 32 927 € 302 741 € 299 € 403 € 150 291 € 206 € 131 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
232 982€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
867€ 285€ 262€ 299€ 403€ 291€ 206€ 131€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
32 642€ 69 497€ 150 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
640 732 € 574 485 € 389 590 € 902 355 € 1 148 072 € 989 784 € 1 141 938 € 1 095 031 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
598 962€ 244 262€ 244 820€ 226 015€ 214 207€ 371 148€ 336 118€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 000€ 275 355€ 344 144€ 509 844€ 728 906€ 728 906€ 728 906€ 728 906€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 732€ 29 185€ 8 680€ 9 991€ 8 638€ 7 436€ 7 910€ 7 465€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 640€ 9 838€ 9 033€ 9 935€ 8 015€ 13 432€ 13 802€ 4 167€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
20 285€ 15 845€ 27 733€ 21 567€ 36 933€ 25 803€ 20 172€ 18 375€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
113€ 106 198€ 139 565€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
40 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
68 778 € 69 109 € 69 207 € 68 968 € 68 617 € 69 570 € 71 694 € 95 480 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
68 778€ 69 109€ 69 207€ 68 968€ 68 617€ 69 570€ 71 694€ 95 480€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
6 523 € 5 167 € 4 702 € 4 609 € 5 248 € 7 692 € 3 603 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
6 523€ 5 167€ 4 702€ 4 609€ 5 248€ 7 692€ 3 603€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé