Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

m:zone s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 975 847 € 3 135 535 € 4 856 862 € 3 807 203 € 3 310 743 € 3 199 783 € 3 055 943 € 3 067 495 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
524 742 € 539 261 € 686 815 € 709 561 € 713 921 € 719 399 € 674 444 € 808 583 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
524 742 € 539 261 € 686 815 € 709 561 € 713 921 € 719 399 € 674 444 € 682 923 €
012
A.II.1
Pozemky
48 595€ 48 595€ 48 595€ 48 595€ 48 595€ 48 595€ 48 595€ 73 595€
013
A.II.2
Stavby
331 309€ 346 354€ 480 094€ 480 094€ 480 094€ 468 692€ 468 692€ 468 692€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
144 838€ 144 312€ 158 126€ 180 872€ 185 232€ 202 112€ 157 157€ 140 636€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
125 660 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
125 660€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 404 221 € 2 559 174 € 4 137 203 € 3 043 201 € 2 513 378 € 2 424 831 € 2 350 923 € 2 207 079 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 069 257 € 1 760 392 € 2 186 072 € 1 678 519 € 1 382 239 € 1 443 107 € 1 187 327 € 903 225 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 069 257€ 1 760 392€ 2 186 072€ 1 678 519€ 1 382 239€ 1 443 107€ 1 187 327€ 903 225€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
24 794 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
24 794€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
741 006 € 490 080 € 460 873 € 349 404 € 232 654 € 200 459 € 353 186 € 273 628 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
724 435 € 404 877 € 383 367 € 349 404 € 227 343 € 195 148 € 347 875 € 268 317 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
268 317€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
724 435€ 404 877€ 383 367€ 349 404€ 227 343€ 195 148€ 347 875€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 571€ 85 203€ 77 506€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
569 164 € 308 702 € 1 490 258 € 1 015 278 € 898 485 € 781 265 € 810 410 € 1 030 226 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 576€ 7 550€ 12 023€ 16 126€ 17 369€ 6 340€ 18 957€ 13 936€
073
B.V.2.
Účty v bankách
560 588€ 301 152€ 1 478 235€ 999 152€ 881 116€ 774 925€ 791 453€ 1 016 290€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
46 884 € 37 100 € 32 844 € 54 441 € 83 444 € 55 553 € 30 576 € 51 833 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
46 884€ 37 100€ 32 844€ 54 441€ 83 444€ 55 553€ 30 576€ 51 833€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 975 847 € 3 135 535 € 4 856 862 € 3 807 203 € 3 310 743 € 3 199 783 € 3 055 943 € 3 067 495 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
647 622 € 461 490 € 981 337 € 717 418 € 586 772 € 433 779 € 288 351 € 183 684 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
26 640 € 26 640 € 26 642 € 26 640 € 26 640 € 26 640 € 26 640 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
26 640€ 26 640€ 26 642€ 26 640€ 26 640€ 26 640€ 26 640€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 660 € 2 660 € 668 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 660€ 2 660€ 668€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
291 757 € 380 629 € 690 111 € 559 466 € 406 476 € 261 048 € 176 381 € 93 302 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
291 757€ 380 629€ 690 111€ 559 466€ 406 476€ 261 048€ 176 381€ 93 302€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
326 565 € 51 561 € 263 916 € 130 648 € 152 992 € 145 427 € 84 666 € 83 079 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 328 225 € 2 674 045 € 3 791 551 € 3 066 389 € 2 700 575 € 2 753 926 € 2 754 010 € 2 872 521 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
15 456 € 826 € 10 € 17 € 100 € 300 € 14 766 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
14 438€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 018€ 826€ 10€ 17€ 100€ 300€ 1 055€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
13 711€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
362 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 858 361 € 2 150 002 € 3 685 587 € 2 894 027 € 2 498 114 € 2 597 570 € 2 722 460 € 2 676 419 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 244 335 € 1 972 663 € 3 315 745 € 2 493 053 € 1 931 999 € 1 599 561 € 1 400 649 € 1 361 646 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 361 646€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 244 335€ 1 972 663€ 3 315 745€ 2 493 053€ 1 931 999€ 1 599 561€ 1 400 649€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
46 664€ 34 615€ 205 442€ 230 442€ 339 442€ 730 442€ 973 003€ 1 064 255€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
62 622€ 60 919€ 60 505€ 34 160€ 29 588€ 22 081€ 19 276€ 14 156€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
42 117€ 55 438€ 39 145€ 21 595€ 13 930€ 10 332€ 8 800€ 6 854€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
462 623€ 10 037€ 35 962€ 76 195€ 144 191€ 186 224€ 277 895€ 229 508€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
16 330€ 28 788€ 38 582€ 38 964€ 48 930€ 42 837€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
92 408 € 66 043 € 57 778 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
92 408€ 66 043€ 57 778€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
458 000€ 47 360€ 172 352€ 202 444€ 156 256€ 31 250€ 181 336€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
83 974 € 23 396 € 23 396 € 12 078 € 13 582 € 11 290 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
11 290€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
83 974€ 23 396€ 23 396€ 12 078€ 13 582€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé