Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1st UNISPO, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
825 871 € 761 255 € 728 862 € 620 097 € 400 409 € 359 478 € 316 745 € 297 113 € 276 017 € 217 561 € 224 485 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
169 112 € 171 043 € 147 727 € 148 750 € 2 391 € 5 264 € 8 135 € 11 425 € 5 425 € 10 431 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
169 112 € 171 043 € 147 727 € 148 750 € 2 391 € 5 264 € 8 135 € 11 425 € 5 425 € 10 431 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
137 500€ 141 250€ 145 000€ 148 750€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 612€ 29 793€ 2 727€ 2 391€ 5 264€ 8 135€ 11 425€ 5 425€ 10 431€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
655 244 € 587 759 € 580 227 € 470 100 € 399 272 € 355 598 € 310 482 € 288 783 € 264 391 € 211 468 € 212 977 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
625 694 € 574 934 € 569 194 € 454 692 € 385 803 € 341 532 € 297 817 € 265 992 € 235 379 € 182 516 € 184 775 €
035
B.I.1
Materiál
97€ 34€ 77€ 50€ 74€ 69€ 57€ 69€ 62€ 209€ 157€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
625 597€ 574 900€ 569 117€ 454 642€ 385 729€ 341 463€ 297 760€ 265 923€ 235 317€ 182 307€ 184 618€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
813 € 929 € 929 € 115 € 194 € 192 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
813€ 929€ 929€ 115€ 194€ 192€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
20 346 € 10 991 € 9 625 € 13 756 € 11 363 € 11 875 € 11 012 € 21 811 € 25 616 € 24 786 € 25 590 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
19 836 € 10 768 € 9 567 € 10 486 € 9 348 € 11 875 € 10 952 € 21 721 € 25 583 € 24 786 € 25 396 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
19 836€ 10 768€ 9 567€ 10 486€ 9 348€ 11 875€ 10 952€ 21 721€ 25 583€ 24 786€ 25 396€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
510€ 223€ 58€ 3 270€ 2 015€ 60€ 90€ 33€ 194€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
9 204 € 1 834 € 1 408 € 1 652 € 1 293 € 1 262 € 724 € 865 € 3 202 € 3 974 € 2 612 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 585€ 1 583€ 291€ 846€ 1 258€ 1 165€ 663€ 312€ 2 925€ 2 442€ 1 602€
073
B.V.2.
Účty v bankách
619€ 251€ 1 117€ 806€ 35€ 97€ 61€ 553€ 277€ 1 532€ 1 010€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 515 € 2 453 € 908 € 1 247 € 1 137 € 1 489 € 999 € 195 € 201 € 668 € 1 077 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 515€ 769€ 866€ 1 247€ 643€ 825€ 299€ 195€ 201€ 668€ 986€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 684€ 42€ 494€ 664€ 700€ 91€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
825 871 € 761 255 € 728 862 € 620 097 € 400 409 € 359 478 € 316 745 € 297 113 € 276 017 € 217 561 € 224 485 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
321 518 € 288 392 € 257 155 € 196 062 € 132 829 € 96 432 € 76 799 € 70 100 € 36 249 € 28 622 € 21 567 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
200 000€ 200 000€ 180 000€ 130 000€ 75 000€ 39 999€ 20 000€ 20 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 771 € 1 771 € 1 771 € 1 771 € 1 771 € 1 771 € 1 771 € 1 771 € 1 771 € 1 770 € 1 771 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 771€ 1 771€ 1 771€ 1 771€ 1 771€ 1 771€ 1 771€ 1 771€ 1 771€ 1 770€ 1 771€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
79 982 € 68 745 € 57 652 € 49 419 € 48 022 € 48 389 € 41 690 € 27 840 € 20 212 € 13 158 € 12 823 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
80 348€ 69 111€ 58 018€ 49 785€ 48 389€ 48 389€ 41 690€ 27 840€ 20 212€ 13 158€ 12 823€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-366€ -366€ -366€ -366€ -367€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
33 126 € 11 237 € 11 093 € 8 233 € 1 397 € -366 € 6 699 € 13 850 € 7 627 € 7 055 € 334 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
502 486 € 472 218 € 469 315 € 423 060 € 267 580 € 263 046 € 239 061 € 226 840 € 239 552 € 188 939 € 202 918 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
128 € 102 € 187 € 215 € 204 € 2 404 € 4 737 € 6 950 € 9 451 € 5 262 € 9 586 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
128€ 102€ 187€ 215€ 204€ 147€ 124€ 86€ 15€ 26€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 257€ 4 613€ 6 864€ 9 436€ 5 236€ 9 586€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
148 480€ 168 040€ 186 880€ 148 882€ 7 027€ 18 828€ 33 394€ 49 161€ 55 365€ 9 332€ 230€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
274 837 € 265 771 € 218 674 € 198 045 € 183 831 € 188 514 € 149 388 € 122 713 € 126 233 € 128 902 € 150 204 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
76 718 € 82 683 € 69 023 € 54 947 € 71 610 € 76 017 € 72 810 € 66 941 € 63 472 € 68 489 € 67 715 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
76 718€ 82 683€ 69 023€ 54 947€ 71 610€ 76 017€ 72 810€ 66 941€ 63 472€ 68 489€ 67 715€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
181 934€ 172 151€ 138 565€ 137 362€ 107 584€ 107 417€ 62 726€ 49 192€ 51 882€ 51 443€ 78 436€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 706€ 1 541€ 1 925€ 1 534€ 1 387€ 1 060€ 966€ 925€ 1 016€ 918€ 942€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
841€ 778€ 1 028€ 850€ 2 064€ 1 125€ 515€ 486€ 578€ 563€ 583€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
12 167€ 8 521€ 7 750€ 3 320€ 1 099€ 2 760€ 12 364€ 5 163€ 9 285€ 7 476€ 2 515€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 471€ 97€ 383€ 32€ 87€ 135€ 7€ 6€ 13€ 13€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
406 € 829 € 679 € 788 € 360 € 514 € 281 € 215 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
406€ 829€ 679€ 788€ 360€ 514€ 281€ 215€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
79 041€ 38 305€ 63 168€ 75 089€ 75 839€ 52 512€ 51 542€ 47 656€ 47 989€ 45 162€ 42 683€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 867 € 645 € 2 392 € 975 € 885 € 173 € 216 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 867€ 645€ 2 392€ 975€ 885€ 173€ 216€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé