Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Košický samosprávny kraj

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
403 690 620€ 390 404 995€ 361 000 204€ 318 292 945€ 277 953 117€ 267 820 939€ 270 325 206€ 268 426 231€ 260 560 918€ 239 268 184€ 234 232 526€ 239 981 023€ 223 697 592€ 192 164 519€ 201 469 948€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
49 455 811€ 35 847 354€ 30 965 218€ 32 101 847€ 29 430 722€ 31 244 782€ 33 894 581€ 44 265 731€ 52 467 183€ 46 732 495€ 49 054 854€ 58 580 925€ 68 174 855€ 51 627 365€ 48 339 283€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
431 046€ 582 647€ 573 485€ 525 953€ 961 487€ 1 916 430€ 2 858 116€ 3 761 351€ 3 633 055€ 3 545 194€ 1 470 652€ 62 522€ 161 434€ 225 197€ 237 298€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
105 503€ 214 901€ 130 165€ 122 916€ 945 966€ 1 893 032€ 2 856 920€ 3 759 255€ 11 632€ 9 142€ 26 519€ 62 522€ 161 434€ 225 197€ 237 298€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
1 440€ 1 981€ 2 522€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
267 575€ 365 765€ 433 458€ 8 688€ 15 521€ 23 399€ 1 197€ 2 096€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
56 528€ 7 340€ 394 350€ 3 621 423€ 3 536 052€ 1 444 133€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
32 086 251€ 34 913 458€ 30 081 122€ 30 364 894€ 27 314 235€ 28 173 352€ 29 881 464€ 39 349 381€ 48 822 490€ 43 139 149€ 47 467 041€ 58 401 243€ 66 751 559€ 50 580 073€ 47 213 748€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 458 955€ 2 346 030€ 2 125 392€ 2 861 722€ 2 223 284€ 2 284 549€ 2 389 583€ 2 310 980€ 2 696 744€ 2 638 841€ 4 509 916€ 5 313 154€ 4 885 894€ 4 800 781€ 5 405 302€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
20 704€ 20 704€ 20 704€ 20 704€ 20 704€ 20 720€ 20 750€ 17 750€ 17 750€ 17 804€ 17 804€ 256 360€ 256 360€ 256 360€ 256 360€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
14 146 011€ 14 087 073€ 14 447 583€ 15 524 890€ 16 768 027€ 15 421 181€ 16 402 826€ 17 222 724€ 23 621 545€ 23 686 301€ 31 215 116€ 33 376 956€ 45 855 927€ 33 167 166€ 33 720 338€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
226 807€ 135 475€ 170 676€ 222 588€ 345 177€ 649 619€ 842 579€ 1 385 546€ 363 141€ 436 571€ 380 318€ 583 238€ 1 418 311€ 2 371 014€ 3 656 604€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
157 166€ 36 124€ 25 888€ 37 840€ 25 255€ 71 317€ 117 882€ 189 411€ 81 931€ 102 637€ 189 234€ 84 314€ 92 131€ 142 733€ 215 636€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
38€ 198€ 358€ 518€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
4 117 743€ 4 061 546€ 4 153 810€ 4 249 788€ 4 349 395€ 4 445 469€ 4 496 730€ 4 601 892€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
10 958 867€ 14 226 508€ 9 137 071€ 7 447 363€ 3 582 355€ 5 280 300€ 5 610 756€ 13 620 560€ 22 041 380€ 16 256 994€ 11 154 653€ 18 787 223€ 14 242 937€ 9 842 019€ 3 959 508€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
16 938 514€ 351 248€ 310 611€ 1 211 000€ 1 155 000€ 1 155 000€ 1 155 000€ 1 155 000€ 11 639€ 48 152€ 117 161€ 117 161€ 1 261 861€ 822 095€ 888 236€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
16 550 944€ 38 111€ 40 686€ 11 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 11 639€ 18 278€ 18 278€ 18 278€ 79 547€ 74 547€ 122 817€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
100 000€ 50 000€ 41 839€ 50 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
20 900€ 20 900€ 20 900€ 20 900€ 20 900€ 20 900€ 20 900€ 20 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 1 080 443€ 595 197€ 663 878€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
266 670€ 242 237€ 207 186€ 1 129 100€ 1 129 100€ 1 129 100€ 1 129 100€ 1 129 100€ 29 875€ 98 883€ 98 883€ 101 871€ 152 351€ 101 540€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
354 139 139€ 354 425 771€ 329 586 301€ 283 856 961€ 248 360 269€ 236 509 053€ 236 338 781€ 224 038 746€ 207 851 991€ 192 213 858€ 184 496 395€ 180 323 144€ 155 502 026€ 140 497 885€ 153 092 948€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
390 066€ 452 567€ 466 556€ 24 183€ 25 560€ 26 118€ 22 776€ 20 554€ 22 451€ 28 432€ 30 075€ 28 498€ 34 133€ 36 310€ 33 732€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
390 066€ 452 567€ 466 556€ 24 183€ 25 560€ 26 118€ 22 776€ 20 554€ 22 451€ 28 432€ 30 075€ 28 498€ 34 133€ 36 310€ 33 732€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
231 228 903€ 202 951 937€ 196 336 634€ 188 131 386€ 185 312 046€ 192 602 497€ 196 053 744€ 189 191 857€ 172 414 336€ 156 542 645€ 150 465 227€ 140 478 420€ 124 168 180€ 119 554 036€ 132 452 068€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 863 085€ 2 015 061€ 2 043 180€ 1 803 385€ 1 775 074€ 1 632 868€ 1 382 269€ 1 168 131€ 973 821€ 690 614€ 331 586€ 307 675€ 795 259€ 485 093€ 439 053€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
226 490 700€ 197 961 445€ 193 877 292€ 184 351 990€ 183 364 103€ 190 610 479€ 194 671 475€ 188 023 725€ 171 440 515€ 155 852 031€ 150 133 641€ 140 170 745€ 123 358 463€ 118 398 152€ 131 757 914€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 130 558€ 2 003 416€ 1 976 011€ 0€ 0€ 14 457€ 657 791€ 241 658€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 744 559€ 972 015€ 416 161€ 172 869€ 359 151€ 0€ 0€ 0€ 13 000€ 13 444€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
3 564€ 671 007€ 673 647€ 676 287€ 1 175 365€ 4 829 134€ 3 416 632€ 3 924 142€ 7 265 650€ 7 855 691€ 7 859 760€ 8 529 674€ 32 797€ 24 194€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
4 194€ 12 194€ 122 645€ 122 645€ 28 978€ 24 194€ 24 194€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
3 564€ 671 007€ 673 647€ 676 287€ 1 175 365€ 4 829 134€ 3 412 438€ 3 911 948€ 7 265 650€ 7 733 046€ 7 737 114€ 8 500 696€ 8 603€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
23 742 452€ 26 730 522€ 23 077 172€ 23 170 794€ 20 101 021€ 19 099 720€ 16 674 258€ 14 819 114€ 13 878 831€ 11 966 595€ 14 533 776€ 13 147 660€ 15 656 791€ 10 876 965€ 10 596 918€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
13 212€ 8 107€ 13 344€ 9 541€ 6 807€ 8 160€ 11 761€ 7 301€ 5 283€ 607€ 517€ 389€ 1 076€ 1 236€ 1 034€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
351 181€ 2 416€ 457€ 5 577€ 4 855€ 8 130€ 15 792€ 17 882€ 106 906€ 87 230€ 33 335€ 29 339€ 21 202€ 102 945€ 15 194€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
38 447€ 44 579€ 5 710€ 4 900€ 2 400€ 6 671€ 94 631€ 32 268€ 35 941€ 96 843€ 360 971€ 1 158 207€ 2 349 195€ 486 798€ 1 228 547€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
5 809€ 675€ 368€ 1 833€ 2 190€ 0€ 0€ 4€ 40€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
331 311€ 0€ 0€ 2 030€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 765 734€ 1 266 392€ 507 461€ 797 844€ 760 188€ 242 919€ 208 615€ 306 458€ 248 765€ 203 689€ 210 180€ 582 364€ 4 786 070€ 1 664 820€ 318 780€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
55 150€ 33 097€ 9 653€ 42 384€ 47 682€ 13 736€ 0€ 867 535€ 11 585€ 81 576€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
21 512 920€ 25 408 353€ 22 549 831€ 22 351 098€ 19 291 484€ 18 833 841€ 16 333 805€ 14 455 204€ 13 439 553€ 11 530 544€ 13 583 728€ 11 377 362€ 7 631 710€ 8 607 510€ 8 951 787€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
96 444 154€ 121 289 737€ 108 032 293€ 71 254 312€ 41 146 278€ 19 551 584€ 19 971 371€ 15 883 078€ 14 270 723€ 15 170 495€ 10 957 557€ 17 651 392€ 15 610 125€ 10 006 381€ 9 977 036€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
81€ 8 899€ 15 811€ 19 126€ 16 894€ 15 838€ 15 579€ 16 218€ 17 541€ 10 069€ 20 809€ 17 007€ 16 861€ 14 953€ 87€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
96 444 073€ 121 280 838€ 108 016 482€ 71 235 186€ 41 129 384€ 19 535 746€ 19 955 792€ 15 866 860€ 14 253 182€ 15 160 427€ 10 936 749€ 17 634 385€ 15 593 264€ 9 991 427€ 9 976 949€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
830 000€ 230 000€ 1 000 000€ 600 000€ 600 000€ 400 000€ 200 000€ 200 000€ 650 000€ 650 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
230 000€ 230 000€ 400 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
600 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
650 000€ 650 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
600 000€ 600 000€ 600 000€ 400 000€ 200 000€ 200 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
1 500 000€ 2 100 000€ 0€ 487 500€ 0€ 0€ 33 194€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
1 500 000€ 1 500 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 487 500€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
600 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 194€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
95 670€ 131 870€ 448 685€ 2 334 137€ 162 126€ 67 104€ 91 844€ 121 754€ 241 743€ 321 831€ 681 277€ 1 076 954€ 20 711€ 39 269€ 37 717€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
95 670€ 131 870€ 448 685€ 2 334 137€ 162 126€ 67 047€ 91 844€ 121 754€ 241 743€ 321 831€ 681 277€ 1 076 954€ 20 711€ 39 269€ 37 717€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
403 690 620€ 390 404 995€ 361 000 204€ 318 292 945€ 277 953 117€ 267 820 939€ 270 325 206€ 268 426 231€ 260 560 918€ 239 268 184€ 234 232 526€ 239 981 023€ 223 697 592€ 192 164 519€ 201 469 948€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
206 666 840€ 203 674 497€ 187 199 706€ 168 223 684€ 142 104 350€ 122 688 171€ 114 772 923€ 104 415 037€ 99 254 979€ 97 732 176€ 97 112 649€ 102 536 230€ 98 470 718€ 102 054 210€ 120 052 204€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
206 666 840€ 203 674 497€ 187 199 706€ 168 223 684€ 142 104 350€ 122 688 171€ 114 772 923€ 104 415 037€ 99 254 979€ 97 732 176€ 97 112 649€ 102 536 230€ 98 470 718€ 102 054 210€ 120 052 204€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
205 814 162€ 187 244 044€ 168 355 305€ 142 115 829€ 122 764 161€ 114 667 157€ 103 427 359€ 99 480 770€ 97 736 919€ 97 364 953€ 101 816 866€ 98 221 557€ 103 015 914€ 98 105 003€ 122 881 942€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
852 677€ 16 430 453€ 18 844 401€ 26 107 855€ 19 340 189€ 8 021 014€ 11 345 565€ 4 934 266€ 1 518 060€ 367 223€ -4 704 217€ 4 314 674€ -4 545 197€ 3 949 206€ -2 829 738€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
114 624 276€ 104 533 403€ 95 314 097€ 71 005 223€ 58 366 108€ 63 334 202€ 70 384 466€ 86 991 001€ 93 935 169€ 92 417 258€ 94 330 652€ 101 887 371€ 93 351 166€ 78 175 201€ 68 145 574€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
25 607 456€ 27 337 266€ 24 878 928€ 23 969 210€ 22 562 117€ 21 404 667€ 21 817 750€ 17 411 143€ 17 695 647€ 16 522 707€ 15 753 270€ 14 309 836€ 10 973 073€ 11 383 389€ 10 571 429€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
811 898€ 778 816€ 749 348€ 674 057€ 654 123€ 603 537€ 64 177€ 57 149€ 46 155€ 47 160€ 52 742€ 47 992€ 33 883€ 35 730€ 54 872€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
24 795 558€ 26 558 450€ 24 129 580€ 23 295 153€ 21 907 994€ 20 801 130€ 21 753 573€ 17 353 993€ 17 649 491€ 16 475 547€ 15 700 528€ 14 261 844€ 10 939 190€ 11 347 659€ 10 516 557€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 395 850€ 1 364 156€ 841 681€ 1 002 705€ 381 281€ 823 542€ 454 850€ 1 173 009€ 732 291€ 5 142 003€ 8 204 735€ 779 501€ 1 260 620€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 940 504€ 202 391€ 571€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
1 395 850€ 841 681€ 1 002 705€ 371 317€ 664 926€ 438 860€ 1 157 019€ 608 367€ 5 129 313€ 7 264 231€ 577 110€ 1 260 049€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
1 364 156€ 9 964€ 158 616€ 15 990€ 15 990€ 123 924€ 12 690€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
99 521€ 95 682€ 15 900€ 14 649€ 9 320€ 6 104€ 5 156€ 6 409 302€ 9 715 734€ 14 493 314€ 17 890 648€ 25 767 462€ 18 789 376€ 17 824 585€ 22 304 958€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
76 445€ 76 445€ 6 404 167€ 9 704 796€ 14 486 108€ 17 887 272€ 25 764 711€ 18 786 124€ 17 814 573€ 22 296 926€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
23 076€ 19 237€ 15 900€ 14 649€ 9 320€ 6 104€ 5 156€ 5 135€ 10 937€ 7 206€ 3 375€ 2 751€ 3 252€ 10 012€ 8 032€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
3 174 799€ 4 679 865€ 4 021 767€ 4 446 474€ 1 844 164€ 3 634 653€ 657 819€ 5 456 209€ 14 453 355€ 10 110 806€ 12 943 181€ 10 495 798€ 10 944 035€ 7 515 117€ 5 725 541€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 599 507€ 2 527 653€ 1 870 715€ 2 872 512€ 1 199 127€ 3 131 043€ 243 206€ 1 113 658€ 8 026 341€ 4 073 943€ 5 498 804€ 4 113 742€ 8 373 869€ 2 405 274€ 504 681€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
2 169€ 0€ 0€ 0€ 102 388€ 353 548€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
1 171€ 3 811€ 6 451€ 9 091€ 11 731€ 14 371€ 3 300 629€ 4 781 312€ 4 852 735€ 6 377 995€ 2 932 596€ 1 594 439€ 4 482 354€ 4 482 680€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 925€ 4 594€ 7 415€ 6 830€ 9 515€ 6 539€ 22 527€ 209€ 0€ 0€ 40 171€ 237€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
781 324€ 1 391 068€ 1 465 587€ 998 062€ 179 600€ 64 668€ 48 315€ 607 687€ 1 332 574€ 837 660€ 785 819€ 446 395€ 563 262€ 7 143€ 56 319€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 17 250€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
402 912€ 350 100€ 275 866€ 268 974€ 240 105€ 219 840€ 187 460€ 175 959€ 162 849€ 106 213€ 143 266€ 176 721€ 184 446€ 201 047€ 190 009€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
8 975€ 2 457€ 3 171€ 2 429€ 1 965€ 440€ 1 436€ 1 361€ 701€ 1 269€ 1 811€ 1 776€ 294€ 437€ 200€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
300 158€ 245 810€ 198 908€ 198 773€ 166 366€ 151 627€ 137 943€ 127 652€ 121 613€ 185 889€ 109 112€ 113 497€ 167 620€ 110 267€ 103 427€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 2 318 944€ 0€ 0€ 2 030€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
76 619€ 66 296€ 51 515€ 51 804€ 45 270€ 41 297€ 32 920€ 30 491€ 27 965€ 50 929€ 26 164€ 29 498€ 60 106€ 32 301€ 32 411€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
88 076€ 142 139€ 37 999€ 1 853€ 76 245€ 0€ 362 629€ 0€ 116 484€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
85 742 500€ 72 420 590€ 65 001 651€ 41 210 735€ 33 108 825€ 37 286 074€ 47 522 461€ 56 890 806€ 51 615 584€ 50 117 423€ 47 011 262€ 46 172 272€ 44 439 947€ 40 672 609€ 28 283 026€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
55 129 672€ 40 139 811€ 36 255 685€ 38 797 382€ 30 339 836€ 32 750 560€ 35 309 369€ 40 572 160€ 42 067 706€ 42 164 407€ 42 150 256€ 42 257 207€ 43 420 083€ 39 011 523€ 27 667 609€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
3 689 437€ 5 357 389€ 1 822 575€ 2 413 354€ 2 768 989€ 4 535 514€ 12 213 091€ 16 318 646€ 9 547 877€ 7 953 016€ 4 861 006€ 3 915 065€ 1 019 864€ 1 661 086€ 615 417€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
24 923 391€ 26 923 391€ 26 923 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
2 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
82 399 504€ 82 197 095€ 78 486 402€ 79 064 038€ 77 482 660€ 81 798 565€ 85 167 817€ 77 020 193€ 67 370 770€ 49 118 749€ 42 789 226€ 35 557 422€ 31 875 708€ 11 935 108€ 13 272 170€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
106 668€ 161 447€ 170 319€ 182 667€ 161 960€ 231 905€ 374 210€ 670 000€ 442 110€ 307 862€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
82 399 504€ 82 197 095€ 78 486 402€ 79 064 038€ 77 482 660€ 81 691 897€ 85 006 370€ 76 849 873€ 67 188 103€ 48 956 789€ 42 557 320€ 35 183 212€ 31 205 708€ 11 492 998€ 12 964 308€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€