Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
5 790 239€ 6 038 117€ 6 179 970€ 6 367 982€ 6 514 525€ 6 645 931€ 5 975 989€ 5 944 996€ 6 019 342€ 6 333 186€ 6 450 504€ 6 456 550€ 6 591 891€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
5 790 239€ 6 038 117€ 6 179 970€ 6 367 982€ 6 514 525€ 6 645 931€ 5 975 989€ 5 944 996€ 6 019 342€ 6 125 754€ 6 244 277€ 6 256 671€ 6 391 894€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
24 820€ 24 820€ 24 820€ 24 820€ 24 820€ 24 820€ 24 820€ 24 820€ 24 820€ 24 820€ 21 546€ 21 546€ 21 546€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€ 8 689€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
4 994 531€ 5 217 102€ 5 394 852€ 5 615 224€ 5 729 917€ 5 720 179€ 4 943 860€ 5 090 784€ 5 234 031€ 5 403 260€ 5 503 017€ 5 463 835€ 5 626 146€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
172 577€ 200 095€ 192 684€ 156 825€ 130 281€ 155 648€ 127 806€ 63 985€ 28 196€ 36 695€ 63 492€ 72 165€ 78 988€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
37 657€ 45 004€ 16 517€ 20 017€ 23 518€ 27 330€ 24 034€ 29 792€ 37 338€ 27 173€ 18 391€ 1 906€ 1 906€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
16 314€ 16 314€ 16 314€ 16 314€ 16 314€ 16 314€ 16 314€ 16 314€ 16 314€ 16 314€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 816€ 3 816€ 3 816€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
535 652€ 526 093€ 526 093€ 526 093€ 580 987€ 692 951€ 830 466€ 710 612€ 669 955€ 608 803€ 625 327€ 681 714€ 650 803€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207 432€ 206 227€ 202 879€ 199 997€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207 432€ 206 227€ 202 879€ 199 997€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 399 716€ 1 297 469€ 1 049 412€ 827 014€ 672 631€ 406 453€ 1 016 332€ 1 023 330€ 974 147€ 654 887€ 561 599€ 585 450€ 454 182€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
9 557€ 11 635€ 13 081€ 26 144€ 8 831€ 7 175€ 5 479€ 10 262€ 10 168€ 11 343€ 10 218€ 13 821€ 15 922€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
9 557€ 11 635€ 13 081€ 26 144€ 8 831€ 7 175€ 5 479€ 10 262€ 10 168€ 11 343€ 10 218€ 13 281€ 15 922€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 176 930€ 198 868€ 229 916€ 191 002€ 0€ 0€ 34 781€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 176 930€ 198 868€ 229 916€ 191 002€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 781€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
384 696€ 280 903€ 233 001€ 293 405€ 0€ 0€ 29 781€ 31 181€ 209 800€ 224 850€ 196 246€ 208 203€ 216 717€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
384 130€ 249 851€ 232 908€ 293 368€ 0€ 0€ 0€ 0€ 177 419€ 191 269€ 196 246€ 208 203€ 216 717€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 93€ 37€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
565€ 31 052€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 781€ 31 181€ 32 381€ 33 581€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 005 463€ 1 004 931€ 803 330€ 507 465€ 486 870€ 200 410€ 751 155€ 790 885€ 754 179€ 418 694€ 320 353€ 363 966€ 221 543€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
900€ 529€ 1 089€ 140€ 1 119€ 1 316€ 2 270€ 254€ 2 659€ 3 180€ 653€ 1 361€ 1 746€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 004 563€ 1 004 401€ 802 240€ 507 324€ 485 750€ 199 094€ 748 885€ 790 632€ 751 521€ 415 514€ 319 701€ 362 605€ 219 797€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
10 426€ 425€ 444€ 1 329€ 0€ 28€ 0€ 9 800€ 0€ 0€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
426€ 425€ 444€ 1 329€ 0€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 800€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
7 200 380€ 7 336 011€ 7 229 826€ 7 196 325€ 7 187 156€ 7 052 413€ 6 992 320€ 6 978 126€ 6 993 489€ 6 988 073€ 7 012 103€ 7 042€ 7 046 073€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
6 832 995€ 6 831 572€ 6 824 435€ 6 819 364€ 6 815 601€ 6 787 010€ 6 783 227€ 6 782 513€ 6 782 417€ 6 784 292€ 6 781 160€ 6 742 129€ 6 746 922€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 5 907 446€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 6 933 977€ 5 907 446€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-108 349€ -105 790€ -114 613€ -118 377€ -146 968€ -148 973€ -151 465€ -151 973€ -151 937€ -152 544€ -155 966€ -194 029€ 784 329€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
7 367€ 3 385€ 5 071€ 3 763€ 28 591€ 2 006€ 714€ 508€ 377€ 2 859€ 3 149€ 2 181€ 55 147€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
287 663€ 409 951€ 303 458€ 261 359€ 301 549€ 183 687€ 120 191€ 100 268€ 104 516€ 86 014€ 101 968€ 159 468€ 147 018€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
139 459€ 193 417€ 159 421€ 153 324€ 132 122€ 89 509€ 33 220€ 21 677€ 13 371€ 16 877€ 15 772€ 42 668€ 39 950€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39 950€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
139 459€ 193 417€ 159 421€ 153 324€ 132 122€ 89 509€ 33 220€ 21 677€ 13 371€ 16 877€ 15 773€ 42 668€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
0€ 70€ 454€ 0€ 371€ 3 705€ 950€ 446€ 66€ 538€ 7 597€ 9 937€ 11 866€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 70€ 454€ 0€ 371€ 3 705€ 950€ 446€ 66€ 538€ 7 597€ 9 937€ 11 866€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
148 204€ 216 464€ 143 583€ 108 035€ 169 057€ 90 474€ 86 021€ 78 145€ 91 079€ 68 599€ 78 598€ 106 863€ 95 502€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
8 292€ 8 704€ 17 313€ 11 205€ 17 885€ 10 693€ 14 374€ 11 833€ 30 416€ 8 613€ 22 134€ 52 175€ 52 199€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
82 262€ 118 459€ 69 506€ 53 993€ 53 977€ 48 561€ 44 614€ 41 217€ 37 101€ 37 623€ 195€ 34 313€ 357€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
48 192€ 39 722€ 45 025€ 34 779€ 28 974€ 24 506€ 21 380€ 19 960€ 18 661€ 17 646€ 16 131€ 15 820€ 10 049€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
7 484€ 49 151€ 10 261€ 7 240€ 8 221€ 6 714€ 5 654€ 5 135€ 4 901€ 4 718€ 4 521€ 4 555€ 1 299€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
592€ 0€ 0€ 0€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 382€ 429€ 1 478€ 818€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 616€ 31 298€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
79 722€ 94 488€ 101 933€ 115 601€ 70 006€ 81 716€ 88 903€ 95 346€ 106 556€ 117 766€ 128 976€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 767€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
0€ 0€ 101 933€ 115 601€ 70 006€ 81 716€ 84 136€ 95 346€ 106 556€ 117 766€ 128 976€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
79 722€ 94 488€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
7 200 380€ 7 336 011€ 7 229 826€ 7 196 325€ 7 187 156€ 7 052 413€ 6 992 320€ 6 978 126€ 6 993 489€ 6 988 073€ 7 012 103€