Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
949 026€ 377 630€ 373 564€ 418 426€ 451 750€ 488 990€ 617 317€ 646 270€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
949 026€ 377 630€ 363 606€ 408 468€ 441 792€ 479 031€ 607 358€ 636 311€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
52 452€ 52 452€ 52 452€ 52 452€ 52 452€ 52 452€ 52 452€ 52 452€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
123 453€ 163 571€ 286 069€ 326 971€ 367 873€ 408 775€ 531 481€ 572 395€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
435€ 2 742€ 1 374€ 2 010€ 715€ 3 681€ 5 287€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
64 130€ 22 594€ 19 703€ 27 670€ 19 456€ 17 089€ 15 691€ 2 124€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
708 990€ 138 578€ 2 640€ 4 053€ 4 053€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 959€ 9 959€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 959€ 9 959€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 610 933€ 1 733 027€ 150 455€ 181 728€ 134 061€ 96 677€ 165 465€ 118 820€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
2 105€ 1 685€ 885€ 1 083€ 1 138€ 972€ 1 253€ 4 082€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
2 105€ 1 685€ 885€ 1 083€ 1 138€ 972€ 1 253€ 4 082€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
5 888€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
5 888€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 287 451€ 1 269 703€ 23 741€ 35 612€ 23 372€ 10 416€ 18 634€ 15 846€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
8 683€ 10 797€ 4 114€ 5 346€ 3 040€ 7 332€ 6 985€ 6 562€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
56 574€ 2 732€ 8 594€ 7 761€ 2 964€ 852€ 5 802€ 4 614€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
1 210 561€ 1 256 050€ 9 642€ 21 817€ 15 313€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
11 632€ 124€ 1 391€ 687€ 2 056€ 2 232€ 5 847€ 4 670€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
321 377€ 455 751€ 125 830€ 145 033€ 109 551€ 85 290€ 145 578€ 98 892€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
16 511€ 11 670€ 10 329€ 12 890€ 8 676€ 11 184€ 4 785€ 5 929€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
304 866€ 444 082€ 115 500€ 132 143€ 100 875€ 74 106€ 140 793€ 92 963€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
19 214€ 19 947€ 11 951€ 12 555€ 14 414€ 11 514€ 6 940€ 10 966€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 659€ 4 634€ 1 846€ 1 444€ 1 257€ 1 039€ 380€ 1 094€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
12 555€ 15 313€ 10 105€ 11 110€ 13 157€ 10 475€ 6 560€ 9 872€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 579 173€ 2 130 605€ 535 971€ 612 708€ 600 225€ 597 181€ 789 722€ 776 056€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
44 272€ 48 390€ 87 105€ 157 120€ 150 066€ 151 178€ 263 267€ 258 511€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
283 947€ 283 947€ 283 947€ 283 947€ 283 947€ 283 947€ 283 947€ 283 947€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
283 947€ 283 947€ 283 947€ 283 947€ 283 947€ 283 947€ 283 947€ 283 947€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-235 558€ -245 273€ -129 827€ -133 881€ -132 769€ -113 604€ -26 381€ -22 122€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-4 118€ 9 716€ -67 015€ 7 054€ -1 112€ -19 166€ 5 701€ -3 314€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
651 497€ 692 103€ 441 595€ 445 250€ 432 916€ 432 978€ 491 856€ 486 821€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
58 685€ 48 845€ 22 880€ 21 465€ 19 210€ 18 691€ 8 866€ 3 534€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
58 685€ 48 845€ 22 880€ 21 465€ 19 210€ 18 691€ 8 866€ 3 534€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
326 400€ 7 329€ 340 708€ 345 842€ 347 751€ 352 769€ 417 429€ 417 058€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
6 721€ 7 329€ 7 355€ 7 677€ 7 586€ 7 603€ 6 749€ 6 378€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
319 679€ 333 352€ 338 165€ 340 165€ 345 165€ 410 680€ 410 680€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
186 412€ 555 929€ 78 008€ 77 943€ 65 955€ 61 518€ 65 561€ 66 229€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
57 260€ 103 042€ 23 401€ 16 770€ 13 400€ 15 807€ 28 149€ 31 957€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
67 994€ 65 178€ 31 492€ 31 635€ 29 647€ 22 980€ 22 026€ 20 968€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
41 812€ 40 241€ 18 532€ 18 767€ 17 465€ 13 190€ 12 263€ 11 503€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
9 169€ 10 220€ 3 476€ 2 981€ 2 693€ 1 724€ 1 485€ 1 182€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
4 305€ 13 505€ 626€ 7 734€ 2 750€ 7 816€ 1 472€ 254€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
5 872€ 323 742€ 481€ 56€ 166€ 365€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
80 000€ 80 000€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
80 000€ 80 000€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
1 883 404€ 1 390 112€ 7 270€ 10 339€ 17 243€ 13 025€ 34 599€ 30 724€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 528€ 0€ 474€ 840€ 150€ 100€ 629€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
327 908€ 1 388 583€ 7 270€ 9 865€ 16 403€ 12 875€ 34 499€ 30 095€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
1 555 496€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
2 579 173€ 2 130 605€ 535 971€ 612 708€ 600 225€ 597 181€ 789 722€ 776 056€