Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trnavská arcidiecézna charita

2022 2021 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
172 326€ 120 267€ 79 649€ 84 506€ 68 731€ 69 366€ 95 929€ 93 024€
02
502
Spotreba energie
49 401€ 39 102€ 41 394€ 33 411€ 29 252€ 41 677€ 29 119€ 25 097€
03
504
Predaný tovar
6 067€ 5 650€ 4 368€ 5 191€ 8 385€ 7 058€ 6 994€ 8 627€
04
511
Opravy a udržiavanie
8 976€ 12 481€ 11 063€ 5 127€ 5 985€ 9 545€ 7 899€ 4 784€
05
512
Cestovné
3 318€ 665€ 1 463€ 3 098€ 1 315€ 1 046€ 898€ 396€
06
513
Náklady na reprezentáciu
2 790€ 2 175€ 1 296€ 1 322€ 493€ 807€ 487€ 1 564€
07
518
Ostatné služby
141 456€ 95 481€ 73 812€ 42 415€ 41 912€ 49 716€ 29 828€ 33 087€
08
521
Mzdové náklady
885 318€ 739 374€ 517 082€ 488 090€ 430 410€ 330 519€ 290 653€ 304 435€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
283 227€ 238 828€ 166 879€ 148 098€ 133 254€ 110 439€ 90 548€ 102 456€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
53 220€ 43 566€ 31 445€ 29 977€ 30 885€ 18 280€ 14 372€ 12 061€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
1 045€ 1 045€ 650€ 2 013€ 1 006€ 650€ 650€ 232€
15
538
Ostatné dane a poplatky
7 272€ 5 585€ 2 373€ 3 255€ 3 157€ 2 296€ 1 558€ 1 228€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
90€ 5€
17
542
Ostatné pokuty a penále
575€ 60€ 51€ 9€ 60€ 0€ 700€ 44€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 5 324€
19
544
Úroky
14€ 0€
20
545
Kurzové straty
5€
21
546
Dary
11 368€ 12 000€ 1 099€ 2 765€ 3 973€ 659€ 671€ 1 139€
22
547
Osobitné náklady
5 459€ 3 881€ 375€ 0€ 375€ 281€ 150€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 2€ 212€
24
549
Iné ostatné náklady
5 309€ 5 228€ 3 203€ 2 958€ 2 984€ 2 951€ 2 869€ 4 553€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
52 357€ 48 658€ 52 553€ 52 004€ 50 080€ 51 185€ 47 638€ 49 542€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
704€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
2 490€ 2 490€ 2 490€ 0€ -15€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
785€ 705€ 0€ 200€ 375€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
35 106€ 15 381€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 725 479€ 1 390 841€ 991 250€ 906 929€ 814 746€ 701 893€ 621 094€ 642 616€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
500€ 1 540€ 3 182€ 10 596€ 9 166€ 10 510€ 8 761€ 11 810€
40
602
Tržby z predaja služieb
358 850€ 397 518€ 372 260€ 346 537€ 322 234€ 306 655€ 274 971€ 286 570€
41
604
Tržby za predaný tovar
5 278€ 6 087€ 3 729€ 5 508€ 9 207€ 7 635€ 7 579€ 9 219€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
55 307€ 34 135€ 24 064€ 20 838€ 17 194€ 16 779€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 4€ 6€ 6€ 8€ 3€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
754€ 1 729€ 0€ 399€ 2 541€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 047€ 542€ 4 980€ 8 935€ 39 473€ 8 265€ 60 304€ 21 353€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
300€ 1€ 0€ 100€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
235 354€ 44 101€ 50 634€ 61 078€ 18 708€ 7 914€ 10 300€ 23 915€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
171 469€ 195 383€ 99 666€ 91 940€ 90 751€ 90 236€ 78 318€ 51 448€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
25 122€ 4 378€ 2 232€ 5 287€ 3 798€ 4 412€ 4 160€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
6€
73
691
Dotácie
867 679€ 714 839€ 363 486€ 363 260€ 302 597€ 227 775€ 186 554€ 230 824€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 721 361€ 1 400 557€ 924 235€ 913 983€ 813 634€ 682 727€ 626 795€ 639 302€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-4 118€ 9 716€ -67 015€ 7 054€ -1 112€ -19 166€ 5 701€ -3 314€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-4 118€ 9 716€ -67 015€ 7 054€ -1 112€ -19 166€ 5 701€ -3 314€