Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 765 274€ 2 673 280€ 2 775 115€ 2 683 396€ 2 706 655€ 2 413 305€ 2 349 650€ 1 642 456€ 1 881 081€ 1 642 937€ 1 417 875€ 1 488 290€ 1 593 606€ 1 689 778€ 1 591 362€ 1 773 119€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 097 290€ 2 118 539€ 2 127 325€ 2 191 472€ 2 245 270€ 2 026 323€ 1 991 044€ 1 300 908€ 1 334 795€ 1 378 943€ 1 129 033€ 1 217 803€ 1 329 505€ 1 405 219€ 1 551 144€ 1 707 498€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 616€ 1 441€ 3 182€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 915€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 616€ 1 441€ 2 266€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
2 097 290€ 2 118 539€ 2 127 325€ 2 191 472€ 2 245 270€ 2 026 323€ 1 991 044€ 1 300 908€ 1 334 795€ 1 378 943€ 1 129 033€ 1 217 803€ 1 329 505€ 1 404 603€ 1 549 702€ 1 704 316€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
86 526€ 82 771€ 82 771€ 82 771€ 82 771€ 82 771€ 82 771€ 82 771€ 82 771€ 82 771€ 82 771€ 74 595€ 74 595€ 74 595€ 74 595€ 74 595€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 883 731€ 1 935 878€ 1 966 518€ 2 009 510€ 2 052 502€ 1 835 500€ 1 846 997€ 1 173 781€ 1 235 056€ 1 267 194€ 977 671€ 1 079 816€ 1 181 961€ 1 284 106€ 1 383 585€ 1 485 599€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
79 313€ 46 339€ 51 777€ 69 090€ 76 055€ 80 296€ 36 754€ 12 540€ 16 968€ 28 978€ 44 351€ 63 392€ 72 949€ 39 512€ 78 162€ 121 928€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
47 720€ 53 551€ 25 800€ 29 641€ 33 483€ 21 656€ 24 062€ 26 865€ 0€ 0€ 6 389€ 13 360€ 22 195€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
460€ 460€ 460€ 6 100€ 460€ 4 950€ 24 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
666 226€ 552 434€ 646 735€ 490 473€ 456 291€ 381 880€ 357 791€ 338 596€ 543 172€ 263 580€ 288 248€ 268 249€ 259 426€ 281 024€ 37 210€ 60 011€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
12 151€ 6 891€ 2 937€ 2 140€ 3 868€ 761€ 381€ 5 375€ 5 664€ 5 367€ 5 065€ 6 198€ 7 706€ 7 528€ 15 740€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
12 151€ 6 891€ 2 937€ 2 140€ 3 868€ 761€ 381€ 5 375€ 5 664€ 5 367€ 5 065€ 6 198€ 7 706€ 7 528€ 15 740€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
12 500€ 27 500€ 22 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
12 500€ 27 500€ 22 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
12 141€ 9 087€ 3 814€ 2 363€ 2 637€ 1 893€ 6 564€ 9 896€ 1 637€ 1 992€ 185€ 192€ 188€ 159€ 142€ 153€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
546€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
4€ 1 291€ 1 386€ 1 253€ 2 300€ 1 450€ 5 966€ 7 708€ 1 500€ 1 824€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
11 591€ 7 796€ 2 429€ 200€ 234€ 263€ 162€ 154€ 137€ 168€ 185€ 192€ 188€ 159€ 142€ 153€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
910€ 103€ 180€ 436€ 2 033€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
641 934€ 536 456€ 639 983€ 485 970€ 449 786€ 379 227€ 350 846€ 316 201€ 508 660€ 233 425€ 282 696€ 262 992€ 253 041€ 273 158€ 29 540€ 44 118€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
641 934€ 536 456€ 639 983€ 485 970€ 449 786€ 379 227€ 350 709€ 316 201€ 508 660€ 233 425€ 282 696€ 262 992€ 253 041€ 273 158€ 29 540€ 44 118€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 758€ 2 307€ 1 055€ 1 451€ 5 093€ 5 102€ 814€ 2 952€ 3 114€ 413€ 594€ 2 238€ 4 674€ 3 536€ 3 009€ 5 611€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 758€ 2 138€ 1 055€ 1 119€ 5 093€ 5 101€ 810€ 1 209€ 1 285€ 413€ 594€ 2 238€ 4 674€ 2 896€ 3 009€ 5 611€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
169€ 332€ 1€ 5€ 1 743€ 1 829€ 0€ 0€ 640€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 765 274€ 2 673 280€ 2 775 115€ 2 683 396€ 2 706 655€ 2 413 305€ 2 349 650€ 1 642 456€ 1 881 081€ 1 642 937€ 1 417 875€ 1 488 290€ 1 593 606€ 1 689 778€ 1 591 362€ 1 773 119€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
20 587€ 9 638€ -2 908€ -2 091€ -47 005€ -1 517€ -11 396€ 200€ 33 565€ -233 389€ -319 975€ -157 814€ -137 300€ -124 954€ -125 415€ -86 344€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
20 587€ 9 638€ -2 908€ -2 091€ -47 005€ -1 517€ -11 396€ 200€ 33 565€ -233 389€ -319 975€ -157 814€ -137 300€ -124 954€ -125 415€ -86 344€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
9 638€ -2 908€ -2 091€ -47 005€ -1 517€ -11 396€ 200€ 33 565€ -233 389€ -295 891€ -157 814€ -137 300€ -124 954€ -125 415€ -86 344€ -104 173€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
10 949€ 12 547€ -818€ 44 914€ -45 488€ 9 879€ -11 596€ -33 365€ 266 954€ 62 502€ -162 161€ -20 514€ -12 346€ 461€ -39 071€ 17 829€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 744 687€ 2 663 642€ 2 777 848€ 2 685 487€ 2 753 659€ 2 414 822€ 2 361 046€ 1 642 256€ 1 847 516€ 1 876 326€ 1 737 850€ 1 646 104€ 1 722 381€ 1 809 044€ 1 697 862€ 1 811 353€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
53 067€ 205 750€ 319 649€ 159 792€ 139 836€ 130 027€ 117 614€ 104 512€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 130 027€ 117 614€ 104 512€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
53 067€ 205 750€ 319 649€ 159 792€ 139 836€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
2 100 338€ 2 119 999€ 2 128 711€ 2 193 057€ 2 247 570€ 2 027 774€ 1 997 015€ 1 310 359€ 1 365 624€ 1 403 267€ 1 129 033€ 1 217 803€ 1 329 505€ 1 405 859€ 1 535 288€ 1 662 723€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
3 048€ 1 460€ 1 386€ 1 585€ 2 300€ 1 451€ 5 971€ 9 452€ 30 829€ 24 324€ 0€ 0€ 640€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
2 097 290€ 2 118 539€ 2 127 325€ 2 191 472€ 2 245 270€ 2 026 323€ 1 991 044€ 1 300 908€ 1 334 795€ 1 378 943€ 1 129 033€ 1 217 803€ 1 329 505€ 1 405 219€ 1 535 288€ 1 662 723€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
10 549€ 14 625€ 23 967€ 32 125€ 29 619€ 24 700€ 15 078€ 8 208€ 23 559€ 22 216€ 28 870€ 34 747€ 152 552€ 165 438€ 29 540€ 44 118€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
10 549€ 14 625€ 23 967€ 32 125€ 29 619€ 24 700€ 15 078€ 8 208€ 6 962€ 4 160€ 11 041€ 15 258€ 7 159€ 1 991€ 9 106€ 11 033€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
16 597€ 18 056€ 17 829€ 19 489€ 145 392€ 163 446€ 20 433€ 33 086€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
633 800€ 529 018€ 625 171€ 460 305€ 476 470€ 362 349€ 348 953€ 323 689€ 405 265€ 245 094€ 260 298€ 233 762€ 100 489€ 107 721€ 15 420€ 0€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
4 398€ 6 057€ 8 707€ 5 843€ 6 418€ 7 642€ 6 826€ 7 760€ 5 190€ 8 134€ 6 472€ 5 517€ 0€ 0€ 15 237€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
45€ 27€ 910€ 103€ 180€ 6 339€ 7 936€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 183€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
37 183€ 6 249€ 1 749€ 1 451€ 39 758€ 274€ 446€ 450€ 1 120€ 2 748€ 934€ 823€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
318 809€ 280 799€ 352 836€ 245 650€ 236 838€ 197 276€ 184 825€ 169 822€ 247 752€ 128 566€ 140 464€ 132 721€ 6 202€ 5 937€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
9 833€ 1 130€ 420€ 73€ 158€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
200 179€ 176 602€ 197 053€ 156 054€ 145 446€ 118 826€ 114 221€ 105 487€ 97 228€ 81 183€ 86 361€ 70 463€ 70 674€ 75 251€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
63 354€ 58 182€ 64 378€ 50 397€ 47 835€ 38 151€ 36 139€ 32 233€ 53 976€ 24 463€ 26 066€ 24 238€ 23 613€ 26 533€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
175€ 0€ 8 525€ 5 688€ 18 915€ 48 110€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 8 525€ 5 688€ 3 059€ 3 335€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
175€ 0€ 0€ 0€ 15 856€ 44 775€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€