Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Normbenz Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 363 513 € 10 538 262 € 10 549 054 € 11 284 258 € 12 191 412 € 14 260 037 € 14 028 862 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 316 404 € 5 697 795 € 6 149 038 € 6 683 737 € 7 791 079 € 8 811 191 € 9 632 407 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
51 313 € 62 504 € 77 996 € 5 246 € 47 549 € 48 326 € 34 452 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
51 313€ 62 504€ 75 336€ 2 586€ 1 361€ 2 138€ 2 916€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 2 660€ 2 660€ 46 188€ 46 188€ 31 536€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 265 091 € 5 635 291 € 6 071 042 € 6 678 491 € 7 743 530 € 8 762 865 € 9 597 955 €
012
A.II.1
Pozemky
3 755 602€ 3 891 614€ 3 900 918€ 3 900 918€ 4 334 821€ 4 334 821€ 4 322 047€
013
A.II.2
Stavby
859 489€ 864 263€ 1 183 573€ 1 618 229€ 2 145 997€ 2 746 415€ 3 306 334€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
636 468€ 623 122€ 842 521€ 929 174€ 1 224 680€ 1 619 835€ 1 949 408€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 532€ 256 292€ 144 030€ 230 170€ 38 032€ 45 685€ 20 166€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 16 109€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 031 087 € 4 826 993 € 4 385 147 € 4 595 255 € 4 379 144 € 5 414 886 € 4 393 806 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 583 699 € 1 408 085 € 1 345 716 € 1 323 703 € 1 194 658 € 1 608 246 € 1 510 120 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
1 583 699€ 1 408 085€ 1 345 716€ 1 323 703€ 1 194 658€ 1 608 246€ 1 510 120€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
586 269 € 650 090 € 700 577 € 768 201 € 778 372 € 789 523 € 814 952 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
586 269€ 650 090€ 700 577€ 768 201€ 778 372€ 789 523€ 814 952€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
971 844 € 1 033 499 € 1 308 723 € 869 340 € 813 536 € 824 776 € 1 783 117 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
719 346 € 965 171 € 908 388 € 804 954 € 629 153 € 770 867 € 624 008 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
500€ 29 669€ 36 018€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
718 846€ 935 502€ 908 388€ 768 936€ 629 153€ 770 867€ 624 008€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 1 139 814€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
252 498€ 68 328€ 396 567€ 61 539€ 181 509€ 53 880€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 0€ 3 768€ 2 847€ 2 874€ 29€ 19 295€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
889 275 € 1 735 319 € 1 030 131 € 1 634 011 € 1 592 578 € 2 192 341 € 285 617 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 571€ 1 904€ 1 531€ 2 906€ 1 561€ 1 891€ 433€
073
B.V.2.
Účty v bankách
885 704€ 1 733 415€ 1 028 600€ 1 631 105€ 1 591 017€ 2 190 450€ 285 184€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
16 022 € 13 474 € 14 869 € 5 266 € 21 189 € 33 960 € 2 649 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 022€ 13 474€ 14 869€ 5 266€ 6 189€ 14 992€ 2 649€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 15 000€ 18 968€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 363 513 € 10 538 262 € 10 549 054 € 11 284 258 € 12 191 412 € 14 260 037 € 14 028 862 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 555 062 € 6 828 088 € 6 457 155 € 5 168 448 € 2 681 630 € 1 431 345 € 688 642 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 757 156 € 4 757 156 € 7 197 173 € 7 197 173 € 7 197 173 € 7 197 173 € 7 197 173 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 757 156€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€ 7 197 173€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ -2 440 017€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 12 570 243€ 12 570 243€ 12 570 243€ 12 570 243€ 12 570 243€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
53 547 € 0 € 301 557 € 177 216 € 114 702 € 35 152 € 35 152 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
53 547€ 0€ 301 557€ 177 216€ 114 702€ 35 152€ 35 152€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
617 385 € 1 000 000 € -14 900 526 € -17 263 002 € -18 450 772 € -19 113 927 € -19 818 084 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
617 385€ 1 000 000€ 5 052 919€ 2 690 443€ 1 502 673€ 839 057€ 134 900€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ -19 953 445€ -19 953 445€ -19 953 445€ -19 952 984€ -19 952 984€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
126 974 € 1 070 932 € 1 288 708 € 2 486 818 € 1 250 284 € 742 704 € 704 158 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 802 692 € 3 705 179 € 4 086 538 € 6 110 502 € 9 509 782 € 12 828 692 € 13 340 220 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 692 € 11 592 € 14 568 € 1 150 593 € 4 433 008 € 7 298 578 € 8 534 816 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 1 134 310€ 4 414 310€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 7 276 190€ 8 514 310€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 692€ 11 592€ 14 568€ 16 283€ 18 698€ 22 388€ 20 506€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
248 569 € 228 188 € 207 808 € 187 427 € 0 € 146 665 € 126 285 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
248 569€ 228 188€ 207 808€ 187 427€ 146 665€ 126 285€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 452 524 € 3 397 413 € 3 821 671 € 4 702 278 € 4 864 109 € 5 294 235 € 4 587 529 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 426 130 € 3 309 997 € 3 762 827 € 4 304 771 € 4 347 951 € 5 115 546 € 4 165 442 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
440 096€ 383 746€ 430 094€ 573 177€ 252 176€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 986 034€ 2 926 251€ 3 332 733€ 3 731 594€ 4 095 775€ 5 115 546€ 4 165 442€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 20 813€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
13 304€ 6 451€ 9 811€ 11 441€ 14 641€ 14 527€ 108 154€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 368€ 16 979€ 12 495€ 11 624€ 10 201€ 9 860€ 64 137€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 722€ 63 986€ 36 538€ 374 442€ 491 316€ 154 302€ 228 983€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
92 907 € 67 986 € 42 491 € 70 204 € 212 665 € 89 214 € 91 590 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
12 777€ 12 466€ 8 911€ 11 880€ 45 619€ 59 514€ 74 150€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
80 130€ 55 520€ 33 580€ 58 324€ 167 046€ 29 700€ 17 440€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 759 € 4 995 € 5 361 € 5 308 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 759€ 4 995€ 5 361€ 5 308€