Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 261 217 € 6 500 268 € 7 124 391 € 5 091 711 € 5 981 768 € 3 435 917 € 2 452 763 € 3 144 920 € 4 010 935 € 4 456 219 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 032 790 € 1 402 597 € 1 460 930 € 1 454 604 € 1 485 494 € 1 151 449 € 849 550 € 810 067 € 1 345 024 € 1 358 235 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 032 790 € 1 401 949 € 1 403 388 € 1 369 972 € 1 259 351 € 961 421 € 708 081 € 708 713 € 1 252 878 € 1 315 369 €
012
A.II.1
Pozemky
37 450€ 94 242€ 94 242€ 94 242€ 78 492€ 78 492€ 56 792€ 56 792€ 56 792€ 56 792€
013
A.II.2
Stavby
962 431€ 1 241 677€ 1 045 441€ 1 092 730€ 1 104 820€ 879 568€ 598 448€ 617 671€ 636 894€ 674 240€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 909€ 66 030€ 31 200€ 54 307€ 76 039€ 3 361€ 13 251€ 33 000€ 40 192€ 65 337€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
232 505€ 128 693€ 39 590€ 1 250€ 519 000€ 519 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
648 € 57 542 € 84 632 € 226 143 € 190 028 € 141 469 € 101 354 € 92 146 € 42 866 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
648€ 57 542€ 84 632€ 226 143€ 190 028€ 141 469€ 101 354€ 92 146€ 42 866€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 223 657 € 5 095 021 € 5 660 929 € 3 634 074 € 4 494 553 € 2 281 046 € 1 597 935 € 2 333 744 € 2 663 417 € 3 090 943 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
186 026 € 360 751 € 1 126 514 € 1 676 962 € 449 095 € 133 200 € 16 400 € 636 292 € 172 200 € 853 373 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
186 026€ 360 751€ 1 126 514€ 1 676 962€ 449 095€ 133 200€ 16 400€ 636 292€ 172 200€ 853 373€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 444 265 € 4 673 984 € 4 482 610 € 1 933 972 € 4 001 078 € 2 142 542 € 1 039 760 € 1 454 327 € 2 014 065 € 2 059 986 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 444 013 € 4 673 138 € 4 482 610 € 1 922 842 € 3 987 811 € 2 142 542 € 1 033 688 € 1 454 327 € 2 009 199 € 2 027 138 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 444 013€ 4 673 138€ 4 482 610€ 1 922 842€ 3 987 811€ 2 142 542€ 1 033 688€ 1 454 327€ 2 009 199€ 2 027 138€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
644€ 11 130€ 13 267€ 6 072€ 4 866€ 32 848€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
252€ 202€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 593 366 € 60 286 € 51 805 € 23 140 € 44 380 € 5 304 € 541 775 € 243 125 € 477 152 € 177 584 €
072
B.V.1.
Peniaze
449€ 503€ 1 120€ 1 459€ 1 171€ 285€ 1 161€ 740€ 51€ 668€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 592 917€ 59 783€ 50 685€ 21 681€ 43 209€ 5 019€ 540 614€ 242 385€ 477 101€ 176 916€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 770 € 2 650 € 2 532 € 3 033 € 1 721 € 3 422 € 5 278 € 1 109 € 2 494 € 7 041 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
75€ 100€ 0€ 0€ 1 721€ 3 422€ 5 278€ 1 109€ 2 494€ 7 041€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 426€ 2 540€ 2 494€ 1 983€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
269€ 10€ 38€ 1 050€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 261 217 € 6 500 268 € 7 124 391 € 5 091 711 € 5 981 768 € 3 435 917 € 2 452 763 € 3 144 920 € 4 010 935 € 4 456 219 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 554 890 € 1 898 662 € 1 568 368 € 1 216 839 € 943 143 € 639 924 € 441 307 € 843 340 € 560 950 € 876 104 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
182 600 € 182 600 € 182 600 € 182 600 € 182 600 € 182 600 € 182 600 € 182 600 € 182 600 € 182 600 €
082
A.I.1
Základné imanie
182 600€ 182 600€ 182 600€ 182 600€ 182 600€ 182 600€ 182 600€ 182 600€ 182 600€ 182 600€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
18 260 € 18 260 € 18 260 € 18 257 € 18 257 € 18 257 € 18 256 € 18 256 € 18 256 € 18 256 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
18 260€ 18 260€ 18 260€ 18 257€ 18 257€ 18 257€ 18 256€ 18 256€ 18 256€ 18 256€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-12 852 € 40 542 € 77 632 € 219 143 € 183 028 € 134 469 € 94 354 € 85 146 € 39 366 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-12 852€ 40 542€ 77 632€ 219 143€ 183 028€ 134 469€ 94 354€ 85 146€ 39 366€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
730 119 € 1 326 966 € 980 534 € 523 143 € 256 039 € 105 983 € 274 948 € 364 020 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
730 119€ 1 326 966€ 980 534€ 523 143€ 256 039€ 105 983€ 274 948€ 364 020€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
623 911 € 383 688 € 346 432 € 415 207 € 267 104 € 150 056 € 105 982 € 273 182 € 274 948 € 271 862 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 506 536 € 4 241 673 € 4 296 422 € 3 262 431 € 3 979 048 € 2 627 453 € 1 971 381 € 1 824 972 € 3 232 152 € 3 013 082 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 074 € 2 586 € 3 126 € 4 594 € 4 676 € 8 669 € 9 238 € 8 752 € 8 047 € 7 117 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 074€ 2 586€ 3 126€ 4 594€ 4 676€ 5 111€ 5 680€ 5 194€ 4 489€ 3 559€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 558€ 3 558€ 3 558€ 3 558€ 3 558€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
640 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 450 629 € 3 276 913 € 2 595 864 € 2 271 576 € 3 045 072 € 2 079 919 € 1 800 659 € 1 538 716 € 1 916 623 € 1 287 144 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 716 972 € 2 394 632 € 1 612 751 € 1 219 049 € 1 660 100 € 933 202 € 578 477 € 885 067 € 1 115 060 € 875 642 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 716 972€ 2 394 632€ 1 612 751€ 1 219 049€ 1 660 100€ 933 202€ 578 477€ 885 067€ 1 115 060€ 875 642€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
638 000€ 860 000€ 970 789€ 1 044 150€ 1 378 800€ 1 125 300€ 1 216 870€ 636 828€ 790 341€ 395 961€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 310€ 4 199€ 4 314€ 5 325€ 3 695€ 3 461€ 2 361€ 3 532€ 5 168€ 6 097€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 835€ 2 761€ 2 870€ 3 052€ 2 477€ 2 336€ 2 951€ 4 468€ 6 054€ 6 695€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
88 501€ 15 321€ 5 140€ 15 620€ 8 821€ 2 749€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
51 401 € 3 847 € 4 375 € 6 023 € 4 763 € 6 064 € 2 000 € 18 020 € 17 873 € 23 828 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 401€ 1 847€ 2 375€ 2 823€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
48 000€ 2 000€ 2 000€ 3 200€ 4 763€ 6 064€ 2 000€ 18 020€ 17 873€ 23 828€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 432€ 958 327€ 1 617 057€ 880 238€ 824 549€ 373 317€ 390 125€ 1 054 993€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
76 000€ 100 000€ 99 988€ 159 484€ 159 484€ 259 484€ 259 484€ 640 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
199 791 € 359 933 € 1 259 601 € 612 441 € 1 059 577 € 168 540 € 40 075 € 476 608 € 217 833 € 567 033 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
30 933€ 28 353€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
123€ 80€ 92 348€ 20 700€ 21 675€ 10 688€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
967 229€ 147 840€ 18 400€ 465 920€ 186 900€ 538 680€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
199 668€ 359 933€ 1 259 601€ 612 361€