Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovnaft Retail, s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
37 090 297 € 40 799 606 € 45 506 757 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
34 960 478 € 28 293 522 € 30 623 528 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
32 251 € 294 292 € 390 529 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
32 251€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
294 292€ 390 529€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
34 928 227 € 27 999 230 € 30 232 999 €
012
A.II.1
Pozemky
9 607 050€ 7 756 809€ 7 756 809€
013
A.II.2
Stavby
22 155 013€ 17 249 303€ 18 685 889€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 165 814€ 2 993 118€ 3 790 301€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
350€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 127 448 € 12 465 487 € 14 827 902 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
117 207 € 3 535 903 € 4 653 300 €
035
B.I.1
Materiál
27 833€ 40 275€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
117 207€ 3 508 070€ 4 613 025€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
440 408 € 2 306 729 € 2 608 521 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
13 795 € 47 653 € 61 798 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
13 795€ 47 653€ 61 798€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
10 150€ 10 770€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
426 613€ 2 248 926€ 2 535 953€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 242 298 € 4 789 068 € 5 562 409 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 130 723 € 4 776 104 € 5 557 206 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
314 264€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
816 459€ 4 776 104€ 5 557 206€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
107 802€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 773€ 12 964€ 5 203€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
327 535 € 1 833 787 € 2 003 672 €
072
B.V.1.
Peniaze
63€ 5 204€ 9 615€
073
B.V.2.
Účty v bankách
327 472€ 1 828 583€ 1 994 057€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 371 € 40 597 € 55 327 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 371€ 2 465€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 371€ 36 653€ 48 462€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 573€ 4 400€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
37 090 297 € 40 799 606 € 45 506 757 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
33 945 589 € 26 293 673 € 25 017 547 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
36 845 251 € 36 845 251 € 36 845 251 €
082
A.I.1
Základné imanie
36 845 251€ 36 845 251€ 36 845 251€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 812 414€ 10 812 414€ 10 812 414€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
859 897 € 796 091 € 724 839 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
859 897€ 796 091€ 724 839€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
8 044 881 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
8 044 881€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-22 223 889 € -23 436 209 € -24 789 999 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 782 036€ 6 782 036€ 6 782 036€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-29 005 925€ -30 218 245€ -31 572 035€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-392 965 € 1 276 126 € 1 425 042 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 142 959 € 14 504 184 € 20 486 922 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 352 € 408 755 € 495 730 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 732 € 1 731 € 26 288 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 732€ 1 731€ 26 288€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
404 792€ 465 164€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
620€ 2 232€ 4 278€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
514 967 € 514 967 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
514 967€ 514 967€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 912 586 € 13 324 153 € 19 159 115 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
78 987 € 3 509 520 € 5 334 694 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
78 987€ 3 509 520€ 5 334 694€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 700 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
9 003 111€ 13 005 425€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
73 538€ 78 815€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
42 184€ 52 999€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
125 832€ 659 889€ 649 014€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
7 767€ 35 911€ 38 168€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
228 021 € 256 309 € 317 110 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34 625€ 256 309€ 317 110€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
193 396€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 749 € 1 749 € 2 288 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 749€ 1 749€ 2 288€