Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovnaft Retail, s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
82 732 206€ 159 819 036€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
87 976 754 € 169 227 261 € 192 066 006 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
80 589 666€ 157 704 457€ 180 474 998€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 142 540€ 2 114 579€ 2 171 575€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
29 231€ 17 552€ 11€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 215 317€ 9 390 673€ 9 419 422€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
88 127 237 € 167 310 156 € 189 799 187 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
73 851 780€ 147 371 248€ 169 417 574€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
656 032€ 962 022€ 991 467€
13
C.
Opravné položky k zásobám
10 880€ 32 462€ 21 690€
14
D.
Služby
3 778 066€ 5 132 953€ 5 349 705€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 550 602 € 1 978 531 € 2 090 703 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 139 710€ 1 441 158€ 1 526 547€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
383 564€ 503 793€ 519 312€
19
E.4.
Sociálne náklady
27 328€ 33 580€ 44 844€
20
F.
Dane a poplatky
52 031€ 63 157€ 69 600€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 091 552€ 2 463 553€ 2 620 002€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 123 898€ 2 434 527€ 2 620 002€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-32 346€ 29 026€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
67 929€ 18 370€ 22€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-8 748€ 3 248€ 9 330€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 077 113€ 9 284 612€ 9 229 094€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-150 483 € 1 917 105 € 2 266 819 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 435 448 € 6 320 351 € 6 866 137 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 330 € 2 664 € 3 154 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 313 € 2 661 € 3 056 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 313€ 2 661€ 3 056€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 98€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
165 577 € 245 422 € 251 324 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
62 616 € 100 898 € 117 765 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
55 270€ 92 439€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 346€ 8 459€ 117 765€
52
O.
Kurzové straty
335€ 106€ 556€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
102 626€ 144 418€ 133 003€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-164 247 € -242 758 € -248 170 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-314 730 € 1 674 347 € 2 018 649 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
78 235 € 398 221 € 593 607 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 128€ 111 194€ 48 318€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
75 107€ 287 027€ 545 289€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-392 965 € 1 276 126 € 1 425 042 €