Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALEF Distribution SK, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
21 230 978 € 33 270 098 € 29 803 203 € 27 632 332 € 16 405 030 € 16 980 309 € 14 376 891 € 9 665 169 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
198 430 € 259 659 € 309 671 € 279 551 € 154 854 € 148 502 € 87 567 € 90 985 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
568 € 2 455 € 4 893 € 5 131 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
568€ 2 455€ 4 893€ 5 131€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
197 862 € 257 204 € 304 778 € 274 420 € 154 854 € 148 502 € 87 567 € 90 985 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
140 351€ 180 073€ 209 136€ 208 207€ 73 532€ 70 551€ 49 410€ 58 182€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
57 511€ 77 131€ 95 642€ 66 213€ 81 322€ 77 951€ 38 157€ 32 803€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 896 212 € 32 679 365 € 29 259 119 € 27 229 745 € 16 033 758 € 16 265 658 € 14 114 508 € 9 115 579 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 081 632 € 5 176 613 € 7 141 470 € 6 061 225 € 2 292 524 € 3 099 868 € 2 120 021 € 867 783 €
035
B.I.1
Materiál
7 660€ 2 105€ 6 995€ 5 283€ 775€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
3 081 632€ 5 176 613€ 7 133 810€ 6 059 120€ 2 292 524€ 3 092 873€ 2 114 738€ 821 405€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 45 603€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
764 914 € 846 437 € 704 983 € 381 331 € 211 919 € 440 926 € 175 321 € 142 260 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
67 205 € 67 205 € 67 205 € 67 205 € 65 531 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
67 205€ 67 205€ 67 205€ 67 205€ 65 531€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 906€ -5 000€ 1 962€ 1 544€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
693 803€ 784 232€ 635 816€ 312 582€ 146 388€ 440 926€ 175 321€ 142 260€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 145 079 € 25 165 936 € 18 476 358 € 15 292 287 € 11 905 563 € 8 034 758 € 9 428 806 € 6 130 837 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 562 116 € 24 516 478 € 17 573 551 € 14 286 304 € 10 968 639 € 7 247 904 € 8 933 530 € 5 492 968 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
6 317 679€ 12 343 734€ 9 973 820€ 8 483 241€ 3 411 246€ 2 807 203€ 2 721 978€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 244 437€ 12 172 744€ 7 599 731€ 5 803 063€ 7 557 393€ 4 440 701€ 6 211 552€ 5 492 968€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 733 764€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
416 257€ 244 365€ 175€ 486 142€ 0€ 72 763€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
77 566€ 1 994€ 41 660€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
355 376€ 403 099€ 902 632€ 1 005 983€ 409 122€ 786 854€ 422 513€ 637 869€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 904 587 € 1 490 379 € 2 936 308 € 5 494 902 € 1 623 752 € 4 690 106 € 2 390 360 € 1 974 699 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 022€ 12 232€ 5 911€ 9 347€ 6 329€ 6 233€ 14 362€ 10 834€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 891 565€ 1 478 147€ 2 930 397€ 5 485 555€ 1 617 423€ 4 683 873€ 2 375 998€ 1 963 865€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
136 336 € 331 074 € 234 413 € 123 036 € 216 418 € 566 149 € 174 816 € 458 605 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 499€ 37 312€ 41 921€ 16 074€ 20 522€ 2 956€ 106 726€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
136 336€ 326 575€ 197 101€ 81 115€ 200 344€ 545 627€ 171 860€ 351 879€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
21 230 978 € 33 270 098 € 29 803 203 € 27 632 332 € 16 405 030 € 16 980 309 € 14 376 891 € 9 665 169 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 478 103 € 4 329 475 € 3 727 451 € 2 516 861 € 2 612 350 € 2 182 163 € 1 978 488 € 968 652 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 818 € 3 818 € 3 818 € 3 818 € 3 818 € 3 818 € 3 818 € 3 818 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 818€ 3 818€ 3 818€ 3 818€ 3 818€ 3 818€ 3 818€ 3 818€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
22 745 € -8 877 € -28 865 € -36 797 € 41 660 € -60 382 € 79 646 € -11 466 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
22 745€ -8 877€ -28 865€ -36 797€ 41 660€ -60 382€ 79 646€ -11 466€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 627 534 € 2 895 499 € 2 042 839 € 1 559 872 € 1 231 727 € 988 024 € 969 300 € 98 752 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 627 534€ 2 895 499€ 2 042 839€ 1 559 872€ 1 231 727€ 988 024€ 969 300€ 98 752€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
817 006 € 1 432 035 € 1 702 659 € 982 968 € 1 328 145 € 1 243 703 € 918 724 € 870 548 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
16 602 757 € 28 727 547 € 25 892 321 € 24 928 447 € 13 663 269 € 14 479 943 € 12 271 965 € 8 409 302 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
85 208 € 117 897 € 146 244 € 37 189 € 32 525 € 23 903 € 20 229 € 17 559 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
39 085€ 72 145€ 105 205€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
46 123€ 45 752€ 41 039€ 37 189€ 32 525€ 23 903€ 20 229€ 17 559€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
64 105 € 64 105 € 65 347 € 65 347 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
64 105€ 64 105€ 65 347€ 65 347€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
13 218 039 € 26 748 173 € 24 209 008 € 23 684 309 € 12 820 492 € 12 713 924 € 10 812 936 € 7 045 039 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
12 561 643 € 23 886 424 € 22 150 670 € 22 524 111 € 10 366 893 € 10 656 981 € 10 035 942 € 6 401 743 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 440 221€ 5 353 606€ 4 065 149€ 741 882€ 848 946€ 2 615 896€ 1 599 295€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 121 422€ 18 532 818€ 18 085 521€ 21 782 229€ 9 517 947€ 8 041 085€ 8 436 647€ 6 401 743€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
561 713€ 582 877€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
850 000€ 1 000 000€ 900 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
137 133€ 79 247€ 111 007€ 81 475€ 77 839€ 79 141€ 65 561€ 55 453€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
76 242€ 55 011€ 69 859€ 52 514€ 55 053€ 48 656€ 44 315€ 37 071€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
274 839€ 341 232€ 1 118 096€ 172 121€ 467 271€ 570 332€ 523 106€ 480 659€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
54 821€ 10 871€ 28 865€ 36 797€ 60 382€ 2 980€ 5 421€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
113 361€ 1 525 388€ 730 511€ 255 578€ 270 559€ 398 432€ 141 032€ 64 692€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 235 405 € 1 797 372 € 1 471 722 € 1 141 602 € 810 252 € 1 196 695 € 903 027 € 809 179 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
141 894€ 126 794€ 138 603€ 128 942€ 78 852€ 74 417€ 903 027€ 809 179€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 093 511€ 1 670 578€ 1 333 119€ 1 012 660€ 731 400€ 1 122 278€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
545 421€ 535 773€ 537 525€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
150 118 € 213 076 € 183 431 € 187 024 € 129 411 € 318 203 € 126 438 € 287 215 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
119 967€ 33 114€ 36 877€ 16 835€ 85 075€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
150 118€ 213 076€ 183 431€ 67 057€ 96 297€ 281 326€ 109 603€ 202 140€