Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INVEST KAPA, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
122 846€ 96 758€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
426 € 191 € 58 445 € 4 € 74 132 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
426€ 191€ 58 445€ 4€ 74 132€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 364 712 € 50 957 € 37 104 € 44 512 € 22 915 € 25 144 € 22 661 € 139 310 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 233 468€ 35 734€ 21 965€ 29 376€ 7 902€ 10 270€ 7 763€ 9 330€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 968 € 14 968 € 14 968 € 14 968 € 14 920 € 14 777 € 14 795 € 14 777 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
11 158€ 11 158€ 11 158€ 11 158€ 11 158€ 11 159€ 11 159€ 11 159€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 810€ 3 810€ 3 810€ 3 810€ 3 762€ 3 618€ 3 636€ 3 618€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
88€ 46€ 33€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
116 276€ 255€ 83€ 122€ 93€ 97€ 103€ 115 170€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 364 286 € -50 957 € -36 913 € 13 933 € -22 911 € -25 144 € -22 661 € -65 178 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-1 233 468 € -35 734 € -21 965 € -29 376 € -7 902 € -10 270 € -7 763 € -9 330 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
11 774 109 € 7 715 324 € 9 663 € 21 799 € 87 144 € 122 847 € 96 759 € 259 082 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
11 541 559 € 7 703 244 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
11 541 559€ 7 703 244€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 262 € 4 028 € 3 414 € 21 249 € 87 023 € 84 876 € 83 051 € 87 873 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 262€ 4 028€ 3 414€ 21 249€ 87 023€ 84 876€ 83 051€ 87 873€
42
XII.
Kurzové zisky
224 288€ 8 052€ 6 249€ 550€ 121€ 37 971€ 13 708€ 171 209€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
545 761 € 26 066 € 8 861 € 208 821 € 275 027 € 306 191 € 288 320 € 412 517 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 316 € 12 687 € 7 638 € 168 524 € 274 511 € 273 824 € 272 462 € 276 307 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 316€ 12 687€ 7 638€ 168 524€ 274 511€ 273 824€ 272 462€ 276 307€
52
O.
Kurzové straty
486 935€ 9 822€ 464€ 39 827€ 154€ 31 986€ 15 462€ 135 887€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
39 510€ 3 557€ 759€ 470€ 362€ 381€ 396€ 323€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
11 228 348 € 7 689 258 € 802 € -187 022 € -187 883 € -183 344 € -191 561 € -153 435 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 864 062 € 7 638 301 € -36 111 € -173 089 € -210 794 € -208 488 € -214 222 € -218 613 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 960 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 960€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 864 062 € 7 638 301 € -36 111 € -174 049 € -211 754 € -209 448 € -215 182 € -218 614 €