Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DACHSER Slovakia a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
24 268 337 € 22 090 321 € 20 272 714 € 18 197 391 € 13 752 715 € 14 604 662 € 12 810 920 € 13 699 129 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
14 159 297 € 14 966 502 € 12 766 612 € 12 614 433 € 8 361 426 € 8 762 724 € 9 131 200 € 9 339 004 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 1 405 € 3 814 € 6 225 € 316 € 1 076 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 1 405€ 3 814€ 6 225€ 316€ 1 076€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
14 159 297 € 14 966 502 € 12 765 207 € 12 610 619 € 8 355 201 € 8 762 408 € 9 130 124 € 9 339 004 €
012
A.II.1
Pozemky
3 251 653€ 3 251 653€ 3 251 653€ 3 251 653€ 3 251 653€ 3 251 653€ 3 251 653€ 3 251 653€
013
A.II.2
Stavby
10 009 591€ 10 757 141€ 8 528 301€ 4 572 431€ 4 924 740€ 5 296 235€ 5 665 808€ 5 769 745€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
810 431€ 883 819€ 843 845€ 153 622€ 155 233€ 188 572€ 185 646€ 271 228€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 211€ 10 597€ 12 982€ 17 221€ 20 707€ 25 198€ 27 017€ 35 002€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
76 578€ 128 426€ 4 615 692€ 2 868€ 750€ 11 376€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 833€ 63 292€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 009 331 € 6 834 630 € 6 494 296 € 4 471 873 € 4 554 345 € 5 721 155 € 2 904 202 € 3 750 704 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
31 567 € 47 450 € 27 655 € 17 070 € 23 015 € 32 997 € 28 441 € 994 €
035
B.I.1
Materiál
14 838€ 7 522€ 4 446€ 2 627€ 1 840€ 2 097€ 994€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
16 729€ 39 928€ 23 209€ 17 070€ 20 388€ 31 157€ 26 344€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
24 396 € 24 896 € 11 996 € 7 305 € 7 305 € 7 305 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
11 996 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 996€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
24 396€ 24 896€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 7 305€ 7 305€ 7 305€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 782 875 € 5 263 703 € 5 551 348 € 3 606 204 € 3 373 093 € 4 377 965 € 2 232 890 € 2 490 888 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 709 216 € 5 207 263 € 5 486 179 € 3 435 406 € 3 336 826 € 4 362 576 € 2 183 123 € 2 467 630 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 283€ 0€ 642 109€ 5 541€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
447 568€ 296 608€ 293 031€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 709 216€ 5 207 263€ 5 486 179€ 2 986 555€ 3 040 218€ 3 427 436€ 2 177 582€ 2 467 630€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
507€ 45 711€ 60 667€ 158 542€ 14 083€ 0€ 34 706€ 8 231€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
73 152€ 10 729€ 4 502€ 12 256€ 22 184€ 15 389€ 15 061€ 15 027€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 170 493 € 1 498 581 € 903 297 € 841 294 € 1 150 932 € 1 302 888 € 642 871 € 1 258 822 €
072
B.V.1.
Peniaze
860€ 9 890€ 10 604€ 8 162€ 11 160€ 4 946€ 5 942€ 6 842€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 169 633€ 1 488 691€ 892 693€ 833 132€ 1 139 772€ 1 297 942€ 636 929€ 1 251 980€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
99 709 € 289 189 € 1 011 806 € 1 111 085 € 836 944 € 120 783 € 775 518 € 609 421 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 804€ 19 587€ 21 422€ 16 782€ 16 666€ 16 741€ 53 547€ 64 034€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
76 905€ 269 602€ 990 384€ 1 094 303€ 820 278€ 104 042€ 721 971€ 545 387€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
24 268 337 € 22 090 321 € 20 272 714 € 18 197 391 € 13 752 715 € 14 604 662 € 12 810 920 € 13 699 129 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 969 439 € 12 330 360 € 11 017 118 € 8 854 560 € 7 337 412 € 9 220 826 € 7 462 989 € 6 183 307 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 000 € 968 545 € 752 289 € 600 575 € 407 592 € 231 809 € 103 841 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000 000€ 968 545€ 752 289€ 600 575€ 407 592€ 231 809€ 103 841€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 330 360 € 4 048 573 € 3 102 271 € 1 736 838 € 0 € 2 231 180 € 1 079 466 € 144 902 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 330 360€ 4 048 573€ 3 102 271€ 1 736 838€ 2 231 180€ 1 079 466€ 144 902€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 639 079 € 2 313 242 € 2 162 558 € 1 517 147 € 1 929 820 € 1 757 837 € 1 279 682 € 1 038 405 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 260 231 € 9 745 841 € 9 255 596 € 9 342 831 € 6 415 303 € 5 383 836 € 5 347 931 € 7 515 822 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
16 209 € 39 423 € 39 413 € 30 677 € 19 624 € 18 068 € 28 971 € 33 781 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
16 209€ 39 423€ 39 413€ 30 677€ 19 624€ 18 068€ 10 380€ 8 911€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 300€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 18 591€ 21 570€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 457 € 3 700 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 457€ 3 700€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 292 859€ 4 005 164€ 2 814 808€ 3 442 384€ 1 382 666€ 1 843 866€ 2 305 066€ 2 766 266€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 504 945 € 3 895 286 € 4 492 365 € 5 559 125 € 4 741 212 € 3 303 046 € 2 651 596 € 4 265 764 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 964 156 € 3 498 016 € 3 882 051 € 4 592 107 € 3 098 180 € 2 868 161 € 2 389 765 € 2 251 980 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
764 904€ 403 487€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
531 133€ 652 052€ 1 069 206€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 964 156€ 3 498 016€ 3 882 051€ 3 296 070€ 2 042 641€ 1 798 955€ 2 389 765€ 2 251 980€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
683 442€ 1 366 884€ 1 760 452€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
245 502€ 212 844€ 200 072€ 150 133€ 127 298€ 115 518€ 103 440€ 96 973€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
163 075€ 142 811€ 135 070€ 102 609€ 85 662€ 79 343€ 71 317€ 66 942€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
131 083€ 40 087€ 274 912€ 29 619€ 62 711€ 238 567€ 77 962€ 85 311€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 129€ 1 528€ 260€ 1 215€ 477€ 1 457€ 9 112€ 4 106€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
494 021 € 488 639 € 469 071 € 310 645 € 271 801 € 218 856 € 362 298 € 450 011 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
43 584€ 99 692€ 108 281€ 90 500€ 68 541€ 62 462€ 301 898€ 390 847€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
450 437€ 388 947€ 360 790€ 220 145€ 203 260€ 156 394€ 60 400€ 59 164€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
949 740€ 1 313 629€ 1 439 939€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
38 667 € 14 120 € 0 € 0 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
38 667€ 14 120€