Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
17 174 463 € 12 321 346 € 10 570 331 € 8 897 230 € 7 837 742 € 8 852 062 € 8 694 034 € 7 229 555 € 6 433 971 € 5 058 874 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
66 795 € 134 095 € 165 313 € 150 011 € 177 573 € 205 285 € 230 306 € 302 232 € 322 928 € 334 590 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
66 795 € 134 095 € 165 313 € 150 011 € 177 573 € 205 285 € 230 306 € 302 232 € 322 928 € 334 590 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
13 953€ 48 872€ 83 791€ 120 996€ 158 415€ 154 902€ 184 135€ 213 368€ 228 841€ 67 424€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 842€ 85 223€ 81 522€ 29 015€ 19 158€ 25 771€ 17 151€ 55 436€ 94 087€ 110 478€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
24 612€ 29 020€ 33 428€ 156 688€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 099 177 € 12 179 072 € 10 397 387 € 8 741 272 € 7 655 980 € 8 643 111 € 8 460 349 € 6 923 935 € 6 106 993 € 4 719 940 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 569 573 € 2 230 962 € 2 708 136 € 1 917 073 € 1 331 084 € 1 485 141 € 1 618 380 € 1 004 253 € 1 092 611 € 714 348 €
035
B.I.1
Materiál
8 671€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 569 573€ 2 230 962€ 2 699 465€ 1 910 642€ 1 331 084€ 1 485 141€ 1 618 380€ 1 004 253€ 1 092 611€ 714 348€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
6 431€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
25 175 € 21 046 € 16 964 € 12 406 € 7 971 € 6 917 € 2 691 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
25 175€ 21 046€ 16 964€ 12 406€ 7 971€ 6 917€ 2 691€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
11 435 022 € 9 488 151 € 6 852 790 € 3 736 360 € 6 136 290 € 7 031 544 € 6 730 868 € 5 859 738 € 5 009 443 € 3 987 174 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 433 473 € 9 487 228 € 6 785 784 € 3 736 360 € 6 136 290 € 7 031 544 € 6 712 643 € 5 859 656 € 4 980 307 € 3 962 952 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 433 473€ 9 487 228€ 6 785 784€ 3 736 360€ 6 136 290€ 7 031 544€ 6 712 643€ 5 859 656€ 4 980 307€ 3 962 952€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
80€ 67 006€ 18 225€ 82€ 29 136€ 24 222€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 549€ 843€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 069 407 € 438 913 € 819 497 € 3 075 433 € 180 635 € 119 509 € 108 410 € 59 944 € 4 939 € 18 418 €
072
B.V.1.
Peniaze
31 483€ 27 606€ 71 359€ 62 715€ 53 965€ 34 051€ 32 474€ 18 554€ 2 360€ 4 669€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 037 924€ 411 307€ 748 138€ 3 012 718€ 126 670€ 85 458€ 75 936€ 41 390€ 2 579€ 13 749€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 491 € 8 179 € 7 631 € 5 947 € 4 189 € 3 666 € 3 379 € 3 388 € 4 050 € 4 344 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 491€ 8 179€ 7 631€ 5 947€ 3 730€ 3 666€ 3 379€ 3 388€ 4 050€ 4 344€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
459€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
17 174 463 € 12 321 346 € 10 570 331 € 8 897 230 € 7 837 742 € 8 852 062 € 8 694 034 € 7 229 555 € 6 433 971 € 5 058 874 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
11 370 016 € 8 780 275 € 6 455 245 € 5 350 340 € 4 081 451 € 2 403 759 € 1 779 170 € 1 192 621 € 2 399 860 € 2 057 371 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 772 971 € 6 393 021 € 5 062 033 € 4 074 146 € 2 376 085 € 1 771 866 € 1 185 317 € 578 695 € 2 050 066 € 1 634 134 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 772 971€ 6 393 021€ 5 062 033€ 4 074 146€ 2 376 085€ 1 771 866€ 1 185 317€ 578 695€ 2 050 066€ 1 634 134€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 589 741 € 2 379 950 € 1 385 908 € 1 268 890 € 1 698 062 € 624 589 € 586 549 € 606 622 € 342 490 € 415 933 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 804 447 € 3 541 071 € 4 115 086 € 3 546 890 € 3 756 291 € 6 448 303 € 6 914 864 € 6 036 934 € 4 034 111 € 3 001 503 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 161 € 746 € 403 € 185 € 123 € 164 € 496 € 1 581 € 5 894 € 3 487 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 161€ 746€ 403€ 185€ 123€ 24€ 20€ 12€ 12€ 30€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
140€ 476€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 569€ 5 882€ 3 457€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 800 086 € 3 537 125 € 4 111 483 € 3 543 505 € 3 752 968 € 6 444 939 € 6 911 168 € 6 032 153 € 4 025 017 € 2 992 516 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 277 723 € 2 953 519 € 3 890 637 € 2 653 568 € 2 701 988 € 3 650 308 € 4 067 634 € 3 115 610 € 3 005 273 € 2 053 247 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 277 723€ 2 953 519€ 3 890 637€ 2 653 568€ 2 701 988€ 3 650 308€ 4 067 634€ 3 115 610€ 3 005 273€ 2 053 247€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
669 710€ 639 731€ 2 635 826€ 2 719 407€ 2 756 407€ 971 456€ 900 456€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 070€ 6 685€ 6 605€ 5 873€ 4 810€ 4 308€ 3 445€ 2 289€ 2 859€ 2 803€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 868€ 3 915€ 3 957€ 3 605€ 2 831€ 2 600€ 2 033€ 1 373€ 1 727€ 1 731€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
452 591€ 518 790€ 156 534€ 156 999€ 353 608€ 101 897€ 68 649€ 156 324€ 43 702€ 34 279€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
53 834€ 54 216€ 53 750€ 53 750€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 150€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € 3 200 € 5 500 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 3 200€ 5 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé