Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
27 507 721 € 25 253 283 € 18 137 964 € 20 597 029 € 19 849 862 € 11 704 575 € 12 863 865 € 10 537 890 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
349 419 € 459 724 € 519 548 € 376 393 € 329 580 € 205 188 € 138 187 € 200 544 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
139 633 € 143 434 € 139 984 € 62 912 € 53 735 € 18 869 € 5 454 € 6 215 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
27 712€ 51 614€ 83 869€ 59 921€ 53 735€ 18 869€ 5 454€ 6 215€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
55 428€ 41 132€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
56 493€ 50 688€ 56 115€ 2 991€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
209 786 € 316 290 € 379 564 € 313 481 € 275 845 € 186 319 € 132 733 € 194 329 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
11 156€ 18 320€ 25 484€ 17 016€ 16 944€ 35 185€ 73 808€ 112 486€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
198 630€ 297 970€ 354 080€ 296 465€ 258 901€ 151 134€ 58 925€ 81 843€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
27 158 085 € 24 782 720 € 17 593 412 € 20 208 053 € 19 492 540 € 11 488 153 € 12 702 395 € 10 324 381 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
20 102 006 € 17 279 187 € 10 135 483 € 12 595 675 € 13 344 765 € 4 994 938 € 4 525 699 € 3 333 529 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
20 102 006€ 17 279 187€ 10 135 483€ 12 595 675€ 13 344 765€ 4 994 938€ 4 525 699€ 3 333 529€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
624 334 € 612 975 € 453 820 € 410 855 € 436 116 € 412 409 € 316 020 € 335 551 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
624 334€ 612 975€ 453 820€ 410 855€ 436 116€ 412 409€ 316 020€ 335 551€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 400 133 € 6 857 756 € 6 970 172 € 7 165 428 € 5 704 046 € 5 698 439 € 7 773 483 € 6 584 894 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
6 310 168 € 6 748 555 € 6 903 113 € 7 165 370 € 5 679 533 € 4 395 184 € 5 069 415 € 5 100 504 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 422 075€ 1 063 161€ 1 088 958€ 1 215 421€ 1 781 738€ 1 446 242€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 888 093€ 5 685 394€ 5 814 155€ 5 949 949€ 3 897 795€ 2 948 942€ 5 069 415€ 5 100 504€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
742 855€ 2 256 560€ 1 033 978€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
87 965€ 109 201€ 66 939€ 18 885€ 501 161€ 440 607€ 267 962€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 000€ 120€ 58€ 5 628€ 59 239€ 6 901€ 182 450€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
31 612 € 32 802 € 33 937 € 36 095 € 7 613 € 382 367 € 87 193 € 70 407 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
31 612€ 32 802€ 33 937€ 36 095€ 7 613€ 382 367€ 87 193€ 70 407€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
217 € 10 839 € 25 004 € 12 583 € 27 742 € 11 234 € 23 283 € 12 965 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
217€ 10 839€ 25 004€ 12 583€ 27 742€ 11 234€ 23 283€ 12 965€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
27 507 723 € 25 253 283 € 18 137 964 € 20 597 029 € 19 849 862 € 11 704 575 € 12 863 865 € 10 537 890 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 573 034 € 7 195 973 € 7 915 035 € 6 352 908 € 3 775 999 € 3 466 237 € 3 890 958 € 4 001 389 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 895 373 € 1 895 373 € 1 895 373 € 1 895 373 € 1 895 373 € 1 895 373 € 1 895 373 € 1 895 373 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 895 373€ 1 895 373€ 1 895 373€ 1 895 373€ 1 895 373€ 1 895 373€ 1 895 373€ 1 895 373€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
26 291€ 26 291€ 26 291€ 26 291€ 26 291€ 26 291€ 26 291€ 26 291€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
189 533 € 189 533 € 189 533 € 189 533 € 189 533 € 189 533 € 189 533 € 189 533 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
189 533€ 189 533€ 189 533€ 189 533€ 189 533€ 189 533€ 189 533€ 189 533€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 084 776 € 3 303 838 € 3 241 710 € 1 664 802 € 55 040 € 79 761 € 690 192 € 499 233 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 084 776€ 3 303 838€ 3 241 710€ 1 664 802€ 55 040€ 79 761€ 690 192€ 499 233€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 377 061 € 1 780 938 € 2 562 128 € 2 576 909 € 1 609 762 € 1 275 279 € 1 089 569 € 1 390 959 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
17 917 819 € 18 020 196 € 10 165 571 € 14 166 519 € 16 048 317 € 8 212 810 € 8 912 870 € 6 447 265 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 806 € 286 € 2 293 € 2 123 € -1 313 € 1 805 € 1 970 € 2 258 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 806€ 286€ 2 293€ 2 123€ -1 313€ 1 805€ 1 970€ 2 258€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 815 859 € 15 631 427 € 8 473 321 € 12 329 147 € 14 207 032 € 6 601 048 € 6 740 045 € 4 852 820 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 184 453 € 3 098 043 € 2 157 885 € 5 144 023 € 5 246 196 € 6 177 738 € 6 375 787 € 4 523 063 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 521 970€ 2 062 485€ 993 078€ 3 881 098€ 4 164 445€ 5 342 643€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
526 903€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 662 483€ 1 035 558€ 637 904€ 1 262 925€ 1 081 751€ 835 095€ 6 375 787€ 4 523 063€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
12 083 712€ 11 949 068€ 5 954 547€ 6 619 264€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
8 450 985€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
277 151€ 180 578€ 158 476€ 172 773€ 173 645€ 173 826€ 182 409€ 161 541€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
173 148€ 140 172€ 131 591€ 130 288€ 118 430€ 119 629€ 119 786€ 110 960€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
84 866€ 166 513€ 60 402€ 253 624€ 208 461€ 120 501€ 51 928€ 47 499€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 529€ 97 053€ 10 420€ 9 175€ 9 315€ 9 354€ 10 135€ 9 757€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 091 154 € 2 388 483 € 1 689 957 € 1 835 249 € 1 842 598 € 1 609 957 € 2 170 855 € 1 592 187 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
18 561€ 21 791€ 58 761€ 32 419€ 50 436€ 438 990€ 903 632€ 448 650€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 072 593€ 2 366 692€ 1 631 196€ 1 802 830€ 1 792 162€ 1 170 967€ 1 267 223€ 1 143 537€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 870 € 37 114 € 57 358 € 77 602 € 25 546 € 25 528 € 60 037 € 89 236 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 870€ 37 114€ 57 358€ 77 602€ 25 546€ 25 528€ 60 037€ 89 236€