Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 843 813€ 4 404 259€ 7 328 864€ 3 486 569€ 4 349 769€ 14 150 293€ 4 597 379€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 864 038 € 4 487 817 € 7 145 379 € 3 657 384 € 4 676 805 € 14 167 284 € 4 631 887 € 3 377 433 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
521 633€ 160 498€ 128 955€ 13 243€ 636€ 1 537 791€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 322 180€ 4 243 761€ 7 328 865€ 3 486 569€ 4 220 814€ 14 137 050€ 4 596 743€ 1 541 981€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-20 320€ 79 171€ -188 852€ 156 000€ 144 000€ 147 555€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 125€ 2 500€ 4 167€ 16 667€ 10 838€ 17 961€ 135 611€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
36 420€ 1 887€ 1 199€ 14 815€ 166 369€ 6 153€ 16 547€ 14 495€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 050 697 € 4 229 493 € 6 959 670 € 4 383 566 € 4 299 068 € 13 285 887 € 4 433 375 € 3 294 329 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
496 019€ 119 417€ 106 712€ 145 204€ 1 110 792€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 565 951€ 1 502 541€ 4 955 129€ 1 768 954€ 1 942 455€ 9 933 387€ 2 665 759€ 390 863€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 444 106€ 1 624 052€ 1 035 051€ 1 569 859€ 1 149 078€ 2 289 811€ 863 458€ 789 208€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
887 589 € 879 006 € 850 080 € 901 102 € 937 315 € 807 500 € 799 274 € 791 145 €
16
E.1.
Mzdové náklady
626 973€ 634 698€ 611 941€ 646 448€ 694 173€ 586 536€ 583 287€ 578 191€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 500€ 1 265€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
221 173€ 225 999€ 220 589€ 233 942€ 223 336€ 202 335€ 199 614€ 196 679€
19
E.4.
Sociálne náklady
37 943€ 17 044€ 17 550€ 20 712€ 19 806€ 18 629€ 16 373€ 16 275€
20
F.
Dane a poplatky
7 521€ 4 566€ 3 704€ 3 552€ 8 383€ 2 133€ 2 173€ 2 990€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
41 152€ 73 944€ 57 687€ 63 381€ 75 988€ 67 481€ 76 127€ 75 271€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 152€ 73 944€ 57 687€ 63 381€ 75 988€ 67 481€ 76 127€ 75 271€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
100 572€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
509 113€ -5 098€ 56€ 3 488€ 1 654€ 1 063€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
99 246€ 25 967€ 63 117€ 76 662€ 75 649€ 38 717€ 26 584€ 32 425€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
813 341 € 258 324 € 185 709 € -726 182 € 377 737 € 881 397 € 198 512 € 83 104 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 317 417 € 1 237 420 € 1 149 833 € 303 756 € 1 295 524 € 1 781 891 € 1 068 162 € 936 464 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
17 036 € 6 497 € 72 876 € 37 604 € 19 743 € 29 328 € 10 210 € 5 287 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
19 600 € 5 390 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
19 600€ 5 390€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 344 € 1 341 € 59 253 € 871 € 177 € 25 € 48 € 348 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 344€ 1 341€ 59 253€ 871€ 177€ 25€ 48€ 348€
42
XII.
Kurzové zisky
15 692€ 5 156€ 13 487€ 17 133€ 14 176€ 29 303€ 10 089€ 4 939€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
73€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
136€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
134 486 € 66 653 € 129 505 € 63 674 € 48 240 € 56 426 € 30 299 € 46 882 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
27 986 € 20 928 € 46 402 € 39 007 € 14 900 € 16 896 € 12 916 € 20 157 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
27 986€ 20 928€ 46 402€ 39 007€ 14 900€ 16 896€ 12 916€ 20 157€
52
O.
Kurzové straty
17 233€ 7 446€ 37 507€ 3 695€ 13 182€ 20 534€ 3 428€ 11 456€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
89 267€ 38 279€ 45 596€ 20 972€ 20 158€ 18 996€ 13 955€ 15 269€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-117 450 € -60 156 € -56 629 € -26 070 € -28 497 € -27 098 € -20 089 € -41 595 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
695 891 € 198 168 € 129 080 € -752 252 € 349 240 € 854 299 € 178 423 € 41 509 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
127 827 € -503 € 10 700 € 2 880 € 99 272 € 191 940 € 44 411 € 16 856 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
128 067€ 2 880€ 110 873€ 195 645€ 44 411€ 18 125€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-240€ -503€ 10 700€ -11 601€ -3 705€ -1 269€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
568 064 € 198 671 € 118 380 € -755 132 € 249 968 € 662 359 € 134 012 € 24 653 €