Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
513 886 € 514 312 € 550 203 € 700 078 € 542 294 € 609 614 € 623 448 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
69 891 € 69 891 € 77 546 € 70 327 € 70 327 € 107 780 € 70 606 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
69 891 € 69 891 € 77 546 € 70 327 € 70 327 € 107 780 € 70 606 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
69 891€ 69 891€ 77 546€ 70 327€ 70 327€ 107 780€ 70 606€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
440 280 € 433 941 € 376 036 € 487 914 € 362 599 € 326 540 € 444 017 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
72 876 € 53 541 € 6 027 € 11 799 € 14 526 € 7 173 € 3 600 €
032
B.I.1
Materiál
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
72 876€ 53 541€ 6 027€ 11 799€ 14 526€ 7 173€ 3 600€
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
465 627 € 512 201 € 512 319 € 479 045 € 424 441 € 396 058 € 424 979 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
462 125€ 510 113€ 507 478€ 474 415€ 422 792€ 392 546€ 424 510€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 502€ 2 080€ 4 841€ 4 630€ 1 649€ 3 512€ 469€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-98 223 € -131 801 € -142 310 € -2 930 € -76 368 € -76 691 € 15 438 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 072€ 11 028€ 19 495€ 40 806€ 22 104€ 25 251€ 13 273€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-104 295€ -142 829€ -161 805€ -43 736€ -98 472€ -101 942€ 2 165€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 715 € 10 480 € 96 621 € 141 837 € 109 368 € 175 294 € 108 825 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 215€ 8 980€ 95 619€ 140 337€ 107 868€ 173 794€ 107 325€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 500€ 1 500€ 1 002€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
513 886 € 514 312 € 550 203 € 700 078 € 542 294 € 609 614 € 623 448 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
100 688 € 100 773 € 94 973 € 91 510 € 86 497 € 91 639 € 74 186 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-332€ -332€ -332€ -332€ -332€ -332€ -332€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
84 803 € 82 002 € 84 540 € 79 527 € 84 668 € 67 216 € 45 371 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
91 278€ 88 477€ 91 015€ 86 002€ 86 002€ 68 550€ 46 705€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 475€ -6 475€ -6 475€ -6 475€ -1 334€ -1 334€ -1 334€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
8 914 € 11 800 € 3 462 € 5 012 € -5 142 € 17 452 € 21 844 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
412 238 € 412 579 € 336 081 € 382 737 € 288 962 € 313 507 € 349 282 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 153 € 8 536 € 3 506 € 6 162 € 4 074 € 836 € 5 937 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 153€ 8 536€ 3 506€ 6 162€ 4 074€ 836€ 5 937€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 720 € 5 887 € 9 199 € 17 247 € 28 540 € 54 895 € 29 398 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 212€ 5 857€ 5 439€ 5 027€ 4 641€ 4 425€ 4 037€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
6 508€ 30€ 3 760€ 12 220€ 23 899€ 50 470€ 25 361€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
390 365 € 398 156 € 323 376 € 359 328 € 256 348 € 257 776 € 313 947 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
215 789€ 220 081€ 143 046€ 213 778€ 154 124€ 154 744€ 242 298€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
43 359€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
167 598€ 168 436€ 169 302€ 138 697€ 96 301€ 93 554€ 13 788€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
956€ 933€ 923€ 916€ 876€ 1 590€ 1 626€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 923€ 6 281€ 4 998€ 3 914€ 3 317€ 3 287€ 3 290€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 092€ 2 305€ 1 429€ 1 245€ 995€ 854€ 5 468€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 007€ 120€ 3 678€ 778€ 735€ 3 747€ 4 118€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
960 € 960 € 119 149 € 225 831 € 166 835 € 204 468 € 199 980 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
960€ 960€ 119 149€ 225 831€ 166 835€ 204 468€ 199 980€