Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 167 001 € 5 679 499 € 3 923 293 € 7 297 505 € 3 385 434 € 3 410 661 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
294 225 € 308 591 € 268 220 € 163 644 € 182 114 € 171 909 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
48 153 € 29 985 € 1 882 € 4 001 € 6 120 € 8 239 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 € 1 882 € 4 001 € 6 120 € 8 239 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
48 153 € 29 985 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
204 003 € 178 379 € 203 036 € 131 133 € 147 484 € 154 670 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
204 003 € 178 379 € 203 036 € 131 133 € 147 484 € 154 670 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
42 069 € 100 227 € 63 302 € 28 510 € 28 510 € 9 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
42 069 € 100 227 € 63 302 € 28 510 € 28 510 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
9 000 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 857 335 € 5 346 069 € 3 632 776 € 7 119 315 € 3 185 795 € 3 217 818 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
1 232 €
035
B.I.1
Materiál
1 232 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
808 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
808 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
2 841 367 € 4 877 379 € 3 208 690 € 2 669 177 € 2 526 353 € 2 380 229 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
2 575 279 € 4 747 290 € 2 989 112 € 2 529 149 € 2 442 784 € 2 378 011 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 575 279 € 4 747 290 € 2 989 112 € 2 529 149 € 2 442 784 € 2 378 011 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
121 222 € 147 929 € 81 351 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
144 866 € 130 089 € 71 649 € 140 028 € 2 218 € 2 218 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
1 015 160 € 468 690 € 424 086 € 4 450 138 € 658 210 € 837 589 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 917 € 5 574 € 6 936 € 8 176 € 11 843 € 1 360 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 011 243 € 463 116 € 417 150 € 4 441 962 € 646 367 € 836 229 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
15 441 € 24 839 € 22 297 € 14 546 € 17 525 € 20 934 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
14 111 € 17 118 € 20 934 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 441 € 24 381 € 19 175 €
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
435 € 407 €
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 458 € 3 122 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 167 001 € 5 679 499 € 3 923 293 € 7 297 505 € 3 385 434 € 3 410 661 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 907 696 € 2 286 788 € 1 927 291 € 4 911 713 € 1 777 815 € 1 771 386 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
082
A.I.1
Základné imanie
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
33 069 € 89 899 € 54 302 € 19 510 € 19 510 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
33 069 € 89 899 € 54 302 € 19 510 € 19 510 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 353 937 € 1 353 129 € 1 353 129 € 1 353 129 € 1 353 129 € 1 082 186 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 353 937 € 1 353 129 € 1 353 129 € 1 353 129 € 1 353 129 € 1 082 186 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
502 433 € 825 503 € 501 603 € 3 520 817 € 386 919 € 670 943 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 259 305 € 3 392 711 € 1 996 002 € 2 385 792 € 1 607 619 € 1 639 275 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
9 469 € 7 382 € 1 697 € 7 125 € 5 128 € 23 985 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
100 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 469 € 7 382 € 1 697 € 7 025 € 5 128 € 1 893 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
22 092 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
2 176 209 € 3 311 406 € 1 921 709 € 2 265 769 € 1 471 850 € 1 464 935 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
377 170 € 1 381 300 € 659 980 € 693 257 € 387 364 € 445 237 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
377 170 € 1 381 300 € 659 980 € 693 257 € 387 364 € 445 237 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 227 105 € 1 063 373 € 561 770 € 30 500 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
192 136 € 289 425 € 216 105 € 287 202 € 688 193 € 562 624 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
105 195 € 130 503 € 72 998 € 71 055 € 64 475 € 83 813 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
199 603 € 446 568 € 221 977 € 1 214 255 € 321 450 € 342 761 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
75 000 € 237 € 188 879 € 10 368 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
70 823 € 70 641 € 69 622 € 111 169 € 129 514 € 149 142 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
67 503 € 67 321 € 69 622 € 111 169 € 129 514 € 149 142 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 320 € 3 320 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 804 € 3 282 € 2 974 € 1 729 € 1 127 € 1 213 €