Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DXC Technology Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.11.2016
31.10.2017
01.11.2015
31.10.2016
01.11.2014
31.10.2015
01.11.2013
31.10.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
110 116 191€ 136 898 991€ 127 795 490€ 123 690 122€ 149 196 530€ 167 351 659€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
110 169 425 € 137 449 961 € 128 275 856 € 159 161 427 € 150 760 835 € 168 358 433 € 152 670 327 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
171 842€ 41 532€ 199 939€ 385 590€ 3 185 256€ 4 730 534€ 8 193 865€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
109 944 349€ 136 857 459€ 127 595 550€ 123 304 532€ 146 011 274€ 162 621 125€ 143 210 060€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
50 459€ 631 491€ 471 597€ 1 170 249€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
53 234€ 550 970€ 480 367€ 35 420 846€ 932 814€ 535 177€ 96 153€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
107 189 612 € 134 702 071 € 125 951 396 € 142 629 594 € 149 089 929 € 162 295 471 € 150 287 938 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
164 176€ 40 743€ 188 813€ 369 705€ 3 183 808€ 5 006 280€ 6 964 773€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 106 227€ 1 457 951€ 1 629 165€ 1 161 091€ 2 342 893€ 4 248 068€ 5 790 329€
13
C.
Opravné položky k zásobám
5 261€ 4 486€
14
D.
Služby
44 086 723€ 73 221 548€ 65 009 264€ 49 263 554€ 60 599 029€ 70 532 424€ 53 011 737€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
61 756 707 € 59 631 653 € 58 470 166 € 73 201 583 € 79 365 388 € 79 846 501 € 80 082 425 €
16
E.1.
Mzdové náklady
43 908 270€ 42 603 836€ 41 160 324€ 52 172 977€ 56 706 699€ 57 894 563€ 57 020 738€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
15 601 574€ 15 139 265€ 14 704 950€ 18 387 388€ 19 430 377€ 18 764 194€ 19 460 129€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 246 863€ 1 888 552€ 2 604 892€ 2 641 218€ 3 228 312€ 3 187 744€ 3 601 558€
20
F.
Dane a poplatky
15 472€ 18 828€ 12 668€ 16 416€ 17 796€ 21 339€ 34 833€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
176 245€ 147 075€ 128 458€ 615 219€ 3 011 647€ 2 755 794€ 2 966 793€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
176 245€ 147 075€ 128 458€ 615 219€ 3 011 647€ 2 755 794€ 2 966 793€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
26 078€ 812 045€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ -152€ -35 867€ 220 111€ -555€ -333 809€ 82 655€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-115 938€ 184 425€ 548 729€ 17 781 915€ 564 662€ 188 310€ 542 348€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 979 813 € 2 747 890 € 2 324 460 € 16 531 833 € 1 670 906 € 6 062 962 € 2 382 389 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
64 759 065 € 62 178 749 € 60 968 247 € 72 895 772 € 83 065 539 € 87 560 401 € 85 637 086 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
25 684 € 40 252 € 86 310 € 1 499 637 € 1 749 973 € 15 846 250 € 2 265 837 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
4 897 969€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 121 € 107 460 € 75 906 € 437 € 472 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 121€ 107 460€ 75 906€ 437€ 472€
42
XII.
Kurzové zisky
25 684€ 40 252€ 84 189€ 1 392 177€ 1 642 163€ 6 708 405€ 2 260 646€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
31 904€ 4 239 439€ 4 719€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
102 955 € 55 057 € 69 378 € 3 572 803 € 2 893 576 € 8 577 583 € 740 894 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
4 648 593€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 387 € 2 209 € 1 599 € 2 442 € 94 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 218€ 1 819€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 387€ 1 991€ 1 599€ 623€ 94€
52
O.
Kurzové straty
76 186€ 47 593€ 63 241€ 3 556 324€ 2 884 584€ 3 917 383€ 719 914€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 382€ 5 255€ 4 538€ 14 037€ 8 992€ 11 607€ 20 886€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-77 271 € -14 805 € 16 932 € -2 073 166 € -1 143 603 € 7 268 667 € 1 524 943 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 902 542 € 2 733 085 € 2 341 392 € 14 458 667 € 527 303 € 13 331 629 € 3 907 332 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
651 828 € 757 785 € 739 189 € 3 043 604 € 436 637 € 2 359 781 € 1 266 572 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
370 780€ 1 152 022€ 816 042€ 3 024 027€ 732 543€ 2 378 100€ 854 498€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
281 048€ -394 237€ -76 853€ 19 577€ -295 906€ -18 319€ 412 074€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 250 714 € 1 975 300 € 1 602 203 € 11 415 063 € 90 666 € 10 971 848 € 2 640 760 €