Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
124 568 726€ 154 610 967€ 144 364 633€ 149 150 007€ 132 113 196€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
134 622 209 € 170 632 464 € 167 682 864 € 144 781 390 € 152 662 178 € 153 512 800 € 134 425 880 € 159 958 321 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
121 533 128€ 151 507 291€ 148 544 704€ 128 301 953€ 137 880 098€ 147 443 264€ 130 590 880€ 154 985 653€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 035 598€ 3 103 676€ 3 587 046€ 3 603 945€ 6 484 535€ 1 706 743€ 1 522 316€ 1 563 122€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-19 282€ 54 808€ 872 895€ -209 264€ 720 719€ 327 918€ 78 244€ -181 056€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 467 227€ 6 751 250€ 3 264 854€ 1 153 259€ 2 113 631€ 1 588 198€ 1 022 709€ 710 855€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 605 538€ 9 215 439€ 11 413 365€ 11 931 497€ 5 463 195€ 2 446 677€ 1 211 731€ 2 879 747€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
138 026 356 € 166 871 793 € 164 888 809 € 141 857 872 € 140 610 449 € 137 800 971 € 122 343 593 € 142 264 079 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
92 978 485€ 117 560 885€ 116 885 366€ 101 587 289€ 99 874 660€ 107 014 092€ 96 551 405€ 111 507 681€
13
C.
Opravné položky k zásobám
570 000€ -12 510€ 61 360€ 1 854€ -34 723€ 106 800€ 29 100€
14
D.
Služby
13 325 825€ 16 070 903€ 19 232 718€ 15 811 722€ 20 832 725€ 17 214 034€ 13 261 965€ 17 211 784€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 327 578 € 9 499 916 € 7 900 863 € 6 834 997 € 6 512 903 € 5 747 747 € 4 998 917 € 5 256 866 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 739 418€ 6 832 525€ 5 670 041€ 4 896 266€ 4 761 061€ 4 210 382€ 3 696 400€ 3 907 655€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 339 626€ 2 383 037€ 1 993 402€ 1 722 056€ 1 550 166€ 1 344 458€ 1 152 281€ 1 194 594€
19
E.4.
Sociálne náklady
248 534€ 284 354€ 237 420€ 216 675€ 201 676€ 192 907€ 150 236€ 154 617€
20
F.
Dane a poplatky
43 412€ 23 997€ 22 463€ 23 454€ 21 946€ 21 193€ 21 665€ 25 651€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 783 337€ 9 164 582€ 7 142 270€ 4 458 042€ 5 895 145€ 5 066 855€ 4 411 006€ 4 662 044€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 783 337€ 9 164 582€ 7 142 270€ 4 458 042€ 5 895 145€ 5 066 855€ 4 411 006€ 4 662 044€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 796 109€ 5 721 976€ 2 705 899€ 794 023€ 1 508 708€ 964 424€ 287 056€ 317 035€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-22 000€ 141 000€ 50 000€ -11 000€ 41 000€ -548 021€ 355 021€ 72 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 223 610€ 8 701 044€ 10 887 870€ 12 357 491€ 5 958 085€ 2 213 847€ 2 427 458€ 3 211 018€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-3 404 147 € 3 760 671 € 2 794 055 € 2 923 518 € 12 051 729 € 15 711 829 € 12 082 287 € 17 694 242 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
17 675 134 € 21 046 497 € 16 825 201 € 14 295 769 € 24 412 690 € 25 142 999 € 22 348 970 € 27 648 254 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 344 € 578 € 1 190 € 9 949 € 98 918 € 109 931 € 202 715 € 271 494 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
54 € 2 300 € 24 157 € 162 375 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 2 261€ 23 853€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
54€ 39€ 304€ 162 375€
42
XII.
Kurzové zisky
5 344€ 578€ 1 190€ 9 949€ 10 170€ 4 869€ 10 716€ 4 408€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
88 694€ 102 762€ 167 842€ 104 711€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
346 428 € 351 857 € 592 080 € 483 638 € 433 386 € 374 597 € 384 741 € 395 806 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
321 681 € 321 959 € 556 546 € 312 134 € 98 940 € 59 141 € 44 526 € 55 391 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
192 525€ 171 965€ 556 546€ 312 106€ 96 096€ 54 381€ 38 218€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
129 156€ 149 994€ 28€ 2 844€ 4 760€ 6 308€ 55 391€
52
O.
Kurzové straty
7 895€ 20 352€ 28 394€ 2 632€ 21 058€ 9 706€ 20 880€ 17 506€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 852€ 9 546€ 7 140€ 168 872€ 313 388€ 305 750€ 319 335€ 322 909€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-341 084 € -351 279 € -590 890 € -473 689 € -334 468 € -264 666 € -182 026 € -124 312 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 745 231 € 3 409 392 € 2 203 165 € 2 449 829 € 11 717 261 € 15 447 163 € 11 900 261 € 17 569 930 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-598 919 € 867 072 € 632 427 € 603 876 € 2 702 753 € 3 474 121 € 2 684 126 € 4 125 952 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
780 999€ 248 437€ 516 612€ 2 671 862€ 3 537 990€ 2 819 686€ 3 951 386€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-598 919€ 86 073€ 383 990€ 87 264€ 30 891€ -63 869€ -135 560€ 174 566€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 146 312 € 2 542 320 € 1 570 738 € 1 845 953 € 9 014 508 € 11 973 042 € 9 216 135 € 13 443 978 €