Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
164 548 000 € 145 160 000 € 126 274 000 € 159 886 000 € 147 258 000 € 144 550 000 € 165 167 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
57 242 000 € 60 845 000 € 63 713 000 € 68 705 000 € 69 425 000 € 61 874 000 € 66 356 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
847 000 € 875 000 € 803 000 € 194 000 € 266 000 € 612 000 € 852 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
847 000€ 875 000€ 803 000€ 194 000€ 266 000€ 612 000€ 852 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
48 010 000 € 51 585 000 € 54 525 000 € 60 114 000 € 60 753 000 € 61 204 000 € 65 409 000 €
012
A.II.1
Pozemky
1 604 000€ 1 604 000€ 1 604 000€ 1 604 000€ 1 604 000€ 1 604 000€ 1 604 000€
013
A.II.2
Stavby
23 868 000€ 24 856 000€ 25 759 000€ 26 292 000€ 26 728 000€ 26 824 000€ 26 988 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 344 000€ 22 243 000€ 24 474 000€ 20 726 000€ 20 620 000€ 27 724 000€ 33 304 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 194 000€ 2 882 000€ 2 687 000€ 11 492 000€ 11 801 000€ 5 051 000€ 3 513 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
8 385 000 € 8 385 000 € 8 385 000 € 8 397 000 € 8 406 000 € 58 000 € 95 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
8 385 000€ 8 385 000€ 8 385 000€ 8 385 000€ 8 385 000€ 57 000€ 72 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 12 000€ 21 000€ 1 000€ 23 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
107 306 000 € 84 315 000 € 62 561 000 € 91 182 000 € 77 833 000 € 82 676 000 € 98 811 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 278 000 € 9 850 000 € 6 336 000 € 7 329 000 € 5 143 000 € 11 010 000 € 10 144 000 €
035
B.I.1
Materiál
7 697 000€ 6 695 000€ 3 966 000€ 4 111 000€ 2 742 000€ 2 748 000€ 2 497 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
711 000€ 465 000€ 446 000€ 694 000€ 727 000€ 472 000€ 445 000€
037
B.I.3
Výrobky
1 870 000€ 2 690 000€ 1 924 000€ 2 524 000€ 1 674 000€ 1 505 000€ 2 271 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
0€ 6 285 000€ 4 931 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 658 000 € 14 524 000 € 14 616 000 € 14 616 000 € 14 705 000 € 16 076 000 € 15 250 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
12 658 000€ 14 524 000€ 14 616 000€ 14 616 000€ 14 705 000€ 16 076 000€ 15 250 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
81 332 000 € 58 512 000 € 41 545 000 € 69 223 000 € 57 977 000 € 55 441 000 € 72 332 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
38 140 000 € 43 300 000 € 35 302 000 € 36 856 000 € 37 640 000 € 39 503 000 € 31 549 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
26 709 000€ 3 958 000€ 0€ 12 728 000€ 9 780 000€ 33 000 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 24 835 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 940 000€ 10 463 000€ 5 513 000€ 6 245 000€ 6 632 000€ 5 836 000€ 6 997 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
345 000€ 121 000€ 0€ 701 000€ 81 000€ 14 000€ 76 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
198 000€ 670 000€ 730 000€ 586 000€ 896 000€ 308 000€ 710 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 038 000 € 1 429 000 € 64 000 € 14 000 € 8 000 € 149 000 € 1 085 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 000€ 2 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 4 000€ 4 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 031 000€ 1 427 000€ 63 000€ 13 000€ 8 000€ 145 000€ 1 081 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
164 548 000 € 145 160 000 € 126 274 000 € 159 886 000 € 147 258 000 € 144 550 000 € 165 167 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
28 287 000 € 19 878 000 € 9 695 000 € 3 397 000 € 5 499 000 € -5 810 000 € 7 701 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
128 500 000 € 128 500 000 € 128 500 000 € 128 500 000 € 103 665 000 € 86 665 000 € 86 665 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
128 500 000€ 128 500 000€ 128 500 000€ 128 500 000€ 103 665 000€ 86 665 000€ 86 665 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
273 000 € -113 000 € -910 000 € 625 000 € 335 000 € -980 000 € -144 000 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
273 000€ -113 000€ -910 000€ 625 000€ 335 000€ -980 000€ -144 000€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-100 486 000 € -108 509 000 € -117 895 000 € -125 728 000 € -98 501 000 € -91 495 000 € -78 820 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-100 486 000€ -108 509 000€ -117 895 000€ -125 728 000€ -98 501 000€ -91 495 000€ -78 820 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
136 261 000 € 125 282 000 € 116 579 000 € 156 489 000 € 141 759 000 € 149 912 000 € 156 982 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
28 000 € 395 000 € 96 000 € 43 000 € 64 000 € 361 000 € 98 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
28 000€ 367 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 28 000€ 96 000€ 43 000€ 64 000€ 361 000€ 98 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 206 000 € 2 037 000 € 1 042 000 € 1 134 000 € 941 000 € 1 113 000 € 1 014 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 206 000€ 2 037 000€ 1 042 000€ 1 134 000€ 941 000€ 1 113 000€ 1 014 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
133 892 000 € 122 721 000 € 102 845 000 € 122 603 000 € 140 643 000 € 147 801 000 € 155 235 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
127 692 000 € 112 964 000 € 99 065 000 € 113 104 000 € 127 860 000 € 133 081 000 € 141 390 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 154 000€ 1 449 000€ 1 671 000€ 1 268 000€ 4 471 000€ 7 059 000€ 17 298 000€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
115 052 000€ 105 706 000€ 91 193 000€ 102 943 000€ 111 063 000€ 118 138 000€ 114 274 000€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 370 000€ 5 809 000€ 6 201 000€ 8 893 000€ 12 326 000€ 7 884 000€ 9 818 000€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 381 000€ 5 742 000€ 0€ 6 289 000€ 9 541 000€ 10 554 000€ 10 379 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 443 000€ 3 334 000€ 2 984 000€ 3 188 000€ 3 032 000€ 3 171 000€ 3 210 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
25 000€ 48 000€ 114 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 237 000€ 680 000€ 17 000€ 201 000€ 926 000€ 186 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
351 000€ 396 000€ 2 000€ 2 000€ 6 000€ 66 000€ 67 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
135 000 € 129 000 € 81 000 € 82 000 € 79 000 € 637 000 € 635 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
135 000€ 129 000€ 81 000€ 82 000€ 79 000€ 637 000€ 635 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 12 515 000€ 32 627 000€ 32 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 448 000 € 484 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 448 000€ 484 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé