Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NTT Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.10.2017
31.03.2018
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.01.2014
30.09.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 451 987 € 34 373 444 € 11 365 125 € 11 224 984 € 9 136 181 € 8 124 293 € 8 119 974 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
67 355 € 91 913 € 116 687 € 80 273 € 100 078 € 109 912 € 106 351 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 205 € 0 € 383 € 1 303 € 16 754 € 30 158 € 43 562 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 383€ 1 303€ 16 754€ 30 158€ 43 562€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 205€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
55 511 € 85 274 € 109 665 € 72 331 € 76 685 € 73 115 € 56 150 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
652€ 694€ 736€ 779€ 842€ 884€ 968€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 751€ 74 176€ 92 111€ 63 288€ 68 225€ 64 613€ 47 564€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 618€ 7 618€ 7 618€ 7 618€ 7 618€ 7 618€ 7 618€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
490€ 2 786€ 9 200€ 646€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 468 530 € 32 691 876 € 9 785 412 € 9 985 507 € 8 454 275 € 7 546 422 € 7 828 057 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
142 809 € 373 357 € 77 646 € 515 210 € 433 939 € 419 971 € 162 844 €
035
B.I.1
Materiál
30 974€ 36 986€ 31 195€ 26 933€ 34 273€ 35 648€ 20 423€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
111 835€ 336 371€ 46 451€ 488 277€ 399 666€ 384 323€ 142 421€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
289 425 € 239 985 € 244 466 € 165 974 € 231 245 € 231 717 € 227 825 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
2 753 € 10 339 € 44 564 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 753€ 10 339€ 44 564€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
289 425€ 239 985€ 244 466€ 165 974€ 228 492€ 221 378€ 183 261€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 335 371 € 24 820 512 € 2 089 578 € 1 982 158 € 2 028 199 € 1 687 557 € 1 560 741 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 798 118 € 24 629 189 € 2 072 531 € 1 925 462 € 1 896 551 € 1 324 543 € 1 349 823 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
336 377€ 32 108€ 162 383€ 55 015€ 45 503€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 461 741€ 24 597 081€ 1 910 148€ 1 870 447€ 1 851 048€ 1 324 543€ 1 349 823€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
528 058€ 79 983€ 336 946€ 60 760€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
191 323€ 56 696€ 128 840€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
9 195€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
17 047€ 51 665€ 26 068€ 21 318€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 700 925 € 7 258 022 € 7 373 722 € 7 322 165 € 5 760 892 € 5 207 177 € 5 876 647 €
072
B.V.1.
Peniaze
753€ 1 083€ 2 985€ 2 453€ 1 759€ 993€ 3 900€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 700 172€ 7 256 939€ 7 370 737€ 7 319 712€ 5 759 133€ 5 206 184€ 5 872 747€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 916 102 € 1 589 655 € 1 463 026 € 1 159 204 € 581 828 € 467 959 € 185 566 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
516 453€ 330 348€ 406 206€ 286 758€ 95 643€ 75 888€ 11 654€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 399 649€ 1 259 196€ 1 056 820€ 872 352€ 485 852€ 391 350€ 173 912€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
111€ 94€ 333€ 721€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 451 987 € 34 373 444 € 11 365 125 € 11 224 984 € 9 136 181 € 8 124 293 € 8 119 974 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 455 181 € 5 339 490 € 5 654 503 € 5 492 027 € 5 316 890 € 5 007 861 € 4 952 634 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 861 350 € 1 861 350 € 1 861 350 € 1 861 350 € 1 861 350 € 1 861 350 € 1 861 350 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 861 350€ 1 861 350€ 1 861 350€ 1 861 350€ 1 861 350€ 1 861 350€ 1 861 350€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
186 134 € 186 134 € 186 134 € 186 134 € 186 134 € 186 134 € 186 134 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
186 134€ 186 134€ 186 134€ 186 134€ 186 134€ 186 134€ 186 134€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 292 006 € 3 607 019 € 3 444 543 € 3 487 226 € 2 960 377 € 2 905 150 € 3 101 951 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 129 556€ 5 129 556€ 4 967 080€ 4 967 080€ 4 440 231€ 4 385 004€ 4 385 004€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 837 550€ -1 522 537€ -1 522 537€ -1 479 854€ -1 479 854€ -1 479 854€ -1 283 053€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
115 691 € -315 013 € 162 476 € -42 683 € 309 029 € 55 227 € -196 801 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 757 920 € 26 030 933 € 3 305 559 € 3 693 898 € 2 960 949 € 2 509 108 € 2 649 477 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 396 € 19 010 € 18 145 € 20 599 € 16 206 € 12 871 € 15 819 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 396€ 19 010€ 18 145€ 20 599€ 16 206€ 12 871€ 15 819€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
111 551 € 153 440 € 153 360 € 154 885 € 173 900 € 167 519 € 115 440 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
111 551€ 153 440€ 153 360€ 154 885€ 173 900€ 167 519€ 115 440€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 635 030 € 24 957 958 € 2 190 558 € 2 961 881 € 2 152 075 € 1 722 135 € 2 045 729 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 161 233 € 24 620 672 € 1 310 255 € 2 258 043 € 1 743 088 € 1 407 250 € 1 276 329 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
143 688€ 481 919€ 66 493€ 200 337€ 91 068€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 017 545€ 24 138 753€ 1 243 762€ 2 057 706€ 1 652 020€ 1 407 250€ 1 276 329€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
23 182€ 72 552€ 262 630€ 428 079€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
543 751€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
134 601€ 136 762€ 122 001€ 118 243€ 98 863€ 110 382€ 89 558€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
92 321€ 92 757€ 85 979€ 78 208€ 75 116€ 74 526€ 58 096€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
207 945€ 31 187€ 409 693€ 68 833€ 235 008€ 129 977€ 77 995€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
15 748€ 4 028€ 10 475€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
999 168 € 894 646 € 931 553 € 546 698 € 612 078 € 600 073 € 466 422 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
110 967€ 109 409€ 124 973€ 122 066€ 108 162€ 178 638€ 199 684€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
888 201€ 785 237€ 806 580€ 424 632€ 503 916€ 421 435€ 266 738€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 775€ 5 879€ 11 943€ 9 835€ 6 690€ 6 510€ 6 067€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 238 886 € 3 003 021 € 2 405 063 € 2 039 059 € 858 342 € 607 324 € 517 863 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
976 117€ 993 303€ 622 326€ 531 043€ 164 601€ 80 630€ 57 943€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 262 769€ 2 009 718€ 1 782 737€ 1 508 016€ 693 741€ 526 694€ 459 920€